Άρθρο 63 – Μετακινήσεις προσωπικού στο εσωτερικό και εξωτερικό

1. Οι μετακινήσεις των μελών της ομάδας εκτέλεσης του έργου στο εσωτερικό και το εξωτερικό, ανεξάρτητα από την συμβατική σχέση απασχόλησης, που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση κάθε έργου, πραγματοποιούνται μέσα στα όρια του προϋπολογισμού που έχει εγκρίνει ο Ε.Λ.Κ.Ε., κατόπιν άδειας του αρμόδιου οργάνου ή προϊσταμένου, στην περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος και επιστημονικός υπεύθυνος του συγκεκριμένου έργου. Στους μετακινούμενους καταβάλλονται σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου οι δαπάνες μετακίνησης σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94).
2. Οι μετακινήσεις εκτός έδρας του πάσης φύσεως προσωπικού που απασχολείται για τις ανάγκες προγραμμάτων ή έργων που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από την Ε.Ε. ή από διεθνείς οργανισμούς ή ιδιωτικά κονδύλια δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4336/2015. Οι εν λόγω μετακινήσεις (δαπάνες ταξιδιού, δαπάνες διαμονής, ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση και χιλιομετρική αποζημίωση) καθορίζονται στον Οδηγό Διαχείρισης και Χρηματοδότησης του Ε.Λ.Κ.Ε.. Οι ημέρες εκτός έδρας των μετακινουμένων για τις ανάγκες εγκεκριμένου έργου δεν υπολογίζονται για τη συμπλήρωση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ημερών μετακίνησης εκτός έδρας που τυχόν ισχύει για το προσωπικό των Α.Ε.Ι..

  • Παρ. 2: Εφ’ όσον υπάρχει εξαίρεση από το Ν 4336/15, πως θα καθορίζονται από τα ΕΚ που είναι ΝΠΔΔ;

  • Η Ε.Σ.Α.μεΑ. προτείνει η παράγραφος 1 να συμπληρωθεί ως εξής:

    «1. Οι μετακινήσεις […] του ν. 4336/2015 (Α΄ 94). Σε περίπτωση που ο/η μετακινούμενος/η είναι άτομο με αναπηρία καλύπτονται οι δαπάνες μετακίνησης συνοδού».

  • 13 Ιουνίου 2017, 14:27 | Πανελλήνιος Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Ερευνητικά Κέντρα – Ιδρύματα (Π.Ο.Ε.Ε.Κ.-Ι.)

    Άρθρο 63. παρ. 2. Εξαίρεση των μετακινήσεων (εκτός φυσικά ΕΣΠΑ) από Ν.4336/15. Ο καθορισμός των μετακινήσεων από τον Οδηγό Διαχείρισης ΕΛΚΕ θα γίνεται ελεύθερα από το κάθε ΕΚ ή θα πρέπει να υπάρξει μια κοινή πολιτική μεταξύ των ΕΚ/ΝΠΔΔ;