Άρθρο 53 – Αρμοδιότητες Προέδρου Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Εκπροσωπεί τον Ε.Λ.Κ.Ε. ενώπιον όλων των δημοσίων αρχών, υπηρεσιών και των δικαστηρίων και των ιδιωτικών φορέων.
β) Υπογράφει όλα τα αναγκαία έγγραφα για την υποβολή προτάσεων, προσφορών και αιτημάτων χρηματοδότησης για ερευνητικά και λοιπά έργα.
γ) Υπογράφει τις συμβάσεις με τους φορείς χρηματοδότησης των έργων που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε. και τις συμβάσεις με τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο πλαίσιο των έργων/ προγραμμάτων που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε..
δ) Υπογράφει τα έγγραφα που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των αποφάσεων της Επιτροπής.
ε) Ασκεί τις αρμοδιότητες που του εκχωρεί ο Πρύτανης του Α.Ε.Ι. για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Ε.Λ.Κ.Ε..
στ) Αναλαμβάνει υποχρεώσεις σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Ε.Λ.Κ.Ε. και υπογράφει τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης.
ζ) Δύναται να μεταβιβάσει, με πράξη του, σε άλλο μέλος της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε., το δικαίωμα υπογραφής εγγράφων. Η εν λόγω πράξη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  • 13 Ιουνίου 2017, 16:39 | Μιχαήλ Πατεράκης

    Κατά την γνώμη μου είναι χρήσιμο να προστεθεί εδάφιο ως εξής:

    Ασκεί τις αρμοδιότητες που του ανατίθενται με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών.

    Σε αντίθετη περίπτωση, με την γραφειοκρατία που έχει φορτωθεί στους ΕΛΚΕ λόγω ένταξης στους φορείς Γενικής Κυβέρνησης, η Επιτροπή Ερευνών θα αναγκάζεται να συνεδριάζει κάθε 2-3 ημέρες.