Άρθρο 22 – Διοικητικό Συμβούλιο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί σε Τμήματα με περισσότερους από τρεις (3) Τομείς, ενώ, σε αντίθετη περίπτωση, τις αρμοδιότητές του ασκεί η Συνέλευση του Τμήματος.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από:
α) τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του Τμήματος,
β) τους Διευθυντές των Τομέων και
γ) έναν (1) εκ των τριών (3) εκλεγμένων εκπροσώπων της περίπτ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 21, ο οποίος συμμετέχει μόνο αν συζητούνται θέματα που αφορούν σε ζητήματα της κατηγορίας προσωπικού στην οποία ανήκει. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα έστω και αν δεν έχει εκλεγεί ο εκπρόσωπος της παρούσας περίπτωσης.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος ζητήματα αρμοδιότητάς της και επεξεργάζεται ζητήματα που παραπέμπονται σε αυτό από την τελευταία. Στην αρμοδιότητά του ανήκει, επίσης, κάθε θέμα, πλην των αναφερόμενων στην παρ. 2 του άρθρου 21, για το οποίο η κείμενη νομοθεσία προβλέπει την παροχή γνώμης ή την υποβολή πρότασης ή εισήγησης σε επίπεδο Τμήματος.

 • 16 Ιουνίου 2017, 14:06 | ένα μέλος ΕΔΙΠ ΑΕΙ

  Διαφάνεια στην Διοίκηση των ΑΕΙ

  Οι πράξεων (ΑΠΟΦΆΣΕΙΣ, ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ κλπ) των οργάνων διοίκησης μονομελών και πολυμελών των ΑΕΙ οι οποίες αναρτώνται στους δικτυακούς τόπους των οργάνων που έλαβαν την απόφαση και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ θα πρέπει να ΈΧΟΥΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ και ΕΥΡΕΤΗΡΙΑΣΗΣ ανά θέμα ημερήσιας διάταξης, ανά ημερομηνία, ανά θεματολογία-λέξεις κλειδιά, ανά ΑΠΟΦΑΣΗΜ ανά κατηγορία στην οποία ανήκει η Απόφαση κ.λ.π

 • 16 Ιουνίου 2017, 13:57 | ένα μέλος ΕΔΙΠ ΑΕΙ

  Διαφάνεια στην Διοίκηση των ΑΕΙ

  Υποχρεωτική ανάρτηση όλων των πράξεων (ΑΠΟΦΆΣΕΙΣ, ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ κλπ) των οργάνων διοίκησης μονομελών και πολυμελών των ΑΕΙ στους δικτυακούς τόπους των οργάνων που έλαβαν την απόφαση και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

 • 16 Ιουνίου 2017, 12:34 | Αλέξης Καλοκαιρινός (καθηγητής, πρόεδρος Τμήματος Φιλολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης), Μιχάλης Ταρουδάκης (καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, τέως πρύτανης Πανεπιστημίου Κρήτης).

  Αναφέρεται (αρ. 22, παρ. 1): «Το Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί σε Τμήματα με περισσότερους από τρεις (3) Τομείς, ενώ, σε αντίθετη περίπτωση, τις αρμοδιότητές του ασκεί η Συνέλευση του Τμήματος».

  ΠΡΟΤΑΣΗ: Να ισχύει σε Τμήματα με τρεις τουλάχιστον Τομείς. Η ενεργοποίησή του ή μη να εναπόκειται σε απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

 • 15 Ιουνίου 2017, 23:07 | Νικόλαος Αθανασάκης

  Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνω να απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, από τον Αναπληρωτή Πρόεδρο και από τους Διευθυντές των Τομέων του Τμήματος.

 • 14 Ιουνίου 2017, 17:27 | Κώστας Φυσεντζίδης


  να συμμετέχει ένα μέλος από κάθε μία κατηγορία ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ και να συμμετέχει με δικαίωμα λόγου και ψήφου σε όλα τα θέματα.

 • 14 Ιουνίου 2017, 13:34 | Ο.Σ.Ε.Τ.Π. – Τ.Ε.Ι. (ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Ε.Ι.)

  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ :

  2. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από:
  (ΔΙΑΓΡΑΦΗ : γ) έναν (1) εκ των τριών (3) εκλεγμένων εκπροσώπων της περίπτ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 21, ο οποίος συμμετέχει μόνο αν συζητούνται θέματα που αφορούν σε ζητήματα της κατηγορίας προσωπικού στην οποία ανήκει.

  (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : γ) τρεις (3) εκπροσώπους, έναν (1) ανά κατηγορία εκ των μελών του λοιπού διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού του Ιδρύματος, που μετέχουν στη Συνέλευση του Τμήματος, οι οποίοι συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., αλλά έχουν δικαίωμα ψήφου, μόνο αν συζητούνται θέματα που αφορούν σε ζητήματα της οικείας κατηγορίας προσωπικού.

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ :
  Η συγκεκριμένη τροποποίηση είναι απαραίτητη προκειμένου να εξασφαλισθεί η τήρηση των δημοκρατικών και ανοικτών διαδικασιών.

 • 14 Ιουνίου 2017, 09:55 | ΠΟΣΕΕΔΙΠ Α.Ε.Ι

  (α) εκπροσώπηση του κλάδου Ε.ΔΙ.Π /Ε.Ε.Π.: Επί της αρχής και στην περίπτωση της Συνέλευσης του Τμήματος η εκπροσώπηση των κατηγοριών ΕΔΙΠ/ΕΕΠ είναι αναιμική έως ανύπαρκτη και συνεπώς πρέπει και σε αυτή την περίπτωση να απαλειφθεί ο περιορισμός ότι τα μέλη ΕΕΠ και ΕΔΙΠ συμμετέχουν, με δικαίωμα ψήφου, μόνο εάν συζητούνται θέματα της οικείας κατηγορίας προσωπικού, σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν για το κεφάλαιο Δ.

  (β) αρμοδιότητες Συνέλευσης Τμήματος – ανάθεση αυτοδύναμου διδακτικού έργου για τον κλάδο ΕΕΠ/ΕΔΙΠ: Η προσθήκη στην αρμοδιότητα της Συνέλευσης του Τμήματος για τη λήψη απόφασης αναφορικά με τη δυνατότητα ανάθεσης αυτοδύναμου διδακτικού έργου στα μέλη του κλάδου μας, αποτελεί μια θετική εξέλιξη. Πρόκειται για ένα πάγιο αίτημα της Ομοσπονδίας μας. Ως γνωστό, σύμφωνα με την παράγραφο 27 του άρθρου 39 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α) η ανάληψη αυτοδύναμου διδακτικού έργου για τα μέλη ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ των ΑΕΙ και ΤΕΙ γίνεται με εισήγηση του Τμήματος και απόφαση Συγκλήτου. Η ρύθμιση αυτή αν και επί της αρχής ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση, ωστόσο ως προς την εφαρμογή της παρουσιάστηκαν διάφορα προβλήματα.

  Για τον λόγο αυτό, θεωρούμε ότι δεοντολογικά η απόφαση για την ανάθεση αυτοδύναμου διδακτικού έργου θα πρέπει να λαμβάνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος, αφού αποτελεί το θεσμικό όργανο που διαμορφώνει το ετήσιο πρόγραμμα σπουδών και κατανέμει το διδακτικό έργο. Είναι απορίας άξιον πώς ο νομοθέτης αναθέτει, διαχρονικά, όλες τις σχετικές αρμοδιότητες στη Συνέλευση του Τμήματος, αλλά δεν εμπιστεύεται το ίδιο συλλογικό όργανο για την ανάθεση αυτοδύναμου διδακτικού έργου στο ΕΔΙΠ και έως σήμερα αναθέτει σε ένα διοικητικό όργανο όπως είναι η Σύγκλητος, και ακαδημαϊκά ανομοιογενές ως προς τη σύνθεση, να αξιολογήσει εισηγήσεις για ανάθεση αυτοδύναμου διδακτικού έργου.
  Συνακόλουθα, το ακαδημαϊκό τμήμα είναι εκείνο που θεραπεύει ένα ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο, και συνεπώς η σύνθεση των μελών του είναι επιστημονικά ομοιογενής, άρα και κατά τεκμήριο το αποφασιστικό όργανο, η Συνέλευσή του δηλαδή, είναι αρμόδιο να κρίνει και να αξιολογήσει την κάθε περίπτωση.

  Παρ’ όλα αυτά, η διάταξη είναι νομοτεχνικά αλυσιτελής, καθώς παραπέμπει στις κείμενες διατάξεις και δεν είναι σαφές σε τι ακριβώς αναφέρεται. Συνεπώς πρέπει να αποσαφηνιστεί πλήρως η εν λόγω ρύθμιση προκειμένου να αποφευχθούν ερμηνευτικά ζητήματα και η διάταξη να επιτελέσει τον σκοπό της.

  Περαιτέρω, πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι η ανάθεση αυτοδύναμου διδακτικού έργου για τις κατηγορίες ΕΔΙΠ/ΕΕΠ αφορά τόσο τον πρώτο όσο και τον δεύτερο κύκλο σπουδών, ιδίως όταν η Συνέλευση του Τμήματος είναι το αποφασιστικό όργανο για τα μονοτμηματικά μεταπτυχιακά προγράμματα ή οι αρμοδιότητές της αναλαμβάνονται από την Ειδική Διατμηματική ή Διιδρυματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε) σε περίπτωση διατμηματικού ή διιδρυματικού Π.Μ.Σ.

 • 7 Ιουνίου 2017, 12:36 | Μακεδών Θωμάς

  4. Πώς είναι δυνατόν να μην εκπροσωπούνται όλες οι κατηγορίες προσωπικού στο Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος; Εκ περιτροπής θα συμμετέχουν;

 • 3 Ιουνίου 2017, 22:24 | NBB

  Πρεπει να καθοριστει ακριβως ο αριθμός των ελαχιστων μελων ΔΕΠ-ΕΠ που μπορει να εχει ενας τομέας !!