Άρθρο 10 – Ίδρυση και μεταβολές Σχολής, Τμήματος και Τομέα

1. Ίδρυση και κατάργηση Σχολής ή Τμήματος Α.Ε.Ι. πραγματοποιείται με αναλογική εφαρμογή των παρ. 1 έως και 3 του άρθρου 5.
2. Συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία και μεταβολή έδρας Σχολής ή Τμήματος Α.Ε.Ι. πραγματοποιούνται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι..
3. Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, πριν την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, απευθύνει ερώτημα, στην Α.ΔΙ.Π., προκειμένου να διατυπώσει γνώμη.
Η Α.ΔΙ.Π. υποβάλλει τη γνώμη της εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του ερωτήματος. Για εξαιρετικούς λόγους, όπως ενδεικτικά είναι η υποβολή διευκρινιστικών ερωτημάτων από το γνωμοδοτούν όργανο, η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παρατείνεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για επτά (7) εργάσιμες ημέρες. Περαιτέρω παράταση της προθεσμίας αποκλείεται. Αν παρέλθουν άπρακτες οι προθεσμίες αυτές, η απόφαση εκδίδεται χωρίς την παραπάνω γνώμη.
4. Ίδρυση, συγχώνευση, κατάτμηση ή κατάργηση Τομέων, αλλαγή της ονομασίας τους ή τροποποίηση του γνωστικού τους αντικειμένου πραγματοποιείται με πράξη του Πρύτανη, μετά από απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος. Η πράξη του Πρύτανη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με τον Οργανισμό του Ιδρύματος καθορίζονται ο ελάχιστος αριθμός των καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων που πρέπει να υπηρετούν στο Τμήμα προκειμένου να συσταθούν Τομείς και τα κριτήρια σύστασής τους. Αμέσως μετά την σύσταση των Τομέων, η Συνέλευση του Τμήματος αποφασίζει για την κατανομή του υπηρετούντος προσωπικού, καθώς και των Εργαστηρίων, Κλινικών και λοιπών μονάδων στους Τομείς ή για την διατήρησή τους στο Τμήμα. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μπορεί να αλλάξει Τομέα ένα μέλος του προσωπικού. Οι καθηγητές και οι υπηρετούντες λέκτορες είναι δυνατόν, μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, να ασκούν διδακτικό, ερευνητικό, εργαστηριακό ή κλινικό και εν γένει επιστημονικό έργο σε περισσότερους από έναν Τομείς του ίδιου Τμήματος και σε περισσότερα από ένα Τμήματα της ίδιας ή διαφορετικών Σχολών του ίδιου Α.Ε.Ι., μετά από αίτημα του Τομέα ή του Τμήματος υποδοχής.
5. Με τη διαδικασία της παρ. 1 καταργούνται, και με τη διαδικασία των παρ. 2 και 3 συγχωνεύονται, κατατέμνονται ή μετονομάζονται Εισαγωγικές Κατευθύνσεις, καθώς και Κατευθύνσεις Προχωρημένου Εξαμήνου σε Σχολές και Τμήματα Α.Ε.Ι.. Στην περίπτωση των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και των Κατευθύνσεων Προχωρημένου Εξαμήνου δηλωτικό στοιχείο του παρεχόμενου τίτλου σπουδών αποτελεί ο τίτλος της Κατεύθυνσης. Οι παρούσες ρυθμίσεις καταλαμβάνουν και τις προβλεπόμενες στην παρ. 22 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (Α΄ 141) Κατευθύνσεις ή Ειδικεύσεις.

 • 16 Ιουνίου 2017, 12:21 | Αλέξης Καλοκαιρινός (καθηγητής, πρόεδρος Τμήματος Φιλολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης), Μιχάλης Ταρουδάκης (καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, τέως πρύτανης Πανεπιστημίου Κρήτης).

  Αναφέρεται (αρ. 10, παρ. 4): «Οι καθηγητές και οι υπηρετούντες λέκτορες είναι δυνατόν, μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, να ασκούν διδακτικό, ερευνητικό, εργαστηριακό ή κλινικό και εν γένει επιστημονικό έργο σε περισσότερους από έναν Τομείς του ίδιου Τμήματος και σε περισσότερα από ένα Τμήματα της ίδιας ή διαφορετικών Σχολών του ίδιου Α.Ε.Ι., μετά από αίτημα του Τομέα ή του Τμήματος υποδοχής».
  ΣΧΟΛΙΟ: Η διάταξη αντιβαίνει στην ακαδημαϊκή ελευθερία. Τα μέλη ΔΕΠ μπορούν να ασκούν επιστημονικό έργο κατά βούληση και χωρίς να απαιτείται η έγκριση του αντίστοιχου Τμήματος.

 • 14 Ιουνίου 2017, 13:09 | Ο.Σ.Ε.Τ.Π. – Τ.Ε.Ι. (ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Ε.Ι.)

  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ :
  1. Ίδρυση και κατάργηση Σχολής ή Τμήματος Α.Ε.Ι. πραγματοποιείται με αναλογική εφαρμογή των παρ. 1 έως και 3 του άρθρου 5.

  Τροποποίηση παρ. 2 του άρθρου 5 :
  2. Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, πριν την υποβολή της ανωτέρω πρότασης, απευθύνει ερώτημα, στην Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.), στο Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ. και, εκτός από την περίπτωση ίδρυσης νέου Α.Ε.Ι., στη Σύγκλητο των οικείων Ιδρυμάτων προκειμένου να διατυπώσουν την σύμφωνη γνώμη τους.

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ :
  Η συγκεκριμένη ρύθμιση επί της ουσίας αντικαθιστά το άρθρο 1 του Ν.4076/2012 που αντικατέστησε την παρ. 6 του άρθρου 7 του Ν.4009/2011. Με την νέα ρύθμιση μπορεί να αντικαταστάθηκε το καταργηθέν Συμβούλιο του Ιδρύματος από την Σύγκλητο και να προστέθηκε το Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ., με την διατύπωση όμως που έχει γίνει, επί της ουσίας μπορεί να μην ληφθεί καθόλου υπόψη η γνώμη τους, καταργώντας τόσο το αυτοδιοίκητο των Α.Ε.Ι., όσο και την λειτουργία των ανεξάρτητων αρχών. Το γεγονός αυτό αποδείχθηκε με το ΄΄Σχέδιο Αθηνά» όπου καταργήθηκαν / συγχωνεύθηκαν Ιδρύματα, Σχολές και Τμήματα χωρίς καμία μελέτη, ούτε με την σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων οργάνων και οι συνέπειες του Σχεδίου είναι πλέον εμφανείς και σε κάθε περίπτωση έχουν καταγραφεί.
  Επίσης είναι αξιοσημείωτο ότι για την συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία και μεταβολή έδρας Σχολής ή Τμήματος Α.Ε.Ι. απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. κάτι που δεν ισχύει για την περίπτωση ίδρυσης και κατάργησης Σχολής ή Τμήματος ενός Α.Ε.Ι.
  Με βάση τα παραπάνω για την αποκατάσταση των δημοκρατικών διαδικασιών, της ισότιμης πρόσβασης όλων των πολιτών στην δημόσια δωρεάν ανώτατη εκπαίδευση και την επί της ουσίας λειτουργία των οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι. και των ανεξάρτητων αρχών πρέπει απαραίτητα να προβλεφθεί ότι για την έκδοση του Π.Δ. απαιτείται η σύμφωνη γνώμη και των τριών γνωμοδοτικών οργάνων (ΑΔΙΠ, ΕΣΕΚΑΑΔ, Σύγκλητος) ή κατά ελάχιστο η πλειοψηφική σύμφωνη γνώμη (των δυο τουλάχιστον οργάνων).

 • 14 Ιουνίου 2017, 09:45 | ΠΟΣΕΕΔΙΠ Α.Ε.Ι

  ΑΡΘΡΟ 10
  ‘’ Ίδρυση και μεταβολές Σχολής, Τμήματος και Τομέα’’

  Θέμα-Αιτιολόγηση: Άρθρο 10, παρ. 4: στην εν λόγω παράγραφο προσδιορίζεται η δυνατότητα οι καθηγητές και οι υπηρετούντες λέκτορες να ασκούν πάσης φύσεως διδακτικό και ερευνητικό έργο σε περισσότερους από έναν Τομείς του ιδίου ή άλλου Τμήματος, της ιδίας ή άλλης Σχολής του οικείου Α.Ε.Ι μετά από αίτημα του Τομέα ή του Τμήματος υποδοχής. Μολονότι ο στόχος της ρύθμισης είναι προφανής, η βέλτιστη δηλαδή αξιοποίηση του διδακτικού προσωπικού αφενός και αφετέρου η προώθηση της διεπιστημονικής συνεργασίας μεταξύ των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, δεν είναι όμως προφανής ο λόγος του αποκλεισμού από τη δυνατότητα αυτή, και του διδακτικού κλάδου του Ε.Ε.Π./Ε.ΔΙ.Π, η προσθήκη του οποίου θα συμβάλει αποτελεσματικά στην ποιοτική αναβάθμιση του διδακτικού και ερευνητικού έργου των ιδρυμάτων.
  Περαιτέρω στην ίδια παράγραφο αναφέρεται επιπλέον ότι «με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μπορεί να αλλάξει Τομέα ένα μέλος του προσωπικού. Σε κάθε περίπτωση η όποια μετακίνηση του μέλους (συμπεριλαμβανομένου του ΕΔΙΠ/ΕΕΠ) πρέπει να γίνεται μετά από αίτησή του ή σύμφωνη του, σε διαφορετική περίπτωση ελλοχεύει πάντα ο κίνδυνος αυθαιρεσιών.

  Πρόταση: Στη δυνατότητα μετακίνησης του προσωπικού μεταξύ των τομέων και σε εκείνη της ανάθεσης διδακτικού έργου πέραν των καθηγητών και των υπηρετούντων λεκτόρων σε περισσότερους του ενός Τομείς του ιδίου Τμήματος και σε περισσότερα από ένα Τμήματα της ίδιας ή άλλης Σχολής, πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και το προσωπικό του κλάδου ΕΕΠ/ΕΔΙΠ. Ωστόσο οι αποφάσεις αυτές, και για όλες τις κατηγορίες διδακτικού προσωπικού, θα πρέπει να λαμβάνονται από τα συλλογικά όργανα μετά και τη σύμφωνη γνώμη του μέλους. Σε διαφορετική περίπτωση ελλοχεύει πάντα ο κίνδυνος είτε αυθαιρεσιών, είτε, κυρίως υπερβολικού διδακτικού φόρτου που μοιραία θα υποβαθμίσει το ερευνητικό έργο των μελών.

  Πρόταση νομοτεχνικής βελτίωσης:
  Άρθρο 10, παρ. 4 : Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μπορεί να αλλάξει Τομέα ένα μέλος του προσωπικού, μετά από αίτησή του. Οι καθηγητές και οι υπηρετούντες λέκτορες, καθώς και τα μέλη του κλάδου Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. είναι δυνατόν, με τη σύμφωνη γνώμη τους και μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, να ασκούν διδακτικό έργο, ερευνητικό, εργαστηριακό ή κλινικό έργο και εν γένει επιστημονικό έργο σε περισσότερους από έναν Τομείς του ίδιου Τμήματος και σε περισσότερα από ένα Τμήματα της ίδιας ή διαφορετικών Σχολών του ίδιου Α.Ε.Ι., μετά από αίτημα του Τομέα ή του Τμήματος υποδοχής.».

 • 10 Ιουνίου 2017, 12:19 | Μιχάλης Ρουμελιώτης

  Επί τής §1: Η κατάργηση σχολής ή τμήματος, καθώς και η συγχώνευση τέτοιων, θα έπρεπε να είναι εσωτερική υπόθεση κάθε ιδρύματος. Ο νόμος θα μπορούσε να ορίζει γενικές προϋποθέσεις για τή διατήρηση σχολής ή τμήματος, π.χ. ελάχιστο αριθμό ενεργών φοιτητών.

  Επί τής §4: Οι τομείς θα μπορούσαν, και θα έπρεπε να είναι υπόθεση τής σχολής. Δεν είναι εύλογο να χρειάζεται απόφαση τής συγκλήτου, η οποία περιλαμβάνει τόσο τούς καθηγητές τής ιατρικής όσο και αυτούς τής αστρονομίας, για τούς τομείς τής νομικής.

 • 7 Ιουνίου 2017, 19:47 | Μιχαήλ Πατεράκης

  Η ίδρυση Σχολής ή Τμήματος ΑΕΙ δεν θα πρέπει να γίνεται χωρίς σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου του ΑΕΙ.

  Η κατάργηση Σχολής ή Τμήματος με αντίθετη γνώμη της Συγκλήτου του ΑΕΙ, πρέπει να γίνεται μόνο με νόμο.

 • 3 Ιουνίου 2017, 22:41 | NBB

  Ποτέ δεν θα υπαρξει σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης ενός Τμήματος για να συγχωνευθει το τμημα με άλλα !!
  Γι αυτο οι συγχωνευσεις και οι καταργησεις τμηματων πρεπει να γινονται μονο μετα απο αποφασεις της Συγκλητου και αναλογη προταση στον Υπουργό !!!