Άρθρο 49 – Πόροι – Πηγές Χρηματοδότησης του Ε.Λ.Κ.Ε.

1. Οι πόροι του Ε.Λ.Κ.Ε. προέρχονται από:
α) Κονδύλια από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) που διατίθενται είτε μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ανάπτυξης της εκπαίδευσης ή της έρευνας και της τεχνολογίας – καινοτομίας, είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο,
β) χρηματοδοτήσεις, χορηγίες, δωρεές, κληροδοτήματα και κάθε είδους εισφορές από φυσικά πρόσωπα, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από διεθνείς Οργανισμούς.
γ) παροχή υπηρεσιών προς τρίτους που σχετίζονται με την ερευνητική και λοιπή δραστηριότητα του Ε.Λ.Κ.Ε.,
δ) εμπορική εκμετάλλευση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, προϊόντων μεταφοράς τεχνολογίας-τεχνογνωσίας, που προκύπτουν από την εκτέλεση χρηματοδοτούμενων έργων και την εν γένει ερευνητική δραστηριότητα των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας,
ε) εκδόσεις,
στ) τέλη εγγραφής/δίδακτρα, οικονομική συμμετοχή τρίτων σε συνέδρια, σεμινάρια και εκτελούμενα προγράμματα τυπικής και δια Βίου Μάθησης.
ζ) πρόσοδοι από την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Ε.Λ.Κ.Ε. (κινητών και ακινήτων).
η) ποσοστό επί του εισοδήματος των καθηγητών και των λεκτόρων, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 4009/2011.
θ) έσοδα από κρατήσεις που επιβάλλονται για λογαριασμό του Ε.Λ.Κ.Ε./Α.Ε.Ι., σύμφωνα με την εκάστοτε απόφαση ή σύμβαση χρηματοδότησης, σε εκτελούμενα έργα/προγράμματα των περιπτ. α΄, β΄, γ΄ και στ΄ της παρούσας παραγράφου, συμπεριλαμβανομένης της ειδικής κράτησης της παρ. 5 του άρθρου 57 (overhead).
2. Τα πρόσωπα και οι φορείς που εισφέρουν, επιχορηγούν και χρηματοδοτούν τον Ε.Λ.Κ.Ε. μπορούν να προσδιορίσουν το είδος των δαπανών που θα καλυφθούν με τους πόρους που διαθέτουν και το χρόνο στον οποίον αυτοί θα αναλωθούν. Σε περίπτωση αυτοχρηματοδοτούμενων έργων ή έργων που χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους, τα ανωτέρω καθορίζονται με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε..

 • 16 Ιουνίου 2017, 13:00 | Αλέξης Καλοκαιρινός (καθηγητής, πρόεδρος Τμήματος Φιλολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης), Μιχάλης Ταρουδάκης (καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, τέως πρύτανης Πανεπιστημίου Κρήτης).

  Η υπαγωγή του Ε.Λ.Κ.Ε. στο Δημόσιο Λογιστικό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, θα αποτελέσει σοβαρό πλήγμα τόσο στην έρευνα όσο και στα οικονομικά του δημόσιου Πανεπιστημίου.

 • 15 Ιουνίου 2017, 15:23 | Δημήτρης Μπούρας, Προϊστάμενος ΕΛΚΕ ΕΕΑΕ

  Προτείνεται στην παράγραφο 1 περίπτωση στ. να προστεθεί η φράση «τυπικής ή μη τυπικής εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης».

  Αναφέρεται σχετικά ότι η λειτουργία της ΕΕΑΕ ως Περιφερειακού Εκπαιδευτικού Κέντρου στην Ευρώπη, βάσει του κυρωτικού νόμου 4085/2012 (ΦΕΚ Α/194), αφορά μη τυπική εκπαίδευση. Ομοίως, τα προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης εργαζομένων με ακτινοβολίες (μεταφορείς ραδιενεργών υλικών, βιομηχανικοί ραδιογράφοι, ιατρικά εργαστήρια, κ.α.) ή εργαζομένων έκτακτης ανάγκης (πυροσβέστες, αποκριτές σε περιστατικά κ.α.) αποτελούν προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης.Η διαχείριση των παραπάνω περιπτώσεων πραγματοποιείται μέσω του ΕΛΚΕ.

 • 15 Ιουνίου 2017, 10:43 | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Στους πόρους του Ιδρύματος και του ΕΛΚΕ περιγράφεται και πόρος από τα εισοδήματα ελεύθερου επαγγέλματος Καθηγητών. Είναι άδικο από την στιγμή που το Πανεπιστήμιο δεν φροντίζει για την ενδοπανεπιστημιακή άσκηση των Καθηγητών στο επάγγελμα που διδάσκουν ,να τιμωρούνται κατά τρόπο που καθιστά ασύμφορη είτε την άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματος είτε την ακαδημαϊκή ενασχόληση . Υπάρχουν ειδικότητες όπου η τεχνολογία εξελίσσεται και ο καθηγητής πρέπει κατ’ αρχήν να εκπαιδευθεί και στην συνέχεια να την εφαρμόζει ούτως να διατηρεί και να επαυξάνει την δεξιότητα στην εφαρμογή μιας νέας τεχνικής η χρήσης του νέου εργαλείου-συσκευής μηχανήματός. Είναι σαφές και ο ίδιος Υπουργός Αρσένης κατά την ψήφιση του νόμου 2530 /1997 είχε παραδεχθεί και αναφέρει στην Βουλή, ότι η άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματος είναι αναγκαία για να εκπαιδεύσει και να διδάξει με επάρκεια όλες τις νέες τεχνολογίες στους φοιτητές καθότι δεν νοείται κάποιος να διδάσκει χειρουργική χωρίς να την ασκεί. Επομένως ανέφερε ότι το μέτρο είναι προσωρινό , για λίγα χρόνια, μέχρι ότου ρυθμισθεί το καθεστώς της ενδοπανεπιστημιακής απασχόλησης οπότε δεν θα υπάρχει ανάγκη άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος. Σήμερα 20 χρόνια μετά και με ευθύνη του κράτους δεν έχει ρυθμισθεί το θέμα αυτό και επομένως η ρύθμιση του αρχικού νόμου 2530/1997, που αναπροσαρμόσθηκε πολλές φορές, είναι ανενεργή

 • 15 Ιουνίου 2017, 10:39 | AZ

  Άρθρο 49 Παράγραφος η
  Στους πόρους του Ιδρύματος και του ΕΛΚΕ περιγράφεται και πόρος από τα εισοδήματα ελεύθερου επαγγέλματος Καθηγητών. Είναι άδικο από την στιγμή που το Πανεπιστήμιο δεν φροντίζει για την ενδοπανεπιστημιακή παροχή υπηρεσιών από τους Καθηγητές.
  Προτείνεται ρύθμιση που να επιτρέπει την παροχή υπηρεσιών εντός του πανεπιστημίου με όρους που θα καθορίζονται στον Κανονισμό λειτουργίας κάθε ΑΕΙ και Σχολής.

 • 14 Ιουνίου 2017, 10:24 | ΚΟΖΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Στούς πόρους του Ιδρύματος και του ΕΛΚΕ περιγραφεται και πόρος απο τα εισοδήματα ελεύθερου επαγγέλματος Μελών ΔΕΠ.
  Ο πόρος αυτός αρχικα οπως ειχε προβλεφθεί ,δεν ηταν ενα εισπρακτικό μέτρο,ενας επιπλέον πορος εισοδηματος των ΑΕΙ για τις λειτουργικές τους ανάγκες,αλλα ενα προσωρινό μέτρο μεχρι τη εφαρμογή του καθεστώτος της ενδοπανεπιστημιακής απασχόλησης ,οπως συμβαίνει σε ολο τον κόσμο.
  Είναι αδικο ,απο την στιγμή και ο νομοθέτης δεν φροντίζει να ρυθμίσει το καθεστώς της Ενδοπανεπιστημιακης άσκησης των μελών ΔΕΠ στο επάγγελμα η την ειδικοτητα που διδάσκουν, να ζητείται ποσοστό απο απασχόληση εκτός των ωρών της ακαδημαικής του δραστηριότητας,σε ιδιωτικό χώρο,που το ΑΕΙ δεν εχει καμμια συμμετοχή στην βασικη υποδομή και εξοπλισμό και καμμία συμμετοχή στις λειτουργικες δαπάνες
  Υπαρχουν ειδικότητες οπου η τεχνολογία εξελίσσεται και ο καθηγητής πρέπει κατ αρχήν να εκπαιδευθεί σε μια νέα τεχνική και στην συνέχεια να την εφαρμόζει ούτως ώστε να διατηρεί και να επαυξάνει την δεξιότητα στην εφαρμογή της νέας τεχνικης η χρήσης του νέου εργαλείου-συσκευής -μηχανήματος.
  Εάν θέλει το ΑΕΙ να εχει αυτόν τον πόρο,θα πρέπει μεχρι να θεσμοθετηθούν οισυνθήκες της ενδοπανεπιστημιακής απασχόλησης ,να αναλάβει τα λειτουργικά έξοδα του καθε επαγγελματικού χώρου η να εχει τον έλεγχο τους μεσω του ΕΛΚΕ, και να καθοριστεί το ποσοστό που θα παίρνει απο το καθαρο εισόδημα .
  Σήμερα με τις οικονομικές συνθήκες που επικρατούν,η επιβολή ποσοστού τοσο υψηλού και μάλιστα επι του ακαθαρίστου εισοδήματος,αποτελεί ποινή απαράδεκτη ,καθιστά την άσκηση του επαγγέλματος ασύμφορη με συνέπεια το μέλος ΔΕΠ να έχει να επιλέξει μεταξύ της ακαδημαικής του σταδιοδρομίας η την άσκηση του ελευθέρου επαγγέλματος.

 • 14 Ιουνίου 2017, 09:26 | ΜΣ

  Δεν προβλέπεται μεταβατική περίοδος για τα λειτουργούντα ΠΜΣ; Θα εφαρμοστούν όλα από το Σεπτέμβρη; Τα ΠΜΣ που ήδη έχουν προκηρύξει νέο κύκλο αιτήσεων με ποιες προυποθέσεις θα λειτουργήσουν, καθώς η πρόσκληση έγινε με τον ισχύοντα νόμο και κανονισμό λειτουργίας του ΠΜΣ

 • 14 Ιουνίου 2017, 09:23 | ΜΣ

  Το ποσοστό υπέρ τον ΕΛΕΚ ήταν με τον τρέχοντα νόμο ήταν 10% , με το σχέδιο νόμου δεν προβλέπεται ρητά, μάλλον συγκαλυμμένα. Καλό είναι στο το 30% να ενταχθεί το 10% υπέρ του ΕΛΚΕ.

 • 13 Ιουνίου 2017, 10:52 | Γιαννης ΤΖΟΥΤΖΑΣ

  Δεν ειναι δυνατον να επιβάλλονται πρόσθετα βάρη στην άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος,ιδιαίτερα με τοσο υψηλά ποσοστά όπως του 10% επί του ακαθάριστου εισοδήματος.
  Με την επιβολή αυτής της …παρακράτησης( η τελος πάντων του όποιου όρου χρησιμοποιείται) και με τους χρονικούς περιορισμούς που την πλαισιώνουν ( δυο τετράωρα εβδομαδιαία) η λειτουργία των ιατρείων, τεχνικών γραφείων, δικηγορικών γραφείων και οδοντιατρείων καθίσταται οχι μόνο ΜΗ ανταγωνιστική, αλλά ειναι και ΖΗΜΙΟΓΟΝΟΣ.
  Τετοιου υψους ποσοστά παρακρατήσεων επι των ακαθαρίστων ειναι αδιανόητο να επιβάλλονται ,οταν μάλιστα αναφέρονται σε εγκαταστάσεις και υποδομές για τις οποίες τα ΑΕΙ δεν έχουν μετάσχει και συμβάλλει οικονομικά και μετατρέπονται σε απαιτήσεις ΔΗΜΕΥΤΙΚΟΥ χαρακτήρα.

 • 12 Ιουνίου 2017, 14:53 | Κωνσταντίνος Ουλής

  Άρθρο 49 – Πόροι – Πηγές Χρηματοδότησης του Ε.Λ.Κ.Ε.
  η) ποσοστό επί του εισοδήματος των καθηγητών και των λεκτόρων, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 4009/2011….ή «ποσοστό 10% επί του εισοδήματος των καθηγητών και των λεκτόρων, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 4009/2011».

  Η διάταξη αυτή αναφέρεται σε ένα ανήκουστο και εξωπραγματικό «χαράτσι που έρχεται με Νόμο απο τα μεικτά έσοδα των Καθηγητών απο άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος που ασκείται χωρίς να χρησιμοποιούνται οι δημόσιες υποδομές …να στηρίξει ένα Δημόσιο Πανεπιστήμιο…με την αιτιολογία ότι χρησιμοποιούμε τον τίτλο του Καθηγητή. Ενα τίτλο που δεν μου χάρισε κανείς αλλά απόκτησα με θυσίες και που χωρίς να είναι αυτοσκοπός.. συνέβαλλε στην πορεία μου προς αυτό ήδη τα μέγιστα στην ανύψωση του πανμίου με τα ερευνητικά χρήματα που έφερα, με τις διεθνείς δημοσιεύσεις και citations που δημιούργησα με τις θέσεις διεθνώς που υπηρέτησα και τίμησα την χώρα κ.ο.κ. Αντί να τιμηθώ λοιπόν, η πολιτεία με τιμωρεί για την προσφορά μου αυτή και την δυνατότητα που έχω να παρέχω ποιοτικές υπηρεσίες….

  Αντίθετα η ακαδημαική κοινότητα επι χρόνια πιστεύει ότι το μέτρο αυτό θα ήταν πιό προσοδοφόρο για την πολιτεία εάν:
  1) Το εδάφιο θ) της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195) αντικατασταθεί ως εξής: «θ) …Να ασκούν ελευθέριο επάγγελμα σε χώρους και υποδομές των εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ύστερα από ενημέρωση του κοσμήτορα της Σχολής στην οποία ανήκουν, και τις απαραίτητες ρυθμίσεις που επιτρέπουν την άσκηση»….και με παράλληλη τροποποίηση του άρθρου 59 παρ. στ. του Νόμου 4009/2011 για τα ΑΕΙ, ώστε τα μέλη ΔΕΠ πλήρους απασχόλησης να καταβάλουν: «Ποσοστό 10% επί της ετήσιας ακαθάριστης αμοιβής που πηγάζει από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος σε χώρους και υποδομές δημόσιων φορέων (Πανεπιστήμια-Νοσοκομεία) ή κάθε είδους έργου που σύμφωνα με το άρθρο 23, διαχειρίζεται το ν.π.ι.δ κάθε ΑΕΙ.
  2) Να αποκατασταθεί η ισότητα και ισονομία
  Επί τέλους ήταν σωστό με τον Ν.4415/2016 (ΦΕΚ Α 159/ 6.9.2016) να πληρώσουν και οι Εταιρείες το άδικο τρελό και τριτοκοσμικό χαράτσι του 15% Ή 10% υπέρ ΕΛΚΕ μέσω περαίωσης με 20% επί των καθαρών οφειλομένων ….αλλά για λόγους ισότητας και ισονομίας θα πρέπει να επεκταθεί και στα φυσικά πρόσωπα.. Είναι κρίμα να τιμωρούνται τα φυσικά πρόσωπα ..είναι κρίμα να τιμωρείται η αριστεία η ποιότητα και επειδή κάποιος έγινε Καθηγητής να ξεζουμίζεται έτσι… έλεος τα Πανεπιστήμια ερημώνουν..
  ΓΙΑΥΤΌ ΠΡΟΤΕΊΝΟΥΜΕ ΤΗΝ Προτεινόμενη Τροπολογία
  Το τελευταίο εδάφιο της παρ.3 του άρθρου 23 Ν.4009/2011 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.13γ του άρθρου 24 του Ν. 4386/2016 ( ΦΕΚ Α83/11.5.2016) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 παρ.1 Ν.4415/2016 (ΦΕΚ Α159/6.9.2016), αντικαθίσταται ως εξής:
  «Οι οφειλές Καθηγητών και Λεκτόρων που υπηρετούν σε σχολές ΑΕΙ και ΤΕΙ και δημιουργήθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος Νόμου από προσωπική δραστηριότητα ως φυσικά πρόσωπα είτε ως μέλη εταιρειών, υπόκεινται σε περαίωση. Η περαίωση πραγματοποιείται εφόσον υποβληθεί αίτηση περαίωσης στον οικείο ΕΛΚΕ εντός έξι (6) μηνών από τη βεβαίωση των σχετικών οφειλών. Το ποσό που πρέπει να καταβληθεί για τη συντέλεση της περαίωσης ανέρχεται στο 20% της συνολικής οφειλής που βεβαιώνεται επί του καθαρού εισοδήματος».

  Αιτιολογική Έκθεση
  Με την διάταξη του Ν.4415/2016 (ΦΕΚ Α 159/ 6.9.2016) εισάγετε ρύθμιση που, για λόγους ισότητας και αποφυγής αδικαιολόγητης όμοιας μεταχείρισης ανόμοιων περιπτώσεων, επεκτείνει και σε Καθηγητές ή Λέκτορες που υπηρετούν σε σχολές ΑΕΙ και ΤΕΙ που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα όπως ο νόμος τους επιτρέπει, να ζητήσουν την περαίωση των οφειλών τους προς τον ΕΛΚΕ ανάλογη με τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας που είναι μέλη εταιρειών. Ιδιαίτερα όταν τα έσοδα των Ακαδημαϊκών από την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος ως φυσικά πρόσωπα επιβαρύνονται με ένα ποσοστό 15% υπέρ ΕΛΚΕ και μία εισφορά αλληλεγγύης (6-11%) επί των μεικτών εσόδων και όχι των καθαρών, καθώς και με ένα τέλος επιτηδεύματος (650 Ευρώ) και πιθανές επερχόμενες ασφαλιστικές επιβαρύνσεις (30% ΕΦΚΑ) επί των καθαρών, που δεν επιβάλλονται στις Εταιρείες.