Άρθρο 65 – Τακτικός Οικονομικός Έλεγχος

1. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., καθώς και ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΕΛΠ πραγματοποιείται με απόφαση της Συγκλήτου κάθε χρόνο από δύο (2) ορκωτούς ελεγκτές. Οι δαπάνες του ελέγχου βαρύνουν τον Ε.Λ.Κ.Ε..
2. Ο έλεγχος ενεργείται με βάση τα προβλεπόμενα από τα ΕΛΠ παραστατικά, καθώς και τυχόν σχετικές αποφάσεις της Συγκλήτου και της Επιτροπής του Ε.Λ.Κ.Ε. τα οποία τηρούνται για κάθε πραγματοποιούμενη δαπάνη και χωριστά για κάθε εκτελούμενο έργο.
3. Το διαχειριστικό έτος του Ε.Λ.Κ.Ε. συμπίπτει με το οικονομικό έτος.
4. Οι ορκωτοί ελεγκτές που ασκούν τον τακτικό έλεγχο οικονομικής διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. συντάσσουν έκθεση για τη διαχείριση και τον απολογισμό του διαχειριστικού έτους που έληξε σύμφωνα με τα ΕΛΠ. Οι εκθέσεις υποβάλλονται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, τον Υπουργό Οικονομικών, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, το Ελεγκτικό Συνέδριο, τη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι. και την Επιτροπή Ερευνών του οικείου Ε.Λ.Κ.Ε..

  • 6 Ιουνίου 2017, 21:46 | Μιχαήλ Πατεράκης

    Η απαίτηση για διεξαγωγή του ετήσιου διαχειριστικού ελέγχου των ΕΛΚΕ και των Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων από δύο (2) ορκωτούς ελεγκτές, είναι υπερβολική. Ειδικά άν ο κύκλος εργασιών είναι μικρός (για παράδειγμα, κάτω από 2 εκατομμύρια ευρώ), δεν εξυπηρετεί κανένα σκοπό και το μόνο αποτέλεσμα της απαίτησης αυτής θα είναι το αυξημένο κόστος του ελέγχου το οποίο επιβαρύνεται ο φορέας.
    Η απαίτηση της παρ. 4 του άρθρου αυτού είναι επίσης υπερβολική, και θα οδηγήσει σε αύξηση της γραφειοκρατίας. Οι εκθέσεις του ορκωτού ελεγκτή είναι αρκετό να πηγαίνουν στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ως εποπτεύοντα Υπουργό), την Σύγκλητο του ΑΕΙ και την Επιτροπή Ερευνών (για τους ΕΛΚΕ), και το ΔΣ για τα Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα.