Άρθρο 19 – Κοσμήτορας

1. α) Κοσμήτορας εκλέγεται καθηγητής πρώτης βαθμίδας, πλήρους απασχόλησης, της οικείας Σχολής για θητεία τριών (3) ακαδημαϊκών ετών, η οποία λήγει στις 31 Αυγούστου του τρίτου ακαδημαϊκού έτους, ακόμη και αν η εκλογή έλαβε χώρα, για οποιονδήποτε λόγο, μετά την έναρξη του πρώτου ακαδημαϊκού έτους της θητείας.
β) Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι καθηγητές που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας.
γ) Επιτρέπεται η εκλογή Κοσμήτορα για δεύτερη συνεχόμενη θητεία και έως δύο θητείες συνολικά.
2. Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Κοσμήτορα απαρτίζεται: i) από το σύνολο των καθηγητών και των υπηρετούντων λεκτόρων της οικείας Σχολής (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων) και ii) από το σύνολο των μελών του λοιπού διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού της οικείας Σχολής (δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων). Οι ρυθμίσεις των περιπτ. β΄ και γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 15 ισχύουν και για την εκλογή Κοσμήτορα.
3. Η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα γίνεται από τον υπηρετούντα Κοσμήτορα τρεις (3) μήνες πριν τη λήξη της θητείας του. Σε περίπτωση μη τήρησης της ως άνω προθεσμίας η αρμοδιότητα της προκήρυξης περιέρχεται στον Πρύτανη. Ο Κοσμήτορας ή ο Πρύτανης, κατά περίπτωση, μεριμνά για την ανάρτηση της προκήρυξης στο διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος και της οικείας Σχολής και λαμβάνει κάθε άλλο αναγκαίο μέτρο για τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιοποίηση της προκήρυξης.
4. Αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το αξίωμα του Κοσμήτορα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην προκήρυξη, ενώπιον του Κοσμήτορα ή του Πρύτανη, αν έχει περιέλθει σε αυτόν η αρμοδιότητα της προκήρυξης των εκλογών, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου.
5. Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει πενταμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, η οποία ορίζεται, µε απόφαση του Κοσμήτορα, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας και αποτελείται από καθηγητές της Σχολής. Σε περίπτωση μη τήρησης της ως άνω προθεσμίας η σχετική αρμοδιότητα περιέρχεται στον Πρύτανη. Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής είναι ο ανώτερης βαθμίδας αρχαιότερος καθηγητής. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει την εκλογιμότητα, ανακηρύσσει τους υποψηφίους Κοσμήτορες μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την συγκρότησή της, επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εκδίδει το αποτέλεσμα και το υποβάλλει στον Πρύτανη, ο οποίος το κοινοποιεί στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να εκδώσει τη διαπιστωτική πράξη εκλογής, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
6. Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και διεξάγεται με κάλπη σε εργάσιμη ημέρα της εβδομάδος, τέτοια που να επιτρέπει τη διεξαγωγή τυχόν επαναληπτικής ψηφοφορίας την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα.
7. Κοσμήτορας εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των εγκύρων ψήφων κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2. Αν κανείς από τους υποψήφιους Κοσμήτορες δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των εγκύρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογή επαναλαμβάνεται κατά τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 15.
Μοναδικός υποψήφιος εκλέγεται μόνον αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των εγκύρων ψήφων της πρώτης ομάδας εκλεκτόρων.
8. Ο Κοσμήτορας δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι.. Η ιδιότητα του Κοσμήτορα είναι ασυμβίβαστη με κάθε επαγγελματική ενασχόληση εκτός του Ιδρύματος.
9. Ο Κοσμήτορας σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται προσωρινά να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον αρχαιότερο Πρόεδρο Τμήματος της Σχολής, με βάση την ημερομηνία δημοσίευσης της διαπιστωτικής πράξης εκλογής του στο αξίωμα αυτό. Επί Προέδρων ίδιας αρχαιότητας, τον Κοσμήτορα αναπληρώνει ο, εξ αυτών, αρχαιότερος καθηγητής πρώτης βαθμίδας, και, ελλείψει καθηγητών πρώτης βαθμίδας, ο αρχαιότερος αναπληρωτής καθηγητής. Επί ίδιας ημερομηνίας πράξεων διορισμού στην οικεία βαθμίδα, διενεργείται κλήρωση ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής.
10. Αν ο Κοσμήτορας παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο ή ακυρωθεί η εκλογή του κατά τα δύο (2) πρώτα έτη της θητείας του για την μέχρι τη λήξη της θητείας του χρονική περίοδο, διενεργούνται από τον Πρύτανη εκλογές για την ανάδειξη Κοσμήτορα, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την κένωση της θέσης. Η θητεία του νέου Κοσμήτορα θεωρείται πλήρης, εκτός αν συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
i. αναδειχθεί Κοσμήτορας πρόσωπο διαφορετικό από αυτό που κατείχε το αξίωμα και
ii. η εκλογή έλαβε χώρα κατά το δεύτερο ακαδημαϊκό έτος της προκηρυχθείσας θητείας.
Έως ότου αναλάβει καθήκοντα ο νέος Κοσμήτορας, καθώς και αν ο Κοσμήτορας παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο ή ακυρωθεί η εκλογή του κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους της θητείας του, καθήκοντα Κοσμήτορα ασκεί ο αρχαιότερος πρώτης βαθμίδας καθηγητής της Σχολής. Επί περισσοτέρων καθηγητών πρώτης βαθμίδας ίδιας αρχαιότητας, διενεργείται κλήρωση ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής. Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων εκδίδει σχετική διαπιστωτική πράξη, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
11. Ο Κοσμήτορας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού:
α) Συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση της Σχολής και την Κοσμητεία, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, ορίζει ως εισηγητή των θεμάτων μέλος της Γενικής Συνέλευσης ή της Κοσμητείας, αντίστοιχα, προεδρεύει των εργασιών τους και εισηγείται τα θέματα για τα οποία δεν έχει οριστεί ως εισηγητής άλλο μέλος της Γενικής Συνέλευσης ή της Κοσμητείας. Επίσης, μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και της Κοσμητείας.
β) Επιβλέπει την εφαρμογή των Κανονισμών Σπουδών των Τμημάτων και την τήρηση του νόμου, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού.
γ) Προΐσταται των υπηρεσιών της Κοσμητείας.
δ) Συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.
12. Ο Κοσμήτορας συντάσσει ετήσια έκθεση απολογισμού του έργου του, την οποία υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση της Σχολής.

 • 15 Ιουνίου 2017, 23:06 | Νικόλαος Αθανασάκης

  Ο Κοσμήτορας προτείνω να εκλέγεται από την πρώτη ψηφοφορία, ακόμη και με σχετική πλειοψηφία, από όλα τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) της Σχολής . Μόνο σε περίπτωση ισοψηφίας στην πρώτη θέση η ψηφοφορία να επαναλαμβάνεται μεταξύ των ισοψηφούντων. Επίσης να μπορεί να εκλέγεται για δεύτερη και πλέον θητεία, συνεχόμενες ή μη.

 • 14 Ιουνίου 2017, 17:24 | Κώστας Φυσεντζίδης

  Στο 2ii
  Τα μέλη ΕΔΙΠ, ΕΕΠ και ΕΤΕΠ να αποτελούν ενιαία ομάδα εκλεκτόρων με κοινή κάλπη. Για τον υπολογισμό του τελικού αποτελέσματος ο αριθμός των έγκυρων ψήφων πολλαπλασιάζεται Χ 0,3 (και στρογγυλοποιείται στο μεγαλύτερο ακέραιο αριθμό).

 • 13 Ιουνίου 2017, 14:05 | Διονύσης Γουβιάς

  Γιατί η Θητεία Προέδρων, Αντιπροέδρων & Κοσμητόρων να είναι «1+1», και όχι συνεχής; Θεωρείτε ότι δημιουργείται διαπλοκή, όταν πολύ συχνά δεν υπάρχουν υποψήφιοι/ες να αναλάβουν τις θέσεις αυτές, μέσα σε μια τόσο δύσκολη οικονομική συγκυρία, και με έναν τόσο γραφειοκρατικό φόρτο, ο οποίος απωθεί ακαδημαϊκούς από τη συμμετοχή σε διοικητικά όργανα;!….

 • 12 Ιουνίου 2017, 14:36 | Λάμπρος Βασιλειάδης

  Οπως και στον Πρύτανη έτσι και για Κοσμήτορα και Πρόεδρο Τμήματος. Να αντικατασταθεί η πρόταση ως ακολούθως «των εγκύρων ψήφων των μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ που ψήφισαν τον συγκεκριμένο υποψήφιο, πολλαπλασιαζόμενου με τον συντελεστή 0,3»

 • 11 Ιουνίου 2017, 14:29 | Παναγιώτης

  Παράγραφος 8: Στα μονοπρόσωπα όργανα να περιλαμβάνεται και ο Διευθυντής μεταπτυχιακού προγράμματος. Δηλ ένας κοσμήτορας να μην έχει το δικαίωμα να είναι ταυτόχρονα και Διευθυντής ΠΜΣ. Μόνο έτσι θα εκλείψουν φαινόμενα συντεχνίας και αλληλοεξυπηρετήσεων.

 • 10 Ιουνίου 2017, 12:57 | Μιχάλης Ρουμελιώτης

  Γιατί μόνο τρία έτη η θητεία τού κοσμήτορα; Με δεδομένο ότι είναι πολύ λιγότερες οι αρμοδιότητες και μικρότερη η ευθύνη, θα περίμενε κανείς να είναι μεγαλύτερη η θητεία τού κοσμήτορα, όχι μικρότερη από τήν τού πρύτανη.

 • 8 Ιουνίου 2017, 00:54 | Μάνος Βενιέρης

  Αν διαβάσει κανείς προσεκτικά τον τρόπο υπολογισμού των έγκυρων ψήφων για την εκλογή του πρύτανη και κατά συνέπεια του κοσμήτορα θα αντιληφθεί ότι η δυνατότητα συμμετοχής στις εκλογές των μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ είναι προσχηματική καθώς η βαρύτητα της ψήφου τους στο τελικό αποτέλεσμα είναι ουσιαστικά μηδενική και μάλιστα το αποτέλεσμά της αλλοιώνεται αφού καθορίζεται από την ψήφο των μελών ΔΕΠ.
  Πώς συνάδει αυτή η εκλογική διαδικασία με την αντιπροσωπευτικότητα, τον πλουραλισμού και πάνω από όλα με τη δημοκρατία στα ΑΕΙ;
  Αν το ζητούμενο είναι το αυτοδιοίκητο των ΑΕΙ σε δημοκρατικό πλαίσιο τότε θα πρέπει να υπάρχει πραγματική συμμετοχή στις εκλογές των μονοπρόσωπων οργάνων διοίκησης όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας.
  Δεν μπορεί όλα τα υπόλοιπα μέλη του προσωπικού των ΑΕΙ (ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ) τις πιο πολλές φορές με υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα (μεταπτυχιακά, διδακτορικά) και σημαντική και πολύχρονη συμμετοχή στο εκπαιδευτικό (ανάλογο πολλές φορές με των μελών ΔΕΠ), ερευνητικό και τεχνικό έργο των ιδρυμάτων απλά να ομαδοποιούνται (χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το διακριτό έργο του καθενός) απέναντι στα μέλη ΔΕΠ και να μην έχουν πραγματικό δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές των μονοπρόσωπων οργάνων διοίκησης.
  Αλλιώς μιλάμε για ένα μοντέλο ολιγαρχίας – αριστοκρατίας όπου οι αποφάσεις για όλους θα παίρνονται μόνο από μια ομάδα (ΔΕΠ)
  Καθένας βέβαια μπορεί να πιστεύει, να υποστηρίζει και να επιχειρηματολογεί ότι ένα ολιγαρχικό μοντέλο διοίκησης οδηγεί σε καλύτερα ΑΕΙ. Δεν μπορεί όμως να επικαλείται την ενίσχυση της αντιπροσωπευτικότητας, του πλουραλισμού και της δημοκρατίας για να υποστηρίξει ένα τέτοιο μοντέλο!

 • 7 Ιουνίου 2017, 09:05 | Ε. Φ. Γεωργόπουλος

  1. Γιατί υπάρχει πρόβλεψη για θητεία τριών (3) ετών και όχι τεσσάρων (4) όπως συμβαίνει σήμερα και όπως προβλέπεται και για τους Πρυτάνεις – Αντιπρυτάνεις;
  2. Προβλέπεται ότι η ιδιότητα του Κοσμήτορα είναι ασυμβίβαστη με κάθε επαγγελματική απασχόληση εκτός Ιδρύματος. Εν τω μεταξύ υπάρχει πρόβλεψη στη νομοθεσία για δυνατότητα διδασκαλίας στο ΕΑΠ. Τι τελικά θα ισχύσει αναφορικά με τη δυνατότητα διδασκαλίας στο ΕΑΠ;

 • 6 Ιουνίου 2017, 18:15 | georgios

  ΣΤΑ ΜΗ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΝΑ ΑΣΚΕΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

 • 6 Ιουνίου 2017, 11:18 | Παπαγεωργίου Φώτιος

  άρθρο 19 παρ.3 :»Η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα γίνεται από τον υπηρετούντα Κοσμήτορα τρεις (3) μήνες πριν τη λήξη της θητείας του….»

  Από τη στιγμή που ο υπηρετών Κοσμήτορας έχει τη δυνατότητα επανεκλογής η προκήρυξη των εκλογών για τη θέση του Κοσμήτορα νομίζω ότι θα πρέπει να γίνεται από τον Πρύτανη. Όπως άλλωστε προβλέπεται, η προκήρυξη για Πρόεδρο τμήματος, να γίνεται από τον Κοσμήτορα και όχι από τον Πρόεδρο.

 • 2 Ιουνίου 2017, 22:00 | Μιχαήλ Πατεράκης

  Κατ’ αναλογία με την πρόβλεψη ότι θέση Αντιπρύτανη μπορεί να αναλάβει Αναπληρωτής Καθηγητής, θα πρέπει να υπάρξει ανάλογη πρόβλεψη για την θέση του Κοσμήτορα. Αυτό θα διευκολύνει να υπάρχουν υποψηφιότητες σε ολιγοτμηματικές και μονοτμηματικές Σχολές.