Άρθρο 52 – Αρμοδιότητες της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) Επεξεργάζεται προτάσεις προς τη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι. για την ερευνητική και επιστημονική στρατηγική του Ιδρύματος.
β) Επικουρεί την Πρυτανεία και τη Σύγκλητο Α.Ε.Ι. στο συντονισμό των ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών και λοιπών έργων του Α.Ε.Ι. που χρηματοδοτούνται και διαχειρίζονται μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε. και εισηγείται σχετικά με τη λήψη μέτρων για την εξασφάλιση πόρων του.
γ) Καταρτίζει τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του.
δ) Εγκρίνει προτάσεις για χρηματοδότηση εκτέλεσης ερευνητικών και λοιπών έργων, σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε..
ε) Εγκρίνει την πραγματοποίηση δαπανών σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Ε.Λ.Κ.Ε..
στ) Εισηγείται στη Σύγκλητο του οικείου Α.Ε.Ι. τον ετήσιο οικονομικό προϋπολογισμό και απολογισμό, εγκρίνει τις αναμορφώσεις του προϋπολογισμού και τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και εισηγείται στη Σύγκλητο έως το τέλος του δεύτερου μήνα της επόμενης χρήσης για την κατανομή των ετήσιων εσόδων των περιπτ. δ΄, ε΄, ζ΄, η΄ και θ΄ της παρ. 1 του άρθρου 49, μεταξύ του Ε.Λ.Κ.Ε., του τακτικού προϋπολογισμού του Α.Ε.Ι. και της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Α.Ε.Ι., για την αντιμετώπιση των αναγκών τους.
ζ) Παρέχει κάθε αναγκαία ενημέρωση για τις δραστηριότητες του Ε.Λ.Κ.Ε. προς τον Πρύτανη και τη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι. και προς τους φορείς του δημοσίου.
η) Αναθέτει ερευνητικές μελέτες και υπηρεσίες, για εξυπηρέτηση των σκοπών του Ε.Λ.Κ.Ε. στο προσωπικό του Α.Ε.Ι. ή σε τρίτους, μετά από τεκμηρίωση της σκοπιμότητας και με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης.
θ) Αποδέχεται τις κάθε είδους επιχορηγήσεις, χρηματοδοτήσεις, δωρεές και εισφορές τρίτων στον Ε.Λ.Κ.Ε. και καθορίζει τους ειδικότερους όρους αποδοχής και διάθεσής τους, όταν αυτοί δεν καθορίζονται από συμβατικές υποχρεώσεις.
ι) Αναζητεί πηγές χρηματοδότησης του Ε.Λ.Κ.Ε. και ενεργεί κάθε πράξη που είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση πόρων.
ια) Χορηγεί υποτροφίες, σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησης του Ε.Λ.Κ.Ε..
ιβ) Προσλαμβάνει ή/και απασχολεί προσωπικό για την υποστήριξη των έργων/ προγραμμάτων που διαχειρίζεται.
ιγ) Χορηγεί ταμειακές διαχειριστικές διευκολύνσεις σε προγράμματα/ έργα, σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε..
ιδ) Διενεργεί κάθε αναγκαία πράξη για την εύρυθμη λειτουργία του Ε.Λ.Κ.Ε..

  • 14 Ιουνίου 2017, 13:03 | Μαρία Θ. Στουμπούδη, Δ/ντρια Ερευνών ΕΛΚΕΘΕ

    Στο πεδίο εφαρμογής του νέου ν/σ προστέθηκαν, πασιφανώς πρόχειρα και εμβόλιμα, τα Ερευνητικά Κέντρα (ΕΚ) της ΓΓΕΤ, στα οποία, άλλωστε, γίνεται αναφορά μόνο στην παράγραφο 11 του άρθρου 67. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργείται απαράδεκτη σύγκρουση αρμοδιοτήτων για τα ΔΣ και τους Προέδρους των ΔΣ των Κέντρων, που στο εξής εκτός από όργανα διοίκησης (όπως οι Πρυτάνεις και οι Σύγκλητοι στα Πανεπιστήμια), θα αναλάβουν τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ερευνών και του Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών αντίστοιχα! Και τούτο, παρά το ότι το 1Ο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 51 αναφέρει ότι «Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. είναι το αποφασιστικό όργανο του Ε.Λ.Κ.Ε. και είναι διακριτό από τα όργανα διοίκησης του οικείου Α.Ε.Ι.»…

    Με βάση το παρόν άρθρο «Αρμοδιότητες της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ», για παράδειγμα, το ΔΣ του ΕΚ θα επεξεργάζεται προτάσεις προς το ΔΣ του ΕΚ για την ερευνητική και επιστημονική στρατηγική του Ιδρύματος (παρ. α), το ΔΣ του ΕΚ θα εισηγείται στο ΔΣ του ΕΚ τον ετήσιο οικονομικό προϋπολογισμό και απολογισμό (παρ. στ), το ΔΣ θα παρέχει κάθε αναγκαία ενημέρωση για τις δραστηριότητες του ΕΛΚΕ προς τον εαυτό του (παρ. ζ), κ.ο.κ.

    Θα πρέπει να υπάρξει εκ νέου, υπεύθυνη θεσμοθέτηση για τους ΕΛΚΕ των ΝΠΔΔ ΕΚ, καθώς και για τα ΝΠΙΔ ΕΚ, η οποία να συμπεριλάβει πρόνοια δημιουργίας επιτροπής ερευνών και στα ΕΚ, κατ’ αντιστοιχία με τα ΑΕΙ, όπως προτείνει και η ΕΕΕ (https://www.eee-researchers.gr/wp-content/uploads/2017/06/EEE_EX_511-13-06-2017_theseis-gia-th-diavouleysh-gia-ta-AEI-kai-thn-Ereyna.pdf).

  • 13 Ιουνίου 2017, 14:24 | Πανελλήνιος Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Ερευνητικά Κέντρα – Ιδρύματα (Π.Ο.Ε.Ε.Κ.-Ι.)

    Άρθρο 52ε. Το ΔΣ εγκρίνει κάθε δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ;