Άρθρο 14 – Πρυτανικό Συμβούλιο

1. Το Πρυτανικό Συμβούλιο αποτελείται από:
α) τον Πρύτανη,
β) τους Αντιπρυτάνεις,
γ) έναν εκπρόσωπο των φοιτητών, που υποδεικνύεται και προέρχεται από τους νομίμως ορισθέντες φοιτητές που μετέχουν στη Σύγκλητο και
δ) τον εκπρόσωπο των διοικητικών υπαλλήλων που μετέχει στη Σύγκλητο.
Το Πρυτανικό Συμβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα έστω και αν δεν έχει υποδειχθεί ο εκπρόσωπος των φοιτητών.
Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η άποψη υπέρ της οποίας τάχθηκε ο Πρύτανης.
2. Το Πρυτανικό Συμβούλιο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος:
α) Εισηγείται στη Σύγκλητο τη στρατηγική για την ανάπτυξη του Ιδρύματος σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και για την διαμόρφωση της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του στο πλαίσιο της αποστολής του.
β) Καταρτίζει το σχέδιο συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού, με βάση το οποίο η Σύγκλητος καθορίζει τις κατευθύνσεις για την ανάπτυξη του Ιδρύματος.
γ) Καταρτίζει και αναμορφώνει τον ετήσιο τακτικό οικονομικό προϋπολογισμό και τον τελικό οικονομικό απολογισμό του Ιδρύματος, καθώς και τους αντίστοιχους του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, τους υποβάλλει προς έγκριση στη Σύγκλητο και εποπτεύει την εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων της Συγκλήτου.
δ) Εισηγείται στον Πρύτανη τα σχέδια Οργανισμού και Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος, τα οποία υποβάλλονται προς έγκριση στη Σύγκλητο του Ιδρύματος.
ε) Εισηγείται στη Σύγκλητο την συγκρότηση επιτροπών προς μελέτη ή διεκπεραίωση θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της.
στ) Έχει την ευθύνη της τήρησης των νόμων, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού.
ζ) Μεριμνά για την οργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος και τοποθετεί το διοικητικό προσωπικό σε αυτές.
η) Εισηγείται στην Σύγκλητο την κατανομή και την ανακατανομή στα Τμήματα των θέσεων καθηγητών.
θ) Ασκεί τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες που του αναθέτει, για συγκεκριμένο χρόνο, με αιτιολογημένη απόφασή της, η Σύγκλητος.
ι) Όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται λήψη απόφασης, παροχή γνώμης και υποβολή εισήγησης ή πρότασης σε επίπεδο Α.Ε.Ι., η σχετική αρμοδιότητα ανήκει στο Πρυτανικό Συμβούλιο, εφόσον δεν ανατίθεται ρητά σε άλλο όργανο.
3. Οι αποφάσεις του Πρυτανικού Συμβουλίου κοινοποιούνται εντός μηνός από τη λήψη τους στην Σύγκλητο και αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο του οικείου Ιδρύματος.

 • 16 Ιουνίου 2017, 14:04 | ένα μέλος ΕΔΙΠ ΑΕΙ

  Διαφάνεια στην Διοίκηση των ΑΕΙ

  Οι πράξεων (ΑΠΟΦΆΣΕΙΣ, ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ κλπ) των οργάνων διοίκησης μονομελών και πολυμελών των ΑΕΙ οι οποίες αναρτώνται στους δικτυακούς τόπους των οργάνων που έλαβαν την απόφαση και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ θα πρέπει να ΈΧΟΥΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ και ΕΥΡΕΤΗΡΙΑΣΗΣ ανά θέμα ημερήσιας διάταξης, ανά ημερομηνία, ανά θεματολογία-λέξεις κλειδιά, ανά ΑΠΟΦΑΣΗΜ ανά κατηγορία στην οποία ανήκει η Απόφαση κ.λ.π

 • 16 Ιουνίου 2017, 13:55 | ένα μέλος ΕΔΙΠ ΑΕΙ

  Διαφάνεια στην Διοίκηση των ΑΕΙ

  Υποχρεωτική ανάρτηση όλων των πράξεων (ΑΠΟΦΆΣΕΙΣ, ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ κλπ) των οργάνων διοίκησης μονομελών και πολυμελών των ΑΕΙ στους δικτυακούς τόπους των οργάνων που έλαβαν την απόφαση και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

 • 16 Ιουνίου 2017, 13:48 | ένα μέλος ΕΔΙΠ ΑΕΙ

  Η παρούσα κυβέρνηση αλλά και η οποιαδήποτε κυβέρνηση εάν πράγματι θέλει να υπάρξει ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ και ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ στη λειτουργία των συλλογικών οργάνων διοίκησης των ΑΕΙ όπως Συνέλευση Τμήματος, Συνέλευση Τομέα, Κοσμητεία, Σύγκλητος, θα πρέπει να ορίσει διαδικασίες ελέγχου των διαδικασιών …

  και διαδικασίες ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣΑς μας απαντήσει η κυβέρνηση, γιατί σε όλα τα υπόλοιπα συλλογικά όργανα Διοίκησης ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΙΚΤΥΟ;;;…και στα ΑΕΙ, όλες οι αποφάσεις όλων των συλλογικών οργάνων είναι εν «ΚΡΥΠΤΩ»

  Αρα,

  εάν υπάρχει ΤΟΛΜΗ αοπό την κυβέρνηση,

  μια ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΉ ΡΥΘΜΙΣΗ 3 ΑΡΑΔΩΝ, μπορεί να φερει την ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και την ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ στην ΔΙΟΙΚΗΣΗ στα ΑΕΙ

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

  «ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΛΩΝ των ΠΡΑΞΕΩΝ των ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΟΜΕΛΩΝ και ΠΟΛΥΜΕΛΩΝ των ΑΕΙ στους ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ των ΟΡΓΑΝΑΝ που ΕΛΑΒΑΝ την ΑΠΟΦΑΣΗ στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

 • 16 Ιουνίου 2017, 12:24 | Αλέξης Καλοκαιρινός (καθηγητής, πρόεδρος Τμήματος Φιλολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης), Μιχάλης Ταρουδάκης (καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, τέως πρύτανης Πανεπιστημίου Κρήτης).

  Βάσει του νομοσχεδίου, το Πρυτανικό Συμβούλιο, εκτός από τον πρύτανη και τους (τρεις ή τέσσερις) αντιπρυτάνεις, περιλαμβάνει εκπρόσωπο των φοιτητών και των διοικητικών υπαλλήλων, αμφότερους με ψήφο επί όλων των θεμάτων.

  ΠΡΟΤΑΣΗ: Οι εκπρόσωποι των φοιτητών και των διοικητικών υπαλλήλων να ψηφίζουν μόνο για θέματα της αρμοδιότητάς τους.

 • 15 Ιουνίου 2017, 23:03 | Νικόλαος Αθανασάκης

  Το Πρυτανικό Συμβούλιο να αποτελείται από τον Πρύτανη και από τους Αντιπτυτάνεις.

 • 14 Ιουνίου 2017, 13:14 | Ο.Σ.Ε.Τ.Π. – Τ.Ε.Ι. (ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Ε.Ι.)

  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ :
  1. Το Πρυτανικό Συμβούλιο αποτελείται από:
  α) τον Πρύτανη,
  β) τους Αντιπρυτάνεις,
  γ) έναν εκπρόσωπο των φοιτητών, που υποδεικνύεται και προέρχεται από τους νομίμως ορισθέντες φοιτητές που μετέχουν στη Σύγκλητο και
  δ) τον εκπρόσωπο των διοικητικών υπαλλήλων που μετέχει στη Σύγκλητο.

  Προσθήκη :
  ε) τρεις (3) εκπροσώπους, έναν (1) ανά κατηγορία εκ των μελών του λοιπού διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού του Ιδρύματος, που μετέχουν στη Σύγκλητο, οι οποίοι έχουν δικαίωμα ψήφου, μόνο αν συζητούνται θέματα που αφορούν σε ζητήματα της οικείας κατηγορίας προσωπικού.

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ :
  Με δεδομένο ότι σύμφωνα με τις προβλέψεις του σχεδίου νόμου το Πρυτανικού Συμβούλιο ασκεί τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες που του αναθέτει, για συγκεκριμένο χρόνο, με αιτιολογημένη απόφασή της, η Σύγκλητος, είναι επιβεβλημένη η προτεινόμενη προσθήκη, αφού διαφορετικά μπορεί να ληφθούν αποφάσεις για τις κατηγορίες του λοιπού διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού, χωρίς την εκπροσώπηση τους.

 • 14 Ιουνίου 2017, 00:20 | ΠΑΣΠ ΕΜΠ

  §1. Όπως περιγράφονται οι αρμοδιότητες του Πρυτανικού Συμβουλίου στην §2 θεωρούμε πως το δικαίωμα ψήφου τόσο των φοιτητών όσο και των διοικητικών υπαλλήλων είναι περιττό. Ωστόσο, κρίνεται ορθή η συμμετοχή τους στο όργανο του Πρυτανικού Συμβουλίου προκειμένου να επιτελούν ένα γνωμοδοτικό και ελεγκτικό ρόλο.

 • 10 Ιουνίου 2017, 12:33 | Μιχάλης Ρουμελιώτης

  Προφανώς θεωρώ λάθος και στό Πρυτανικό Συμβούλιο τήν συμμετοχή, τόσο τού εκπροσώπου τών φοιτητών, όσο και τού εκπροσώπου τών διοικητικών. Χειρότερο μάλιστα απ’ ό,τι στή Σύγκλητο.

 • 8 Ιουνίου 2017, 08:52 | Κ.Γ. Ευθυμιάδης

  Αντιλαμβάνομαι την πολιτική συμμετοχής ενός εκπροσώπου των φοιτητών και ενός εκπροσώπου των διοικητικών υπαλλήλων του Πανεπιστημίου στο Πρυτανικό Συμβούλιο.
  Με την ίδια πολιτική όμως δεν θα έπρεπε να συμμετέχουν και εκπρόσωποι της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ στο Υπουργικό Συμβούλιο;

 • 7 Ιουνίου 2017, 08:42 | ΜΤσαγκαράκη

  ΤΟ Πρυτανικό Συμβούλιο, στη σύνθεση του οποίου ουδέποτε στο παρελθόν συμμετείχαν μέλη Ε.Τ.Ε.Π, θα πρέπει να μην επιλαμβάνεται θεμάτων της κατηγορίας αυτής προσωπικού.
  Αυτό θα πρέπει να διασφαλιστεί με ρητή διάταξη καθώς έχει διαπιστωθεί στο παρελθόν το αντίθετο σε λειτουργία του οργάνου αυτού.
  Αντιθέτως επειδή θέματα πεδίου του είναι η διάρθρωση των διοικητικών υπηρεσιών, ορθώς συμμετέχει εκπρόσωπος του Συλλόγου Διοικ.Υπαλλήλων.

 • 6 Ιουνίου 2017, 15:36 | Charalampos

  Φυσικά και πάλι, ο κλάδος ΕΔΙΠ δεν εκπροσωπείται στα Πρυτανικά Συμβούλια, όπου όμως εκπροσωπούνται (και σωστά) οι διοικητικοί υπάλληλοι…

 • 2 Ιουνίου 2017, 21:46 | Μιχαήλ Πατεράκης

  Δεδομένων των αρμοδιοτήτων του Πρυτανικού Συμβουλίου, σε αυτό δεν πρέπει να συμμετέχουν φοιτητές και δοικητικός υπάλληλος.

  Επιπλέον, στο θέμα της οργάνωσης των διοικητικών υπηρεσιών και της απόφασης της τοποθέτησης του διοικητικού προσωπικού σε αυτές, δεν μπορεί να συμμετέχει διοκητικός υπάλληλος ούτε βέβαια φοιτητής.

  Η αρμοδιότητα της τοποθέτησης του διοικητικού προσωπικού στις υπηρεσίες πρέπει να είναι αρμοδιότητα του Πρύτανη.