Άρθρο 05 – Ίδρυση, συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία, κατάργηση και μεταβολή έδρας Α.Ε.Ι.. – Παραρτήματα Α.Ε.Ι.

1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, μπορεί να ιδρύονται, συγχωνεύονται, κατατέμνονται, μετονομάζονται και καταργούνται Α.Ε.Ι. και να μεταβάλλεται η έδρα τους, όταν:
α) είναι αναγκαίο για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων κοινωνικών αναγκών για την ανάπτυξη της ανώτατης εκπαίδευσης ή για την καλλιέργεια νέων επιστημονικών, καλλιτεχνικών και τεχνικών πεδίων ή πεδίων διεπιστημονικού χαρακτήρα, που κρίνονται απαραίτητα για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας και δεν καλύπτονται µε επάρκεια από τα Α.Ε.Ι. που λειτουργούν ή
β) επιβάλλεται από τον δυσανάλογα μεγάλο ή αντίστοιχα μικρό ετήσιο αριθμό φοιτητών ή αποφοίτων ανά καθηγητή σε ένα Α.Ε.Ι. ή
γ) η λειτουργία μεμονωμένων Α.Ε.Ι. δεν δικαιολογείται επιστημονικά και, αντιθέτως, δυσχεραίνει την έρευνα και τη διδασκαλία στα αντίστοιχα γνωστικά πεδία ή
δ) συνάδει µε τις οικονομικές και κοινωνικές αναπτυξιακές ανάγκες και τις δυνατότητες της χώρας ή μιας συγκεκριμένης περιφέρειας.
2. Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, πριν την υποβολή της ανωτέρω πρότασης, απευθύνει ερώτημα, στην Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.), στο Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ. και, εκτός από την περίπτωση ίδρυσης νέου Α.Ε.Ι., στη Σύγκλητο των οικείων Ιδρυμάτων προκειμένου να διατυπώσουν την γνώμη τους.
Η Α.ΔΙ.Π., το Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ. και η Σύγκλητος υποβάλλουν τη γνώμη τους εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του ερωτήματος. Για εξαιρετικούς λόγους, όπως ενδεικτικά είναι η υποβολή διευκρινιστικών ερωτημάτων από τα γνωμοδοτούντα όργανα, η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παρατείνεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για επτά (7) εργάσιμες ημέρες. Περαιτέρω παράταση της προθεσμίας αποκλείεται. Αν παρέλθουν άπρακτες οι προθεσμίες αυτές, η πρόταση υποβάλλεται χωρίς τις παραπάνω γνώμες.
3. Με το προεδρικό διάταγμα της παρ. 1, ρυθμίζονται τα θέματα που συνδέονται με την ίδρυση, συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία, μεταβολή έδρας ή κατάργηση Α.Ε.Ι., όπως ιδίως τα σχετικά με την προσωρινή διοίκηση των μη αυτοδύναμων Α.Ε.Ι. από Διοικούσα Επιτροπή και την πλήρωση των πρώτων θέσεων των καθηγητών, την κατανομή και την ένταξη φοιτητών και προσωπικού, το χρόνο έναρξης της λειτουργίας των νέων Ιδρυμάτων, την προθεσμία έκδοσης του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού τους, τον παρεχόμενο τίτλο σπουδών και τα θέματα αντιστοιχίας και επαγγελματικών προσόντων των παλαιών και νέων πτυχίων.
4. Τα Α.Ε.Ι. που προκύπτουν από συγχώνευση σύμφωνα με το παρόν άρθρο υπεισέρχονται αυτοδικαίως, από το χρόνο που ορίζεται στο οικείο προεδρικό διάταγμα και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα, τηρουμένων των διατυπώσεων δημοσιότητας προκειμένου περί ακινήτων, και σε όλες τις υποχρεώσεις των συγχωνευόμενων Ιδρυμάτων. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται αυτοδικαίως από το νέο Α.Ε.Ι., χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεμία από αυτές. Στα Α.Ε.Ι. που προκύπτουν από συγχώνευση, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αρμόδιο όργανο για την έγκριση του ετήσιου τακτικού οικονομικού προϋπολογισμού και των τροποποιήσεών του, του τελικού οικονομικού απολογισμού του Ιδρύματος, καθώς και του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων που αφορά στο Ίδρυμα, είναι η Σύγκλητος του νέου Α.Ε.Ι..
5. Παραρτήματα των Α.Ε.Ι. μπορεί να ιδρύονται σε άλλες χώρες υπό τους όρους της παρ. 1 και με τη διαδικασία και τους όρους που ισχύουν για την ίδρυση αντίστοιχης ακαδημαϊκής δομής στην άλλη χώρα.

 • 14 Ιουνίου 2017, 14:46 | Χασκής Παναγιώτης

  Το τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων όπου υπάγεται στην πολυτεχνική σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών, προσπαθεί να μετονομαστεί από το 2009 όπου άνηκε στο πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Το τότε μητρικό πανεπιστήμιο έστειλε φάκελο μετονομασίας, ενώ το Πανεπιστήμιο Πατρών για συντεχνιακούς λόγους αρνείται να προωθήσει τον φάκελο μετονομασίας στο υπουργείο χωρίς ουσιαστικό λόγο. Ακαδημαϊκά κατατάσσεται στην δεύτερη θέση του πανεπιστημίου Πατρών ενώ αποδυναμώνετε λόγο σεναρίων επαναφοράς στο πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας αλλά και μετακινήσεων καθηγητών σε άλλα τμήματα του πανεπιστημίου, ενώ η κατανομή των νέων θέσεων δεν είναι καθόλου δίκαιη για το τμήμα καθώς έφυγαν 10 μέλη ΔΕΠ και δεν άνοιξε καμία νέα θέση. Επίσης το τμήμα έχει ελάχιστα επαγγελματικά δικαιώματα καθώς δεν ανήκει ούτε στο ΠΕ Περιβαλλοντολόγων ενώ στην εκπαίδευση ανήκει στην κατηγορία 14.05 Δασολόγων. Πρόκειται για την πλήρη πολιτική ευθύνη καθώς πριν ένα χρόνο η κ.Αναγνωστοπουλου δεσμεύτηκε την μετονομασία του τμήματος απευθείας από το υπουργείο καθώς δεν υπάρχει κάποια δικαιολογία που να αποδεικνύει ότι δεν μπορεί να μετονομαστεί. Επίσης η αλλαγή φύσης του τμήματος που προσπαθεί μεθοδευμένα να επιτύχει η κοσμητεία με σκοπό την συγχώνευση του τμήματος εκτός πολυτεχνικής, θα βρει αποφοίτους και φοιτητές στους δρόμους. Το υπουργείο έχει ενημερωθεί και δεν έχει κανένα λόγο να κλείνει τα μάτια στα προβλήματα των φοιτητών.

  Σύμφωνα με το προς ψήφιση άρθρο 04, το τμήμα πρέπει να μεταφερθεί διοικητικά στο πανεπιστήμιο Πατρών, αλλά χωρίς σενάρια συγχώνευσης καθώς το σενάριο μεταφοράς στο πανεπιστήμιο Ιωαννίνων μοιάζει με τη καλύτερη λύση καθώς η νεοϊδρυθείσα πολυτεχνική σχολή έχει ανάγκη από νέα τμήματα.

  Τέλος σενάρια ομοσπονδοποιήσεις με το ΤΕΙ Μεσολογγίου μας βρίσκουν εντελώς αντίθετους καθώς πρόκειται για εντελώς διαφορετικό επίπεδο σπουδών και η πανεπιστημιακή κοινότητα ποτέ δεν θα δεχτεί αυτή την αδικία που προσπαθεί να περάσει το υπουργείο.

 • 14 Ιουνίου 2017, 13:07 | Ο.Σ.Ε.Τ.Π. – Τ.Ε.Ι. (ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Ε.Ι.)

  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ :
  2. Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, πριν την υποβολή της ανωτέρω πρότασης, απευθύνει ερώτημα, στην Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.), στο Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ. και, εκτός από την περίπτωση ίδρυσης νέου Α.Ε.Ι., στη Σύγκλητο των οικείων Ιδρυμάτων προκειμένου να διατυπώσουν την σύμφωνη γνώμη τους.
  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ :
  Η συγκεκριμένη ρύθμιση επί της ουσίας αντικαθιστά την παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν.4076/2012 που αντικατέστησε την παρ. 6 του άρθρου 7 του Ν.4009/2011. Με την νέα ρύθμιση μπορεί να αντικαταστάθηκε το καταργηθέν Συμβούλιο του Ιδρύματος από την Σύγκλητο και να προστέθηκε το Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ., με την διατύπωση όμως που έχει γίνει, επί της ουσίας μπορεί να μην ληφθεί καθόλου υπόψη η γνώμη τους, καταργώντας τόσο το αυτοδιοίκητο των Α.Ε.Ι., όσο και την λειτουργία των ανεξάρτητων αρχών. Το γεγονός αυτό αποδείχθηκε με το ΄΄Σχέδιο Αθηνά» όπου καταργήθηκαν / συγχωνεύθηκαν Ιδρύματα, Σχολές και Τμήματα χωρίς καμία μελέτη, ούτε με την σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων οργάνων και οι συνέπειες του Σχεδίου είναι πλέον εμφανείς και σε κάθε περίπτωση έχουν καταγραφεί.
  Με βάση τα παραπάνω για την αποκατάσταση των δημοκρατικών διαδικασιών, της ισότιμης πρόσβασης όλων των πολιτών στην δημόσια δωρεάν ανώτατη εκπαίδευση και την επί της ουσίας λειτουργία των οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι. και των ανεξάρτητων αρχών, πρέπει απαραίτητα να προβλεφθεί ότι για την έκδοση του Π.Δ. απαιτείται η σύμφωνη γνώμη και των 3 τριών γνωμοδοτικών οργάνων (ΑΔΙΠ, ΕΣΕΚΑΑΔ, Σύγκλητος) ή κατά ελάχιστο η πλειοψηφική σύμφωνη γνώμη (των δυο τουλάχιστον οργάνων).

 • 14 Ιουνίου 2017, 00:18 | ΠΑΣΠ ΕΜΠ

  §1. Για να ελεγχθεί αν τα κριτήρια που εισάγονται σε αυτή την παράγραφο ικανοποιούνται ή όχι θα πρέπει να λειτουργήσουν αρμόδιες επιστημονικές ομάδες με σκοπό το έργο αυτό, βάσει ανάλογων δεικτών αξιολόγησης που θα οριστούν.
  §2, §3, §4. Ύστερα ή παράλληλα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και ειδικά ως προς τη συγχώνευση ή κατάτμηση Ιδρυμάτων ή Σχολών θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η έκθεση επιτροπής του έκαστου Ιδρύματος ή Σχολής που θα δικαιολογεί ή θα αντίκειται μιας τέτοιας απόφασης.
  §5. Θα πρέπει να οριστεί αν οι όροι φοίτησης στα παραρτήματα των Α.Ε.Ι. στο εξωτερικό θα διαφοροποιούνται και ποιοι θα έχουν πρόσβαση σε αυτά.
  Γενικότερα, υπό το παρόν καθεστώς οργάνωσης της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και διοίκησης των Ιδρυμάτων προκύπτει ένας προβληματισμός ως προς το βαθμό που πλήττεται το αυτοδιοίκητο του Πανεπιστημίου με όσα προβλέπονται στο παρόν άρθρο. Θεωρούμε πως μια τελική απόφαση Υπουργού εφόσον στηρίζεται σε τεκμηριωμένες μελέτες και λαμβάνεται υπόψιν η εισήγηση του εκάστοτε Ιδρύματος ή Σχολής, διευκολύνει την όλη διαδικασία.

 • 12 Ιουνίου 2017, 12:23 | Δημήτρης Ζωντήρος

  Στην νομοθεσία που προβλέπει τα των συγχωνεύσεων διαφόρων φορέων στον δημόσιο τομέα και τη σύσταση νέων, υπάρχει πάντα η πρόβλεψη ότι ο νέος φορέας θα είναι καθολικός διάδοχος των συγχωνευθέντων για να καλύπτονται όλα τα θέματα που θα ανακύψουν στο μέλλον. Βλ. ενδεικτικά:

  http://www.eiead.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=160&Itemid=142&lang=el

  http://www.ekdd.gr/ekdda/images/nomothesia/N.4109_2013.pdf

  http://www.minadmin.gov.gr/wp-content/uploads/20141115_evdomadiaio_45.pdf

  http://www.oaed.gr/stegastike-politike

  http://www.opengov.gr/ypes/?p=2777

  http://www.eetaa.gr/apps/kodikas/k_arthra.jsp?arthro=251

  http://www.vri.gr/el/syndesmoi

  http://www.taxhorizon.club/el/%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7-9782

  http://www.eett.gr/opencms/export/sites/default/EETT/Electronic_Communications/Radio_Communications/Rigths_Of_Use/FEK_841_MSS_2011.pdf
  http://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=31&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAoJbctLPUAhXMnRoKHRffC6k4HhAWCCQwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ypes.gr%2FUserFiles%2Ff0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9%2Fnomika_prosopa.doc&usg=AFQjCNHeLamk0OLy5BBCil60LUwR4-Ok1g

  http://files.aspete.gr/aspete/istoria/istorikh%20episkophsh.pdf

  Συνεπώς, στην παρ. 4 του άρθρου 5 θα πρέπει να τεθεί μια ανάλογη διάταξη, π.χ. :
  «Το ΑΕΙ που προκύπτει από συγχώνευση είναι πλήρης και καθολικός διάδοχος των συγχωνευομένων ΑΕΙ».

 • 12 Ιουνίου 2017, 08:51 | Δημήτρης Ζωντήρος

  Στην νομοθεσία που προβλέπει τα των συγχωνεύσεων διαφόρων φορέων στον δημόσιο τομέα και τη σύσταση νέων, υπάρχει πάντα η πρόβλεψη ότι ο νέος φορέας θα είναι καθολικός διάδοχος των συγχωνευθέντων για να καλύπτονται όλα τα θέματα που θα ανακύψουν στο μέλλον. Βλ. ενδεικτικά:

  http://www.eiead.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=160&Itemid=142&lang=el

  http://www.ekdd.gr/ekdda/images/nomothesia/N.4109_2013.pdf

  http://www.minadmin.gov.gr/wp-content/uploads/20141115_evdomadiaio_45.pdf

  http://www.oaed.gr/stegastike-politike

  http://www.opengov.gr/ypes/?p=2777

  http://www.eetaa.gr/apps/kodikas/k_arthra.jsp?arthro=251

  http://www.vri.gr/el/syndesmoi

  http://www.taxhorizon.club/el/%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7-9782

  http://www.eett.gr/opencms/export/sites/default/EETT/Electronic_Communications/Radio_Communications/Rigths_Of_Use/FEK_841_MSS_2011.pdf
  http://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=31&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAoJbctLPUAhXMnRoKHRffC6k4HhAWCCQwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ypes.gr%2FUserFiles%2Ff0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9%2Fnomika_prosopa.doc&usg=AFQjCNHeLamk0OLy5BBCil60LUwR4-Ok1g

  http://files.aspete.gr/aspete/istoria/istorikh%20episkophsh.pdf

  Συνεπώς, στην παρ. 4 του άρθρου 5 θα πρέπει να τεθεί μια ανάλογη διάταξη, π.χ. :
  «Το ΑΕΙ που προκύπτει από συγχώνευση είναι πλήρης και καθολικός διάδοχος των συγχωνευομένων ΑΕΙ».

 • 11 Ιουνίου 2017, 22:33 | Κατερίνα Παυλίδου

  Τα πανεπιστημιακά τμήματα του Αγρινίου ιδρύθηκαν πριν απο 20 χρόνια εξυπηρετώντας ψηφοθηρικούς σκοπούς, καθώς η ακαδημαϊκή τους υπόσταση έχει υποστεί απανωτές υποβαθμίσεις. Μέχρι και σήμερα η λειτουργία των τμημάτων αποσκοπεί στην ικανοποίηση πολιτικών συμφερόντων.
  Όσο μένουν τα τμήματα στο Αγρίνιο θα συνεχίζουν να υπάρχουν προβλήματα όπως,
  έλλειψη καθηγητών, σίτισης-στέγασης και άλλων βασικών προνομίων που έχουν οι φοιτητές στην Πάτρα. Όλα αυτά οδηγούν στη υπολειτουργία και υποβάθμιση των τμημάτων του Αγρινίου και στην υποτίμηση του πτυχίου.
  Σύμφωνα με το άρθρο 05 καλύπτουμε όλες τις προϋποθέσεις για την μεταβολή της έδρας των πανεπιστημιακών τμημάτων του Αγρινίου.

 • 11 Ιουνίου 2017, 21:32 | Γιώργος Παπαδόπουλος

  ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΟΓΟΣ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ(ΔΕΑΠΤ,ΔΠΦΠ,ΔΠΠΝΤ) ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΝΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΚΤΟΣ CAMPUS ΚΑΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΝΑ ΧΑΝΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΊΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ. ΚΑΛΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΉ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ.

 • 10 Ιουνίου 2017, 11:55 | Μιχάλης Ρουμελιώτης

  Ως προς τήν §1: Συμφωνώ με τό σχόλιο Πατεράκη, τής 7ης Ιουνίου. Περαιτέρω, για μια διάταξη που μοιάζει να ορίζει πλαίσιο που να περιορίζει τή δυνατότητα τής κυβερνήσεως να ιδρύει ή να καταργεί ΑΕΙ, η περίπτωση δ΄ είναι υπέρ τό δέον ευρεία.

  Ως προς τήν §2: Μικρές μάλλον οι προθεσμίες, ιδίως αυτή τής παρατάσεως κατόπιν διευκρινιστικών ερωτημάτων. Ένα τέτοιο ερώτημα, όταν προκύπτει από αγαθή κυβερνητική κρίση και όχι από πολιτικάντικη σκοπιμότητα, είναι εύλογο να συνοδεύεται από πολυσέλιδη τεκμηρίωση, που θα χρειάζεται επαρκή χρόνο μελέτης. Για τήν αποφυγή τής διοικητικής παραλύσεως, θα πρότεινα εναλλακτικά λιγότερες επιτροπές και συμβούλια.

 • 7 Ιουνίου 2017, 19:15 | Μιχαήλ Πατεράκης

  Η ίδρυση, συγχώνευση, κατάτμηση και κατάργηση ΑΕΙ είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να αποφασίζεται με ΠΔ.

  Ιστορικά μέχρι σήμερα τα ΑΕΙ της χώρας δρύθηκαν με ίδιο νόμο και μόνο πρόσφατα με άρθρα νόμου.

  Με τον ίδιο και μόνο τρόπο, δηλαδή με νόμο, πρέπει να ιδρύονται νέα ΑΕΙ ή να συγχωνεύονται, κατατέμνονται ή καταργούνται υφιστάμενα ΑΕΙ.

 • 7 Ιουνίου 2017, 12:53 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΑΤΣΙΔΗΣ

  Το τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων(5 ετη σπουδών)που ανήκει στην Πολυτεχνική σχολή του πανεπιστημίου Πατρών με έδρα το Αγρίνιο, ήδη από το 2009 η Γενική Συνέλευση του Τμήματος έχει ζητήσει τη μετονομασία του σε Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και την αναγνώριση των σχετικών επαγγελματικών δικαιωμάτων. Το αίτημα αυτό οδήγησε στις αναγκαίες αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών, το οποίο, όπως βεβαιώνει η διοίκηση του Τμήματος, έχει εναρμονιστεί πλήρως με τα προγράμματα σπουδών των υφισταμένων Τμημάτων Μηχανικών Περιβάλλοντος. Το ίδιο ισχύει και για τη σύνθεση του ΔΕΠ. Κρίνεται απαραίτητο να μετονομασθεί σε Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, όπως προτείνουν και ζητούν τα αρμόδια όργανά του και ο Σύλλογος των φοιτητών.

 • 7 Ιουνίου 2017, 09:03 | Ε. Φ. Γεωργόπουλος

  Με το συγκεκριμένο σχέδιο Νόμου, το αυτοδιοίκητο των Ιδρυμάτων πάει επί της ουσίας πολλά χρόνια πίσω καθώς πολύ σοβαρά θέματα στρατηγικής οργάνωσης των Ιδρυμάτων όπως:
  • Ή Ίδρυση, συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία, κατάργηση και μεταβολή έδρας ΑΕΙ – Παραρτήματα ΑΕΙ. (Άρθρο 5)
  • Ίδρυση και μεταβολές Σχολής, Τμημάτων και Τομέα (Άρθρο 10)
  Γίνονται αποκλειστική αρμοδιότητα του Υπουργού, ενώ τα Ιδρύματα πέρα από τους Τομείς στα διάφορα Τμήματα δεν έχουν ουσιαστικό λόγο για κανένα άλλο θέμα, πέρα από την απλή έκφραση γνώμης,.
  Σε ένα πραγματικά αυτοδιοικούμενο Ίδρυμα, αυτά θα ήταν εσωτερικά θέματα του Ιδρύματος. Ενώ σε ένα «λιγότερο» αυτοδιοικούμενο Ίδρυμα θα υπήρχε πλήρως αιτιολογημένη πρόταση/απόφαση των οργάνων του Ιδρύματος η οποία θα υποβαλλόταν για έγκριση στο Υπουργείο. Με το παρόν Σχέδιο Νόμου ο Υπουργός επί της ουσίας μπορεί να κάνει ότι θέλει.
  Οι διατάξεις αυτές επί της ουσίας καταργούν και την έννοια του στρατηγικού σχεδιασμού ενός Ιδρύματος – οφείλει να τον κάνει ο Υπουργός.

 • 4 Ιουνίου 2017, 10:37 | Παναγής Δελακάς

  Παρακαλώ προβλέψτε στον παρόντα νόμο με απλούστευση των χρονοβόρων διαδικασιών και προσπέλαση των όποιων συντεχνιακών αγκυλώσεων, το δίκαιο πάγιο αίτημα για την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των σπουδαστών του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Αγρινίου.
  Σύμφωνα με τα έτη και την ποιότητα των σπουδών είναι απαραίτητο το Τμήμα αυτό, (το οποίο ανήκει στο Πανεπιστήμιο Πατρών αλλά στεγάζεται στο Αγρίνιο!!!), να αποκτήσει άμεσα επαγγελματική ταυτότητα.
  Είναι απαραίτητη η μετονομασία ώστε οι απόφοιτοι να αποκτούν το αντίστοιχο με τις σπουδές τους δίπλωμα:
  Ήτοι αντί «Π.Ε ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» να μετονομαστούν σε «Π.Ε ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ» Ή «Π.Ε ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ».
  Η Θεσμοθέτηση αυτή όχι μόνο θα κατοχυρώνει την ίδια την ύπαρξη του Τμήματος αυτού, όχι μόνο δεν θα πηγαίνει όλος αυτός ο κόπος χαμένος, αλλά θα παρέχει στους αποφοίτους του τα πραγματικά εχέγγυα για μια αξιοπρεπή επαγγελματική σταδιοδρομία, για να μη δημιουργούνται γενιές νέων ανέργων με πτυχία χωρίς αντίκρισμα.

 • 3 Ιουνίου 2017, 12:13 | ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΛΛΑΤΟΣ

  ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΔΡΑΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΚΑΙ ΙΔΡΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΕΙΔΙΚΟΤΉΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ,ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ.

 • 2 Ιουνίου 2017, 18:41 | Γιώργος

  Εφόσον η τετραετής φοίτηση δίνει 240 μονάδες σε όλα τα ιδρύματα τότε θα πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα σαν απόφοιτοι. Να έχουν την ίδια ιδιότητα σαν επιστήμονες. Η πανεπιστημιακή / τεχνολογική κατεύθυνση δεν είναι διαφορά ειδικά όταν ακολουθούν κι άλλοι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών. Άρα όλοι το ίδιο δε πα να ‘ναι διπλωματούχοι,πτυχιούχοι κ.α. Η ελληνική ιδιαιτερότητα οδηγεί σε στρεβλώσεις που επηρεάζουν Έλληνες και ξένους αποφοίτους σχολών. Καμία διαφοροποίηση μεταξύ των φοιτητών τουλάχιστον για το πρώτο πτυχίο. Όλοι ίσοι. Όποιος θέλει να κάνει 5ετή πτυχία-μεταπτυχιακά για να αποκτούν οι φοιτητές του περισσότερα εφόδια δωρεάν να είναι ελεύθερος να το κάνει. Δικαίωμά του αν μπορεί να το στηρίξει οικονομικά. Όλοι όμως που έχουν πτυχίο-μεταπτυχιακό-διδακτορικό να έχουν την ίδια αντιμετώπιση αρχικά σαν απόφοιτοι (δηλαδή από το Υπουργείο Παιδείας) και κατόπιν από την πολιτεία ως ισότιμα μέλη του οποιουδήποτε φορέα που εμπλέκεται στην άσκηση του βιοποριστικού τους επαγγέλματος.
  Ε Ι Ν Α Ι Τ Ο Σ Ο Α Π Λ Ο !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!