Άρθρο 26 – Γενική Συνέλευση Τομέα

1. Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από:
α) τον Διευθυντή του Τομέα,
β) τους καθηγητές και τους υπηρετούντες λέκτορες του Τομέα,
γ) έναν (1) εκπρόσωπο των προπτυχιακών και έναν (1) εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων, όπου υπάρχουν, του Τμήματος, οι οποίοι εκλέγονται, μαζί με τους αναπληρωματικούς τους, για ετήσια θητεία, εκ των φοιτητών, με δικαίωμα συμμετοχής, με γενική ψηφοφορία από το σύνολο των φοιτητών της οικείας κατηγορίας του Τμήματος.
δ) τρεις (3) εκπροσώπους, έναν (1) ανά κατηγορία εκ των μελών του λοιπού διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού του Τμήματος, οι οποίοι εκλέγονται, μαζί με τον αναπληρωματικό τους, για ετήσια θητεία, με δυνατότητα επανεκλογής, από ενιαίο ψηφοδέλτιο ανά κατηγορία, με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία όλων των μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού του Τομέα.
Η Γενική Συνέλευση του Τομέα συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα, έστω και αν οι εκπρόσωποι των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ δεν έχουν οριστεί ή εκλεγεί, αντίστοιχα.
2. Η Γενική Συνέλευση του Τομέα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού:
α) Συντονίζει το έργο του Τομέα στο πλαίσιο των αποφάσεων της Συνέλευσης του Τμήματος.
β) Υποβάλλει προτάσεις προς την Συνέλευση του Τμήματος σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών.
γ) Κατανέμει τα κονδύλια του Τομέα στις διάφορες διδακτικές και ερευνητικές του δραστηριότητες.
δ) Εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος για την κατανομή του διδακτικού έργου στους διδάσκοντες.
ε) Εισηγείται στην Συνέλευση του Τμήματος τα διανεμητέα συγγράμματα για κάθε μάθημα του προγράμματος σπουδών.

 • 16 Ιουνίου 2017, 14:08 | ένα μέλος ΕΔΙΠ ΑΕΙ

  Διαφάνεια στην Διοίκηση των ΑΕΙ

  Οι πράξεων (ΑΠΟΦΆΣΕΙΣ, ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ κλπ) των οργάνων διοίκησης μονομελών και πολυμελών των ΑΕΙ οι οποίες αναρτώνται στους δικτυακούς τόπους των οργάνων που έλαβαν την απόφαση και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ θα πρέπει να ΈΧΟΥΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ και ΕΥΡΕΤΗΡΙΑΣΗΣ ανά θέμα ημερήσιας διάταξης, ανά ημερομηνία, ανά θεματολογία-λέξεις κλειδιά, ανά ΑΠΟΦΑΣΗΜ ανά κατηγορία στην οποία ανήκει η Απόφαση κ.λ.π

 • 16 Ιουνίου 2017, 13:51 | ένα μέλος ΕΔΙΠ ΑΕΙ

  ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ στην ΔΙΟΙΚΗΣΗ των ΑΕΙ -ΑΝΑΡΤΗΣΗ των Ημερησίων Διατάξεων και των Γραπτών Εισηγήσεων

  Εστω κι εάν συμμετέχουμε οι κλάδοι ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και ΕΕΠ στα πολυμελή Οργανα Διοίκησης των ΑΕΙ, όπως Συνέλευση Τμήματος ή Τομέα, πολλοί Γραμματείς και Πρόεδροι, Διευθυντές Τομέων, αρνούνται να μας κοινοποιούν τις γραπτές εισηγήσεις των θεμάτων που συζητούνται και καλούμεθα ως εκπρόσωποι στα εν λόγω όργανα με συνεχείς αιτήσεις να ζητούμε τις εισηγήσεις.

  Το ίδιο συμβαίνει και με τις αποφάσεις των Οργάνων, ΔΕΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ…ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΠΕΙ μια ΤΑΞΗ και να σταματήσει η ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑ!!!

  ΝΑ προστεθεί μία ρύθμιση 5 γραμμώνΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΛΩΝ των ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΘΈΜΑΤΑ που θα συζητηθούν στη Συνέλευση Τμήματος, Συνέλευση Τομέα σε ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ, τους οποίους έχοουν πρόσβαση μόνο τα μέλη της Συνέλευσης Τομέα, Τμήματος (δηλ. τα μέλη ΔΕΠ, οι εκπρόσωποι των μελών ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ και οι εκπρόσωποι φοιτητών).

  Την ευθύνη διαχείριση του δικτυακού τόπου έχει η Γραμματεία μαζί με τον εκάστοτε Πρόεδρο Τμήματος ή Δ/ντη Τομέα,

  Στον δικτυακό τόπο θα αναρτάται και η Ημερήσια Διάταξη.

  Επιπλέον η Ημερήσια Διάταξη της Συνέλευσης Τμήματος, και Συνέλευσης Τομέα αναρτάται υποχρεωτικά στον δικτυακό τόπο του Τμήματος για να λάβει γνώση όλη η ακαδημαική κοινότητα»

 • 16 Ιουνίου 2017, 13:46 | ένα μέλος ΕΔΙΠ ΑΕΙ

  Η παρούσα κυβέρνηση αλλά και η οποιαδήποτε κυβέρνηση εάν πράγματι θέλει να υπάρξει ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ και ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ στη λειτουργία των συλλογικών οργάνων διοίκησης των ΑΕΙ όπως Συνέλευση Τμήματος, Συνέλευση Τομέα, Κοσμητεία, Σύγκλητος, θα πρέπει να ορίσει διαδικασίες ελέγχου των διαδικασιών …

  και διαδικασίες ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣΑς μας απαντήσει η κυβέρνηση, γιατί σε όλα τα υπόλοιπα συλλογικά όργανα Διοίκησης ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΙΚΤΥΟ;;;…και στα ΑΕΙ, όλες οι αποφάσεις όλων των συλλογικών οργάνων είναι εν «ΚΡΥΠΤΩ»

  Αρα,

  εάν υπάρχει ΤΟΛΜΗ αοπό την κυβέρνηση,

  μια ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΉ ΡΥΘΜΙΣΗ 3 ΑΡΑΔΩΝ, μπορεί να φερει την ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και την ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ στην ΔΙΟΙΚΗΣΗ στα ΑΕΙ

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

  «ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΛΩΝ των ΠΡΑΞΕΩΝ των ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΟΜΕΛΩΝ και ΠΟΛΥΜΕΛΩΝ των ΑΕΙ στους ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ των ΟΡΓΑΝΑΝ που ΕΛΑΒΑΝ την ΑΠΟΦΑΣΗ στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

 • 16 Ιουνίου 2017, 12:43 | m.a.

  Να απαλειφθεί η λέξη γενική, όπως συμβαίνει και στο Τμήμα) (όπως επίσης να απαλειφθεί και από την Κοσμητεία.
  Δημιουργείται σύγχυση.
  Ετσι και αλλιώς – αν παραμέινει ως εχει- δεν συμμετέχουν όλοι.

 • 15 Ιουνίου 2017, 23:09 | Νικόλαος Αθανασάκης

  Η Γενική Συνέλευση του Τομέα προτείνω να αποτελείται από όλα τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τομέα.

 • 14 Ιουνίου 2017, 18:51 | Χρήστος Γκόγκος

  Οι φοιτητές σύμφωνα με τον παρόντα νόμο δεν συμμετέχουν στην εκλογή Προέδρων, Κοσμητόρων, Πρυτάνεων. Η συμμετοχή τους όμως με δικαίωμα ψήφου στη συνέλευση του Τομέα τους καθιστά συμμετέχοντες στην εκλογή οργάνου διοίκησης (διευθυντής Τομέα) αλλά και στην εκλογή προσώπων που σχετίζονται με υποκείμενες του τομέα μονάδες με αμιγώς ακαδημαϊκές λειτουργίες (π.χ. διευθυντές εργαστηρίων).
  Πέραν αυτού οι εκπρόσωποι των φοιτητών, θα συμμετέχουν στην ανάθεση διδακτικού έργου ή στην επιλογή συγγραμάτων για τα μαθήματα του Τομέα; Θα συμμετέχουν στον καθορισμό γνωστικού αντικειμένου μιας υπό προκήρυξη θέσης;
  Νομίζω πως πρέπει να διευκρινιστεί πως η συμμετοχή των φοιτητών έχει μόνο το νόημα της μεταφοράς και υποστήριξης απόψεων και αποφάσεων των συλλογικών τους οργάνων και ότι δεν συμμετέχουν σε εκλογικές διαδικασίες ή σε αποφάσεις που αφορούν τη διδασκαλία και την έρευνα.

 • 14 Ιουνίου 2017, 17:30 | Κώστας Φυσεντζίδης

  Άρθρο 26, Γενική Συνέλευση Τομέα, 1δ
  η εκπροσώπηση των μελών ΕΔΙΠ σε ποσοστό 20% (στρογγυλεμένο στο μεγαλύτερο ακέραιο αριθμό) των μελών ΔΕΠ με ψήφο σ’ όλα τα θέματα.

 • 14 Ιουνίου 2017, 09:57 | ΠΟΣΕΕΔΙΠ Α.Ε.Ι

  Ως προς την συμμετοχή στην εκλογή του Δ/ντή Τομέα, θα πρέπει οι κατηγορίες ΕΕΠ/ΕΔΙΠ να συμμετέχουν ως εκλέκτορες. Δεδομένου όμως ότι υπάρχουν σημαντικές ιδιαιτερότητες μεταξύ των Τμημάτων ως προς το πλήθος των υπηρετούντων καθηγητών και λεκτόρων, και αντιστοίχως των κατηγοριών ΕΕΠ/ΕΔΙΠ, θα πρέπει να υπάρχει ειδική ποσόστωση με βάση τον αριθμό των Καθηγητών μελών του Τομέα.

 • Εδώ δεν φαίνεται να υπάρχει διαχωρισμός στη συμμετοχή των εκπροσώπων σε θέματα που τους αφορούν.

 • 14 Ιουνίου 2017, 00:23 | ΠΑΣΠ ΕΜΠ

  §1. Θεωρούμε πως η συμμετοχή εκπροσώπου των φοιτητών στη Γενική Συνέλευση Τομέα με δικαίωμα ψήφου είναι υπερβολική και, τελικώς, λανθασμένη. Θα αρκούσε απλά να δύναται να μεταφέρει ορισμένες απόψεις και αποφάσεις του συλλόγου φοιτητών. Αντίθετα η συμμετοχή των μελών διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού είναι σημαντική για τη λήψη αποφάσεων από πλευράς του Τομέα, καθώς απαρτίζουν αναπόσπαστα κομμάτια της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

 • 10 Ιουνίου 2017, 13:04 | Μιχάλης Ρουμελιώτης

  Κατά τή γνώμη μου, η συμμετοχή φοιτητών και στή συνέλευση τομέα (αλήθεια, γιατί «γενική»;), είναι εντελώς παράλογη. Αντιθέτως, η συμμετοχή τών μελών διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού είναι εύλογη. Και μάλιστα θα ήταν εύλογη η συμμετοχή όλων αυτών, όχι μόνο εκπροσώπων. Ίσως με διαφορετική βαρύτητα ψήφου.

 • 9 Ιουνίου 2017, 05:35 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  Είναι μαλλον ο πιο «αυθεντικός» νόμος που αντικατοπτρίζει την πραγματική βούληση των διοικούντων της Ανώτατης Εκπαίδευσης σε αυτή την χώρα. Θέλουν τα μέλη ΕΔΙΠ παρίες. Οι προηγούμενοι νόμοι, τηρούσαν και κάποια προσχήματα, φοβόντουσαν να βγάλουν την αλήθεια.
  Μην μας φοβίζουν λοιπόν οι νόμοι (βούληση ανθρώπων είναι) και μη μας ξενίζουν οι λέξεις (παρίες κτλ), τα ΕΔΙΠ με «δείγμα» ψήφου για εκλογή αιρετών διοικητών, χωρίς καθολική συμμετοχή,αλλά δια αντιπροσώπου, ακόμη και στο κατώτατο συλλογικό όργανο, με μισθό κατώτερο του απλού δημοσίου υπαλλήλου (αναλογικά) και παράλληλα με αυτοδύναμο διδακτικό έργο (σε ΑΕΙ), υπάρχουν και χειρότερες ή ακριβέστερες λέξεις για να περιγράψουν το τι τα ΕΔΙΠ πραγματικά είναι!

 • 8 Ιουνίου 2017, 01:20 | Μάνος Βενιέρης

  Η συμμετοχή των μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στη γενική συνέλευση τομέα (όπου καλώς συμμετέχουν όλα τα μέλη ΔΕΠ ανεξαρτήτως αριθμού) έχει ουσιαστικά συμβολικό χαρακτήρα αφού ανεξαρτήτως του αριθμού τους εκπροσωπούνται από ένα και μόνο εκπρόσωπο ανά κατηγορία.
  Μια τέτοια συμβολική συμμετοχή δεν συνάδει με την αντιπροσωπευτικότητα, τον πλουραλισμό και πάνω από όλα με τη δημοκρατία στα ΑΕΙ!
  Αν το ζητούμενο είναι το αυτοδιοίκητο των ΑΕΙ σε ένα δημοκρατικό πλαίσιο τότε θα πρέπει να υπάρχει πραγματική και ουσιαστική συμμετοχή στα συλλογικά όργανα διοίκησης όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας. Μελών με υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα (μεταπτυχιακά, διδακτορικά) και σημαντική και πολύχρονη συμμετοχή στο εκπαιδευτικό (ανάλογο πολλές φορές με των μελών ΔΕΠ), ερευνητικό και τεχνικό έργο των ιδρυμάτων.

 • 7 Ιουνίου 2017, 20:27 | Αν. Καθηγητής ΤΕΙ

  Πρέπει να προστεθεί στις αρμοδιότητες Τομέα: εισήγηση για την προκύρηξη νέων θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού. Αυτή είναι μία αμοιγώς ακαδημαϊκή αρμοδιότητα στην οποία πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον μία εισήγηση από καθηγητές συγγενούς γνωστικού αντικειμένου. Οι θέσεις ορθώς μέχρι σήμερα προκυρήσσονται στον Τομέα των Τμημάτων. Συμφωνώ επίσης με τον συνάδελφο για την κατανομή του εκπαιδευτικού έργου. Πρέπει να γίνεται στους τομείς.

 • 6 Ιουνίου 2017, 15:27 | Charalampos

  Η συμμετοχή εκπροσώπου στη Συνέλευση Τομέα αφορά ΜΟΝΟ ζητήματα του κλάδου. Προφανώς τα μέλη ΕΔΙΠ δεν έχουν τα προσόντα να εκφράσουν απόψεις για τις ακαδημαϊκές διαδικασίες, τη διδασκαλία και την έρευνα (η μεγάλη πλειοψηφία των μελών που έχουν διδακτορικά ας τα κάψουν, άλλωστε με το νέο μισθολόγιο δεν έχουν ούτε ένα ευρώ διαφορά από τους υπολοίπους που είναι απλά πτυχιούχοι)

 • 6 Ιουνίου 2017, 14:25 | καθηγητής ΤΕΙ

  Από τη στιγμή που ο Τομέας απαρτίζεται από καθηγητές που συγκροτούν μία ομάδα σχετικών γνωστικών αντικειμένων, ο τομέας πρέπει να ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ και όχι να εισηγείται την ανάθεση διδακτικού έργου για τους καθηγητές που είναι μόνιμοι(καθηγητές και Λέκτορες). Η Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει για τους έκτακτους καθηγητές (υποτροφους 407 κλπ) όπως ήταν δηλαδή ο παλαιότερος νόμος, ή για καθηγητές που αναλαμβάνουν έργο σε περισσότερους από έναν τομείς (αφού και ο νέος στο πνεύμα του παλαιού κινειται με την πλήρη επαναφορά τομέων και διοικητικού συμβουλίου). Αν δεν γίνει αυτό οι εισηγήσεις αυτές των αναθέσεων καταλήγουν στον Κεάδα (Συνέλευση Τμήματος) με κίνδυνο να αποφασίζουν μη ειδικοί στα γνωστικά αντικείμενα (όπως συμβαίνει σήμερα σε αρκετές περιπτώσεις). Εκτός των παραπανω πρέπει κάποια ειδικοί με τα γνωστικά αντικείμενα να έχουν αποφασιστικές αρμοδιότητες αλλιώς όλα θα πηγαίνουν στη Συνέλευση μετά απο άλλες Συνεδριάσεις. Το μόνο που θα κάνουμε είναι ώρες επί ωρών συνεδριάσεις.

 • 4 Ιουνίου 2017, 01:46 | Φωτεινή Τολούδη

  Πώς είναι δυνατόν να εργάζονται τόσα μέλη ΕΔΙΠ σε έναν Τομέα και η ενημέρωσή τους για τα θέματα που συζητιούνται να εξαρτάται από την καλή θέληση ή διάθεση ενός εκπροσώπου τους;;;;; Το διδακτικό προσωπικό- έστω και εάν είναι εργαστηριακό- θα πρέπει να μπορεί να ενημερώνεται τη στιγμή που συζητείται ένα θέμα για να συνδράμει και αυτό με τη σειρά του στη λήψη της πιο κατάλληλης απόφασης. Άλλωστε όλοι ζουν και εργάζονται στον ίδιο χώρο και έρχονται σε επαφή με τα ζητήματα τόσο των γνωστικών αντικειμένων όσο και των φοιτητικών αναγκών!!!!!!!!!!!!!! Ας μην έχει δικαίωμα ψήφου, τουλάχιστον όμως να μπορεί να παρίσταται-όχι διά εκπροσώπου- στις συνεδριάσεις του Τομέα για να σχηματίζει ιδία αντίληψη…