Άρθρο 48 – Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού – Σκοπός

1. Συνιστάται και λειτουργεί σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), για την διαχείριση και αξιοποίηση των κονδυλίων επιστημονικής έρευνας, εκπαίδευσης, κατάρτισης, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, καθώς και παροχής συναφών υπηρεσιών, προς επίτευξη του σκοπού του.
2. Σκοπός του Ε.Λ.Κ.Ε. είναι η διαχείριση και διάθεση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή, καθώς και των ιδίων πόρων του και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών, οποιουδήποτε είδους, που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες εκτέλεσης έργων ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών, καθώς και έργων συνεχιζόμενης κατάρτισης, σεμιναρίων και συνεδρίων, παροχής επιστημονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, εκπόνησης ειδικών και κλινικών μελετών, εκτέλεσης δοκιμών, μετρήσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, παροχής γνωμοδοτήσεων, σύνταξης προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων, διαμόρφωσης και εκτέλεσης επιστημονικών, ερευνητικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων ως και άλλων συναφών υπηρεσιών, προς όφελος του Α.Ε.Ι. σε βάρος πιστώσεων του προϋπολογισμού του Ε.Λ.Κ.Ε..
3. Τα έργα/προγράμματα που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε. εκτελούνται από Ομάδες Έργου με Επιστημονικό Υπεύθυνο (ΕΥ), ο οποίος μπορεί να είναι καθηγητής ή λέκτορας Α.Ε.Ι., μέλος του λοιπού διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού του Α.Ε.Ι. καθώς και μέλος του ερευνητικού προσωπικού των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων. Επιστημονικός υπεύθυνος μπορεί να είναι, επίσης, και εξωτερικός συνεργάτης κάτοχος διδακτορικού διπλώματος. Η δυνατότητα να είναι ορισμένες ή όλες οι ανωτέρω κατηγορίες προσώπων ΕΥ, καθώς και οι ειδικότερες προϋποθέσεις ορίζονται στον Οδηγό Διαχείρισης και Χρηματοδότησης του οικείου Ε.Λ.Κ.Ε..

 • Θεωρούμε ότι η άκριτη και πρόχειρη μεταφορά των ΕΛΚΕ των ΝΠΔΔ ΕΚ αλλά και η οικονομική διαχείριση των ΝΠΙΔ ΕΚ στις ρυθμίσεις για τους ΕΛΚΕ των ΑΕΙ δημιουργούν συγχύσεις ως προς την τελική στόχευσή τους.
  Η όλη ρύθμιση δηλαδή που προτείνεται είναι μια εξαιρετικά χρονοβόρα, περίπλοκη, γραφειοκρατική λειτουργία του Δημόσιου Λογιστικού, εφόσον εφαρμοστεί στους ΕΛΚΕ των ΑΕΙ και των ΕΚ όπως το παρόν σχέδιο νόμου ορίζει, και θα πλήξει ανεπανόρθωτα την Ελληνική Έρευνα, έναν από τους λίγους παραγωγικούς, αναπτυξιακούς τομείς στους οποίους η χώρα παρουσιάζει ανοδικής πορείας επιδόσεις, ακόμη και μέσα στην περίοδο της κρίσης.

  Το ΔΣ του Συλλόγου Ερευνητών/ΕΛΕ του ΕΚ «Αθηνά» συντάσσεται με τις απόψεις της ΕΕΕ όπως καταγράφονται στον παρακάτω σύνδεσμο.
  https://www.eee-researchers.gr/wp-content/uploads/2017/06/EEE_EX_511-13-06-2017_theseis-gia-th-diavouleysh-gia-ta-AEI-kai-thn-Ereyna.pdf

 • 16 Ιουνίου 2017, 09:01 | Σύλλογος Ερευνητών Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΣΕΡΕΚΕΤΑ)

  Ο Σύλλογος Ερευνητών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΣΕΡΕΚΕΤΑ) συντάσσεται με τις απόψεις της ΕΕΕ όπως καταγράφονται στον παρακάτω σύνδεσμο.
  https://www.eee-researchers.gr/wp-content/uploads/2017/06/EEE_EX_511-13-06-2017_theseis-gia-th-diavouleysh-gia-ta-AEI-kai-thn-Ereyna.pdf

 • 15 Ιουνίου 2017, 15:12 | Δημήτρης Μπούρας, Προϊστάμενος ΕΛΚΕ ΕΕΑΕ

  Αναγνωρίζοντας ότι το σύνολο των διατάξεων του υπό διαβούλευση νόμου εναρμονίζονται και συντάσσονται με την εφαρμογή του δημόσιου λογιστικού, προτείνεται στην:

  Παρ. 3: του Άρθρου 48 να προστεθεί η φράση «ή μέλος του λοιπού προσωπικού (μονίμου ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου) των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων εφόσον κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα».

  Με αυτή τη διατύπωση η διάταξη θα γίνει συμβατή με την παρ. 12α του άρθρου 24 του νόμου 4386/16, που προβλέπει ότι «Επιστημονικοί υπεύθυνοι των έργων που εκτελούνται από τους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13α του Ν. 4310/2014 μπορεί να είναι εκτός από Ερευνητές/ΕΛΕ, όλο το προσωπικό (μόνιμο ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου) του ίδιου του φορέα, εφόσον είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος».

 • 14 Ιουνίου 2017, 22:03 | Λυκούσης Βασίλης

  Συμφωνώ απόλυτα με τα σχόλια της Ενωσης Ελλήνων Ερευνητών οπως και το γενικό σχόλιο της Πανελλήνιος Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Ερευνητικά Κέντρα – Ιδρύματα (Π.Ο.Ε.Ε.Κ.-Ι.).
  Ιδιαίτερα για το ΕΛΚΕΘΕ η εφαρμογή του αρθρου θα προκαλέσει σοβαρότατες και αξεπέραστες δεισλειτουργίες. Από οσο γνωρίζω η συντριπτική πλειοψηφία των μελών του ΔΣ του ΕΛΚΕΘΕ ειναι αντίθετη με την υπαγωγή των ΕΛΚΕ των ΝΠΔΔ σστο αρθρο 48 του συγκεκριμένου ΣΝ. Εχουμε εκφράσει την αντίθεσή μας για τον δεύτερο ΑΦΜ στο βαθμό που δεν προσφέρει απολύτως τίποτα στην ευρυθμη οικονομική διαχείρηση των προγραμμάτων οταν ο ΕΛΚΕ διέπεται απο το «σφιχτό» δημόσιο λογιστικό οπως και ο τακτικός προυπολογισμός.
  Θα ηθελα επίσης να σημειώσω και να διευκρινισω οτι η αποψη του ΕΛΚΕ του ΕΛΚΕΘΕ ειναι σε αντίθετη κατεύθυνση με το σχόλιο στο παρόν αρθρο τών ΓΕΛ & ΕΛΚΕ των ΕΚ/ΝΠΔΔ.
  Ευχαριστώ

  Β. Λυκούσης
  Διευθυντής Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας ΕΛΚΕΘΕ

 • 14 Ιουνίου 2017, 18:06 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΟΡΡΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΕΛΚΕΘΕ

  Συμφωνώ με τις προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών
  (https://www.eee-researchers.gr/wp-content/uploads/2017/06/EEE_EX_511-13-06-2)

 • 14 Ιουνίου 2017, 13:23 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ

  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ
  Η εντυπωσιακή άγνοια, και μάλλον αδιαφορία, των ιδιαιτεροτήτων λειτουργίας και διαχείρισης των ΕΚ οδηγεί μέσω της π.11γ Αρ.67 σε μια λανθασμένη λογική αντιστοίχησης με τα ΑΕΙ ρυθμίσεων του νομοσχέδιου που αφορούν τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ). Οι ρυθμίσεις αυτές όχι μόνο δεν μπορούν να εφαρμοστούν στην περίπτωση των ΕΚ αλλά προωθούν μέτρα που εξυπηρετούν στην ουσία κάτι άλλο εκτός από την Έρευνα στην χώρα μας. Ο Σύλλογος Ερευνητών Δημοκρίτου συμμερίζεται πλήρως τις ανησυχίες και συντάσσεται με τις προτάσεις που διατύπωσε η ΕΕΕ στην ανακοίνωση της στο σχετικό θέμα (βλ. https://www.eee-researchers.gr/wp-content/uploads/2017/06/EEE_EX_511-13-06-2017_theseis-gia-th-diavouleysh-gia-ta-AEI-kai-thn-Ereyna.pdf). Είναι ιδιαίτερα κατηγορηματικά αντίθετος στην προτεινόμενη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των ΕΛΚΕ στην Τράπεζα της Ελλάδος και τον ΟΔΔΗΧ η οποία αποστερεί επί της ουσίας πόρους από την έρευνα. Επίσης είναι αντίθετος στην πρόβλεψη για τη μεταφορά τουλάχιστον 30% των ετησίων εσόδων των ΕΛΚΕ στον τακτικό προϋπολογισμό των Κέντρων η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει άλλοθι για την περικοπή της επιχορήγησης που στα ΕΚ καλύπτει κυρίως τη μισθοδοσία του προσωπικού.

 • 14 Ιουνίου 2017, 13:03 | Σύλλογος Ερευνητών ΙΤΕ

  Ο Σύλλογος Ερευνητών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΣΥΛΕΡ) συντάσσεται με τις απόψεις της ΕΕΕ όπως καταγράφονται στον παρακάτω σύνδεσμο.
  https://www.eee-researchers.gr/wp-content/uploads/2017/06/EEE_EX_511-13-06-2017_theseis-gia-th-diavouleysh-gia-ta-AEI-kai-thn-Ereyna.pdf

 • Με βάση την 20ετή και πλέον εμπειρία από τη διαχείριση και συμμετοχή μας σε ερευνητικά έργα συμφωνούμε απόλυτα με τις διατυπωμένες θέσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών (βλέπε http://www.seismo.ethz.ch/static/kradolfer/codeco3/ ).

  εκ μέρους των ερευνητών του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας & Αντισεισμικών Κατασκευώ(ΙΤΣΑΚ-ΟΑΣΠ)

 • 14 Ιουνίου 2017, 12:47 | Μαρία Θ. Στουμπούδη, Δ/ντρια Ερευνών ΕΛΚΕΘΕ

  Με το Κεφάλαιο Η’ του νομοσχεδίου που αφορά στους ΕΛΚΕ των ΑΕΙ και των ΝΠΔΔ Ερευνητικών Κέντρων (ΕΚ) της ΓΓΕΤ, αντί να επιλύονται κρίσιμα θέματα, με σύγχρονο και αποτελεσματικό τρόπο ως προς τη διαχείριση των ερευνητικών, αναπτυξιακών και λοιπών κονδυλίων των ΕΚ, επιχειρείται η εφαρμογή του ισχύοντος γραφειοκρατικού και άκρως δυσλειτουργικού νομικού πλαισίου που αφορά στο Δημόσιο Λογιστικό (Ν. 4270/2014, Π.Δ. 80/2016, κ.ά.), τόσο στους ΕΛΚΕ των ΝΠΔΔ ΕΚ, όσο και στα ΝΠΙΔ ΕΚ της ΓΓΕΤ!

  Τα Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ προστέθηκαν στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Η’ του υπό διαβούλευση ν/σ πασιφανώς εμβόλιμα και εξαιρετικά πρόχειρα, με αναφορά σε αυτά μόνο στην παράγραφο 11 του άρθρου 67. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργείται -εκτός των άλλων- απαράδεκτη σύγκρουση αρμοδιοτήτων για τα ΔΣ και τους Προέδρους των ΔΣ των Κέντρων που στο εξής εκτός από όργανα διοίκησης (όπως οι Πρυτάνεις και οι Σύγκλητοι στα Πανεπιστήμια), θα αναλάβουν τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ερευνών και του Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών αντίστοιχα..!

  Επιπλέον, επιχειρείται ο ασφυκτικός και πλήρης έλεγχος της κατανομής των ετήσιων εσόδων που προέρχονται από την παρακράτηση των ερευνητικών προγραμμάτων, κατανομής που περιλαμβάνει και την αναγκαστική μεταφορά ποσοστού τουλάχιστον 30% των εσόδων αυτών στον τακτικό προϋπολογισμό των ΕΚ. Είναι φανερό ότι η ρύθμιση αυτή προαναγγέλλει την πρόθεση της παρούσας κυβέρνησης για περαιτέρω μείωση της ήδη πενιχρότατης επιχορήγησης του τακτικού προϋπολογισμού των ΕΚ (ο οποίος στην πραγματικότητα καλύπτει μόνο τη μισθοδοσία του τακτικού προσωπικού που πληρώνεται από την επιχορήγηση και όχι από το ΓΛΚ) και πιθανότατα προαναγγέλλει τη μη πλήρη κάλυψης της μισθοδοσίας του τακτικού προσωπικού των Κέντρων στο άμεσο μέλλον, η οποία είχε διασφαλιστεί με το Ν. 4310/2014, όπως ισχύει.

  Τόσο ρυθμίσεις όπως η προαναφερθείσα, όσο και ρυθμίσεις στην κατεύθυνση εφαρμογής της παρ. 1ια) του άρθρου 30 του Ν. 4270/14 που προβλέπει ότι ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) υλοποιεί τη «Διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων του Ελληνικού Δημοσίου», δεν συνάδουν ούτε με το σκοπό ίδρυσης και τη λειτουργία των ΕΛΚΕ, ούτε με τους κανόνες χρηματοδότησης των ερευνητικών προγραμμάτων και εγκυμονούν κινδύνους άμεσης διακοπής της χρηματοδότησης ευρωπαϊκών και άλλων έργων, των οποίων η διαχείριση πρέπει να γίνεται από τους δικαιούχους (τα ίδια δηλαδή τα ΕΚ).

  Όπως προτείνει και η ΕΕΕ (https://www.eee-researchers.gr/wp-content/uploads/2017/06/EEE_EX_511-13-06-2017_theseis-gia-th-diavouleysh-gia-ta-AEI-kai-thn-Ereyna.pdf), η παρ. 11 του άρθρου 67 πρέπει να αποσυρθεί από το ν/σ άμεσα.

  Στη συνέχεια, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και Έρευνας θα πρέπει μεριμνήσει ώστε να θεσμοθετηθούν εκ νέου και με την απαραίτητη σοβαρότητα οι ΕΛΚΕ στα ΝΠΔΔ ΕΚ, καθώς ο ιδρυτικός νόμος 1514/1985 με τον οποίο πρωτοσυστάθηκαν οι ΕΛΚΕ στα ΕΚ έχει καταργηθεί.

 • Στην Παρ. 3: του Άρθρου 48 θα πρέπει να διατυπώνεται σαφώς , κατ’ αντιστοιχία με το νόμο 4386/16, ότι «Επιστημονικοί υπεύθυνοι των έργων που εκτελούνται από τους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13α του Ν. 4310/2014 μπορεί να είναι εκτός από ερευνητές/ΕΛΕ, όλο το προσωπικό (μόνιμο ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου) του ίδιου του φορέα, εφόσον είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος». Πρέπει επίσης να αποσαφηνιστούν οι όροι συνεργασίας των φορέων με εξωτερικούς συνεργάτες-επιστημονικούς υπεύθυνους. Π.χ. δε διατυπώνεται η σχέση τους με τον ερευνητικό φορέα, το προαπαιτούμενο επίπεδο σπουδών, κλπ.

 • Θέσεις ως προς το σύνολο των άρθρων του παρόντος που αφορούν και στους Ερευνητικούς Φορείς: Η εφαρμογή των προβλεπόμενων άρθρων του παρόντος νόμου για τους ΕΛΚΕ δε θα πρέπει να περιλαμβάνει τα Ερευνητικά Κέντρα που αναφέρονται στο άρθρου 13Α του νόμου 4310/2014. Η εφαρμογή του παρόντος νόμου μπορεί ακόμα και να απειλήσει τη βιωσιμότητά των Ερευνητικών Κέντρων. Ζητάμε από την ηγεσία του Υπουργείου να ξεκινήσει άμεσα δημόσια διαβούλευση με τους Ερευνητικούς Φορείς ώστε να διαμορφωθεί εκ νέου ο Νόμος-Πλαίσιο που θα αφορά αποκλειστικά την Έρευνα, όπως άλλωστε έχει κατ’ επανάληψη δεσμευτεί

 • 14 Ιουνίου 2017, 09:37 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΘΝ. ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Στο Κεφάλαιο Η’ του ν/σ, αντί να επιχειρηθεί να δοθούν λύσεις σε κρίσιμα θέματα προς την κατεύθυνση της διευκόλυνσης στη διαχείριση των ερευνητικών και αναπτυξιακών κονδυλίων των ΕΚ μέσω των ΕΛΚΕ, επιλέγεται η εφαρμογή ενός γραφειοκρατικού και δυσλειτουργικού νομικού πλαισίου που αφορά το Δημόσιο Λογιστικό και ένα πλαίσιο παρεμβάσεων που θα αποθαρρύνουν τους ερευνητές από την διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων. Η μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των ΕΛΚΕ στην Τράπεζα της Ελλάδος και τον ΟΔΔΗΧ, οι οποίοι θα τα διαχειρίζονται μας βρίσκει κάθετα αντίθετους, όπως και η πρόβλεψη για τη μεταφορά τουλάχιστον 30% των ετησίων εσόδων των ΕΛΚΕ στον τακτικό προϋπολογισμό των Κέντρων, ουσιαστικά δηλ στην επιχορήγηση από την οποία καλύπτεται η μισθοδοσία του προσωπικού, η οποία όχι μόνο δεν είναι σύννομη αλλά υποδηλώνει και την πρόθεση του ΥΠΕΘ για τη μη κάλυψη της μισθοδοσίας μέσω της επιχορήγησης. Η προχειρότητα με την οποία εντάσσονται οι ΕΛΚΕ των ΕΚ, ειδικά στην παρ. 11 του άρθρου 67, δείχνει άγνοια για τη δομή και λειτουργία των ΕΚ αλλά και απαξίωση.

  Ο Σύλλογος Ερευνητών του Εθν. Αστεροσκοπείου Αθηνών συμφωνεί και προσυπογράφει τις διαπιστώσεις και θέσεις της ΕΕΕ επί του θέματος, όπως καταγράφονται εδώ:
  https://www.eee-researchers.gr/wp-content/uploads/2017/06/EEE_EX_511-13-06-2017_theseis-gia-th-diavouleysh-gia-ta-AEI-kai-thn-Ereyna.pdf

 • 13 Ιουνίου 2017, 20:56 | Έφη Μαρκουλάκη

  Συμφωνώ με τις θέσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών (βλ. σύνδεσμο https://www.eee-researchers.gr/wp-content/uploads/2017/06/EEE_EX_511-13-06-2017_theseis-gia-th-diavouleysh-gia-ta-AEI-kai-thn-Ereyna.pdf)

 • 13 Ιουνίου 2017, 19:25 | Μαρία Παραβατού Ερευνήτρια Β’ ΕΚΕΦΕ «Δ»

  Συμφωνώ με τις προτάσεις της Ένωση Ελλήνων Ερευνητών
  (https://www.eee-researchers.gr/wp-content/uploads/2017/06/EEE_EX_511-13-06-2)

 • 13 Ιουνίου 2017, 18:11 | Σύλλογος Ερευνητών Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών

  To ΔΣ του Συλλόγου Ερευνητών ΕΛΚΕΘΕ συμφωνεί και συντάσσεται με την ανακοίνωση της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών σχετικά με το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου για τα ΑΕΙ και τα ΕΚ:

  https://www.eee-researchers.gr/wp-content/uploads/2017/06/EEE_EX_511-13-06-2017_theseis-gia-th-diavouleysh-gia-ta-AEI-kai-thn-Ereyna.pdf

  και στέκεται ιδιαίτερα σε δύο διαπιστώσεις της ανακοίνωσης αυτής:

  -Μέσω του παρόντος σ/ν οι ΕΛΚΕ των ΝΠΔΔ ΕΚ, αλλά και η οικονομική διαχείριση των ΝΠΙΔ ΕΚ, εντάσσονται εμβόλιμα και με απίστευτη προχειρότητα στις ρυθμίσεις για τους ΕΛΚΕ των ΑΕΙ.

  -η εξαιρετικά χρονοβόρα, περίπλοκη, γραφειοκρατική λειτουργία του Δημόσιου Λογιστικού, εφόσον εφαρμοστεί στους ΕΛΚΕ των ΑΕΙ και των ΕΚ όπως το παρόν σχέδιο νόμου ορίζει, θα πλήξει ανεπανόρθωτα την Eλληνική Έρευνα, έναν από τους λίγους παραγωγικούς, αναπτυξιακούς τομείς στους οποίους η χώρα παρουσιάζει ανοδικής πορείας επιδόσεις, ακόμη και μέσα στην περίοδο της κρίσης.

 • Θέσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών επί του σχεδίου νόμου «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα και άλλες διατάξεις»

  https://www.eee-researchers.gr/wp-content/uploads/2017/06/EEE_EX_511-13-06-2017_theseis-gia-th-diavouleysh-gia-ta-AEI-kai-thn-Ereyna.pdf

  Ρυθμίσεις για τους ΕΛΚΕ

  Οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας συστάθηκαν στα ΝΠΔΔ Ερευνητικά Κέντρα και στους Τεχνολογικούς φορείς της ΓΓΕΤ με τον ιδρυτικό Ν. 1514/1985, με σκοπό τη διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή και προορίζονται για τη χρηματοδότηση ερευνητικών και τεχνολογικών προγραμμάτων και έργων, και απώτερο στόχο την ευελιξία στη διαχείριση και εκτέλεση των προγραμμάτων και έργων αυτών. Η διαφάνεια και η λογοδοσία στη διαχείριση των ερευνητικών προγραμμάτων και των ΕΛΚΕ συνολικά, διασφαλίζεται έως σήμερα μέσω ενός συστήματος πολυεπίπεδων, απαιτητικών ελέγχων.

  Συνεπώς, οι ΕΛΚΕ δημιουργήθηκαν για να διευκολύνουν την απορρόφηση πόρων από ευρωπαϊκές, διεθνείς και ιδιωτικές πηγές, ώστε να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας, την απασχόληση και εκπαίδευση χιλιάδων νέων επιστημόνων και τελικά στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και τη βιώσιμη αναπτυξιακή προοπτική της.

  Με το Κεφάλαιο Η’ του σ/ν που αφορά στους ΕΛΚΕ των ΑΕΙ και των ΝΠΔΔ ΕΚ, αντί να επιλύονται κρίσιμα θέματα, με σύγχρονο και αποτελεσματικό τρόπο ως προς τη διαχείριση των ερευνητικών, αναπτυξιακών και λοιπών κονδυλίων των ΕΚ, επιχειρείται η εφαρμογή του ισχύοντος γραφειοκρατικού και άκρως δυσλειτουργικού νομικού πλαισίου που αφορά στο Δημόσιο Λογιστικό (Ν. 4270/2014, Π.Δ. 80/2016, κ.ά.), τόσο στους ΕΛΚΕ των ΝΠΔΔ ΕΚ, όσο και στα ΝΠΙΔ ΕΚ της ΓΓΕΤ!!

  Δυστυχώς, για μία ακόμη φορά είναι έκδηλη η επιλογή των ατελέσφορων παρεμβάσεων της Πολιτείας στη διαχείριση των ερευνητικών έργων που όχι μόνο δεν ενισχύουν τη διαφάνεια και τους μηχανισμούς ελέγχου, αλλά αποθαρρύνουν και τους Ερευνητές από την ίδια τη διεκδίκηση και υλοποίηση των έργων.

  Στη σημερινή δυσμενή περίοδο που διανύει η χώρα μας, και ενώ μέχρι και το μνημόνιο καλεί την Ελληνική Κυβέρνηση για το αυταπόδεικτο, να επενδύσει δηλαδή στην Έρευνα και την Καινοτομία, οι νομοθετικές ρυθμίσεις του ΥΠΕΘ κινούνται για μια ακόμη φορά στην αντίθετη κατεύθυνση. Η Έρευνα, ως ένας εξαιρετικά δυναμικός και παραγωγικός τομέας κάθε ανεπτυγμένης κοινωνίας, θα έπρεπε και στην Ελλάδα να διέπεται από νομικό πλαίσιο που να ενισχύει την ευελιξία στη διαχείριση και αξιοποίηση των σχετικών πόρων και τη διαφάνεια και λογοδοσία μέσα από ελεγκτικούς μηχανισμούς (κατ’ αντιστοιχία με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς). Αντ’ αυτών, υπάγεται πλήρως στη δαιδαλώδη, γραφειοκρατική και εντέλει αναποτελεσματική πρακτική του στενού δημόσιου τομέα.

  Ειδικότερα:

  Οι ΕΛΚΕ των ΝΠΔΔ ΕΚ, αλλά και η οικονομική διαχείριση των ΝΠΙΔ ΕΚ, εντάσσονται εμβόλιμα και με απίστευτη προχειρότητα στις ρυθμίσεις για τους ΕΛΚΕ των ΑΕΙ (άρθρα 49-67), με την παράγραφο 11 του άρθρου 67 όπου περιγράφεται η κατ’ αναλογία εφαρμογή των προηγούμενων διατάξεων του Κεφ. Η’ και στα ΕΚ, με μια επιπόλαιη αντικατάσταση λέξεων-όρων που αφορούν στα όργανα διοίκησης. Γίνεται αμέσως σαφές ότι ουδόλως ελήφθησαν υπόψη οι διαφορές στο πρότυπο διοίκησης, στη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ και των ΕΚ, καθώς και στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τα ΕΚ, με αποτέλεσμα η εφαρμογή των ρυθμίσεων των ΕΛΚΕ των ΑΕΙ στα ΕΚ να καθίσταται εν πολλοίς αδόκιμη και μη υλοποιήσιμη…

  Προτείνεται, για παράδειγμα (βάσει των παρ. 11β και 11γ του άρθρου 67), το ΔΣ του ΕΚ να εισηγείται στο ΔΣ του ΕΚ και ταυτόχρονα να αποφασίζει επί αυτών των εισηγήσεων… Να σημειώσουμε ότι μέχρι σήμερα οι εισηγήσεις πραγματοποιούνται από τον Προϊστάμενο του ΕΛΚΕ (αντίστοιχα η Επιτροπή Ερευνών στα ΑΕΙ), και στη συνέχεια το ΔΣ (αντίστοιχα η Σύγκλητος στα ΑΕΙ) αποφάσιζε σχετικά.

  Προκειμένου να αποφευχθεί η θεσμοθέτηση αυτής της ανεπίτρεπτης σύγκρουσης αρμοδιοτήτων, και στο πλαίσιο του Ενιαίου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας (ΑΕ&Ε) τον οποίο συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε, προτείνουμε ως ΕΕΕ τη θεσμοθέτηση Επιτροπής Ερευνών και στα ΕΚ, κατ’ αντιστοιχία με τα ΑΕΙ.

  Σύμφωνα με το άρθρο 57 παρ. 4β και 4γ: «Με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών μεταφέρεται μέρος των ταμειακών τους διαθεσίμων από τα πιστωτικά ιδρύματα στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης και η διαχείρισή τους ενεργείται από την ΤτΕ και τον ΟΔΔΗΧ…» και «Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζεται η διαδικασία και οι σχετικές λεπτομέρειες για την ανά μήνα ή δεκαπενθήμερο μεταφορά χρηματικών διαθεσίμων από την Τράπεζα της Ελλάδας…».

  Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ. 6α του ίδιου άρθρου, «Το ποσοστό των ετήσιων εσόδων των περιπτ. δ΄, ε΄, ζ΄, η΄ και θ΄ της παρ. 1 του άρθρου 49 που μεταβιβάζεται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. στον τακτικό προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι., ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών και απόφαση της Συγκλήτου, δεν μπορεί να υπολείπεται του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνόλου των εσόδων αυτών».

  Συνεπώς τα «ταμειακά διαθέσιμα» των ΕΚ, αλλά και των ΑΕΙ, θα μεταφέρονται στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) και τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) που θα τα διαχειρίζονται. Μέρος των ταμειακών αυτών υπολοίπων θα ζητείται κάθε μήνα ή δεκαπενθήμερο από τα Ιδρύματα και θα επιστρέφεται στα Ιδρύματα για να καλύπτονται οι ανάγκες πληρωμών των ΕΛΚΕ των ΝΠΔΔ ΕΚ, καθώς και των ΝΠΙΔ ΕΚ… Επί της ουσίας δηλαδή, τα κονδύλια που εισρέουν στα Κέντρα μέσω των ερευνητικών, αναπτυξιακών και λοιπών έργων, τα οποία διεκδικούν και αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν οι Ερευνητές, θα χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση του χρέους της χώρας, ενώ τα Κέντρα θα πρέπει να αιτιολογούν συνεχώς και εγγράφως ποια ποσά και για ποιο λόγο χρειάζεται να τους επιστραφούν ώστε να υλοποιηθούν τα έργα…

  Επιπλέον, τουλάχιστον το 30% των ετήσιων εσόδων των ΕΛΚΕ των ΝΠΔΔ ΕΚ και των αντίστοιχων λογιστηρίων στα ΝΠΙΔ ΕΚ θα μεταφέρεται στον τακτικό προϋπολογισμό των Κέντρων! Είναι γνωστό (τουλάχιστον στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘ) ότι τα ΕΚ λαμβάνουν από το κράτος επιχορήγηση η οποία καλύπτει μόνο τη μισθοδοσία του τακτικού τους προσωπικού (η εφαρμογή μάλιστα της σχετικής ρύθμισης του Ν. 4310/2014 υλοποιήθηκε στα ΝΠΙΔ μόλις το 2016), ενώ όλα τα λειτουργικά τους έξοδα καλύπτονται σχεδόν αποκλειστικά από την παρακράτηση των προγραμμάτων. Η συγκεκριμένη ρύθμιση υποδηλώνει την πρόθεση του ΥΠΕΘ να αποποιηθεί των ευθυνών του για την πλήρη κάλυψη της μισθοδοσίας του τακτικού προσωπικού των ΕΚ από την επιχορήγηση (δηλαδή τον κρατικό προϋπολογισμό). Η θεσμική και μισθολογική απομείωση των Ερευνητών, που επιβλήθηκε με τη ψήφιση του νέου ειδικού μισθολογίου, δυστυχώς συνεχίζεται…

  Να σημειώσουμε ότι, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες για τη διαχείριση κονδυλίων έρευνας, η μεταφορά έστω και μέρους της παρακράτησης των ερευνητικών έργων στον τακτικό προϋπολογισμό των Κέντρων δεν μπορεί να είναι σύννομη. Όπως δεν μπορεί να είναι σύννομη η διαχείριση των ταμειακών υπολοίπων των ερευνητικών έργων από την ΤτΕ και τον ΟΔΔΗΧ και όχι από τους δικαιούχους των έργων.

  Επιπλέον, όλες τις παραπάνω ενέργειες, καθώς και πολλές άλλες γραφειοκρατικές που περιγράφονται ως υποχρεώσεις των ΕΛΚΕ των ΝΠΔΔ ΕΚ και των ενιαίων λογαριασμών των ΝΠΙΔ ΕΚ, π.χ., μηνιαίες δημοσιονομικές αναφορές (άρθρο 58), θα υλοποιούνται από προσωπικό (βάσει του άρθρου 62) που θα αμείβεται από τα ερευνητικά έργα, είτε με πρόσθετες αμοιβές (τακτικοί υπάλληλοι), είτε απευθείας (συμβασιούχοι εργασίας ΙΔΟΧ ή μίσθωσης έργου, οι οποίοι δηλαδή θα αμείβονται από τις άμεσες δαπάνες των έργων, κάτι απαγορευτικό για την πλειονότητα των έργων στα οποία τα συγκεκριμένα κόστη δεν αποτελούν επιλέξιμη άμεση δαπάνη). Η μισθοδοσία των συμβασιούχων εργασίας ΙΔΟΧ ή μίσθωσης έργου που θα εργάζονται στον ΕΛΚΕ δεν προβλέπεται να μπορεί να γίνει από την παρακράτηση των έργων (εκτός αν υπονοείται στο άρθρο 57…). Η δε μισθοδοσία του τακτικού προσωπικού των ΕΛΚΕ και των ενιαίων λογαριασμών των ΝΠΙΔ από τον τακτικό προϋπολογισμό των ΕΚ δεν διαφαίνεται πουθενά μέσα στο σ/ν, ωσάν το προσωπικό αυτό να καταργείται στο εξής..!

  Στο άρθρο 63, για τις μετακινήσεις προσωπικού, δεν καλύπτεται το θεσμικό κενό που αντιμετωπίζουν τα ΕΚ από 01/01/2016 κατ’ εφαρμογή του Ν. 4336/2015 και του Ν. 4386/2016, σύμφωνα με τον οποίο εξαιρούνται μεν από το νόμο οι μετακινήσεις του προσωπικού των ΕΚ που γίνονται στο πλαίσιο συγκεκριμένων κατηγοριών ερευνητικών προγραμμάτων, αλλά δεν υπάρχει ανάλογο θεσμοθετημένο πλαίσιο το οποίο θα πρέπει να εφαρμοστεί για τις εξαιρέσεις αυτές. Γεγονός που η ΕΕΕ έχει γνωστοποιήσει εγκαίρως, ζητώντας ειδικότερα την άμεση νομοθετική του ρύθμιση, ώστε να αντιμετωπίζονται με ομοιόμορφο τρόπο οι μετακινήσεις μέσω των προγραμμάτων από όλα τα ΕΚ.

  Στο Κεφ. Η’ του υπό διαβούλευση σ/ν υπάρχουν πολλές ρυθμίσεις που πιστοποιούν ότι δεν έχει ληφθεί μέριμνα ώστε να αρθεί η διαφορετικότητα των θεσμικών πλαισίων ΑΕΙ και ΕΚ, η νομοθέτηση των οποίων θα δημιουργήσει πολλαπλές δυσλειτουργίες στα ΕΚ.

  Δυστυχώς όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την έλλειψη μεταβατικών ρυθμίσεων για τα χρονικά περιθώρια που αφορούν στην εφαρμογή των ρυθμίσεων για τους ΕΛΚΕ (όπως π.χ. η έκδοση ξεχωριστού ΑΦΜ για τους ΕΛΚΕ των ΕΚ, κ.ά.), προδιαγράφουν ότι ακόμη και εάν –σύμφωνα με τη στόχευση του ΥΠΕΘ– η διαχείριση κονδυλίων έρευνας καταστεί «νόμιμη», η πολυπλοκότητα της διαχείρισης αυτής θα την καταστήσει αδύνατη…

  Η ΕΕΕ ζητά την απόσυρση της παρ. 11 του άρθρου 67 και καλεί το ΥΠΕΘ να νομοθετήσει ρυθμίσεις για τα ΕΚ που θα είναι στην κατεύθυνση της εξαίρεσης της Έρευνας από δημοσιονομικές αγκυλώσεις και της ευελιξίας της διαχείρισης των κονδυλίων έρευνας, ώστε να αυξηθεί η απορρόφηση και αξιοποίηση των ερευνητικών πόρων.

  Η εξαιρετικά χρονοβόρα, περίπλοκη, γραφειοκρατική λειτουργία του Δημόσιου Λογιστικού, εφόσον εφαρμοστεί στους ΕΛΚΕ των ΑΕΙ και των ΕΚ όπως το νομοσχέδιο ορίζει, θα πλήξει ανεπανόρθωτα την ελληνική Έρευνα, έναν από τους λίγους παραγωγικούς, αναπτυξιακούς τομείς στους οποίους η χώρα παρουσιάζει ανοδικής πορείας επιδόσεις, ακόμη και μέσα στην περίοδο της κρίσης (βλ., π.χ., την τελευταία μελέτη του ΕΚΤ για την αύξηση της διεθνούς απήχησης των ελληνικών επιστημονικών δημοσιεύσεων στο http://kainotomia.ekt.gr/issue/2017/106/#14) και παρά τη συνεχιζόμενη, κατά τα τελευταία χρόνια, υποχρηματοδότηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της Έρευνας.

 • 13 Ιουνίου 2017, 15:28 | ΓΕΛ & ΕΛΚΕ των ΕΚ/ΝΠΔΔ

  Η όλη προσπάθεια θεσμικής αποκατάστασης της λειτουργίας των ΕΛΚΕ κινείται σε θετική κατεύθυνση εξαιρουμένων κάποιων επί μέρους σημείων. Οι δε διαδικασίες που προβλέπονται στο παρόν σ/ν, αποκαθιστούν σε μεγάλο βαθμό τις παραλείψεις των αντίστοιχων Κ.Υ.Α. και συντάσσονται με τις ανάγκες υλοποίησης του Δημοσίου Λογιστικού Συστήματος.

 • 13 Ιουνίου 2017, 14:22 | Πανελλήνιος Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Ερευνητικά Κέντρα – Ιδρύματα (Π.Ο.Ε.Ε.Κ.-Ι.)

  Για την περίπτωση των Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων του άρθρου 13α του Ν. 4310/2014, η παράγραφος 12 του άρθρου 24 του Ν. 4386/16 προβλέπει ότι «Επιστημονικοί υπεύθυνοι των έργων που εκτελούνται από τους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13α του Ν. 4310/2014 μπορεί να είναι εκτός από ερευνητές/ΕΛΕ, όλο το προσωπικό (μόνιμο ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου) του ίδιου του φορέα, εφόσον είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος» που προφανώς έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
  Στην παρ. 3. δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρο ποιοι μπορούν να είναι επιστημονικοί υπεύθυνοι. Υπάρχει σύγχυση σε σχέση με τον Ν. 4386 αναφορικά με τους εξωτερικούς συνεργάτες – επιστημονικούς υπευθύνους, τον τρόπο σύνδεσής τους με τον φορέα, την κατοχή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού και τη δυνατότητα καθορισμού των προϋποθέσεων από τον Οδηγό Διαχείρισης.

 • 13 Ιουνίου 2017, 14:20 | Πανελλήνιος Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Ερευνητικά Κέντρα – Ιδρύματα (Π.Ο.Ε.Ε.Κ.-Ι.)

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ – ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (Π.Ο.Ε.Ε.Κ.- Ι)
  Απόφ. Μονομελούς Πρωτ. Αθηνών 12/2002, αυξ. αριθ. 5306 Έδρα: Aθήνα (Μέλος Α.Δ.Ε.Δ.Υ )
  Στοιχεία επικοινωνίας: mstef@hcmr.gr; info@poeek-i.gr; ksavva@ekke.gr

  Αθήνα, 13/6/2017 ΑΠ. 12/13.6.2017

  Μετά από τη νομοθετική πρωτοβουλία Υπουργείου Παιδείας, που προέκυψε έπειτα από διαβούλευση με όλους τους συλλογικούς φορείς των Ερευνητικών Φορέων και οδήγησε σε σημαντικές βελτιώσεις του προβληματικού Ν. 4310/2014 με τον Ν. 4386/2016, δυστυχώς διαπιστώνουμε πως η πολιτική ηγεσία αποφάσισε σήμερα να ακολουθήσει εντελώς διαφορετική πορεία, αντίθετη με τις διακηρυγμένες αρχές και δεσμεύσεις της.
  Πριν την ανάρτηση του νομοσχεδίου δεν προηγήθηκε καμία διαδικασία διαβούλευσης με την Ομοσπονδία και Συλλόγους Εργαζομένων στους Ερευνητικούς Φορείς
  Μας προξενεί έκπληξη αυτή η τακτική ιδιαίτερα όταν εκπορεύεται από κυβέρνηση με αριστερό προσανατολισμό και με αναφορά στην εργατική τάξη.
  Επιπροσθέτως, είναι άγνωστη και εντελώς αδιαφανής στους ενδιαφερόμενους συλλογικούς φορείς, η διαδικασία όπως και οι εμπνευστές και ο στόχος των διατάξεων του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, ειδικά εκείνων που αφορούν τους ΕΛΚΕ των ερευνητικών κέντρων.
  Τέλος είναι προφανές πως μέσα από αυτή την εντελώς υπόγεια διαδικασία, αγνοήθηκε η εμπειρία των εργαζομένων με αποτέλεσμα να οδηγηθεί η πολιτική ηγεσία σε ιδιαίτερα στρεβλές και προβληματικές ρυθμίσεις όπως τεκμηριώνουμε στη συνέχεια κάνοντας αναφορά σε συγκεκριμένα άρθρα και παραγράφους τού υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου:

  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

  Άρθρο 48
  Για την περίπτωση των Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων του άρθρου 13α του Ν. 4310/2014, η παράγραφος 12 του άρθρου 24 του Ν. 4386/16 προβλέπει ότι «Επιστημονικοί υπεύθυνοι των έργων που εκτελούνται από τους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13α του Ν. 4310/2014 μπορεί να είναι εκτός από ερευνητές/ΕΛΕ, όλο το προσωπικό (μόνιμο ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου) του ίδιου του φορέα, εφόσον είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος» που προφανώς έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
  Στην παρ. 3. δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρο ποιοι μπορούν να είναι επιστημονικοί υπεύθυνοι. Υπάρχει σύγχυση σε σχέση με τον Ν. 4386 αναφορικά με τους εξωτερικούς συνεργάτες – επιστημονικούς υπευθύνους, τον τρόπο σύνδεσής τους με τον φορέα, την κατοχή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού και τη δυνατότητα καθορισμού των προϋποθέσεων από τον Οδηγό Διαχείρισης.

  Άρθρο 50.
  παρ. 1 Ως όργανα διοίκησης και διαχείρισης ΕΛΚΕ αναφέρονται (αναλογικά) α. το ΔΣ και β. ο Πρόεδρος του ΔΣ. Η ΠΜΟΔΥ φαίνεται πως δεν αποτελεί όργανο του ΕΛΚΕ, αλλά μόνο υποστηρικτική Υπηρεσία.
  παρ. 2β. Ο Προϊστάμενος ΠΜΟΔΥ ασκεί καθήκοντα ΠΟΥ για τον ΕΛΚΕ. Σε άλλα άρθρα (π.χ. άρθρο 56 παρ. 4α) φαίνεται πως οι δύο παραπάνω ρόλοι είναι διακριτοί και σε άλλο άρθρο (άρθρο 55 παρ. 3) ότι ΠΟΥ ΕΛΚΕ και ΠΟΥ ΕΚ μπορεί να συμπίπτουν. Δεν είναι ξεκάθαρος ο προσδιορισμός του ΠΟΥ για τον ΕΛΚΕ.
  παρ. 3γ. Ποιος εισηγείται στο ΔΣ (ταύτιση οργάνων). Το ίδιο και στο άρθρο 51 παρ. 1 (το ΔΣ το αποφασιστικό όργανο του ΕΛΚΕ και διακριτό από τα όργανο διοίκησης, δηλαδή από το ΔΣ).

  Άρθρο 51
  Ενώ στην περίπτωση των ΑΕΙ, η Επιτροπή Ερευνών είναι όργανο διακριτό (ως οφείλει να είναι) από τα υπόλοιπα όργανα διοίκησης του ΑΕΙ, στην περίπτωση των Ερευνητικών Κέντρων Επιτροπή Ερευνών και ΔΣ του Κέντρου ταυτίζονται (για το λόγον αυτό δεν συγκροτούνται σύμφωνα με το παρόν σχέδιο νόμου Επιτροπές Ερευνών στα ΕΚ) με τον Πρόεδρο του ΔΣ του ΕΚ να ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών! Η ταύτιση εκτελεστικών και ελεγκτικών αρμοδιοτήτων στα ίδια πρόσωπα είναι φανερό ότι φορτώνει τα Ερευνητικά Κέντρα με επιπλέον προβλήματα θεσμικής λειτουργίας.

  Άρθρο 52ε. Το ΔΣ εγκρίνει κάθε δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ;

  Άρθρο 54 παρ. 1 Σε σχέση με άρθρο 50 παρ. 3. Ο επιστημονικός υπεύθυνος ευθύνεται για φυσικό αντικείμενο ή και για τις δαπάνες και την παρακολούθηση του οικονομικού αντικειμένου;

  Άρθρο 55 παρ. 4. Ορισμός και αναπλήρωση ΠΜΟΔΥ σύμφωνα με διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα σε συνδυασμό με άρθρο 56 παρ. 1 και 67. Ποιο είναι το επίπεδο του ΕΛΚΕ ως
  οργανικής μονάδας; (Αν υπάρχει Γραφείο Ταμειακής Διαχείρισης, τότε ο ΕΛΚΕ
  είναι αναγκαστικά Τμήμα; Αυτό δηλώνει ο χαρακτηρισμός «Οργανική Μονάδα του
  ΕΚ»;)

  Άρθρο 56 παρ. 3α. Γιατί η στελέχωση του ΕΛΚΕ θα είναι από προσωπικό που ασκεί μόνο «αρμοδιότητες οικονομικού ενδιαφέροντος»;

  Άρθρο 57. παρ. 1. Δεν κατανοούμε τη σκοπιμότητα και ποια προβλήματα επιχειρεί αν επιλύσει η απόδοση στον ΕΛΚΕ διαφορετικού ΑΦΜ από το οικείο ΕΚ. Διαφωνούμε με αυτή την επιλογή καθώς δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από εκείνα που ενδεχομένως καλείται να επιλύσει. Αν προσπαθήσουμε να φανταστούμε τις λεπτομέρειες της καθημερινής λειτουργίας π.χ. ένταξη προσωπικού στο νέο ΑΦΜ, κυριότητα και συντήρηση βασικών υποδομών, νέοι τραπεζικοί λογαριασμοί, ενημέρωση υπηρεσιών για νέο ΑΦΜ, εξουσιοδοτήσεις κλπ σε συνδυασμό με την υπάρχουσα χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό, μάλλον θα κάνουμε πολύ να συνέλθουμε.
  παρ. 4β. Τι περιλαμβάνεται στα «ταμειακά διαθέσιμα»; Πώς και από ποιον καθορίζεται το «μέρος» αυτών που μεταφέρεται.
  παρ. 6. Να προβλεφθεί ρητά ότι από το μεταβιβαζόμενο ποσό από τον ΕΛΚΕ στον τακτικό προϋπολογισμό δεν θα καλύπτονται μισθολογικές δαπάνες. Επιπλέον στο παρόν άρθρο περιλαμβάνονται ιδιαίτερα κρίσιμες για την οικονομική λειτουργία και επιβίωση των ερευνητικών φορέων ρυθμίσεις (μεταβιβάσεις σε ΟΔΔΗΧ, ποσοστά παρακρατήσεων, κ.τ.λ.) που χρήζουν αποσαφήνισης, πρέπει να συζητηθούν σε βάθος.

  Άρθρο 62. παρ. 3. Ο όρος «απασχολείται» δεν συνάδει με την έννοια της υποτροφίας. Παρ. 2β. Θεωρούμε απαράδεκτη και ασαφή τη διατύπωση «..να απασχολείται ευκαιριακά..» για νομοθετικές πρωτοβουλίες που θα έπρεπε να έχουν ως κατεύθυνση τη βελτίωση των εργασιακών σχέσεων.

  Άρθρο 63. παρ. 2. Εξαίρεση των μετακινήσεων (εκτός φυσικά ΕΣΠΑ) από Ν.4336/15. Ο καθορισμός των μετακινήσεων από τον Οδηγό Διαχείρισης ΕΛΚΕ θα γίνεται ελεύθερα από το κάθε ΕΚ ή θα πρέπει να υπάρξει μια κοινή πολιτική μεταξύ των ΕΚ/ΝΠΔΔ;

  Άρθρο 67 (Μεταβατικές Διατάξεις) παρ. 9. Αφού έχει εγκριθεί το ερευνητικό πρόγραμμα με τον προϋπολογισμό του και κατ’ επέκταση και οι πρόσθετες αμοιβές από το ΔΣ του Ερευνητικού Κέντρου θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να απαιτείται η επιπλέον έγκριση από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο γι’ αυτές. Αυτή η πρόνοια του νόμου προσθέτει επιπλέον γραφειοκρατικές διαδικασίες στη έγκριση και υλοποίηση των ερευνητικών προγραμμάτων. Η συγκεκριμένη δε, πρόβλεψη παραπέμπει σε έγκριση απασχόλησης σε εκτός του φορέα ιδιωτική απασχόληση από το ΥΣ πράγμα που δημιουργεί εκτός των άλλων και προβλήματα στην αναγνώριση προϋπηρεσίας ως δημόσια καθώς επιφέρει αμφισβήτηση ως προς το σε ποιο νομικό πρόσωπο εργάζεται το συγκεκριμένο προσωπικό. Επίσης, ενώ το ΥΣ είναι αρμόδιο μόνο για τους μόνιμους και Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλους η συγκεκριμένη διάταξη αφήνει να εννοηθεί ότι η έγκριση των πρόσθετων αμοιβών από το ΥΣ αφορά και στους Ι.Δ.Ο.Χ. για τους οποίους ωστόσο το συγκεκριμένο όργανο δεν έχει αρμοδιότητα σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα.

  ΓΕΝΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ – ΠΡΟΤΑΣΗ

  Κατόπιν των παραπάνω, προτείνουμε την απόσυρση όλων των διατάξεων που αναφέρονται στους ερευνητικούς και φορείς του άρθρου 13Α του νόμου 4310/2014 και να ξεκινήσει ουσιαστική διαβούλευση με τους εργαζόμενους (Ομοσπονδίες, Συλλόγους) στους Ερευνητικούς Φορείς για τη διαμόρφωση του νέου Νόμου-Πλαίσιο για την Έρευνα για το οποίο έχει δεσμευτεί δύο φορές η πολιτική ηγεσία (μια για ψήφισή του ως το τέλος του 2015 και άλλη μια για ψήφισή του ως το τέλος του 2016), στις διατάξεις του οποίου θα περιλαμβάνονται και ρυθμίσεις για τους ΕΛΚΕ.

 • 10 Ιουνίου 2017, 15:01 | Μιχάλης Ρουμελιώτης

  Βλ. και σχόλιό μου υπό τό άρθρο 47. Εδώ ειδικότερα δεν αντιλαμβάνομαι σε τί μπορεί να χρειάζεται ένας ειδικός λογαριασμός (πράγμα που φυσικά μπορεί να οφείλεται στήν άγνοιά μου περί τά δημοσιονομικά). Ανεξαρτήτως αυτού, η ίδρυση και οργάνωση τέτοιων υπηρεσιών θα έπρεπε να είναι υπόθεση κάθε ιδρύματος, όχι να επιβάλλεται γενικώς σε όλα με νόμο.

 • Αχταρμάς.

  Τουλάχιστον αλλάξτε το όνομα. Οι ΕΛΚΕ πρέπει να παραμείνουν ως έχουν, με τυχόν βελτιώσεις.

  Προφανώς θέλετε να καταργήσετε τους Ειδικούς Λογαριασμούς Έρευνας, αλλά δεν ξέρετε τι θέλετε.

  Οι ΕΛΚΕ υπήρξαν η μοναδική καινοτομία που προήγαγε την Ε&Τ, αλλά φαίνεται ότι δεν έχουν μέλλον. Παρακαλούμε να μην τους καταστρέψετε. Προτείνουμε να διαβάσετε το κείμενο http://simpleandclear.blogspot.gr/2013/07/blog-post_657.html. Α

  Αν τυχόν έχετε καλές προθέσεις είμαστε στη διάθεσή σας.

 • 6 Ιουνίου 2017, 07:36 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΟΡΡΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΕΛΚΕΘΕ

  Για την περίπτωση των Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 η παράγραφος 12 του άρθρου 24 του ν. 4386/16 προβλέπει ότι «Επιστημονικοί υπεύθυνοι των έργων που εκτελούνται από τους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 μπορεί να είναι εκτός από ερευνητές/ΕΛΕ, όλο το προσωπικό (μόνιμο ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου) του ίδιου του φορέα, εφόσον είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος» που προφανώς έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.