Άρθρο 18 – Κοσμητεία

1. Η Κοσμητεία αποτελείται από:
α) τον Κοσμήτορα της Σχολής,
β) τους Προέδρους των Τμημάτων,
γ) δύο (2) εκπροσώπους των φοιτητών της Σχολής, έναν (1) των προπτυχιακών, και έναν (1) των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων, όπου υπάρχουν, με δικαίωμα ψήφου επί φοιτητικών θεμάτων. Οι ανωτέρω εκπρόσωποι εκλέγονται, μαζί με τους αναπληρωματικούς τους, για ετήσια θητεία, εκ των φοιτητών, με δικαίωμα συμμετοχής, με γενική ψηφοφορία από το σύνολο των φοιτητών της οικείας κατηγορίας της Σχολής.
δ) τρεις (3) εκπροσώπους, έναν (1) ανά κατηγορία εκ των μελών του λοιπού διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού της Σχολής, οι οποίοι εκλέγονται, μαζί με τον αναπληρωματικό τους, για διετή θητεία, με δυνατότητα επανεκλογής, από ενιαίο ψηφοδέλτιο ανά κατηγορία, με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία των μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού της Σχολής. Οι εκπρόσωποι της κάθε κατηγορίας συμμετέχουν, με δικαίωμα ψήφου, μόνο αν συζητούνται θέματα που αφορούν σε ζητήματα της οικείας κατηγορίας προσωπικού.
Η Κοσμητεία της Σχολής συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα έστω και αν δεν έχουν οριστεί ή εκλεγεί εκπρόσωποι των περιπτ. γ΄ και δ΄, αντίστοιχα.
2. Αν η Σχολή έχει ένα μόνο Τμήμα, η Κοσμητεία αποτελείται από τον Κοσμήτορα, ο οποίος εκτελεί και χρέη Προέδρου Τμήματος, από τρεις (3) εκλεγμένους από τη Γενική Συνέλευση της Σχολής καθηγητές από δύο (2) εκπροσώπους των φοιτητών, έναν (1) των προπτυχιακών και έναν (1) των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων, όπου υπάρχουν, καθώς και από τρεις (3) εκπροσώπους, έναν (1) ανά κατηγορία εκ των μελών του λοιπού διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού της Σχολής, οι οποίοι συμμετέχουν, με δικαίωμα ψήφου, μόνο αν συζητούνται θέματα που αφορούν σε ζητήματα της οικείας κατηγορίας προσωπικού. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών και του λοιπού διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού ορίζονται και εκλέγονται, αντίστοιχα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περιπτ. γ΄ και δ΄ της προηγούμενης παραγράφου και η Κοσμητεία συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα έστω και αν δεν έχουν οριστεί ή εκλεγεί οι εκπρόσωποι αυτοί. Στην περίπτωση αυτή, η Γενική Συνέλευση της Σχολής ασκεί και τις αρμοδιότητες της Συνέλευσης Τμήματος. Τα θέματα που αφορούν στην εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Πρύτανη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Στην Κοσμητεία ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού:
α) Έχει τη γενική εποπτεία της λειτουργίας της Σχολής και των Τμημάτων της.
β) Χαράσσει την γενική εκπαιδευτική και ερευνητική πολιτική της Σχολής και την πορεία ανάπτυξής της, στο πλαίσιο της πολιτικής του Ιδρύματος, και προβαίνει σε τακτικό απολογισμό των σχετικών δραστηριοτήτων.
γ) Επεξεργάζεται τις εισηγήσεις των Συνελεύσεων των Τμημάτων για τη δημιουργία νέων θέσεων καθηγητών, καθώς και μελών του λοιπού διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού και υποβάλλει τις σχετικές προτάσεις στη Σύγκλητο.
δ) Απονέμει τους τίτλους του Επίτιμου Διδάκτορα, του Ομότιμου και του Επίτιμου Καθηγητή, μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος.
ε) Κατανέμει τα κονδύλια του τακτικού προϋπολογισμού στα Τμήματα, στα Εργαστήρια, στις Κλινικές, στα Μουσεία και στα Γυμναστήρια της Σχολής, όταν αυτά δεν ανήκουν σε Τμήματα.
στ) Αποφασίζει για τη διεξαγωγή και συντονίζει τα κοινά μαθήματα Τμημάτων της Σχολής με άλλα Τμήματα της ίδιας ή άλλης Σχολής.
ζ) Ασκεί όσες αρμοδιότητες της αναθέτει ο νόμος σχετικά με τις μεταπτυχιακές και τις διδακτορικές σπουδές.
η) Διατυπώνει γνώμη για τον προγραμματικό σχεδιασμό του Ιδρύματος, κατά το σκέλος που αφορά στη Σχολή.
θ) Οργανώνει και καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας και τη στελέχωση των υπηρεσιών της Κοσμητείας.
ι) Προτείνει στη Σύγκλητο δημιουργία νέων θέσεων καθηγητών μετά από εισήγηση των Συνελεύσεων των οικείων Τμημάτων.
ια) Λαμβάνει την πρωτοβουλία ανάπτυξης συνεργειών μεταξύ Τμημάτων της Σχολής ή με Τμήματα άλλων Σχολών, προκειμένου να ενισχυθεί η διεπιστημονικότητα των προγραμμάτων σπουδών.

 • 16 Ιουνίου 2017, 14:05 | ένα μέλος ΕΔΙΠ ΑΕΙ

  Διαφάνεια στην Διοίκηση των ΑΕΙ

  Οι πράξεων (ΑΠΟΦΆΣΕΙΣ, ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ κλπ) των οργάνων διοίκησης μονομελών και πολυμελών των ΑΕΙ οι οποίες αναρτώνται στους δικτυακούς τόπους των οργάνων που έλαβαν την απόφαση και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ θα πρέπει να ΈΧΟΥΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ και ΕΥΡΕΤΗΡΙΑΣΗΣ ανά θέμα ημερήσιας διάταξης, ανά ημερομηνία, ανά θεματολογία-λέξεις κλειδιά, ανά ΑΠΟΦΑΣΗΜ ανά κατηγορία στην οποία ανήκει η Απόφαση κ.λ.π

 • 16 Ιουνίου 2017, 13:56 | ένα μέλος ΕΔΙΠ ΑΕΙ

  Διαφάνεια στην Διοίκηση των ΑΕΙ

  Υποχρεωτική ανάρτηση όλων των πράξεων (ΑΠΟΦΆΣΕΙΣ, ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ κλπ) των οργάνων διοίκησης μονομελών και πολυμελών των ΑΕΙ στους δικτυακούς τόπους των οργάνων που έλαβαν την απόφαση και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

 • 16 Ιουνίου 2017, 13:45 | ένα μέλος ΕΔΙΠ ΑΕΙ

  Η παρούσα κυβέρνηση αλλά και η οποιαδήποτε κυβέρνηση εάν πράγματι θέλει να υπάρξει ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ και ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ στη λειτουργία των συλλογικών οργάνων διοίκησης των ΑΕΙ όπως Συνέλευση Τμήματος, Συνέλευση Τομέα, Κοσμητεία, Σύγκλητος, θα πρέπει να ορίσει διαδικασίες ελέγχου των διαδικασιών …

  και διαδικασίες ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣΑς μας απαντήσει η κυβέρνηση, γιατί σε όλα τα υπόλοιπα συλλογικά όργανα Διοίκησης ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΙΚΤΥΟ;;;…και στα ΑΕΙ, όλες οι αποφάσεις όλων των συλλογικών οργάνων είναι εν «ΚΡΥΠΤΩ»

  Αρα,

  εάν υπάρχει ΤΟΛΜΗ αοπό την κυβέρνηση,

  μια ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΉ ΡΥΘΜΙΣΗ 3 ΑΡΑΔΩΝ, μπορεί να φερει την ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και την ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ στην ΔΙΟΙΚΗΣΗ στα ΑΕΙ

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

  «ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΛΩΝ των ΠΡΑΞΕΩΝ των ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΟΜΕΛΩΝ και ΠΟΛΥΜΕΛΩΝ των ΑΕΙ στους ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ των ΟΡΓΑΝΑΝ που ΕΛΑΒΑΝ την ΑΠΟΦΑΣΗ στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

 • 16 Ιουνίου 2017, 12:28 | Αλέξης Καλοκαιρινός (καθηγητής, πρόεδρος Τμήματος Φιλολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης), Μιχάλης Ταρουδάκης (καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, τέως πρύτανης Πανεπιστημίου Κρήτης).

  Βάσει του νομοσχεδίου (αρ. 18, παρ. 3ε), η Κοσμητεία «κατανέμει τα κονδύλια του τακτικού προϋπολογισμού στα Τμήματα …» .

  ΣΧΟΛΙΟ: Πρέπει να διευκρινισθεί η διαδικασία κατάρτισης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Ιδρύματος, σε συνάρτηση με την αντίστοιχη αρμοδιότητα του Πρύτανη (ν.σ., αρ. 15.15ζ), του Πρυτανικού Συμβουλίου (14.2γ) και της Συγκλήτου (13.2ζ).
  Επίσης, η Γενική Συνέλευση Τομέα «κατανέμει τα κονδύλια του Τομέα στις διάφορες διδακτικές και ερευνητικές του δραστηριότητες» (αρ. 26.2γ), άρα προκύπτει υποχρέωση της Συνέλευσης του Τμήματος να κατανέμει κονδύλια του προϋπολογισμού του Τμήματος στους Τομείς.

  ΠΡΟΤΑΣΗ: Ο τρόπος κατανομής κονδυλίων του τακτικού προϋπολογισμού να αποτελεί αντικείμενο του Οργανισμού του Πανεπιστημίου.

 • 15 Ιουνίου 2017, 23:05 | Νικόλαος Αθανασάκης

  Η Κοσμητεία να αποτελείται από τον Κοσμήτορα της Σχολής και από τους Προέδρους των Τμημάτων της Σχολής.

 • 14 Ιουνίου 2017, 17:23 | Κώστας Φυσεντζίδης

  Στο 1δ
  η συμμετοχή ενός εκπροσώπου από κάθε κλάδο να με πλήρη και ισότιμη συμμετοχή, δηλαδή συμμετοχή και δικαίωμα ψήφου σε όλα τα θέματα.

 • 14 Ιουνίου 2017, 13:27 | Ο.Σ.Ε.Τ.Π. – Τ.Ε.Ι. (ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Ε.Ι.)

  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ :
  1. Η Κοσμητεία αποτελείται από:
  δ) τρεις (3) εκπροσώπους, έναν (1) ανά κατηγορία εκ των μελών του λοιπού διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού της Σχολής, οι οποίοι εκλέγονται, μαζί με τον αναπληρωματικό τους, για διετή θητεία, με δυνατότητα επανεκλογής, από ενιαίο ψηφοδέλτιο ανά κατηγορία, με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία των μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού της Σχολής.
  (ΔΙΑΓΡΑΦΗ : Οι εκπρόσωποι της κάθε κατηγορίας με δικαίωμα ψήφου, μόνο αν συζητούνται θέματα που αφορούν σε ζητήματα της οικείας κατηγορίας προσωπικού. )
  (ΠΡΟΣΘΗΚΗ : Οι εκπρόσωποι της κάθε κατηγορίας συμμετέχουν στις συνεδριάσεις, αλλά έχουν δικαίωμα ψήφου, μόνο αν συζητούνται θέματα που αφορούν σε ζητήματα της οικείας κατηγορίας προσωπικού)

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ :
  Η συγκεκριμένη τροποποίηση είναι απαραίτητη προκειμένου να εξασφαλισθεί η τήρηση των δημοκρατικών και ανοικτών διαδικασιών.

 • Σε μονοτμηματικές Σχολές, οι καθηγητές είναι λιγότεροι από τους υπόλοιπους. Το ότι οι εκπρόσωποι των φοιτητών δεν έχουν περιορισμό θητειών δείχνει και τις προθέσεις της νομοθέτησης.

 • Η Ε.Σ.Α.μεΑ. προτείνει η παράγραφος 3 που αναφέρεται στις αρμοδιότητες της Κοσμητείας να συμπληρωθεί ως εξής:

  «ιβ) Μεριμνά για τη λήψη μέτρων που θα διασφαλίσουν την ισότιμη πρόσβαση και συμμετοχή στα προγράμματα σπουδών όλων των φοιτητών/τριών, χωρίς διακρίσεις λόγω φύλου, φυλής, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών»

 • 12 Ιουνίου 2017, 14:33 | Λάμπρος Βασιλειάδης

  Να διαγραφεί η πρόταση «Οι εκπρόσωποι της κάθε κατηγορίας
  συμμετέχουν, με δικαίωμα ψήφου, μόνο αν συζητούνται θέματα που αφορούν σε ζητήματα της οικείας κατηγορίας προσωπικού.» Πλήρη ισοτιμία όλων των μελών

 • 8 Ιουνίου 2017, 08:22 | Ζουμπουλάκης Μιχαήλ

  Βασική αρμοδιότητα των Κοσμητόρων είναι και ο έλεγχος και λειτουργία των χώρων της Σχολής. Ποιος θα ασκεί αυτήν την αρμοδιότητα;

 • 7 Ιουνίου 2017, 08:59 | Μ.Τσαγκαράκη

  Διευρύνεται η σύνθεση του οργάνου της Κοσμητείας καλώς θεωρώ.
  Ομως και πάλι θα πρέπει να οριοθετείται σαφώς η συμμετοχή όλων πλην των Δ.Ε.Π μελών.
  Δεν είναι σαφές αν καλούνται να συμμετέχουν μόνο σε κάθε θέμα που κρίνεται από το όργανο ότι είναι σχετικό..Αυτό σημαίνει,αντιλαμβάνομαι, οτι ορίζονται εξαρχής, συμμετέχουν καθ΄ολη τη διάρκεια αλλά ψηφίζουν κατά περίπτωση..
  Καλό θα ειναι να αποσαφηνιστεί περαιτέρω