Άρθρο 44 – Αξιολόγηση

1. Στο τέλος κάθε εξαμήνου, πραγματοποιείται αξιολόγηση κάθε μαθήματος και διδάσκοντος από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο Γενικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών.
2. Κατά τη λήξη της θητείας της Σ.Ε., με ευθύνη του απερχόμενου Διευθυντή, συντάσσεται αναλυτικός απολογισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του Π.Μ.Σ., καθώς και των λοιπών δραστηριοτήτων του, με στόχο την αναβάθμιση των σπουδών, την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων υποδομών και την κοινωνικά επωφελή χρήση των διαθέσιμων πόρων του Π.Μ.Σ. Ο απολογισμός κατατίθεται στο Τμήμα.
3. Η εξωτερική ακαδημαϊκή αξιολόγηση των Π.Μ.Σ. και των διδακτορικών σπουδών κάθε Σχολής διενεργείται από Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.), η οποία αποτελείται από πέντε (5) μέλη, τα οποία είναι καθηγητές άλλων Α.Ε.Ι. ή ερευνητές από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, συμπεριλαμβανομένων του ερευνητικού κέντρου της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, ή επιστήμονες της αλλοδαπής ή της ημεδαπής, οι οποίοι έχουν τα προσόντα που προβλέπονται για τους επισκέπτες διδάσκοντες στην παρ. 5 του άρθρου 36, του αντίστοιχου επιστημονικού πεδίου, και με την προϋπόθεση ότι δεν υπηρετούν ως διδάσκοντες σε Π.Μ.Σ. της Σχολής. Η διάρκεια της θητείας τους, η ιδιότητα του Προέδρου, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα που αφορά στη συγκρότηση, τη λειτουργία και τη διοικητική υποστήριξη της Επιτροπής, σύμφωνα με τις παρ. 4 έως 6, καθορίζεται στο Γενικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών του Ιδρύματος.
4. Με απόφαση της οικείας Κοσμητείας συγκροτείται μία Ε.Σ.Ε. για τα Π.Μ.Σ. και τις διδακτορικές σπουδές κάθε Τμήματος, και τα μέλη της επιλέγονται από σχετικό μητρώο αξιολογητών που τηρείται σε κάθε Σχολή. Για την κατάρτιση του μητρώου κάθε Τμήμα προτείνει, με τεκμηριωμένη εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος, τρία (3) μέλη από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή. Λοιπές λεπτομέρειες ως προς την κατάρτιση και επικαιροποίηση του μητρώου, ορίζονται στο Γενικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών του Ιδρύματος. Η απόφαση συγκρότησης της Ε.Σ.Ε. εκδίδεται ύστερα από διαβούλευση με τους Προέδρους των Τμημάτων, αφού προηγουμένως έχει διερευνηθεί η διαθεσιμότητα των υποψηφίων, και αφορά κατά προτίμηση σε υποψηφίους ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύουν τα υπό αξιολόγηση προγράμματα σπουδών, και που έχουν διακριθεί για το ερευνητικό τους έργο.
5. Τα μέλη των Ε.Σ.Ε. στην αρχή της θητείας τους ενημερώνονται για κάθε θέμα που αφορά στα Π.Μ.Σ., καθώς και στις διδακτορικές σπουδές που εκπονούνται στα αντίστοιχα Τμήματα της Σχολής, όπως τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύουν, τον αριθμό των φοιτητών, τους κανόνες επιλογής, το λειτουργικό κόστος και τα τυχόν τέλη φοίτησης. Ειδικότερα, ο απολογισμός της παρ. 2 με ευθύνη της Κοσμητείας αποστέλλεται αμελλητί στα μέλη της οικείας Ε.Σ.Ε..
6. Ανά πενταετία τα μέλη των Ε.Σ.Ε. επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις του οικείου Τμήματος για επαρκές χρονικό διάστημα, κατά το οποίο συναντώνται και συζητούν με εκπροσώπους των διδασκόντων και των φοιτητών, καθώς και με τους Διευθυντές και τα μέλη των συλλογικών οργάνων των Π.Μ.Σ., προκειμένου να διαμορφώσουν την τελική έκθεση αξιολόγησης. Η τελική έκθεση αξιολόγησης, η οποία περιέχει και προτάσεις για τη συνεχή βελτίωση των προγραμμάτων σπουδών, υποβάλλεται στην Κοσμητεία, στο οικείο Τμήμα και στη Σύγκλητο, προκειμένου να τη συνεκτιμήσει για τη συνέχιση ή μη της λειτουργίας των Π.Μ.Σ., σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 32.
7. Στα μέλη των Ε.Σ.Ε. μπορεί να καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση, δαπάνες μετακίνησης και διαμονής για την εκτέλεση των καθηκόντων τους (αντίτιμο εισιτηρίων συγκοινωνιακών μέσων ή δαπάνη χρήσης ιδιόκτητου ή μισθωμένου μεταφορικού μέσου και έξοδα διανυκτέρευσης), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Γενικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών, τα οποία καλύπτονται από το οικείο Α.Ε.Ι..
8. Ο απολογισμός και οι αξιολογήσεις του παρόντος άρθρου δημοσιοποιούνται στο διαδικτυακό τόπο των Ιδρυμάτων και κοινοποιούνται, με ευθύνη της Κοσμητείας, στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, και λαμβάνονται υπόψη για τη σύνταξη των εκθέσεων εξωτερικής αξιολόγησης του ν. 3374/2005 (Α΄ 189).

 • 15 Ιουνίου 2017, 23:16 | Νικόλαος Αθανασάκης

  Έχω την άποψη ότι η αξιολόγηση κάθε προπτυχιακού και μεταπτυχιακού μαθήματος και του αντιστοίχου διδάσκοντος θα πρέπει να γίνονται από μέλη ΔΕΠ του ιδίου γνωστικού αντικειμένου, ανώτερης βαθμίδας του διδάσκοντος αυτού ή ίσης εάν αυτός είναι καθηγητής πρώτης βαθμίδας.

 • 15 Ιουνίου 2017, 12:02 | Ανώνυμος Πολίτης

  Ποια η έννοια της διπλής αξιολόγησης ? αν καταλαβαίνω καλά, τα μεταπτυχιακά θα αξιολογούνται τόσο από την ΕΣΕ, όσο και από τις ως τώρα ισχύουσες διατάξεις από την ΑΔΙΠ ? ή μήπως σε βάθος χρόνου θα καταργηθεί η ΕΣΕ, ή η ΑΔΙΠ ? και στην περίπτωση κατάργησης της ΑΔΙΠ, η οποία, ως γνωστό, είναι ΑΔΑ, θα αξιολογεί μόνο η ΕΣΕ ? αν ναι, πως θα διασφαλίζεται η αξιοπιστία και η αμεροληψεία αυτής της αξιολόγησης και ποιος θα καλύπτει τα έξοδα (τα οποία ασφαλώς δεν είναι λίγα) από τη στιγμή που τα ΠΜΣ δεν θα έχουν πόρους (δίδακτρα)

 • 14 Ιουνίου 2017, 00:50 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

  Να προσθέσω ότι απο την αξιολόγηση του κάθε μαθήματος στο τέλος του εξαμήνου να μην εξαιρούνται οι φοιτητές που διαγρφάφονται με απόφαση της συνέλευσης της σχολής (επειδή δεν πήραν τον προβιβάσιμο βαθμό)αφου παρακολούθησαν τα μαθήματα )
  Αρα να συμπληρωθεί:
  Η αξιολόγηση των μαθημάτων να γίνεται απο όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές που παρακολούθησαν τα μαθήματα στο τέλος κάθε εξαμήνου και οι υπόλοιπες λεπτομέρειες να ρυθμίζονται απο τον εσωτερικό κανονισμό

 • 13 Ιουνίου 2017, 11:00 | Σύλλoγος Ερευνητικού Προσωπικού της Ακαδημίας Αθηνών

  Παράγραφος 3: «…συμπεριλαμβανομένων του ερευνητικού κέντρου της Ακαδημίας Αθηνών και…» Παρατήρηση: Υπό την Ακαδημία Αθηνών υφίστανται ερευνητικά κέντρα, αρχεία και γραφεία (ν.1894/1990, αρ. 1, παράγραφος 1, καθώς και ν.4386/2016, άρθρο 12, περίπτωση Α.11). Συνεπώς, προτείνεται η εξής διόρθωση: «…συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και… »

  Σύλλoγος Ερευνητικού Προσωπικού της Ακαδημίας Αθηνών (ΣΕΠΑΑ)

 • 7 Ιουνίου 2017, 21:30 | Μιχαήλ Πατεράκης

  Ποιό σκοπό εξυπηρετεί η εισαγωγή των ΕΣΕ για την αξιολόγηση των ΠΜΣ και διδακτορικών σπουδών, αφού τελικά οι εκθέσεις εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν. 3374/2005, συντάσσονται από επιτροπές εξωτερικών αξιολογητών που ορίζει η ΑΔΙΠ.

  Δηλαδή, θα έχομε δύο σώματα εξωτερικών αξιολογητών το πρώτο θα ορίζεται από την Κοσμητεία του υπό αξιολόγηση ΠΜΣ / διδακτορικών σπουδών και το δεύτερο από την ΑΔΙΠ;

 • 7 Ιουνίου 2017, 09:06 | Ε. Φ. Γεωργόπουλος

  Εισάγονται διατάξεις για την αξιολόγηση των ΠΜΣ που «αγνοούν» την ΑΔΙΠ, εισάγουν νέο τρόπο αξιολόγησης και επιφέρουν κόστος που είναι πολύ δύσκολο να καλυφθεί από τα Ιδρύματα εάν δεν έχουν έσοδα από τα ΠΜΣ (δηλαδή δίδακτρα).

 • 5 Ιουνίου 2017, 15:00 | Μπεσαλης

  Η στοχοθεσία και κατοπινή αξιολόγηση της κατα τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές δημιουργεί ένα σύστημα κινήτρων/αντικινήτρων. Στο άρθρο 44 απουσιάζει πλήρως η περιγραφή πριμοδότησης δομής/προσωπικού σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης της/του. Και αντιστοίχως, απουσιάζει πλήρως η περιγραφή συνεπειών σε περίπτωση αρνητικής αξιολόγησης. Ως εκ τούτου, η διάταξη ως προς το πρακτικό αποτέλεσμα ειναι επικοινωνιακού χαρακτήρα, αλλά και παροχης προσοδου στις επιτροπες αξιολογησης (περιγραφονται).

  Το πανεπιστημιο ειναι κτημα ολοκληρου του Ελληνικού λαού και ως εκ τούτου χρήζει αποτελεσματικής και διαρκούς και ουσιαστικής αξιολόγησης αριστείας. Η εκ του πονηρού μεταχρονολογηση διορθωσης αυτου του κενού με τη διαδικασια/τεχνασμα τροπολογιων αναιρει τη δημοκρατικοτητα της παρουσας διαδικασιας.