Άρθρο 08 – Εσωτερικός Κανονισμός

1. Με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Πρύτανη και σύμφωνη γνώμη του Πρυτανικού Συμβουλίου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εγκρίνεται ο Εσωτερικός Κανονισμός κάθε Α.Ε.Ι..
2. Ο Εσωτερικός Κανονισμός ρυθμίζει θέματα εσωτερικής λειτουργίας του οικείου Α.Ε.Ι. και, ιδίως, τα ακόλουθα:
α) Την οργάνωση των σπουδών, όπως ιδίως:
i. τον απαιτούμενο αριθμό μαθημάτων για τη χορήγηση τίτλου σπουδών βάσει του αντίστοιχου προγράμματος σπουδών,
ii. την αλληλεξάρτηση των μαθημάτων και τον τρόπο αναπλήρωσής τους,
iii. την ποσοστιαία αναλογία μεταξύ υποχρεωτικών και επιλεγόμενων μαθημάτων στο πρόγραμμα σπουδών,
iv. τις προϋποθέσεις συμμετοχής των φοιτητών στις εξεταστικές περιόδους, τη διάρκεια των εξεταστικών περιόδων και τους όρους και τη διαδικασία επανεξέτασης των φοιτητών και
v. τον ειδικότερο τρόπο και τη διαδικασία εξετάσεων και άλλων μεθόδων αξιολόγησης των φοιτητών.
β) Τον τρόπο αξιολόγησης του διδακτικού έργου των καθηγητών από τους φοιτητές.
γ) Τον τύπο των τίτλων σπουδών ανά Τμήμα και τη διαδικασία ορκωμοσίας των πτυχιούχων.
δ) Τη δυνατότητα οργάνωσης και λειτουργίας θερινών εξαμήνων για ταχύρρυθμη διδασκαλία ύλης εξαμήνου.
ε) Τους όρους και τη διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων Α.Ε.Ι. σε Τμήμα του Ιδρύματος και τη διαδικασία αναγνώρισης πιστωτικών μονάδων.
στ) Τις διαδικασίες χορήγησης των κοινωνικών παροχών στους φοιτητές, καθώς και τους κανόνες λειτουργίας των σχετικών υπηρεσιών του Ιδρύματος, όπως των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, στέγασης και σίτισης.
ζ) Τη διαδικασία χορήγησης υποτροφιών στους φοιτητές.
η) Τα κριτήρια και τη διαδικασία απονομής των τίτλων του Επίτιμου Διδάκτορα, του Ομότιμου και του Επίτιμου Καθηγητή.
θ) Τους όρους, τις προϋποθέσεις και τον τρόπο επιβράβευσης των καθηγητών για την ενίσχυση του ερευνητικού, εκπαιδευτικού και καλλιτεχνικού τους έργου, καθώς και για την εν γένει ακαδημαϊκή και κοινωνική προσφορά τους.
ι) Τα θέματα επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης του προσωπικού του Ιδρύματος.
ια) Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των καθηγητών και των υπηρετούντων λεκτόρων του Ιδρύματος.
ιβ) Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του λοιπού διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού του Ιδρύματος.
ιγ) Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των φοιτητών του Ιδρύματος.
ιδ) Τη διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των καθηγητών, των φοιτητών και κάθε είδους προσωπικού στα συλλογικά όργανα του Ιδρύματος, όπου στον παρόντα νόμο δεν ορίζεται.
ιε) Τον τρόπο διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων και των συλλογικών οργάνων του Ιδρύματος.
ιστ) Τα ειδικότερα θέματα λειτουργίας των συλλογικών οργάνων, των υπηρεσιών, των συμβουλίων και των επιτροπών του Ιδρύματος.
ιζ) Τους κανόνες τελετουργικού ή εθιμοτυπικού χαρακτήρα και δημόσιων σχέσεων.
ιη) Τη διαδικασία κατάρτισης του ετήσιου απολογισμού.
ιθ) Τα πειθαρχικά παραπτώματα, τις ποινές, τα αρμόδια όργανα για τον έλεγχο της τήρησης των θεσπισμένων κανόνων από τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, πλην των καθηγητών, των υπηρετούντων λεκτόρων, του λοιπού διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού και του διοικητικού προσωπικού, τις ειδικότερες αρμοδιότητες των παραπάνω οργάνων και την πειθαρχική διαδικασία,
κ) Τα σχετικά με τη συγκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής Δεοντολογίας, του άρθρου 28 του παρόντος νόμου και του Αυτοτελούς Γραφείου του «Συνηγόρου του φοιτητή» του άρθρου 55 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195),
κα) Τα θέματα που ειδικότερα ορίζονται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
3. Εντός δώδεκα (12) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, η Σύγκλητος του οικείου Α.Ε.Ι. λαμβάνει την απόφαση της παρ. 1.
4. Στο πλαίσιο του Εσωτερικού Κανονισμού του οικείου Α.Ε.Ι., κάθε Σχολή και Τμήμα μπορεί να καταρτίζει Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση της Συγκλήτου.

 • 16 Ιουνίου 2017, 12:19 | Αλέξης Καλοκαιρινός (καθηγητής, πρόεδρος Τμήματος Φιλολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης), Μιχάλης Ταρουδάκης (καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, τέως πρύτανης Πανεπιστημίου Κρήτης).

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Πολλά από τα προβλεπόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό των ΑΕΙ αποτελούν αντικείμενα αρμοδιότητας των Τμημάτων. Η μεταβολή του Προγράμματος Σπουδών ενός Τμήματος δεν μπορεί να απαιτεί μεταβολή (και αναδημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως) του Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος.

 • 16 Ιουνίου 2017, 11:46 | m.a.

  Επικαιροποίηση και εμπλουτισμός του
  αρ15 N. 4009/11 (ΦΕΚ 195 Α/6-9-2011)και υποχρέωση αναφοράς του στον Ε.Κ κάθε ιδρύματος.

  Καλό θα ήταν το Υπουργείο να υποδείξει ένα γενικό πλάισιο υποχρεώσεων των ιστοσελίδαν των Τμημάτων όλων των ΑΕΙ, διότι σήμερα οι διαφοροποιήσεις ειναι τεράστιες και η αναζήτηση πληροφοριών πολλές φορές είναι αποτρεπτική ή δεν αποδίδει.

  Απαραίτητες διορθώσεις όπου σχολές να αναφερθούν τα Τμήματα (στο αρ2)
  και πρόεδροι Τμημάτων (στο αρ3) και η έγκριση απο τη Συνέλευση(στο ίδιο αρ3)
  —————————————————-
  Παρακάτω παρατίθεται όπως είναι σήμερα

  Άρθρο 15 – Δημοσιότητα – διαφάνεια
  1. Τα Α.Ε.Ι. οφείλουν να ανταποκρίνονται στην υποχρέωση δημοσιότητας και διαφάνειας, παρέχοντας, στο διαδικτυακό τους τόπο, καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο, κάθε δυνατή πληροφόρηση σχετικά με τα διοικητικά τους όργανα και τις αποφάσεις τους, τις πηγές και τη διαχείριση των πόρων, την οργάνωση των σπουδών, τον αριθμό των εγγεγραμμένων φοιτητών, το διοικητικό και άλλο προσωπικό με την ιδιότητά του, περιγραφή της θέσης του και τρόπους επικοινωνίας, καθώς και τη φωτογραφία του, εκτός αν το μέλος του προσωπικού δεν το επιθυμεί, την υλικοτεχνική υποδομή και το σύνολο των παρεχόμενων από αυτά υπηρεσιών.
  2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2472/1997 (ΦΕΚ Α΄ 50), οι σχολές* υποχρεούνται να διαθέτουν στο διαδικτυακό τους τόπο πλήρη πληροφόρηση σχετικά με τα διοικητικά τους όργανα και τις διοικητικές πράξεις που αφορούν τα μέλη τους, όπως ιδίως το καθεστώς απασχόλησής τους, τη χορήγηση αδειών σε αυτά και τη συμμετοχή τους σε επιτροπές και ομάδες εργασίας, το διοικητικό και άλλο προσωπικό με την ιδιότητά του, περιγραφή της θέσης του και τρόπους επικοινωνίας, καθώς και τη φωτογραφία του, εκτός αν το μέλος του προσωπικού δεν το επιθυμεί, την υλικοτεχνική υποδομή, τους οικονομικούς πόρους και τη διαχείρισή τους σε ετήσια βάση, τα προγράμματα σπουδών, το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών, τον κατάλογο των υπηρετούντων καθηγητών και το ερευνητικό και διδακτικό τους έργο κατά ακαδημαϊκό έτος.
  3. Κατά τη λήξη της θητείας τους ο πρύτανης και οι κοσμήτορες των σχολών υποβάλλουν πλήρη απολογισμό του ακαδημαϊκού, οικονομικού και διοικητικού έργου που επιτελέσθηκε από αυτούς, ο οποίος δημοσιεύεται στον οικείο διαδικτυακό τόπο.
  4. Ο διαδικτυακός τόπος τηρείται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και μπορεί να τηρείται και στην αγγλική ή άλλη γλώσσα.
  5. Αποφάσεις που δημοσιοποιούνται στο διαδικτυακό τόπο του ιδρύματος σύμφωνα με το παρόν άρθρο, δεν εκτελούνται αν δεν προηγηθεί η δημοσιοποίηση αυτή.

 • 15 Ιουνίου 2017, 23:02 | Νικόλαος Αθανασάκης

  Προτείνω να γίνεται απονομή πτυχίου ή διπλώματος κατόπιν υποσχέσεως αντί ορκομωσίας.

  Από την παρ.10 του άρθρου 33 του Ν.4009/2011(Ά 195) θα πρέπει να καταργηθεί η φράση:«Σε περίπτωση αποτυχίας, ο φοιτητής συνεχίζει ή όχι τη φοίτησή του σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Οργανισμό του Ιδρύματος , στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μέγιστος αριθμός επαναλήψεων της εξέτασης σε ένα μάθημα.»,ώστε με σαφήνεια να καταργηθεί η δυνατότητα καθορισμού μεγίστου αριθμού επαναλήψεων της εξέτασης σε ένα μάθημα.
  Επίσης η μη συνεχόμενη εγγραφή φοιτητή ή σπουδαστή σε 1 ή 2 ή περισσότερα εξάμηνα σπουδών να μη συνεπάγεται την αυτοδίκαιη διαγραφή του, αλλά την αυτοδίκαιη διακοπή της φοιτήσεώς του έως ότου αυτός κάνει επανεγγραφή.
  Τα ίδια προτείνω να ισχύουν και για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές.
  Ακόμη, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές να μην υποχρεούνται μετά την ολοκλήρωση κάθε εξαμήνου να υποβάλλουν στο Συμβούλιο Σπουδών έκθεση προόδου και αντίγραφα όλων των εργασιών τις οποίες θα έχουν εκπονήσει κατά τη διάρκειά του.
  Να υπάρχει η δυνατότητα εξέτασης τουλάχιστον τριών (3) φορών σε κάθε προπτυχιακό μάθημα ανά έτος ,δηλαδή σε κάθε εξεταστική περίοδο να εξετάζονται χειμερινά και εαρινά μαθήματα. Aντιστοίχως να υπάρχει η δυνατότητα εξέτασης τουλάχιστον τριών (3) φορών σε καθένα από τα μεταπτυχιακά μαθήματα.
  Τόσο στα προπτυχιακά όσο και στα μεταπτυχιακά μαθήματα αθροιστικά στις 2 ή 3 ή περισσότερες εξετάσεις τους ετησίως, το σύνολο των επιτυχόντων να μη δύναται να είναι μικρότερο του 50%. Και αυτό διότι όταν το το σύνολο των επιτυχόντων ετησίως σε ένα μάθημα είναι μικρότερο του 50%, κατά τη γνώμη μου, σημαίνει ή ότι ο καθηγητής αυτού του μαθήματος έχει δυσανάλογες απαιτήσεις στην εξέτασή του σε σχέση με όσα δίδαξε στο μάθημα αυτό ή ότι το μάθημα αυτό δε διδάχθηκε σωστά.
  Nα μην υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα, καθώς στην πράξη έχει αποδειχθεί ότι αρκετοί επιτυγχάνουν στις εξετάσεις μαθημάτων επομένων εξαμήνων οφείλοντας μαθήματα προηγουμένων εξαμήνων, τα οποία δύνανται να θεωρηθούν ως προαπαιτούμενα. Το ίδιο προτείνω να ισχύει και για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές.
  Για τα Τμήματα ή Σχολές Α.Ε.Ι. να υπάρχει τετραετής ελάχιστη κανονική διάρκεια σπουδών.
  Η διανομή των συγγραμμάτων στους φοιτητές και σπουδαστές να είναι δωρεάν και να γίνεται κατά την έναρξη των μαθημάτων. Το ίδιο προτείνω να ισχύει και για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές.
  Όσοι φοιτούν για την απόκτηση δευτέρου και πλέον πτυχίου ή διπλώματος να έχουν τις ίδιες παροχές με όσους φοιτούν για την απόκτηση πρώτου πτυχίου ή διπλώματος.
  Ο χαρακτηρισμός του πτυχίου ή διπλώματος ως «Καλώς», «Λίαν Καλώς» και «Άριστα» να γίνεται με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα Α.Ε.Ι., δηλαδή για βαθμό από 5 έως 6,49 «Καλώς», από 6,50 έως 8,49 «Λίαν Καλώς» και από 8,50 έως 10 «Άριστα».
  Όσον αφορά τις κατατακτήριες εξετάσεις να μην απαιτείται ούτε βαθμός τουλάχιστον 5/10 σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα ούτε μέσος όρος των εξεταζόμενων μαθημάτων 5/10, δεδομένου ότι οι υποψήφιοι συνήθως δεν έχουν διδαχθεί τα μαθήματα αυτά και είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος Α.Ε.Ι.. Απλώς να γίνεται η επιλογή των υποψηφίων με βάση το άθροισμα των βαθμών τους στα εξεταζόμενα μαθήματα.
  Το ίδιο προτείνω να ισχύει και σε περίπτωση γραπτών εξετάσεων για την επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών ή υποψηφίων διδακτόρων.
  Για την απόκτηση τρίτου και πλέον πτυχίου ή διπλώματος να εγγράφεται κάποιος σε Τμήμα ή Σχολή χωρίς κατατακτήριες εξετάσεις ως υπεράριθμος, δεδομένου ότι με την απόκτηση ήδη δύο(2) πτυχίων ή διπλωμάτων έχει αποδείξει την αξία του να εγγραφεί σε οποιοδήποτε Τμήμα ή Σχολή Α.Ε.Ι. και να ολοκληρώσει τις σπουδές του.
  Να μην υπάρχει μέγιστος αριθμός δήλωσης μαθημάτων ανά εξάμηνο σπουδών.
  Οι φοιτητές ή σπουδαστές να μπορούν να δηλώνουν χωρίς προϋποθέσεις μαθήματα από μεγαλύτερα εξάμηνα σπουδών.
  Να υπάρχουν πρωινό κλιμάκιο 8:00 έως 14:00 και εναλλακτικό απογευματινό κλιμάκιο 16:00 έως 22:00 παρακολούθησης μαθημάτων. Αυτό θα διευκολύνει τόσο τους εργαζόμενους φοιτητές και μεταπτυχιακούς φοιτητές στην παρακολούθηση μαθημάτων όσο και τους καθηγητές οι οποίοι έχουν παράλληλη απασχόληση εκτός των Α.Ε.Ι., ενώ θα συμβάλλει και σε οικονομία χώρου καθώς σε κάθε αίθουσα θα δύνανται να εξυπηρετούνται δύο(2) αντί του ενός(1) κλιμακίου.
  Μη λειτουργία Ιδιωτικών Πανεπιστημίων και Κολλεγίων στην Ελλάδα.
  Επαναπροσδιορισμός των εισακτέων στα Α.Ε.Ι. ,κατά κανόνα, με βάση τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.
  Επίσης η εισαγωγή στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο για την απόκτηση πτυχίου ή διπλώματος, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να γίνεται μέσω γραπτών εξετάσεων.
  Σε ό,τι αφορά τα μέλη ΔΕΠ προτείνω να καθοριστούν οι πλήρεις κλάδοι των οικείων επιστημών, στους οποίους και να προκηρύσσονται οι θέσεις Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., προκειμένου να αποφεύγονται οι «φωτογραφήσεις» θέσεων.
  Επιπλέον, έχω την άποψη ότι όταν για τη θέση η οποία προκηρύσσεται είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, αυτή θα πρέπει να είναι η μόνη απαίτηση για την κάλυψη της εν λόγω θέσης οποιασδήποτε βαθμίδας. Και αυτό διότι η εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής τεκμηριώνει την επιστημονική κατάρτιση των διδακτόρων.
  Για δε τα λοιπά κριτήρια επιλογής, αυτά απλώς να συνεκτιμώνται κατά την κρίση των υποψηφίων και η έλλειψή τους να μην αποτελεί αιτία αποκλεισμού τους.

 • 14 Ιουνίου 2017, 13:14 | Ανδριανός Τσεκρέκος

  Σύντομο σχόλιο για το νέο σχέδιο νόμου για τα ΑΕΙ (Άρθρα 7 και 8)

  Η συζήτηση σχετικά με τον νέο σχέδιο νόμου για τα ΑΕΙ και τον σχολιασμό του έχει επικεντρώσει στο θέμα των μεταπτυχιακών αφήνοντας απαρατήρητο ένα θέμα το οποίο είναι πολύ πιο σημαντικό και προβληματικό.
  Στα άρθρα 7 και 8, αφήνεται στον Οργανισμό και στον Εσωτερικό Κανονισμό οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με τις υποχρεώσεις, δικαιώματα, κλπ του προσωπικού συμπεριλαμβανομένων και των καταργήσεων θέσεων. Αυτό είναι μια κακώς εννοούμενη αυτονομία που καταργεί τις συλλογικές σχέσεις στον χώρο της ανωτάτης παιδείας, και υποβαθμίζει περαιτέρω την ήδη υποβαθμισμένη ιδιότητα μας ως δημόσιους λειτουργούς, κάνοντας μας υπαλλήλους του εκάστοτε ιδρύματος και δημιουργώντας ανομοιογένειες μεταξύ των μελών ΔΕΠ διαφόρων ιδρυμάτων. Επίσης επαναφέρει το καθεστώς της ανωτάτης εκπαίδευσης στην εποχή πριν το νόμο του 1981 επανεγκαθιστώντας ένα ιδιότυπο καθεστώς έδρας.
  Εκτός των εργασιακών προβλημάτων που αυτό μπορεί να φέρει, κινδυνεύουμε να υποβαθμιστούν γνωστικά αντικείμενα ακολουθώντας διάφορες ακαδημαϊκές μόδες π.χ. καταργώντας μη εμπορικά αντικείμενα και μεταβάλλοντας τα σε πιο εμπορικά και εφήμερα γνωστικά αντικείμενα.
  Θεωρούμε δεδομένο πως κάτι τέτοιο δεν είναι στις προθέσεις του Υπουργείου και πως πρόκειται για παραδρομή, δεδομένου ότι το καθώς Υπουργείο μέχρι τώρα έχει δείξει διαθέσεις για την ενίσχυση της Δημόσιας Εκπαίδευσης δεν θα έπαιρνε κάποια απόφαση η οποία να αντιβαίνει τις διατάξεις του Συντάγματος (Άρθρο 16) και να δυναμιτίζει και να υπονομεύει σε τόσο μεγάλο βαθμό τη Δημόσια Εκπαίδευση. Θα παρακαλούσαμε για την διόρθωση αυτού του σημείου, κάνοντας σαφή νύξη στον σεβασμό των συλλογικών εργασιακών δικαιωμάτων και την μονιμότητα των μελών του προσωπικού είτε πρόκειται για μέλη ΔΕΠ είτε για διοικητικούς υπαλλήλους, και να καταστεί σαφές ότι η κατάργηση θέσεων δεν αφορά υπηρετούν προσωπικό όλων των βαθμίδων και των κατηγοριών.

  Το κείμενο αυτό υπογράφουν οι κάτωθι:
  Γρηγόριος Αμούτζιας (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)
  Χρήστος Αντωνόπουλος (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)
  Παναγιώτης Βερίλλης (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)
  Παναγιώτης Γεωργούλιας (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)
  Αθανάσιος Γιαννακόπουλος (Ο.Π.Α.)
  Θεοφάνης Γραμμένος (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)
  Δήμος Δριβαλιάρης (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)
  Ευθύμιος Ζέρβας (Ε.Α.Π.)
  Αλέξανδρος Ζυμπίδης (Ο.Π.Α.)
  Νίκος Καραχάλιος (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)
  Νικόλαος Κατσούλας (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)
  Βύρων Κοτζαμάνης (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)
  Αιμίλιος Κωμοδρόμος (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)
  Αναστασία Κωστάκη (Ο.Π.Α.)
  Αγγελική Λαζαρίδου (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)
  Ιφιγένεια Λεβέντη (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)
  Δημήτρης Λέκκας (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)
  Γιώργος Λιάγκουρας (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)
  Ελένη Μπριασούλη (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)
  Στυλιανός Ξανθόπουλος (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)
  Δημήτρης Παπαγεωργίου (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)
  Ιουλία Παπαγεωργίου (Ο.Π.Α.)
  Ηλέκτρα Πετράκου (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)
  Λεωνίδας Ρομπόλης (Ο.Π.Α.)
  Εύη (Ευαγγελία) Σαμπανίκου (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)
  Κατερίνα Σκουρολιάκου (Τ.Ε.Ι. Αθήνας)
  Ιωάννης Στρατής (Ε.Κ.Π.Α.)
  Ανδριανός Τσεκρέκος (Ο.Π.Α.)
  Γεώργιος Χάλκος (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)
  Σπυρίδων Χατζησπύρος (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)
  Κυριάκος Χιτζανίδης (Ε.Μ.Π.)
  Στέλιος Ψαράκης (Ο.Π.Α.)

 • 14 Ιουνίου 2017, 12:28 | Μηλωνάκης Α.

  «ε) Τους όρους και τη διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων Α.Ε.Ι. σε Τμήμα του Ιδρύματος και τη διαδικασία αναγνώρισης πιστωτικών μονάδων.»
  ————————-
  Σας κοινωνώ τον ΕΝΤΟΝΟ προβληματισμό μου για την ορθή εφαρμογή του Νόμου (Υ.Α.Φ1/192329/Β3/13-12-13) κατά τις Κατατακτήριες Εξετάσεις σε πάρα πολλά Τμήματα Υποδοχής.
  Ποιος είναι ο έννομος λόγος που πραγματοποιούνται οι Κατατακτήριες Εξετάσεις στα Τμήματα?
  1) Επιλογή; Για να επιλεγεί ποιοί από τους υποψήφιους θα καλύψουν τις προσφερόμενες θέσεις
  2) Απόρριψη; Για να απορριφθούν οι περισσότεροι. Με τη «δικαιολογία» Αρκετά επιβαρυμένα είναι ήδη τα Τμήματα
  3) Εξέταση/Πιστοποίηση; Για να εξεταστεί/πιστοποιηθεί ποιοί από τους υποψήφιους «γνωρίζουν»
  4) Διαγωνισμός; Για να βραβευθούν οι υποψήφιοι που αξίζουν το «επίπεδο» του Τμήματος
  5) Δημόσια Εικόνα; Για να προβληθεί το μήνυμα ότι το Τμήμα είναι «απρόσιτο» στους «μέτριους»
  6) ?

  Τα καίρια σημεία του Νόμου (Υ.Α.) είναι:
  • Άρθρο 2, παράγραφος 4 : «Για την επιλογή των υποψηφίων προς κατάταξη πτυχιούχων δεν επιτρέπεται στα Τμήματα υποδοχής να θέτουν προϋποθέσεις ή κριτήρια που δεν προβλέπονται από το νόμο ή δεν επιτρέπουν την κάλυψη του προβλεπόμενου ποσοστού θέσεων παρά την ύπαρξη υποψηφίων.»
  • Άρθρο 1, παράγραφος 1 : «Το ποσοστό των κατατάξεων… ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους» (σε 12% κι όχι έως 12%)
  • Άρθρο 2, παράγραφος 6 : «Τα μέλη της Επιτροπής Κατατάξεων προσέρχονται δύο (2) ώρες πριν την έναρξη της εξέτασης κάθε εξεταζόμενου μαθήματος στο χώρο διενέργειας της εξέτασης. Τα
  δύο μέλη της Επιτροπής που διδάσκουν το γνωστικό αντικείμενο ή συγγενές γνωστικό αντικείμενο που εξετάζεται κάθε φορά προτείνουν από κοινού τουλάχιστον έξι (6) θέματα και η Επιτροπή επιλέγει τρία (3) από αυτά. Στη συνέχεια ακολουθεί κλήρωση για την επιλογή ενός (1) θέματος για κάθε εξεταζόμενο μάθημα»
  • Άρθρο 16 του Συντάγματος : «H ακαδημαϊκή ελευθερία και η ελευθερία της διδασκαλίας δεν απαλλάσσουν από το καθήκον της υπακοής στο Σύνταγμα.» και ελάχιστα πιο κάτω «Tα ιδρύματα αυτά … λειτουργούν σύμφωνα με τους νόμους που αφορούν τους οργανισμούς τους»
  Ε Ρ ώ Τ Η Μ Α
  Νομιμοποιούνται τα Τμήματα να θέτουν ΚΡΙΤΗΡΙΑ που να μην επιτρέπουν την κάλυψη του προβλεπόμενου ποσοστού θέσεων παρά την ύπαρξη υποψηφίων?
  Εν κατακλείδι,
  -η επιλογή εξεταζόμενων μαθημάτων,
  -ο όγκος και το επίπεδο της εξεταζόμενης ύλης και
  -το πλήθος και εύρος (κι άρα ο βαθμός δυσκολίας) των εξεταζόμενων θεμάτων, αποτελεί το καθοριστικότερο ΚΡΙΤΗΡΙΟ και μάλιστα σε βαθμό που να αποτρέψει υποψηφιότητες, να αποθαρρύνει και να οδηγήσει σε εγκαταλείψεις αλλά και να καθορίσει (λόγω χαμηλής βαθμολογίας και χρήσης της Βάσης (10μ.) εσφαλμένα ως φίλτρου απόρριψης κι όχι ως φίλτρου προτεραιότητας) όχι το ΠΟΙΟΙ αλλά το ΠΟΣΟΙ, και μάλιστα χωρίς κάτω όριο έως ΚΑΝΕΙΣ! προκαλώντας ακάλυπτες θέσεις, παρά την ύπαρξη υποψηφίων, αποτέλεσμα φρονώ ανεπίτρεπτο σύμφωνα με την Υ.Α.
  Είναι δυνατόν να επιτρέπεται τέτοιος εκφυλισμός μιας διαδικασίας επιλογής ώστε αυτή να καταλήγει έρμαιο της υποκειμενικότητας.
  Ο Βαθμός στις Κατατακτήριες λειτουργεί αποκλειστικά ως «αντικειμενικό» εργαλείο ΕΠΙΛΟΓΗΣ (κατάταξη σε φθίνουσα σειρά επιτυχίας) και όχι εσφαλμένα ΕΞΕΤΑΣΗΣ (απόρριψη).

  Είναι λογικό; ο νομοθέτης να εντέλει ότι «δεν επιτρέπεται στα Τμήματα υποδοχής να θέτουν προϋποθέσεις ή κριτήρια που δεν προβλέπονται από το νόμο ή δεν επιτρέπουν την κάλυψη του προβλεπόμενου ποσοστού θέσεων παρά την ύπαρξη υποψηφίων» (και γράφει υποψηφίων, δηλαδή όλων των ορθώς αιτούντων και όχι μόνο των επιτυχόντων) και ελάχιστες γραμμές παρακάτω, να θέτει ο ίδιος, τη Βάση (10μ.) ως φίλτρο απόρριψης υποψηφίων και πρόκλησης ακάλυπτων θέσεων ?

  Η Βάση (10μ.) είναι αποκλειστικά φίλτρο προτεραιότητας ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ όσων αιτούνται να μάθουν κι όχι φίλτρο απόρριψης ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ όσων διδάχθηκαν/γνωρίζουν !

  Και σαφέστατα, δεν επιτρέπεται στα Τμήματα να θέτουν κριτήρια (η επιλογή μαθημάτων, ο όγκος και το επίπεδο της εξεταζόμενης ύλης και το πλήθος και το εύρος (κι άρα ο βαθμός δυσκολίας) των εξεταζόμενων θεμάτων) που να οδηγούν σε ακάλυπτες θέσεις ενώ υπάρχουν υποψήφιοι!

 • 14 Ιουνίου 2017, 09:44 | ΠΟΣΕΕΔΙΠ Α.Ε.Ι

  Άρθρο 8, παρ. 2 β
  Αιτιολόγηση –πρόταση: Στο άρθρο 8, παρ. 2 β αναφέρεται ότι ο Εσωτερικός Κανονισμός μεταξύ άλλων ρυθμίζει και «τον τρόπο αξιολόγησης του διδακτικού έργου των καθηγητών από τους φοιτητές». Είναι απορίας άξιον γιατί ο νομοθέτης εξαιρεί από την αξιολόγηση τον κλάδο Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π.
  Το διδακτικό έργο που ασκείται από το πάσης φύσεως διδακτικό προσωπικό ενός ιδρύματος θα πρέπει να αξιολογείται από τους φοιτητές, για λόγους αυτονόητους. Εξάλλου σε κάποια ιδρύματα της χώρας μέσω του συστήματος της ΜΟΔΙΠ το διδακτικό έργο του κλάδου ΕΕΠ/ΕΔΙΠ ήδη αξιολογείται.

  Πρόταση νομοτεχνικής βελτίωσης:
  Άρθρο 8, παρ. 2 β
  «Τον τρόπο αξιολόγησης του διδακτικού έργου των καθηγητών και του κλάδου Ε.Ε.Π. /Ε.ΔΙ.Π από τους φοιτητές».

  Άρθρο 8, παρ. 2θ
  Στο άρθρο 8, παρ. 2 θ αναφέρεται ότι ο Εσωτερικός Κανονισμός μεταξύ άλλων ρυθμίζει και «Τους όρους, τις προϋποθέσεις και τον τρόπο επιβράβευσης των καθηγητών για την ενίσχυση του ερευνητικού, εκπαιδευτικού και καλλιτεχνικού τους έργου, καθώς και για την εν γένει ακαδημαϊκή και κοινωνική τους προσφορά».

  Αιτιολόγηση-Πρόταση: είναι αδιανόητο για έναν εκπαιδευτικό κλάδο να μην τίθενται οι όροι και οι προϋποθέσεις επιβράβευσης του έργου που επιτελεί στον ακαδημαϊκό χώρο. Η επιβράβευση είναι σημαντικός παράγοντας παρώθησης για έναν εξαιρετικά πλέον ανταγωνιστικό χώρο όπως είναι η ανώτατη εκπαίδευση. Συνεπώς, θα πρέπει ο εσωτερικός κανονισμός κάθε Ιδρύματος να προβλέπει επίσης ανάλογες διακριτές βραβεύσεις. Συνεπώς προτείνεται να προστεθεί και ο κλάδος ΕΕΠ/ΕΔΙΠ.

  Πρόταση Νομοτεχνικής Βελτίωσης – Προσθήκη:
  άρθρο 8, παρ. 2θ
  «Τους όρους, τις προϋποθέσεις και τον τρόπο επιβράβευσης των καθηγητών, του κλάδου Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π για την ενίσχυση του ερευνητικού, εκπαιδευτικού και καλλιτεχνικού τους έργου, καθώς και για την εν γένει ακαδημαϊκή και κοινωνική τους προσφορά».

  Άρθρο 8, παρ. 2θ
  Δικαιώματα και Υποχρεώσεις του Ε.ΔΙ.Π. /Ε.Ε.Π.

  Άρθρο 8, παρ. 2, περιπτ. ιβ)
  Στο άρθρο 8, παρ. 2 περιπτ. ιβ αναφέρεται ότι ο Εσωτερικός Κανονισμός, μεταξύ άλλων, ρυθμίζει «Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του λοιπού διδακτικού προσωπικού»

  Αιτιολόγηση –Πρόταση: Επί της αρχής τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του κλάδου ΕΔΙΠ /ΕΕΠ και γενικότερα του προσωπικού πρέπει να ρυθμίζονται ομοιόμορφα για όλα τα ιδρύματα δια νόμου και όχι με κανονιστικές πράξεις, οι οποίες ενίοτε εισαγάγουν διακρίσεις και ανισότητες μεταξύ των ιδρυμάτων. Επιπλέον, και ο κοινός νομοθέτης έχει αναγνωρίσει την αναγκαιότητα αυτή με σχετικά πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση (άρθρο 27 παρ. 2 του Ν. 4386/2016/ΦΕΚ 83 Α΄) σύμφωνα με την οποία : «Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται […] και ρυθμίζονται […] τα σχετικά με την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση αυτών, όπως […] και κάθε άλλο θέμα που αφορά τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα αυτών.»

  Πρόταση: Να απαλειφθεί η περίπτωση ιβ της παρ. 2 του άρθρου 8.και τα ειδικότερα ζητήματα να ρυθμιστούν με το προβλεπόμενο στο άρθρο 29 του Ν. 4009/2011 όπως ισχύει, Προεδρικό Διάταγμα

 • 13 Ιουνίου 2017, 19:39 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ

  Σύμφωνα με την περ. ε΄ της § 2 του άρθρου 8 ο Εσωτερικός Κανονισμός, μεταξύ άλλων, ρυθμίζει «τους όρους και τη διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων Α.Ε.Ι. σε Τμήμα του Ιδρύματος και τη διαδικασία αναγνώρισης πιστωτικών μονάδων», ενώ σύμφωνα με την § 3 του ίδιου άρθρου ο Κανονισμός αυτός καταρτίζεται «εντός δώδεκα (12) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου».
  Μέχρι τότε, προφανώς, εξακολουθεί να ισχύει το νυν εφαρμοζόμενο πλαίσιο των κατατακτηρίων εξετάσεων, το οποίο θεμελιώνεται σε δύο πυλώνες:
  Πρώτο στην συγκέντρωση ορισμένης βαθμολογικής επίδοσης, η οποία απαρτίζεται από δυο επιμέρους συστατικά: (α) την συνολική βαθμολογία (τουλάχιστον 30 μονάδες) και (β) την βαθμολογία σε κάθε ένα από τα τρία επιμέρους μαθήματα (τουλάχιστον 10 μονάδες σε κάθε μάθημα),
  και δεύτερο στην «κάλυψη του προβλεπόμενου ποσοστού», δηλαδή στην κάλυψη του αριθμού των εισακτέων.
  Οι κατατακτήριες εξετάσεις είναι εξετάσεις εισαγωγής σε ένα Πανεπιστημιακό Τμήμα. Δεν είναι – και δεν θα πρέπει να συγχέονται με – εξετάσεις ενδοτμηματικές ή πτυχιακές ή μεταπτυχιακές, κ.ο.κ. Συνεπώς, η όλη διαγωνιστική διαδικασία των κατατακτηρίων πρέπει να διέπεται από τις ίδιες αρχές και την ίδια λογική που ισχύουν στις γενικές εισαγωγικές, πανελλήνιες εξετάσεις, παρακολούθημα των οποίων αποτελούν οι κατατακτήριες. Γι’ αυτό άλλωστε και ο αριθμός των δια κατατακτηρίων εισακτέων ορίζεται ως ποσοστό των δια πανελληνίων εισαγομένων, στους οποίους ενσωματώνονται και με τους οποίους εξομοιώνονται πλήρως ως προς τους όρους φοίτησής τους στο οικείο Τμήμα.
  Θεμελιώδης αρχή των γενικών, πανελληνίων εισαγωγικών εξετάσεων είναι η συγκέντρωση μονάδων τουλάχιστον ίσων με την (εκάστοτε) «βάση» εισαγωγής, η οποία προκύπτει αποκλειστικά και μόνον από την συνολική βαθμολογία εκάστου υποψηφίου: δεν ενδιαφέρει τις γενικές εξετάσεις η επίδοση σε επιμέρους μαθήματα. Το κυρίαρχο και μοναδικό κριτήριο είναι η συνολική βαθμολογία. Κατά λογική ακολουθία το ίδιο κριτήριο θα πρέπει να είναι κυρίαρχο και στους εισακτέους με κατατακτήριες εξετάσεις.
  Ο αριθμός των εισακτέων μέσω κατατακτηρίων ορίζεται κατά τρόπο απόλυτο, ανελαστικό και άκαμπτο: σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των δια γενικών εξετάσεων εισαγομένων, και όχι ως ποσοστό «έως» 12%, το οποίο ενδεχομένως θα εξηγούσε τυχόν ερμηνείες και πρακτικές μείωσης ή και εκμηδενισμού αυτού του αριθμού. Η επιβολή «διπλής βάσης» (τουλάχιστον 30 μονάδες συνολικής βαθμολογίας και τουλάχιστον 10 μονάδες σε κάθε ένα από τα τρία μαθήματα) καθιερώθηκε τότε που το ποσοστό των δια κατατακτηρίων εισακτέων ήταν πολύ χαμηλότερο του ισχύοντος σήμερα 12% [: ήταν μόλις 2%, οπότε με αυτό το πολύ χαμηλό ποσοστό (2%) η καθιερωθείσα «διπλή βάση» δεν άφηνε περιθώρια ύπαρξης κενών θέσεων εισακτέων, γι αυτό και η μέριμνα του νομοθέτη κατευθύνθηκε κυρίως προς την πλευρά της αποτροπής της υπέρβασης του αριθμού των εισακτέων (ρυθμίσεις του άρθρου 2 § 8 της Φ1/192329/Β3/13-12-2013 ΥΑ)].
  Παράλληλα, όμως, με την διάταξη του άρθρου 2 § 4 της Φ1/192329/Β3/13-12-2013 ΥΑ, (που επαναλαμβάνει διάταξη του άρθρου 2 της αρχικής Φ2/121871/Β3/3-11-2005 ΥΑ), ορίζεται πως «δεν επιτρέπεται» να τίθενται «προϋποθέσεις ή κριτήρια που δεν επιτρέπουν την κάλυψη του προβλεπόμενου ποσοστού θέσεων παρά την ύπαρξη υποψηφίων». Την κάλυψη του προβλεπόμενου ποσοστού επιτάσσει, άλλωστε, και η § 8 εδ ι΄ του ίδιου άρθρου 2 της ως άνω ΥΑ του 2013 (άρθρο 15 § 4 του Ν. 3404/2005, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 57 § γ του Ν. 4186/2013): «η κατάταξη γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, μέχρι να καλυφθεί το προβλεπόμενο ποσοστό». Άρα, η κάλυψη του προβλεπόμενου ποσοστού αποτελεί αρχή, τουλάχιστον ισοδύναμη με την επιβολή της «διπλής βάσης» και συγκεντρώνει και αυτή την πρωταρχική μέριμνα του νομοθέτη, – «δεν επιτρέπεται» δε να παραβλέπεται ή να παραμερίζεται ή να αγνοείται αυτή η μέριμνα, ιδίως όταν υπάρχουν υποψήφιοι, – πολύ δε περισσότερο όταν υπάρχουν υποψήφιοι των οποίων η συνολική βαθμολογία (κατά την λογική ακολουθία των γενικών-πανελληνίων εξετάσεων) υπερβαίνει, και ορισμένες φορές κατά πολύ, την «βάση» εισαγωγής.
  Με την (δια του παρόντος σχολίου) προτεινόμενη ρύθμιση θα αποκατασταθεί το υφιστάμενο θεσμικό κενό το οποίο συχνά δημιουργεί κραυγαλέες αδικίες: εάν και εφόσον, μετά την κατάρτιση του πίνακα επιτυχόντων, εξακολουθούν να υπάρχουν κενές θέσεις εισακτέων, τότε και μόνον τότε αυτές οι κενές θέσεις προτείνεται να καλύπτονται μέχρις εξαντλήσεως του προβλεπόμενου ποσοστού από υποψηφίους που συγκεντρώνουν στην συνολική τους βαθμολογία τουλάχιστον 30 μονάδες (καλύπτουν δηλαδή την συνολική βάση) ανεξαρτήτως της επίδοσης σε επιμέρους μαθήματα. Με τον τρόπο αυτό όχι μόνον δεν θίγεται η καθιερωμένη αρχή της αξιοκρατίας αλλά εμβαθύνεται ακόμη περισσότερο.
  Επίσης η περιεχόμενη στην προτεινόμενη ρύθμιση «αναδρομικότητα» (πρόβλεψη να ισχύει από τις κατατακτήριες του Δεκεμβρίου 2016) δεν έρχεται σε αντίθεση με ήδη καθιερωθείσες -παρόμοιες- διατάξεις, τόσο στην ίδια την διαδικασία των κατατακτηρίων, όσο και ευρύτερα. [π.χ. αναδρομική ισχύς ρυθμίσεων για τις κατατακτήριες εξετάσεις: ΥΑ Φ2/63260/Β3/15-6-2007 (Β΄ 1069/29-6-2007), άρθρο 26 του Ν. 3467/2006 (ΦΕΚ Α΄ 128/21-6-2006), άρθρο έκτο § 10 του Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ Α΄ 268/10-12-2013), – ή για άλλες εκπαιδευτικές λειτουργίες: ΥΑ 71335/Δ4/02-05-2017 (Β΄ 1542/04-05-2017), Π.Δ. 44/08-05-2017 (Α΄ 69/16-05-2017)].
  Έτσι, προτείνεται να συμπεριληφθεί στο υπό ψήφιση Σχέδιο Νόμου η ακόλουθη διάταξη:
  Προτεινόμενη διάταξη
  (για το κεφάλαιο «λοιπές διατάξεις» του παρόντος Σχεδίου Νόμου)
  1.- Μεταξύ των εδαφίων στ΄ και ζ΄ της παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 3404/2005 (Α΄ 260), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της από την περ. γ΄ του άρθρου 57 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) και μεταξύ των εδαφίων ι΄ και ια΄ της παρ. 8 του άρθρου 2 της Φ1/192329/Β3/16-12-2013 Απόφασης του Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων (Β΄ 3185) προστίθενται εδάφια ως εξής:
  «Αν, μετά την κατά τα ανωτέρω κατάταξη, δεν καλύπτεται το προβλεπόμενο ποσοστό εισακτέων, η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων συνεχίζεται, μέχρι την κάλυψη του προβλεπόμενου ποσοστού, με την κατάταξη, ως επιτυχόντων, υποψηφίων κατά φθίνουσα συνολικής βαθμολογίας, εφόσον αυτή είναι τουλάχιστον τριάντα (30) μονάδες και ανεξαρτήτως της επίδοσής τους σε επί μέρους μαθήματα. Η ισχύς του προηγούμενου εδαφίου αρχίζει από τις κατατακτήριες εξετάσεις του Δεκεμβρίου 2016, κατά δε την πρώτη εφαρμογή του, τα Τμήματα, στις κατατακτήριες εξετάσεις των οποίων συντρέχει περίπτωση εφαρμογής του, συμπληρώνουν καταλλήλως τους οικείους πίνακες επιτυχόντων μέχρι την εξάντληση του αριθμού των εισακτέων, το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την δημοσίευση του παρόντος.»
  2.-Από την εφαρμογή των εδαφίων αυτών δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στις εξετάσεις των οποίων εφαρμόζεται.

 • 10 Ιουνίου 2017, 12:03 | Μιχάλης Ρουμελιώτης

  Πολύ λεπτομερειακή η περιπτωσιολογία τής §2, με δεδομένο ότι η διατύπωση τού εδ.α΄ αυτής θα θεωρηθεί πιθανότατα ότι συνεπάγεται ότι ο εσωτερικός κανονισμός θα πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνει πρόβλεψη για κάθε ένα από τά θέματα που ακολουθούν. Π.χ. και για τήν υπό δ΄ δυνατότητα οργάνωσης και λειτουργίας θερινών εξαμήνων.

  Γενικότερα (και αυτό είναι παρατήρηση για όλο τό νομοσχέδιο, αλλά και για τήν τάση να παράγουμε όλο και περισσότερους νόμους), όπου περισσεύουν οι κανόνες, χάνεται η χρηστή διοίκηση. Για πολλούς λόγους (πρωτίστως αποξένωση τών διοικούντων και αύξηση ευθυνοφοβίας), αλλά και διότι η οπτική γωνία τών υπευθύνων μετακινείται, από τήν αντιμετώπιση τού προβλήματος στήν εφαρμογή τού κανόνα. Και συνεπώς στό να βλέπουν τό δάχτυλο, αντί τού φεγγαριού.

  Η γενική μου λοιπόν άποψη είναι ότι και αυτό τό νομοσχέδιο είναι εν γένει πολύ λεπτομερειακό, σε μια εποχή που περισσεύουν οι κανόνες ήδη. Κατάργηση νόμων και κανόνων χρειαζόμαστε, όχι πολλαπλασιασμό τους.

 • 10 Ιουνίου 2017, 11:53 | ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  Άρθρο 08. α) Η αξιολόγηση του διδακτικού έργου των Καθηγητών από τους φοιτητές καλόν είναι να ρυθμίζεται από την Κυβέρνηση ώστε να γίνεται πραγματικά, αντικειμενικά και με ενιαίο τρόπο για όλα τα ΑΕΙ. Εάν αυτή ρυθμίζεται με τον τρόπο που περιγράφεται στο παρόν νομοσχέδιο, πάντα θα προαπαιτείται η πρωτοβουλία του Πρύτανη και του Πρυτανικού Συμβουλίου, που πιστεύω πως στην πράξη θα φροντίζουν ώστε ποτέ να μην έχουν δύναμη οι φοιτητές να αξιολογούν τους Καθηγητές τους. Η διαδικασία θα μπορούσε να είναι ανάλογη με εκείνη της εσωτερικής αξιολόγησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
  β) Η διαδικασία ανάδειξης εκπροσώπων Καθηγητών, φοιτητών και προσωπικού στα συλλογικά όργανα του Ιδρύματος και ειδικότερα η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των οργάνων του Ιδρύματος, θα πρέπει κατά τη γνώμη μου να γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, ώστε να καλλιεργείται η ενότητα και η ομοψυχία και να μπορεί πραγματικά ο καθένας να ψηφίζει ακριβώς τα πρόσωπα που εκτιμά ως κατάλληλα. Κατά συνέπεια νη μην υπάρχουν στα ΑΕΙ εκλογικοί συνδυασμοί, αν ωστόσο θέλουν κάποια κόμματα να λειτουργούν εντός των ΑΕΙ, να λειτουργούν μόνον ως δεξαμενές σκέψεως. Όμως οι εκλογές αυτές αφορούν μικρά εκλογικά σώματα, δεν έχουν τις ίδιες ανάγκες με τις όποιες εθνικές ή περιφερειακές/δημοτικές εκλογές και δεν είναι συγκρίσιμες με αυτές. Δεν υπάρχει καμία ανάγκη σύνταξης ανθρώπων και απόψεων σε κόμματα, παρατάξεις και συνδυασμούς, κανένας φόβος απώλειας της τάξης, της συνεργασίας και επικράτησης κάποιας μορφής αταξίας ή χάους εάν όλοι οι υποψήφιοι κατέρχονται προσωπικά. Τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ δεν έχουν καμία αποστολή να λειτουργούν ως φυτώρια των κομμάτων της κεντρικής πολιτικής σκηνής.

 • 7 Ιουνίου 2017, 08:58 | Ε.Τ.

  Ο εσωτερικός κανονισμός δεν πρέπει να διαφοροποιείται σε κάθε Ανώτατο Ίδρυμα, θα πρέπει να υπάρχει σύγκλιση τουλάχιστον στα θέματα εργασιακής φύσεως (υποχρεώσεις-απαιτήσεις εργαζομένων).

 • 6 Ιουνίου 2017, 12:06 | Βασίλειος Παπαχαρίσης

  2. στ. Θα πρέπει να προστεθούν και τα Πανεπιστημικά Γυμναστήρια (τα όποια στα μεγάλα ΑΕΙ ΑΠΘ, ΕΚΠΑ) έχουν ξεχωριστά ΦΕΚ στους ιδρυτικούς νόμους των ΑΕΙ

 • 2 Ιουνίου 2017, 22:28 | Μιχαήλ Πατεράκης

  Στον Εσωτερικό Κανονισμό του ΑΕΙ (ή της κάθε Σχολής ή Τμήματος του ΑΕΙ) θα πρέπει να προβλεφθεί ο ορισμός ορίζεται μέγιστς διάρκειας φοίτησης για τους προπτυχιακούς φοιτητές.

  Σε αντίθετη περίπτωση, θα έχομε το φαινόμενο οι φοιτητές να εισέρχονται στα ΑΕΙ με τις εισαγωγικές εξετάσεις και να εξέρχονται με την αποφοίτηση τους (όποτε αυτή λάβει χώρα !), ή να εγκαταλείπουν τις σπουδές τους αλλά κανείς να μην μπορεί να τους διαγράψει ! Τα παραπάνω δεν συμβαίνουν σε κανένα πανεπιστήμιο του κόσμου.