Άρθρο 01 – Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης- Νομική μορφή των Α.Ε.Ι.

1. Η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.). Τα Α.Ε.Ι. είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου πλήρως αυτοδιοικούμενα. Η εποπτεία του κράτους ασκείται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του Συντάγματος και στις κείμενες διατάξεις.
2. Η ανώτατη εκπαίδευση αποτελείται από δύο παράλληλους τομείς:
α) τον πανεπιστημιακό τομέα, που περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, τα οποία στο εξής αναφέρονται ως «Πανεπιστήμια» και
β) τον τεχνολογικό τομέα, που περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), τα οποία στο εξής αναφέρονται ως «Τ.Ε.Ι.».
3. Τα Ιδρύματα των δύο τομέων της ανώτατης εκπαίδευσης λειτουργούν παράλληλα, με διακριτή φυσιογνωμία, σκοπό και αποστολή, που διαφοροποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τα Πανεπιστήμια και τα Τ.Ε.Ι., αντίστοιχα.
4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να οργανώνονται στα Α.Ε.Ι. διετή προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), τα οποία θα παρέχουν σχετικά διπλώματα επιπέδου 5 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ζητά τη γνώμη της Συγκλήτου του οικείου Ιδρύματος και του Εθνικού Συμβουλίου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού (Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.).

 • 16 Ιουνίου 2017, 13:37 | ΠΕΠΤεΓ

  http://www.pepteg.gr

  Προτάσεις και Σχόλια της ΠΕΠΤεΓ στην Διαβούλευση του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας με θέμα « Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα και άλλες διατάξεις» (2 – 16 Ιουνίου 2017)

  Η ΠΕΠΤεΓ εκπροσωπεί τους πτυχιούχους γεωτεχνικούς του Ανώτατου Τεχνολογικού Τομέα. Θέτοντας ως κριτήριο την επίλυση των χρόνιων προβλημάτων που ταλαιπωρούν τους αποφοίτους των γεωτεχνικών τμημάτων των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, οι προτάσεις της, στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου συνοψίζονται στα παρακάτω :

  Άρθρο 1.
  Α. Ο Υπουργός δεν μπορεί να διαθέτει την απόλυτη αρμοδιότητα για την ίδρυση Τμημάτων διετούς φοίτησης σε ΑΕΙ, επιπέδου 5 ως προς το Εθνικό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων, γιατί παρακάμπτεται το αυτοδιοίκητο των Ιδρυμάτων και η ακαδημαϊκή τους κρίση ως προς τις ανάγκες της παραγωγής. Κάτι τέτοιο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα Τεχνολογικά Ιδρύματα, καθώς ο ιδιαίτερος ρόλος τους ως ΑΕΙ είναι να συνδέουν την Ανώτατη Εκπαίδευση με τους τομείς της παραγωγής.
  Β. Τα ΑΕΙ θα πρέπει να μπορούν να ιδρύουν εκπαιδευτικούς κύκλους μαθημάτων μέσα στα Τμήματα ή σε νέα ανεξάρτητα Τμήματα, με τα χαρακτηριστικά προπτυχιακού επιπέδου, που να απευθύνονται σε αποφοίτους των εκάστοτε Τμημάτων, με στόχο την Δια Βίου Εκπαίδευση και επικαιροποίηση των γνώσεων τους σε στενότερο ή ευρύτερο πλαίσιο, στους τομείς των επιστημών που έχουν ήδη σπουδάσει.
  Γ. Τα ΑΕΙ θα πρέπει να μπορούν να ιδρύουν κύκλους σπουδών που να απευθύνονται σε υποψήφιους φοιτητές από άλλες χώρες εντός και εκτός ΕΕ.

  Άρθρο 2.
  Ως προς τους ορισμούς και καθορισμούς ονοματολογίας των διοικητικών οργάνων των ΑΕΙ, δεν θεωρούμε ότι προτείνεται κάποια ουσιώδους σημασίας μεταβολή, καθώς σημασία δεν έχουν τα ονόματα των οργάνων διοίκησης αλλά η αντιμετώπιση των Ιδρυμάτων από την Ελληνική Πολιτεία. Η Ελληνική Πολιτεία, έχει ψηφίσει σειρά νόμων που αναγνωρίζουν ότι τα Τεχνολογικά Ιδρύματα είναι ΑΕΙ, ομοίως όπως τα Πανεπιστήμια, αλλά στην πράξη δεν τα αντιμετωπίζει αναλόγως. Αυτό φάνηκε και στα εδάφια του άρθρου 1 του παρόντος νομοσχεδίου. Άρα η Ελληνική Πολιτεία, πρέπει να επικεντρωθεί στην επίλυση πρακτικών προβλημάτων που προκύπτουν από διατάξεις και αποφάσεις της, οι οποίες αντιμετωπίζουν τα ΤΕΙ ως ΑΕΙ β΄ κατηγορίας και τους αποφοίτους τους ομοίως. Για παράδειγμα στον δημόσιο τομέα, οι πτυχιούχοι Τεχνολογικού Τομέα τετραετούς φοίτησης, λαμβάνουν χαμηλότερες αμοιβές από πτυχιούχους Πανεπιστημίων ίσου χρόνου σπουδών και αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα στην υπηρεσιακή τους εξέλιξη. Αναλόγως, στον ιδιωτικό τομέα οι απόφοιτοι των γεωτεχνικών τμημάτων του Τεχνολογικού Τομέα, εμποδίζονται ποικιλοτρόπως να ασκήσουν ελεύθερο επάγγελμα.

  Άρθρο 4.
  Διατηρεί την θολή μη λειτουργική διάκριση μεταξύ ισότιμων Ανώτατων Ιδρυμάτων (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ). Κατά απαράδεκτη διατύπωση, το άρθρο δεν δικαιολογεί γιατί τα Τεχνολογικά Ιδρύματα δεν παρέχουν «ποιοτική και ολοκληρωμένη εκπαίδευση στην επιστήμη και την τεχνολογία», όπως περιγράφει ότι είναι η παρεχόμενη εκπαίδευση στα Πανεπιστήμια. Με αυτόν τον τρόπο διατύπωσης, εμφανίζεται ότι τα Πανεπιστήμια υπερκαλύπτουν τα Τεχνολογικά Ιδρύματα και έτσι επιτρέπεται η συνέχεια στην αμφισβήτηση των επιστημονικών και τεχνολογικών σπουδών που παρέχουν τα Τ.Ε.Ι. και όπως είναι φυσικό αυτή η αμφισβήτηση περνάει και στους αποφοίτους.
  Χρειάζεται αναδιατύπωση των σχετικών εδαφίων του άρθρου.

  Άρθρο 8.
  Στο άρθρο, και ιδιαίτερα στην παράγραφο 2.ε. δημιουργούνται συνθήκες κατασκευής τεχνητών στεγανών μεταξύ Τμημάτων ΑΕΙ, ως προς την αποδοχή πτυχιούχων με κατακτήτριες εξετάσεις. Αυτή η ρύθμιση είναι αναχρονιστική και θυμίζει παλαιές δεκαετίες όπου Τμήματα ΑΕΙ, επέτρεπαν μόνο σε ορισμένες κατηγορίες πτυχιούχων να εισαχθούν μέσω κατατακτηρίων. Οι διαδικασίες κατατακτηρίων εξετάσεων πρέπει να διασφαλίζουν ότι ο πτυχιούχος οποιουδήποτε Τμήματος ή Σχολής θα μπορεί να διεκδικήσει την εισαγωγή του σε άλλο Τμήμα ΑΕΙ με κριτήριο τις προσωπικές του προτιμήσεις. Η απόφαση κατατακτηρίων εξετάσεων πρέπει να καθορίζεται με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας για την αποφυγή αποκλεισμών. Αυτή η προσέγγιση καλύπτει κοινωνικές ανάγκες και δεν εμπίπτει κατά την γνώμη μας στο θέμα του αυτοδιοίκητου των Ιδρυμάτων. Αντιθέτως, προλαμβάνει συντεχνιακές συμπεριφορές.

  Άρθρο 33
  Α. Πρέπει να διατυπωθεί σαφώς ότι όλα τα ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) παρέχουν και τους τρεις κύκλους σπουδών, με ίδια κριτήρια, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ιδιομορφίες της ακαδημαϊκής τους αποστολής, αλλά και το εύρος και σχέσεις μεταξύ των επιστημών.
  Β. Με βάση τον ελάχιστο χρόνο σπουδών που παρέχουν τα Τμήματα ΑΕΙ στην Ελλάδα, που είναι τα 4 έτη, το άρθρο 33, καθορίζει εμμέσως ότι τα πενταετή Πανεπιστημιακά τμήματα, έχουν χρόνο βασικών σπουδών στην επιστήμη τα 4 έτη, ομοίως. Επομένως, το Υπουργείο οφείλει να ζητήσει από όλα τα πενταετή Τμήματα, την αποσαφήνιση του ελάχιστου χρόνου σπουδών για την λήψη τίτλου σπουδών πρώτου κύκλου (BSc) και με βάση αυτόν να καθορισθούν ομοιογενή επαγγελματικά δικαιώματα για όλους τους πτυχιούχους ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) ομοειδών τμημάτων. Σε περίπτωση που υπάρχει επιπλέον χρόνος σπουδών, τότε πρέπει να καθορισθεί η αντιστοίχηση του με επαγγελματικό δικαίωμα ή ταύτιση με συγκεκριμένο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, εφ’ όσον αυτό κρίνεται απαραίτητο λειτουργικά, καθώς δεν μπορεί να εξομοιώνεται ο κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με απλό πτυχιούχο, ούτε μπορεί να ταυτίζεται προπτυχιακή διπλωματική εργασία με μεταπτυχιακή διατριβή.

  Άρθρο 46.
  Α. Σε σύνδεση με τα παραπάνω σχόλια επί άρθρων, η ΠΕΠΤεΓ ζητά την απόσυρση του άρθρου, το οποίο κρίνει ότι δεν εξυπηρετεί καμία ανάγκης της Ανώτατης Εκπαίδευσης, αντιθέτως δημιουργεί επιπλέον προβλήματα, πολλά από τα οποία προστίθενται στα χρόνια προβλήματα που έχουν οι πτυχιούχοι γεωτεχνικοί και μηχανικοί του Τεχνολογικού Τομέα των ΑΕΙ.
  Ιδιαίτερα, επισημαίνονται τα εξής :
  i. Οι πτυχιούχοι των πενταετών Πανεπιστημιακών Τμημάτων, μέχρι σήμερα, όχι μόνο δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα στην άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος, αλλά μέσω των αντίστοιχων επιμελητηρίων, προκαλούνται προβλήματα στην έκδοση και αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων για τους αντίστοιχους πτυχιούχους του Τεχνολογικού Τομέα των ΑΕΙ, τους οποίους αντιμετωπίζουν ως επαγγελματικούς ανταγωνιστές. Επομένως δεν τίθεται θέμα επιπλέον αναγνώρισης των σπουδών σε πολυτεχνικά και γεωπονικά πενταετή Τμήματα.
  ii. Τα «κριτήρια» αναγνώρισης των πενταετών πτυχίων ως integrated master είναι σαθρά, καθώς ανάλογα κριτήρια ποιότητας σπουδών ισχύουν και για τετραετή τμήματα του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα των ΑΕΙ.
  iii. Η αναγνώριση των πενταετών πτυχίων, θα δημιουργήσει τεχνητά μία μικρή ομάδα «υπερ-σχολών», οι οποίες όμως ήδη δεν στερούνται ούτε αναγνώρισης ούτε κοινωνικής αποδοχής. Επομένως, ο στόχος δεν είναι η επίλυση πρακτικών προβλημάτων αλλά η έναρξη νέων διεκδικήσεων εκ μέρους τους, προφανώς σε βάρος άλλων Τμημάτων, με τελικό στόχο την επαγγελματική επικράτηση μικρής μερίδας πτυχιούχων σε επαγγελματικούς τομείς που εμπλέκονται και πτυχιούχοι άλλων τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ.
  iv. Η αναγνώριση των πενταετών πτυχίων σε επίπεδο iMSc θα «αναβαθμίσει» αυτομάτως πολλά στελέχη του δημοσίου τομέα στο επίπεδο επαγγελματικών προσόντων 7, χωρίς να διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, και χωρίς να διαθέτουν τις δεξιότητες, τις γνώσεις και την εξειδίκευση που παρέχει ένας μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο κάτοχό του. Ως επακόλουθο, στελέχη του δημοσίου πενταετούς φοίτησης χωρίς μεταπτυχιακό τίτλο, θα αποκτήσουν δικαίωμα διεκδίκησης επιδόματος μεταπτυχιακών σπουδών, και πιθανών θα αποκτήσουν δικαίωμα κρίσης κατά προτεραιότητα για θέσεις προϊσταμένου, σε βάρος άλλων πτυχιούχων και κατόχων μεταπτυχιακών τίτλων.
  Β. Ζητείται η απόσυρση των εδαφίων (4) και (5) του άρθρου 46, διότι :
  i. Είναι γνωστό διαχρονικά ότι το ΤΕΕ και μαζί και το ΓΕΩΤΕΕ, έχουν αναφερθεί πολλάκις εναντίων της ποιότητας των σπουδών που παρέχουν τα Ανώτατα Τεχνολογικά Ιδρύματα και της επαγγελματικής επάρκειας των αποφοίτων τους. Μάλιστα, πολλές φορές, αποφάσεις και δηλώσεις των επιμελητηρίων αυτών, υπογράφονται από μέλη τους που εργάζονται και λειτουργούν μέσα στον Τεχνολογικό Τομέα των ΑΕΙ. Επομένως, δεν υπάρχει το υπόβαθρο αξιοπιστίας και αμεροληψίας, ώστε τα επιμελητήρια, να έχουν τον κύριο ρόλο στην έκδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων για πτυχιούχους του Τεχνολογικού Τομέα συναφών επιστημονικών πεδίων.
  ii. Ως προς το ζήτημα της επιμελητηριακής εκπροσώπησης, η ΠΕΠΤεΓ προτείνει τα εξής :
  – Οι δύο μεγαλύτεροι Φορείς πτυχιούχων του Τεχνολογικού Τομέα των ΑΕΙ, δηλαδή η ΠΕΠΤεΓ όσο αφορά τους πτυχιούχους γεωτεχνικών τμημάτων και η ΕΕΤΕΜ όσον αφορά τους πτυχιούχους μηχανικούς, να αναγνωρισθούν από την Ελληνική Πολιτεία ως Θεσμικοί Φορείς, αρμόδιοι για την ρύθμιση του επαγγέλματος στην αντίστοιχη κατηγορία πτυχιούχων, και να συμμετάσχουν στον διάλογο για την δημιουργία στο μέλλον ενιαίων επιμελητηρίων ανά κατηγορία επιστημονικού επαγγελματικού πεδίου.
  – Να τροποποιηθούν εν ευθέτω χρόνω, τα καταστατικά λειτουργίας των υπαρχόντων επιμελητηρίων, ώστε να δημιουργηθούν προϋποθέσεις δίκαιης και ισότιμης παρουσίας σε αυτά, πτυχιούχων του Τεχνολογικού Τομέα.
  – Η Ελληνική Πολιτεία, με το εδάφιο (5) του άρθρου, αποδεικνύει ότι δεν γνωρίζει σε βάθος τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πτυχιούχοι του Τεχνολογικού Τομέα. Καθώς, προβλήματα στην αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων, δεν έχουν μόνο πτυχιούχοι των Τμημάτων Μηχανικών του Τεχνολογικού Τομέα, αλλά και πτυχιούχοι Τμημάτων Γεωτεχνικών. Η Ελληνική Πολιτεία, έχει παραβλέψει προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί με τις συνεχείς μετονομασίες τμημάτων ΤΕΙ, ώστε να εξυπηρετείται η λειτουργία και «μοναδικότητα» πανεπιστημιακών τμημάτων, έχει παραβλέψει προβλήματα διοικητικής και οικονομικής υφής που έχουν δημιουργηθεί στον δημόσιο τομέα σε βάρος πτυχιούχων γεωτεχνικών τμημάτων του ανώτατου τεχνολογικού τομέα, όπως και έχει παραβλέψει ότι παραγωγικά υπουργεία, κατ’ επιλογήν και ιδίαν κρίση, δεν εφαρμόζουν ψηφισμένα Π.Δ. που αφορούν επαγγελματικά δικαιώματα όπως και τίτλους σπουδών που παρέχουν τα Τεχνολογικά Ιδρύματα.

  Αυτά τα προβλήματα μπορούν να αντιμετωπισθούν και να επιλυθούν μόνο με την αναγνωρισμένη Θεσμική παρουσία των Επιστημονικών και Επαγγελματικών Φορέων Αποφοίτων ΤΕΙ που αντιμετωπίζουν τα περισσότερα προβλήματα στην άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος (ΠΕΠΤεΓ και ΕΕΤΕΜ).

  – Εναλλακτικά, προτείνεται η δημιουργία Τεχνολογικού Επιμελητηρίου που θα συμπεριλάβει κατά Κλάδους όλες τις Επιστημονικές – Τεχνολογικές ειδικότητες του Τεχνολογικού Τομέα των ΑΕΙ, και ως ΝΠΔΔ θα καλύπτεται οικονομικά μόνο από τις συνδρομές των μελών του, με υποχρεωτική εγγραφή.

  iii Ως προς το περιεχόμενο των επαγγελματικών δικαιωμάτων για γεωτεχνικά τμήματα του Τεχνολογικού Τομέα των ΑΕΙ, που ήδη διαθέτουν ή δεν έχουν εκδοθεί ακόμη, προτείνεται :
  – Να υπάρξει η αυτονόητη επικαιροποίηση των Π.Δ., για όσες κατηγορίες πτυχιούχων γεωτεχνικών Τμημάτων του Τεχνολογικού Τομέα ήδη υπάρχουν, διατηρώντας τα κεκτημένα και επαυξάνοντας με βάση τις νεώτερες εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας.
  – Να δημιουργηθεί μία κοινή ομάδα επαγγελματικών δικαιωμάτων που θα αφορά όλους τους πτυχιούχους των γεωτεχνικών τμημάτων του Τεχνολογικού Τομέα των ΑΕΙ, ανταποκρινόμενα στον ανώτατο χαρακτήρα των σπουδών.

  Η ΠΕΠΤεΓ, θεωρεί ότι η Ελληνική Πολιτεία, οφείλει να παρακάμψει τις συντεχνιακές πιέσεις που ασκούνται και να ενσκήψει στο πρόβλημα της έκδοσης και εφαρμογής επαγγελματικών δικαιωμάτων, με βάση την αρχική δήλωση του Υπουργού Παιδείας, δηλαδή την έκδοση αυτών με νέο νόμο, εντάσσοντας ενεργά στις διαδικασίες τις Ενώσεις των Αποφοίτων, οι οποίες μπορούν να εξασφαλίσουν την ισορροπία και την σε βάθος ανάλυση των πραγματικών προβλημάτων.

  Δεν θεωρούμε ότι το πρόβλημα των Τεχνολογικών Ιδρυμάτων είναι εσωτερικά θέματα, όπως η ονοματολογία ή μισθολογικά θέματα των διδασκόντων ή εργαζομένων, αλλά είναι μόνο η θεσμική κατοχύρωση και απρόσκοπτη εφαρμογή, χωρίς συντεχνιακές λογικές, επαγγελματικών δικαιωμάτων που αφορούν τους πτυχιούχους των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, καθώς ένα ΑΕΙ καταξιώνεται από την αποδοχή και αναγνώριση των πτυχιούχων του στην Επιστήμη και το Επάγγελμα.

  Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΠΤΕΓ.

  Ιούνιος 2017

 • 16 Ιουνίου 2017, 13:14 | EK

  Το παρόν νομοσχέδιο αποτελεί μία πολύ καλή προσπάθεια να επανέλθει το αδιάβλητο καθεστώς στα Πανεπιστήμια και πάλι.

 • 16 Ιουνίου 2017, 12:16 | Αλέξης Καλοκαιρινός (καθηγητής, πρόεδρος Τμήματος Φιλολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης), Μιχάλης Ταρουδάκης (καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, τέως πρύτανης Πανεπιστημίου Κρήτης).

  Βάσει του νομοσχεδίου (αρ.1, παρ. 4), το Υπ.Π.Ε.Θ. μπορεί να επιβάλλει στα Α.Ε.Ι. την οργάνωση «διετών προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), τα οποία θα παρέχουν σχετικά διπλώματα επιπέδου 5 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων», δηλαδή διπλώματα που αντιστοιχούν με Απολυτήριο Τεχνικού-Επαγγελματικού Λυκείου με τάξη μαθητείας, Πτυχίο ΙΕΚ, Πτυχίο μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ειδικότερα, «Για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ζητά τη [απλή] γνώμη της Συγκλήτου του οικείου Ιδρύματος και του Εθνικού Συμβουλίου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού (Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.)».

  ΠΡΟΤΑΣΗ: Να καταργηθεί η διάταξη, ή τουλάχιστον να απαιτείται σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου.

 • 16 Ιουνίου 2017, 11:56 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΣΟΠΕ-ΕΚΠΑ

  ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΜΙΚΡΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

  ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑ

  Τη Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2017, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του ΔΣ του Συλλόγου μελών ΔΕΠ της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (ΟΠΕ) του ΕΚΠΑ, πραγματοποιήθηκε ανοικτή συζήτηση με θέμα το Σχέδιο Νόμου (ΣΝ) για την Ανώτατη Εκπαίδευση και την Έρευνα, που έχει τεθεί προς διαβούλευση από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Στο παρόν κείμενο συνοψίζονται οι βασικές θέσεις και προτάσεις των συναδέλφων που παρευρέθηκαν στη συζήτηση.

  Αρχικά, οφείλουμε ομόθυμα να τονίσουμε ότι η σοβαρότητα της κατάστασης που αντιμετωπίζουν τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και συνολικότερα ο χώρος της ανώτατης εκπαίδευσης της χώρας είναι δυσανάλογη ως προς τον περιορισμένο χρόνο στον οποίο τίθεται για διαβούλευση το παρόν ΣΝ.

  1) Γενικές παρατηρήσεις

  • Το ΣΝ, ενώ θεωρεί θετικό το αυτοδιοίκητο των Ιδρυμάτων, με τις ρυθμίσεις που εισάγει, ενισχύει την λογική οριζόντιου ελέγχου τους, θίγοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την αυτοτέλειά τους.

  • Η ακαδημαϊκή κοινότητα, όσο και η ηγεσία του ΥΠΕΘ, οφείλει πρωτίστως να μεριμνά για τη διασφάλιση της ακαδημαϊκής ποιότητας και ακεραιότητας της λειτουργίας του 1ου κύκλου σπουδών, ζήτημα το οποίο δεν πρέπει να επισκιάζεται από τη γενικότερη συζήτηση για τα ΠΜΣ.

  • Οι εξευτελιστικά χαμηλές αμοιβές των μελών ΔΕΠ, σε συνδυασμό με την άρνηση της κυβέρνησης να συμμορφωθεί με τις αποφάσεις του ΣτΕ, αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία των ΑΕΙ. Οι περισσότεροι συνάδελφοι αναζητούν μόνιμα ή περιστασιακά επιπρόσθετη απασχόληση, προκειμένου να εξασφαλίσουν τα προς το ζην, υποβαθμίζοντας έτσι το κύριο ερευνητικό και διδακτικό τους έργο. Επιπλέον, δεν υπάρχει μέριμνα για την επάνοδο επιστημόνων από το εξωτερικό.

  • Ο νομοθετικός κατακερματισμός και η αδιάκοπη τροποποίηση της σχετικής με τη λειτουργία των ΑΕΙ νομοθεσίας δυσχεραίνει την ομαλή λειτουργία των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Οι διάσπαρτες διατάξεις που διέπουν τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ θα πρέπει να κωδικοποιηθούν σε ένα ενιαίο κείμενο.

  • Η γραφειοκρατία, ιδιαίτερα ως προς τη διαχείριση των προγραμμάτων έρευνας, έχει ενταθεί, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η ερευνητική δραστηριότητα των μελών ΔΕΠ και να αποθαρρύνεται η προσέλκυση νέων προγραμμάτων, κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το λόγο αυτό, συμφωνούμε με την 84η απόφαση της Συνόδου Πρυτάνεων σχετικά με τη θεσμοθέτηση ενός νέου πλαισίου λειτουργίας των ΕΛΚΕ, ευέλικτου και αποτελεσματικού, που θα επιτρέπει τη δραστηριότητά τους εκτός Δημοσίου Λογιστικού. Επιπλέον, προτείνεται ο διαχωρισμός των ευρωπαϊκών προγραμμάτων από τα υπόλοιπα ως προς τη διαχείρισή τους.

  • Οι προτεινόμενες νομοθετικές παρεμβάσεις που αφορούν στη λειτουργία των ΠΜΣ, επιχειρούν να διορθώσουν κάποια κακώς κείμενα (ευτυχώς μεμονωμένα) που ισχύουν σήμερα στον χώρο. Δυστυχώς, δεν επιτυγχάνουν τον στόχο αυτό, εντείνοντας, αντιθέτως, το πρόβλημα. Συγκεκριμένα:

  1. Αυξάνουν δραματικά την ήδη επιβαρυμένη γραφειοκρατία που συστήματος.
  2. Έχουν νομοθετικά κενά.
  3. Δεν προβλέπουν την κάλυψη των εσόδων που θα χαθούν, ενώ σε αυτά στηρίζεται, σε μεγάλο βαθμό, η λειτουργία των ιδρυμάτων.
  4. Αντιμετωπίζουν το θέμα της όποιας αμοιβής των μελών ΔΕΠ από ΠΜΣ, πρόχειρα, συγκεντρωτικά και άδικα. Μεμονωμένες ακραίες περιπτώσεις πρέπει να εντοπισθούν και να ελεγχθούν και όχι να γίνονται το έρεισμα για καθολικά μέτρα, τα οποία πλήττουν οριζόντια κυρίως τα πτωχότερα από τα μέλη ΔΕΠ.

  Όλα τα παραπάνω, εάν εφαρμοστούν, θα οδηγήσουν στο κλείσιμο μεγάλου αριθμού μεταπτυχιακών και στην εκχώρησή τους, άμεσα ή έμμεσα, σε χέρια ιδιωτών.

  2) Ειδικές παρατηρήσεις

  • Βλέπουμε θετικά την πρόταση σχετικά με τη συμμετοχή των Προέδρων όλων των Τμημάτων στη Σύγκλητο.

  • Βλέπουμε θετικά την επαναφορά του Διοικητικού Συμβουλίου των Τμημάτων για την καλύτερη προετοιμασία των ζητημάτων που συζητούνται στις Γενικές Συνελεύσεις.

  • Διαφωνούμε ως προς την επαναφορά της φοιτητικής συμμετοχής στους Τομείς, τα Τμήματα και τη Σύγκλητο. Η μέχρι σήμερα εμπειρία έχει δείξει ότι στα όργανα αυτά δεν συμμετείχαν οι πραγματικοί εκπρόσωποι των φοιτητών, αλλά εκπρόσωποι των κομματικών παρατάξεων. Θεωρούμε ότι η φοιτητική συμμετοχή στα διοικητικά όργανα των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων θα μπορούσε να εξασφαλιστεί με σύγχρονες μεθόδους που θα εξασφαλίζουν την εκπροσώπηση όλων των φοιτητών και όχι μόνο ορισμένων εξ αυτών.

  • Θεωρούμε ότι η αμοιβή μελών ΔΕΠ από τα ΠΜΣ πρέπει να υπόκειται στους γενικούς περιορισμούς που θέτει η κείμενη νομοθεσία για το σύνολο των αμοιβών τους.

  • Προτείνουμε η δημιουργία νέων ΠΜΣ να είναι δυνατή μόνον εφόσον στο ίδιο Τμήμα λειτουργεί τουλάχιστον ένα ΠΜΣ χωρίς δίδακτρα. (Συνήθως είναι αυτά που αποβλέπουν στην ανανέωση του ακαδημαϊκού προσωπικού).

  • Η πρόσβαση οικονομικώς αδυνάτων φοιτητών σε κάθε είδους μεταπτυχιακές σπουδές θα πρέπει να εξασφαλισθεί από την πολιτεία μέσω εκτεταμένου συστήματος υποτροφιών στη βάση κοινωνικών και ακαδημαϊκών κριτηρίων. Η ενίσχυση και ενεργοποίηση του ΙΚΥ, σε αυτή την κατεύθυνση, κρίνεται εκ των ουκ άνευ.

  • Προτείνουμε να επεκταθεί η δυνατότητα επίβλεψης διδακτορικών διατριβών στους λέκτορες.

  • Προτείνουμε την ισότιμη ρύθμιση της εξέλιξης των νυν υπηρετούντων λεκτόρων.

  Για το ΔΣ

  Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας
  Στέλιος Κώτσιος Ευαγγελία Διαμαντοπούλου

 • Ο Σύλλογος των Ερευνητών/ΕΛΕ του ΕΚ «Αθηνά» έχει διατυπώσει επανειλημμένα την ανάγκη σύστασης ενός σύγχρονου ενιαίου χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας για μια βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας. Αυτός ο ενιαίος χώρος μεταξύ των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) και τα Ερευνητικά Κέντρα (ΕΚ) μπορεί να αξιοποιήσει την συμπληρωματική συνεισφορά τους στη δημιουργία νέας γνώσης, στην παροχή υψηλού επιπέδου επιστημονικής και τεχνικής εκπαίδευσης, στην ενίσχυση της επιστημονικής σκέψης και της συνεργατικής προσέγγισης, καθώς και στη στήριξη σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο της βιομηχανίας, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και άλλων κοινωνικοοικονομικών φορέων. Δυστυχώς, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων παραβλέπει ακόμη μια φορά τα ΕΚ. Μετά τον πρόσφατο Νόμο 4472/2017, η Πολιτεία όχι μόνο πρόσβαλε ανεπανόρθωτα και θεσμικά και οικονομικά την ερευνητική κοινότητα αλλά απέδειξε ότι αδυνατεί να ενοποιήσει εποικοδομητικά τα ΑΕΙ με τα ΕΚ. Το ν/σ δεν κατοχυρώνει τελικά τον Ενιαίο Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης & Έρευνας διότι οι ρυθμίσεις που προωθεί περιέχουν ασάφειες, είναι συχνά αντιφατικές με αντίστοιχες ρυθμίσεις του Ν. 4386/2116, υπερβολικά λεπτομερείς και δεσμευτικές. Η Κυβέρνηση πρέπει πια να λάβει υπόψη της, επί της ουσίας, τις κατά καιρούς εκφρασμένες θέσεις της ερευνητικής κοινότητας για τη δημιουργία ενός πραγματικού σύγχρονου ενιαίου χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας.

  Το ΔΣ του Συλλόγου Ερευνητών/ΕΛΕ του ΕΚ «Αθηνά» συντάσσεται πλήρως με τις απόψεις της ΕΕΕ (δείτε τον σχετικό σύνδεσμο):
  https://www.eee-researchers.gr/wp-content/uploads/2017/06/EEE_EX_511-13-06-2017_theseis-gia-th-diavouleysh-gia-ta-AEI-kai-thn-Ereyna.pdf

 • 16 Ιουνίου 2017, 08:58 | Σύλλογος Ερευνητών Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΣΕΡΕΚΕΤΑ)

  Ο Σύλλογος Ερευνητών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΣΕΡΕΚΕΤΑ) συντάσσεται με τις απόψεις της ΕΕΕ όπως καταγράφονται στον παρακάτω σύνδεσμο.

  https://www.eee-researchers.gr/wp-content/uploads/2017/06/EEE_EX_511-13-06-2017_theseis-gia-th-diavouleysh-gia-ta-AEI-kai-thn-Ereyna.pdf

 • 15 Ιουνίου 2017, 23:00 | Νικόλαος Αθανασάκης

  Στο άρθρο 2 του Ν.4310/2014 αναφέρεται: «…1. «ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα» :τα Ιδρύματα που ορίζονται στο άρθρο 1 του ν.4009/2011». Όμως, στο άρθρο 1 Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης Νομική μορφή των Α.Ε.Ι. του Ν.4009/2011 εκ παραδρομής στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) δεν αναφέρονται οι Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες.
  Στην παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3432/2006 αναφέρεται ότι οι Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίας ανήκουν στην Ανώτατη Εκπαίδευση και ειδικότερα «2. Τα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και τα Ενιαία Εκκλησιαστικά Λύκεια ανήκουν στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, οι Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες στην Ανώτατη Εκπαίδευση και τα Ιερατικά Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας αποτελούν φορείς δια βίου εκπαίδευσης».
  Επίσης, στην παρ. 3 του άρθρου 17 του ιδίου Νόμου αναφέρεται «3. Οι πτυχιούχοι των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, χειροτονούμενοι, κατατάσσονται στην Α΄ μισθολογική κατηγορία Εφημερίων και εξελίσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια της κατηγορίας ΠΕ. Ειδικά οι κάτοχοι πτυχίου του Προγράμματος Ιερατικών Σπουδών μπορούν να εγγραφούν στον κατάλογο των προς Αρχιερατεία εκλογίμων».
  Επομένως το άρθρο 1 του Ν. 4009/2011 πρέπει να τροποποιηθεί, ώστε να αναφερθεί ΡΗΤΩΣ ότι οι Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες ανήκουν στον Πανεπιστημιακό Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης . Έτσι θα έχουν σαφώς τη δυνατότητα και την ευχέρεια να οργανώνουν Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και να εκπονούνται σε αυτές Διδακτορικές Διατριβές.
  Επίσης, θα πρέπει να αναγνωριστούν-κατοχυρωθούν τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, οι οποίοι συν τοις άλλοις να μπορούν, αναλόγως του Προγράμματος-Τμήματος αποφοίτησής τους, να διορίζονται ως καθηγητές στη Δευτεροβάθμια ή και στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

 • 15 Ιουνίου 2017, 11:14 | Κωνσταντακόπουλος Δημήτρης

  Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

  Θέλω να πιστεύω ότι ο χρόνος που δαπανάμε λαβαίνοντας μέρος σε αυτή την διαβούλευση θα συμβάλει εποικοδομητικά στην αρτιότερη αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που καλείσθαι να αντιμετωπίσετε στο δύσκολο έργο Σας.

  Εργο το οποίο παρά τις φιλότιμες προσπάθειες αρκετών και εκ των προκατόχων Σας δεν προχώρησε σε ικανοποιητικό βαθμό, παρά τις αγαστές προθέσεις τους η Ελληνική παιδεία δεν φάνηκε να ακολουθεί τα Ευρωπαικά πρότυπα.

  Μία κατάληξη που οδηγεί στο εξής συμπέρασμα και συγχρόνως πρέπει να Σας προβληματίσει είναι γιατί ο Υπουργός δεν μπορεί να πραγματοποιήσει το όραμα του και να το κάνει πράξη.

  Ειναι τα συμφέροντα μεμονομένων προσώπων όπως είχατε παρατηρήσει και απο το βήμα της βουλής που δημιουργούν συνέχεια εμπόδια (περι επαγγελματικών δικαιωμάτων αποφοίτων ΤΕΙ), είναι η χαμηλή δυναμική του υπουργείου παιδείας που ακολουθεί ένα συγκεκριμένο μοτίβο διακομματικά, είναι η πεποίθηση ότι δεν πρέπει να φέρνουμε βαθίες άλλαγες σε μία χώρα που ελάχιστα έχουν αλλάξει όσον αφορά την εκπαίδευση των νέων μας εδώ και 40 χρόνια γιατί έχει πολιτικό κόστος.

  Οι περισσότερες αλλαγές επικεντρώνονται σε διαδικαστικά θέματα ιδρυμάτων παρά στην ουσία.

  Ουσία η οποία θα έπρεπε να εστιάζεται στο κατα πόσο τα πτυχία-διπλώματα που λαμβάνει ο Ελληνας πολίτης έχουν αντίκρυσμα πραγματικό σε γνώσεις και δεξιότητες.

  Εγω δεν συμφωνώ ότι οι νέοι μας με πτυχία διαπρέπουν στο εξωτερικό εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων.

  Εξαιρέσεις οι οποίες σε μεγάλο βαθμό οφείλονται και στην ικανότητα του ατόμου να ελίσσεται στις διάφορες προκλήσεις παρά στις γνώσεις που αποκόμισε απο το ίδρυμα το οποίο φοίτησε.

  Οταν έχω την δυνατότητα να το γνωρίζω εγώ εξυπακούεται οτι και το υπουργείο Σας αλλά και προσωπικά Εσείς σαν εκπαιδευτικός γνωρίζετε ότι πολλά στην εκπαίδευση χρήζουν ριζικής αλλαγής χρόνια τώρα.

  Κύριε Υπουργέ η αντιπαλότητα που έχει ξεκινήσει μεταξύ ΑΕΙ τεχνολογικού και πανεπιστημιακού τομέα δεν έχει ως σκοπό την αναβάθμιση των σπουδών αλλά την εξυπηρέτηση των συμφερόντων αυτών οι οποίοι εργάζονται στα ιδρύματα (εξίσωση μισθολογικής δαπάνης).

  Το θέμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων θα έπρεπε να είχε κλείσει με την ψήφιση του Ελληνικού πλαισίου προσόντων εφόσον τα ΑΕΙ ΤΤ και Πανεπιστήμια ανήκουν στο ίδιο επίπεδο.

  Η ίδρυση διετών τμημάτων είναι αναγκαία και επιβεβλημένη σε μερικές ειδικότητες. Ο θεσμός των Ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης έχει αποτύχει εδώ και δεκαετίες. Ενα δίπλωμα ΙΕΚ οδηγεί τους αποφοίτους στην ανεργία με μαθηματική ακρίβεια.

  Ο χρόνος σπουδών για εξειδίκευση σε ένα αντικείμενο δεν θα έπρεπε να είναι το ζητούμενο στην απόκτηση επαγγελματικών δικαιωμάτων.
  Οι γνώσεις και οι δεξιότητες που έχει αποκτήσει το άτομο κατα την διάρκεια του βίου του , γνώσεις απο την εργασία, την φοίτηση του αλλά και προσωπική του μελέτη θα έπρεπε να πιστοποιείτε μέσα απο ένα αδιάβλητο σύστημα εξετάσεων.

  Θα χρησιμοποιήσω μία φράση ενός υπουργού όταν γινόταν δεκαετίες πριν η ίδια ακριβώς διαβούλευση, η οποία ειναι: ο Bill Gates στην Ελλάδα ούτε υπάλληλος γραφείου δεν θα μπορούσε να δουλέψει γιατί δεν είχε πτυχίο.

  Παρά την καλή πρόθεση που υπήρξε και τότε «πέσανε» τα τηλέφωνα και είμαστε ακριβώς στην ίδια κατάσταση.

  Το αν δεν παινέσεις το σπίτι σου θα πέσει να σε πλακώσει ακούγεται ωραίο και πατριωτικό απο τους εκπροσώπους των ιδρυμάτων αλλά δεν βοηθάει τον Ελληνα που βιώνει μία ανευ προηγουμένου κρίση.

  Καλό ειναι να λέμε όλοι ότι έχουμε τα καλύτερα πανεπιστήμια αλλά ουδείς άλλος εκ των διοικούντων των πανεπιστημίων και αυτών που έχουν συμφέρον απο αυτό το έχει διαπιστώσει.

  Και φτάσαμε εδώ, το εκπαιδευτικό μας σύστημα να νοσεί δεκαετίες και να μην γίνεται καμμία αλλαγή σε καμμία βαθμίδα.

  Στην Ελλάδα Ευρωπαίοι πολίτες με τουλάχιστον 1 έτος μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εξισώνονται με πτυχία πανεπιστημίου .Δυνητικά μπορεί να ζητηθεί προυπηρεσία ή επιπλέον επιμόρφωση.

  Στην Ελλάδα τα ΙΕΚ με 2,5 χρόνια σπουδές εξισώνονται με τίτλους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

  Το παράλογο, αδίκο, και καταχρηστικό η διοίκηση το αγνοεί εθελημένα ή αποτελεί πάγια πολιτική αποφυγής σύγκρουσης με το κατεστημένο?

  Ευχαριστώ για τον χρόνο σας.

 • 14 Ιουνίου 2017, 21:02 | Κώστας Δημητρίου

  αν και δεν νομίζω ότι κανείς θα το προσέξει , το σημειώνω !

  το νομοσχέδιο πάσχει και για κάτι, καθώς συντηρεί μια κατάσταση εντελώς αίολη νομικά σε σημείο γραφικότητας! -> τι εννοώ;

  ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ -ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

  Αναδεικνύει την φοιτητική συμμετοχή και εκπροσώπηση με βάση ένα σύστημα φοιτητικού συνδικαλισμού, το οποίο είναι απλά μια στείρα οχλαγωγική πελατοκομματική κατάσταση.
  Δεν προβλέπει τα σχετικά με την φοιτητική εκπροσώπηση και την αφήνει στους εκάστοτε εμφανιζόμενους (και πολλές φορές νομιμοποιούμενους μόνο βάσει ετσιθελισμού) εκπροσώπους φοιτητών και φοιτητικούς συλλόγους αγνώστου ταυτότητας και ανύπαρκτης νομιμότητας .

  Στα πλαίσια αυτά και προκειμένου να έχει νόημα η φοιτητική συμμετοχή και εκπροσώπηση θα πρέπει να ληφθεί πρόνοια όσον αφορά την νόμιμη σύσταση και λειτουργία φοιτητικών συλλόγων και τα της λειτουργίας τους.
  Η επέμβαση μεν στην συλλογική αυτονομία είναι μη επιτρεπτή, αλλά πρέπει να τεθεί ένα minimum νομιμότητας με ένα διάστημα για συμμόρφωση με στοιχειώδεις κανόνες.

  1. Οι φοιτητικοί σύλλογοι θα πρέπει να ιδρυθούν και να λειτουργήσουν είτε με βάση τα όσα ορίζει ο Α.Κ., είτε να υπάρξουν ειδικότερες διατάξεις για την λειτουργία τους. Ιδίως θα πρέπει να προβλεφθεί ένα μεταβατικό διάστημα και συγκεκριμένο χρονικό όριο, ώστε να υπάρξει διαδικασία νόμιμης σύστασης και συγκρότησής τους με βάση δικαστική απόφαση του αρμοδίου δικαστηρίου. Η διαδικασία θα πρέπει να προβλεφθεί ότι θα γίνει ατελώς και με βάση δικηγόρο, που θα ορίζει για την κάθε περιοχή ο δικηγορικός σύλλογος. Να αρκεί για την συγκρότηση κλπ. και για την νομιμοποίηση η υπογραφή του καταστατικού από ένα ελάχιστο υπογραφών συμμετεχόντων, ήτοι το 1/10 των εγγεγραμμένων φοιτητών και η διαδικασία να είναι ατελώς.
  Η νόμιμη λειτουργία αυτών θα αρχίζει από την καταχώριση στο γενικό μητρώο φοιτητικών συλλόγων. Σε κάθε τμήμα αει θα δύναται να λειτουργεί μόνο ένας φοιτητικός σύλλογος, στον οποίο θα έχουν δικαίωμα εγγραφής και συμμετοχής όλοι οι εγγεγραμμένοι φοιτητές του τμήματος.
  2. Η διαδικασία εκλογών να λαμβάνει χώρα το πρώτο τρίμηνο της ακαδημαϊκής χρονιάς κι όχι στο τέλος, όπως γίνεται τώρα. Οι φοιτητικές εκλογές να λαμβάνουν χώρα με την συνδρομή-παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου για κάθε κάλπη και με βάση αριθμό εγγεγραμμένων φοιτητών. Να υπάρξει πρόνοια για αδιάβλητη διαδικασία με επιμέρους διατάξεις κλπ. και να μην γίνεται αυτό που λαμβάνει χώρα αυτό το διάστημα.
  3. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών μέσω των φοιτητικών συλλόγων στα διάφορα όργανα διοίκησης κλπ. των αει να εκλέγονται από τους εγγεγραμμένους φοιτητές και να μην διορίζονται από τις φοιτητικές παρατάξεις ή τα δ.σ. των φοιτητικών συλλόγων σε ξεχωριστή κάλπη, στην οποία θα είναι ενιαίο ψηφοδέλτιο υποψηφίων (με δυνατή την αναγραφή της φοιτητικής παράταξης δίπλα στο όνομά τους) .

  => Η συντήρηση νόθων καταστάσεων, όπως αυτές που έχουν ζήσει ήδη τα αει είναι απαράδεκτη!