Άρθρο 43 – Έγκριση εκτέλεσης εργασιών – Τροποποίηση του άρθρου 29 του ν. 4495/2017

Αντικαθίστανται το πρώτο εδάφιο και η περ. γ) της παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 29
Διοικητικές πράξεις για την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών

1. Οικοδομική άδεια απαιτείται για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας δόμησης, η οποία δεν εμπίπτει στις εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας και αφορά ιδίως:
α) ανέγερση, προσθήκη και επισκευή κτιρίων,
β) κατεδάφιση κατασκευών εξαιρούμενων των περιπτώσεων της παρ. 4,
γ) εκσκαφές ή επιχώσεις μεγαλύτερες του συν/πλην 0,80 μέτρα, καθώς και επιστρώσεις, διαμορφώσεις οικοπέδων και γηπέδων με σκοπό τη δόμηση,
δ) κατασκευή πισίνας,
ε) αλλαγή χρήσης, αν επέρχεται αλλαγή προς το δυσμενέστερο, στα στοιχεία του διαγράμματος κάλυψης ή στα φορτία σχεδιασμού της στατικής μελέτης ή αλλαγή μηχανολογικών εγκαταστάσεων ως προς τις διελεύσεις τους από άλλους ορόφους ή κοινόχρηστους χώρους,
στ) κατασκευή τοίχων αντιστήριξης, καθώς και περιτοιχίσεων και περιφράξεων που δεν καλύπτονται από την έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας,
ζ) κατασκευή υπόγειων δεξαμενών,
η) εργασίες τοποθέτησης υπόγειων, προκατασκευασμένων δεξαμενών υγρών και αερίων καυσίμων σε πρατήρια καυσίμων,
θ) εργασίες της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, προϋπολογισμού άνω των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ, υπολογιζόμενου σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ του νόμου 4495/2017, ανά οριζόντια η κάθετη ιδιοκτησία με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο προτελευταίο εδάφιο αυτής.
ι) νομιμοποίηση κάθε εκτελεσθείσας εργασίας για την οποία απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας.
2. Έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας απαιτείται για τις εξής εργασίες:
α) δοκιμαστικές τομές του εδάφους και εκσκαφή ύστερα από έγγραφο της αρχαιολογικής υπηρεσίας εκτός εάν η έγκριση οι δοκιμαστικές τομές του εδάφους διενεργούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς για εργασίες που απαιτούνται για γεωτεχνικές έρευνες σύμφωνα με τον ΕΑΚ 2003.
α) Για δοκιμαστικές τομές του εδάφους και εκσκαφή ή για εργασίες που απαιτούνται για γεωτεχνικές έρευνες σύμφωνα με τον ΕΑΚ 2003, κατατίθενται:
1) Το έγγραφο της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού το οποίο ορίζει τη σχετική υποχρέωση για την περίπτωση δοκιμαστικών τομών, ή βεβαίωση μηχανικού ότι δεν απαιτούνται εργασίες αντιστήριξης για την περίπτωση εργασιών για γεωτεχνικές έρευνες.
2) Τοπογραφικό διάγραμμα ή αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος, κατά τα οριζόμενα στην περ. ε της παρ. 3 του άρθρου 1.
β) τοποθέτηση προκατασκευασμένων κατοικιών, όπου από ειδικά προγράμματα προβλέπεται η κάλυψη στεγαστικών αναγκών μειονεκτικών και ειδικών ομάδων πληθυσμού ή προβλέπεται για αυτοστέγαση παλιννοστούντων,
γ) αντλητικές εγκαταστάσεις και κτίσματα με τις απολύτως απαραίτητες διαστάσεις για τη στέγασή τους, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 24.5.1985 π.δ., εφόσον έχουν την απαιτούμενη έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης Γεωργίας, εκτός της περίπτωσης που επιβάλλεται η κατασκευή υποστυλωμάτων,
δ) κατασκευή υπόγειων εγκαταστάσεων νεκροταφείων, όπως χωνευτήρι, βυθιζόμενων κάδων και δεξαμενή νερού, μέγιστης επιφάνειας είκοσι πέντε (25,00) τ.μ. και βάθους έως τέσσερα (4,00) μ., που εξυπηρετούνται με εξωτερικά συστήματα μηχανοστασίου συμπαγούς τύπου (compact), αν απαιτείται, και με την προϋπόθεση ότι το ύψος των κατασκευών σε κανένα σημείο δεν υπερβαίνει το ένα (1,00) μ. από την οριστική στάθμη εδάφους. Για την εγκατάσταση απαιτείται δήλωση αρμόδιου μηχανικού που αναλαμβάνει την ευθύνη της στατικής και ηλεκτρομηχανολογικής ασφάλειας της κατασκευής και των εγκαταστάσεων,
ε) εγκατάσταση προσωρινών κατασκευών της παρ. 74 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012, που συνοδεύεται από πιστοποιητικό στατικής επάρκειας,
στ) η κατασκευή ανελκυστήρα, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4067/2012, που απαιτείται για τη μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων σε υφιστάμενα κτίρια ή σε κτίρια που διαθέτουν ανελκυστήρα με εσωτερικές διαστάσεις θαλάμου εκτός προδιαγραφών ΕΛΟΤ ΕΝ 81-70 ή σε κτίρια όπου πρέπει να γίνει επέκταση των στάσεων του ανελκυστήρα προκειμένου να εξυπηρετηθούν άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα,
ζ) κοπή δένδρων μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή σε Ζ.Ο.Ε., καθώς και σε οικισμούς προϋφιστάμενους του ν.δ. 17.7.1923 (Α’ 223) και οικισμούς οριοθετημένους με το από 24.5.1985 π.δ.. Ειδικά, για την κοπή δένδρων σε κοινόχρηστο χώρο πόλης ή οικισμού, Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας χορηγείται ύστερα από αίτηση, η οποία συνοδεύεται από Τεχνική Έκθεση του αρμόδιου γεωτεχνικού επιστήμονα και της αρμόδιας υπηρεσίας του οικείου δήμου και σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου του δήμου, με την επιφύλαξη των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας,
η) υπόγειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου,
θ) τοποθέτηση ικριωμάτων. Σε αυτήν την περίπτωση απαιτείται κατάθεση σχεδίου και φακέλου ασφάλειας και υγείας του έργου με ορισμό του υπεύθυνου συντονιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 305/1996 (Α’ 305) και δήλωση ανάληψης της ευθύνης από μηχανικό για την επίβλεψη του έργου,
ι) τοποθέτηση εργοταξιακών οικίσκων,
ια) εκσκαφές καναλιών οδεύσεως καλωδίων εντός των γηπέδων ή οικοπέδων πρατηρίων υγρών καυσίμων για την εγκατάσταση των συστημάτων εισροών-εκροών,
ιβ) εργασίες εξωτερικών χρωματισμών ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων με χρήση ικριωμάτων,
ιγ) επένδυση όψεων και αντικατάσταση υαλοπετασμάτων με χρήση ικριωμάτων,
ιδ) κατασκευή πέργκολας επιφάνειας άνω των πενήντα (50) τ.μ. σε ακάλυπτους χώρους, προκήπια, βεράντες ισογείων. Σε δώματα, υπαίθριους χώρους και ανοιχτούς εξώστες επιβάλλεται η έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας ανεξαρτήτως επιφάνειας,
ιε) τοποθέτηση ασκεπούς δεξαμενής νερού ή πισίνας, μέγιστης επιφάνειας πενήντα (50) τ.μ., που εξυπηρετούνται με εξωτερικά συστήματα μηχανοστασίου συμπαγούς τύπου (compact), υπό την προϋπόθεση ότι για την εγκατάστασή τους δεν απαιτείται τοιχίο από οπλισμένο σκυρόδεμα, ότι το ύψος των κατασκευών σε κανένα σημείο δεν υπερβαίνει το ένα (1,00) μέτρο από την οριστική στάθμη εδάφους, δεν απαιτούνται εκσκαφές ή επιχώσεις του φυσικού εδάφους μεγαλύτερες από ενάμισι (1,50) μέτρο για την τοποθέτησή τους και πραγματοποιείται η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις φύτευση του υποχρεωτικώς ακάλυπτου χώρου,
ιστ) αγωγοί αερισμού και λοιπές εγκαταστάσεις και κατασκευές που αναφέρονται στις παραγράφους 2β, 2δ, 2στ και 3 του άρθρου 19 του ν. 4067/2012,
ιζ) εσωτερικές διαρρυθμίσεις, καθώς και εργασίες αλλαγής χρήσης για τις οποίες σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 4067/2012, όπως ισχύει, δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής αδείας, με την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτιρίου και δεν μεταβάλλονται προς το δυσμενέστερο τα φορτία και η κατηγορία σεισμικής σπουδαιότητας σύμφωνα με τον ΕΑΚ.
ιη) κατασκευή φυτεμένων δωμάτων και φυτεμένων επιφανειών,
ιθ) τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστημάτων στις εξωτερικές όψεις,
κ) συντήρηση και επισκευή στεγών με χρήση ικριωμάτων,
κα) απλή περιτοίχιση από λιθοδομή μέχρι ύψους ενός (1,00) μέτρου ή περίφραξη από ελαφρύ υλικό γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές και σε οικισμούς που στερούνται σχέδιο πόλης. Για γήπεδα όπου προβλέπεται η λειτουργία κέντρων κράτησης παράτυπων μεταναστών δεν απαιτείται η έγκριση εργασιών, έστω και αν η περίφραξη γίνεται με χρήση οποιουδήποτε υλικού και σενάζ,
κβ) περίφραξη με πρόχειρη κατασκευή, όπως συρματόπλεγμα, σε οικόπεδα μη ρυμοτομούμενα σε εντός σχεδίου περιοχές,
κγ) κατασκευή μιας και μόνο λιθόκτιστης αποθήκης ανά καλλιεργούμενο αγρόκτημα, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 6 του από 24.5.1985 π.δ, με επιφάνεια μέχρι δεκαπέντε (15) τετραγωνικά μέτρα και συνολικό ύψος με τη στέγη έως και τρία (3,00) μέτρα, εφόσον δεν γίνεται χρήση οπλισμένου σκυροδέματος στην οροφή της και κατασκευάζεται ανεξάρτητα από τυχόν υπάρχουσα κύρια οικοδομή, ύστερα από έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης Γεωργίας, με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στην πιο πάνω διάταξη του από 24.5.1985 π.δ.,
κδ) κατασκευή εστιών και φούρνων με τις καπνοδόχους τους, για την εξυπηρέτηση επαγγελματικής χρήσης, εφόσον με τεχνική έκθεση μηχανικού τεκμηριώνεται ότι δεν επηρεάζεται η στατική επάρκεια του φέροντος οργανισμού του κτιρίου,
κε) κατασκευή τζακιών με τις καπνοδόχους τους σε οριζόντιες ιδιοκτησίες με χρήση κατοικίας, εφόσον με τεχνική έκθεση μηχανικού τεκμηριώνεται ότι δεν επηρεάζεται η στατική επάρκεια του φέροντος οργανισμού του κτιρίου,
κστ) ανακατασκευή στέγης, με υποβολή δήλωσης στατικής επάρκειας αρμόδιου μηχανικού,
κζ) λειτουργική συνένωση χώρων σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 4067/2012,
κη) (έχει καταργηθεί)
κθ) τοποθέτηση κεραιών, πλην κεραιών λήψης ραδιοτηλεοπτικού σήματος, καθώς και κεραιών ραδιοεπικοινωνίας και κινητής τηλεφωνίας,
λ) εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος θέρμανσης,
λα) στέγαστρα και προστεγάσματα των παρ. 72 και 79 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012, υπό την προϋπόθεση της παρ. 6 ιστ του άρθρου 11 του ν. 4067/2012,
λβ) επεμβάσεις στις όψεις κτιρίων για την τροποποίηση ή τη διάνοιξη νέων ανοιγμάτων, εφόσον δεν θίγεται ο φέρων οργανισμός και οι επεμβάσεις δεν αντίκεινται σε ειδικότερες διατάξεις,
λγ) πρόχειρες ξύλινες κατασκευές βοηθητικής χρήσης έως 8 τ.μ. και μεγίστου ύψους 2,50 μέτρων, που τοποθετούνται στον ακάλυπτο χώρο.
λδ) Εργασίες εγκατάστασης φ/β συστημάτων, για τις περιπτώσεις που απαιτείται σύμφωνα με ειδικότερες διατάξεις.
λε) Εργασίες εγκατάστασης ανεμογεννητριών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Για εργασίες που εμπίπτουν στις περ. α’ έως η’, ιθ’, λ’, λδ’ και λε’ δεν ισχύει το όριο του προϋπολογισμού των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ και για την εκτέλεσή τους απαιτείται έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας ανεξαρτήτως προϋπολογισμού.
Για τις εργασίες των υπόλοιπων περιπτώσεων οι οποίες εκτελούνται είτε συνδυαστικά είτε μεμονωμένα και εφόσον ο συνολικός προϋπολογισμός τους υπερβαίνει τις είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (25.000) υπολογιζόμενος σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ του ν. 4495/2017, ανά οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας σύμφωνα με την περ. θ’ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας απαιτείται και για την εκτέλεση εργασιών, αν τούτο προβλέπεται σε ειδικότερες διατάξεις, καθώς και για τη νομιμοποίηση οποιασδήποτε εργασίας που προϋποθέτει την έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης.
λστ) διαχωρισμό οριζόντιων ιδιοκτησιών,
λζ) εγκατάσταση κατασκευών αντιθορυβικής προστασίας (ηχοπετάσματα) σε δώματα ή σε ακάλυπτους χώρους υφιστάμενων ειδικών κτιρίων, με σκοπό την απόσβεση ήχων που προέρχονται από μηχανήματα κλιματισμό,
λη) τοποθέτηση προκατασκευασμένων αιθουσών νηπιαγωγείων για την εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής υποχρεωτικής εκπαίδευσης της παραγράφου 12 του άρθρου 220 του ν. 4610/2019, εκτός παραδοσιακών οικισμών. Η τοποθέτηση των παραπάνω αιθουσών ισχύει για τέσσερα (4) έτη από τη διοικητική παραλαβή της αίθουσας προς χρήση από τον οικείο Δήμο με δυνατότητα παράτασης για δύο (2) ακόμη έτη. Στις εργασίες, περιλαμβάνονται και οι απαραίτητες για την τοποθέτηση των αιθουσών διαμορφώσεις του εδάφους. Μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας, ο Δήμος υποχρεούται στην άμεση απομάκρυνση των αιθουσών, η υλοποίηση της οποίας καλύπτεται από την χορηγηθείσα έγκριση, μετά από σχετική έγγραφη ενημέρωση της αρμόδιας ΥΔΟΜ,
λθ) κατασκευές εντός οικοπέδου-γηπέδου για τη δημιουργία χώρων εισόδου στα οικόπεδα και γήπεδα, που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση ιη της παρ.1 του άρθρου 30 του ν. 4495/2017,
μ) εγκατάσταση Μικρών και μεγάλων Πράσινων Σημείων του άρθρου 44 Α του ν. 4042/2012 (Α’ 24), συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής υποστηρικτικών κτισμάτων τους, καθώς και άλλων τυχόν απαιτούμενων εργασιών
3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να καθορίζονται, να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι εργασίες για τις οποίες απαιτείται η έκδοση πράξης έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας και τα δικαιολογητικά για τη χορήγησή της.
4. Έγκριση εκτέλεσης εργασιών απαιτείται για τις ακόλουθες εργασίες, ύστερα από υποβολή τεχνικής έκθεσης, υποβολή των δικαιολογητικών από τα οποία προκύπτει το δικαίωμα υπαγωγής στην παρούσα και δήλωσης αρμόδιου μηχανικού ότι αναλαμβάνει την επίβλεψη, σύμφωνα με τους όρους που ορίζει με πράξη το Τμήμα Ελέγχου Δόμησης -Τοπικό Παρατηρητήριο:
α) κατεδάφιση κατασκευών ή κτιρίων, που χαρακτηρίζονται επικινδύνως ετοιμόρροπα, σύμφωνα με τις διατάξεις για επικίνδυνες οικοδομές,
β) εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας, που καθορίζονται από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, σε κτίριο ή κατασκευές που έχουν χαρακτηριστεί επικίνδυνες,
γ) κατεδάφιση ή αποκατάσταση κατασκευών που έχουν κριθεί οριστικά αυθαίρετες ή έχουν υπαχθεί στο άρθρο 106 του παρόντος ή στην παρ. 1α του άρθρου 23 του ν. 4178/2013, ή αυθαιρέτων κατασκευών, για τις οποίες έχει περαιωθεί η διαδικασία σύμφωνα με τους ν. 3775/2009 (Α’ 122) και 3843/2010 (Α’ 62), καθώς και των κατασκευών που έχουν ενταχθεί στις ρυθμίσεις του ν. 4178/2013 και του παρόντος νόμου και για τις οποίες έχει περαιωθεί η διαδικασία ή είναι σε στάδιο οριστικής υπαγωγής και έχει ολοκληρωθεί η υποβολή στο πληροφοριακό σύστημα των απαραίτητων δικαιολογητικών, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 99 και ειδικότερες διατάξεις του παρόντος, εφόσον δεν αφορούν σε κτίσματα που υφίστανται προ του 1955.
Στις περ. α’ και γ’ για την έγκριση εκτέλεσης εργασιών απαιτείται επιπλέον να υποβληθούν στοιχεία για τη διαχείριση των αποβλήτων (ΣΔΑ) παρέχοντας τουλάχιστον τις πληροφορίες της παραγράφου 2 του άρθρου 7 της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αρ. 36259/1757/Ε103/2010 (Β’ 1312), τα οποία συνοδεύονται από αντίγραφο της υπογεγραμμένης σύμβασης του διαχειριστή των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) με εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) ΑΕΚΚ ή απόφαση έγκρισης Ατομικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΑΣΕΔ) από το Δ.Σ. του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.). Για τις περιφερειακές ενότητες στις οποίες δεν υπάρχει εγκεκριμένο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) ΑΕΚΚ, αντί του αντιγράφου της υπογεγραμμένης σύμβασης, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή των ΑΕΚΚ για τη διασφάλιση της διαχείρισης των παραγόμενων ΑΕΚΚ και για τη συνεργασία του με ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ σε οποιαδήποτε φάση εκτέλεσης των οικοδομικών εργασιών εγκριθεί η λειτουργία του στην αντίστοιχη Περιφερειακή Ενότητα.
5. Σε περίπτωση αυθαίρετης κατασκευής, που τηρεί τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις ή αυτές που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής της, αυτή είναι δυνατόν να νομιμοποιηθεί ύστερα από έκδοση ή αναθεώρηση ή ενημέρωση της άδειας δόμησης είτε μετά από την έκδοση έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας για τις εργασίες της παρ. 2.
Μετά την έκδοση ή αναθεώρηση της παραπάνω οικοδομικής άδειας ή έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας, η κατασκευή παύει να είναι αυθαίρετη και κατεδαφιστέα.
6. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία έκδοσης άδειας δόμησης για την εκτέλεση στρατιωτικών έργων ή εγκαταστάσεων.
7. Με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία έκδοσης άδειας δόμησης από την Υ.Π.Α. και μετά την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 66 του ν. 4427/2016 από την Α.Π.Α., για την εκτέλεση έργων ή εγκαταστάσεων στους χώρους των πολιτικών αεροδρομίων, των εγκαταστάσεων ραδιοβοηθημάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και των χώρων των ζωνών λιμένων, ως και κάθε σχετική λεπτομέρεια.
Για την έκδοση των οικοδομικών αδειών του προηγούμενου εδαφίου και κάθε άλλης διοικητικής πράξης που απαιτείται για την έκδοσή τους, καθώς και για τον έλεγχο της εφαρμογής τους, οι γνώμες, εγκρίσεις, τα πορίσματα και κάθε άλλου είδους πράξεις οργάνων, συμπεριλαμβανομένων των ελεγκτών δόμησης, εκδίδονται εντός δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος και σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της παραπάνω προθεσμίας, θεωρούνται ως θετικά εκδοθείσες.».

 • 3 Σεπτεμβρίου 2020, 15:07 | Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης

  Άρθρο 43 Έγκριση εκτέλεσης εργασιών – Τροποποίηση του άρθρου 29 του ν. 4495/2017
  παρ. 2 (ιζ): πολλές φορές στην πράξη δημιουργείται σύγχυση (με πολύπλοκες διοικητικές και δικαστικές προεκτάσεις) λόγω έλλειψης επαρκών διευκρινίσεων για τον ορισμό των “διαρρυθμίσεων” που απαιτούν έκδοση Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας και των “διασκευών” (αρθ. 44 παρ. 1.β) που δεν απαιτούν έκδοση διοικητικής πράξης. Καλό θα ήταν να διασαφηνιστεί νομοθετικά η διάκριση “διαρρύθμισης” και “διασκευής”.

  Επίσης (με αναφορά στο άρθ. 38 του ν. 4495/17 και την πρόσφατη Αποφ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174 ΦΕΚ-1843/Β’) παρακαλούμε να διευκρινιστεί αν η συναίνεση καθορίζεται από τον κανονισμό της πολυκατοικίας, όταν υπάρχει, ή κάποιο άλλο ποσοστό, όταν δεν υπάρχει κανονισμός.

  Επιπλέον συχνά αδιευκρίνιστα ερωτήματα είναι αν εκδίδεται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας σε μη άρτιο οικόπεδο, καθώς και σε κτίσμα με αυθαίρετα δηλωμένα στην Κατηγορία 5 του αρθ. 96 του Ν. 4495/17 (μη εξαιρούμενα από την κατεδάφιση).

 • Στα πλαίσια της ενίσχυσης της διείσδυσης του φυσικού αερίου και λαμβάνοντας υπόψη την μέχρι σήμερα εμπειρία μας από την εφαρμογή του ν.4495/2017, η Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής προτείνει τις ακόλουθες τροποποιήσεις στην παράγραφο 2- Έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας :

  Η περίπτωση η) υπόγειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου της παραγράφου 2, θεωρούμε ότι θα πρέπει να καταργηθεί.
  Οι υπόγειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου θα πρέπει να περιληφθούν, μαζί με τους υπέργειους σταθμούς, στο άρθρο 44 που αφορά τις εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται Οικοδομική Άδεια ή Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας.

  Στην περίπτωση λ) εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος θέρμανσης της ιδίας παραγράφου 2, θα πρέπει να γίνει η ακόλουθη προσθήκη «Εξαιρούνται τα συστήματα αυτόνομης θέρμανσης φυσικού αερίου με χρήση επίτοιχων λεβήτων αερίου για θέρμανση και ζεστό νερό για τα οποία ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 44 παρ. η του παρόντος νόμου».
  Η ως άνω προσθήκη κρίνεται απαραίτητη διότι λόγω της ασαφούς διατύπωσης της εν θέματι διάταξης, ιδιοκτήτες διαμερισμάτων που διαφωνούν με την αυτονόμηση άλλων συνιδιοκτητών από το σύστημα κεντρικής θέρμανσης δημιουργούν προσκόμματα και καθυστερήσεις στη διαδικασία αυτονόμησης, απαιτώντας την έκδοση άδειας μικρής κλίμακας για τις εν λόγω εργασίες, ανεξάρτητα εάν στο άρθρο 44 του Νόμου ορίζεται ρητά η εξαίρεση από την έκδοση αδείας των αυτόνομων λεβήτων φυσικού αερίου. Αντίστοιχη εξαίρεση υπήρχε στο ΦΕΚ 4520/2018 «Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ)».

 • 28 Αυγούστου 2020, 11:22 | ΠΕΤΡΟΣ ΜΙΜΟΓΛΟΥ

  Για τις εργασίες της παρ. 4 πρέπει να τεθούν σαφείς χρονικοί περιορισμοί. Για εργασίες σε επικίνδυνα οι προθεσμίες πρέπει να είναι αυτές που έθεσε η πολεοδομική υπηρεσία με την έκθεση επικινδύνου, οι οποίες περιλαμβάνουν ,εκτός αν η έκθεση αναφέρει κάτι άλλο, και το χρόνο έκδοσης της άδειας/έγκρισης. Για επικινδύνως ετοιμόρροπα υπάρχει νομολογία ότι πρέπει να κατεδαφίζονται εντός ολίγων ημερών, οπότε δεν μπορούν να προβλέπονται 14 ημέρες για την έκδοση της πράξης. Για αυθαίρετα ο χρόνος κατεδάφισης θα έπρεπε να είναι 30 ημέρες, όπως ισχύει και για τα νέα αυθαίρετα, και πάντως όχι πάνω από 6 μήνες που ισχύει για την κατεδάφιση νόμιμων κτισμάτων με άδεια. Επίσης πρέπει να διευκρινιστεί εαν και πως τροποποιούνται/παρατείνονται (και αν παρατείνονται ) οι εγκρίσεις αυτές.
  Δεν συμφωνώ με την άποψη ότι πρέπει να επιτρέπονται με εργασίες της παρ. 4β. όλες οι εργασίες άρσης της επικινδυνότητας. Στο άρθρο αυτό περιλαμβάνονται μόνο εργασίες καθαιρέσεων και άμεσης/επείγουσας ανάγκης και μικρής έκτασης, οι οποίες γίνονται με περιορισμένο έλεγχο λόγω έκτασης ή κατεπείγοντος. Δεν είναι δυνατόν να επιτρέπεται χωρίς κανέναν ουσιαστικό έλεγχο π.χ. η επισκευή του φέροντος οργανισμού κτιρίων, η υλοποίηση αντιστηρίξεων και άλλες εργασίες μεγάλης έκτασης και σημασίας, ή αντίστοιχα η κατεδάφιση οικοδομών που είναι απλά επικίνδυνες αλλά θα μπορούσαν να επισκευαστούν. Έχει γίνει εκτεταμένη κατάχρηση των διατάξεων αυτών στο παρελθόν για την παράκαμψη έκδοσης οικοδομικών αδειών.
  Εφόσον γίνεται ειδική αναφορά σε στρατιωτικά έργα, καλό θα ήταν να υπάρχει συσχέτιση με τις διατάξεις της νομοθεσίας για άλλα έργα που γίνονται χωρίς άδεια, όπως τα έργα ύδρευσης/άρδευσης/αποχέτευσης των ΔΕΚΟ και των δήμων.

 • 28 Αυγούστου 2020, 09:13 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

  Παρ. 2, περ. μ (σελ. 65)

  Να προστεθεί η έκφραση «για το σύνολο των εργασιών που προβλέπονται στον παρόντα νόμο, καθώς και για κάθε υποχρέωση ενημέρωσης των Υπηρεσιών Δόμησης και των σχετικών αρμοδίων Αρχών, που αναφέρεται στις σχετικές διατάξεις των Π.Δ. 420/1987 και του Νόμου 3175/2003, υπεύθυνος είναι ο ιδιοκτήτης του ακινήτου».

 • 28 Αυγούστου 2020, 08:13 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

  Παρ. 2, περ. λ (σελ. 64)

  Να εξαιρεθούν οι εγκαταστάσεις αυτόνομης θέρμανσης με τη χρήση φυσικού αερίου.

 • 28 Αυγούστου 2020, 08:16 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

  Παρ. 2, περ. ιζ (σελ. 63)

  Να προστεθεί η έκφραση «π.χ. για χρήση λεβητοστασίου».

 • 28 Αυγούστου 2020, 08:15 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

  Παρ. 2, περ. η (σελ. 63)

  Να διαγραφεί αφού σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 του το Άρθρου 7, του Ν. 2364/1995, ως ανωτέρω, αποτελούν συστατικό και παράρτημα του Δικτύου Διανομής.

 • 28 Αυγούστου 2020, 08:19 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

  Παρ. 2, περ. α (σελ. 62)

  Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 3 του Άρθρου 7, του ν. 2364/1995:
  «Η Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε., οι Ε.Δ.Α. και οι Ε.Π.Α. για την εγκατάσταση υπογείων δικτύων διανομής φυσικού αερίου, καθώς και οι εταιρείες παραγωγής και διανομής θερμικής ενέργειας για την εγκατάσταση υπογείων δικτύων διανομής θερμότητας, ως και των συστατικών και παραρτημάτων των υπογείων αυτών δικτύων εντός αστικών, ημιαστικών, αγροτικών, βιομηχανικών περιοχών, τεχνολογικών, αιολικών πάρκων, οικισμών και εν γένει περιοχών ή χώρων που χαρακτηρίζονται ή θα χαρακτηρισθούν με οποιονδήποτε τρόπο και ονομασία, δύνανται να χρησιμοποιούν οδούς(ανεξαρτήτως του χαρακτηρισμού τους ως εθνικών, δημοτικών, κοινοτικών, κοινοχρήστων ιδιωτικών), πλατείες, πεζοδρόμια, ερείσματα και γενικά κοινόχρηστους χώρους, καθώς και το υπέδαφος όλων των παραπάνω.
  Για τα ανωτέρω εκτελούμενα έργα και για τη διαρκή ή πρόσκαιρη χρήση που αναφέρεται παραπάνω: α) δεν απαιτείται έκδοση οποιασδήποτε άδειας από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική, νομαρχιακή ή κοινοτική αρχή ή από οποιονδήποτε άλλο φορέα»
  (*Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ ανήκει στις ανωτέρω εταιρείες ως Εταιρεία Διανομής Αερίου και καθολική διάδοχος των Κλάδων Διανομής Φυσικού Αερίου των ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε. και ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.)
  Για την ανωτέρω αιτία θα πρέπει να εξαιρεθούν από την έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας οι εργασίες που απαιτούνται για δοκιμαστικές τομές στις εγκαταστάσεις υπόγειων δικτύων διανομής φυσικού αερίου.

 • 28 Αυγούστου 2020, 08:50 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

  Παρ 1, περ. ε (σελ. 61)
  Να εξαιρεθεί από την ανωτέρω υποχρέωση λήψης άδειας η διέλευση των σωληνώσεων των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου.

 • 24 Αυγούστου 2020, 11:49 | ΕΛΕΝΗ ΛΕΜΠΕΣΗ

  Όλη αυτή η περιπτωσιολογία που ξεκίνησε από προηγούμενους νόμους και επεκτείνεται με τις 40 (!!!!) περιπτώσεις ΕΕΜΚ του άρθρου 43 παρ.2 και τις 21 περιπτώσεις του άρθρου 44 για τις οποίες δεν απαιτείται Οικοδομική Άδεια ή Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας δείχνουν την ανικανότητα των Νομικών να διατυπωθούν περιεκτικοί κανόνες και εκθέτουν κάθε Μηχανικό που πρέπει να θυμάται όλες αυτές τις περιπτώσεις όταν τον ρωτούν για κάποιο θέμα αν θέλει άδεια ή όχι κλπ κλπ. Επιπλέον συμφωνώ με την ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ του Γιώργου ΜΑΔΕΜΟΧΩΡΙΤΗ και είναι σωστό ότι: Δεν απαιτούνται 3 κατηγορίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΏΝ Αδειών.

 • 21 Αυγούστου 2020, 20:01 | ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ

  Ρυθμίσεις για την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών (ΣΔΑ)
  Αναφορικά με την υποχρέωση σύνταξης του εντύπου Στοιχείων Διαχείρισης Αποβλήτων
  σε κάθε οικοδομικό έργο, θεωρούμε πως από την εφαρμογή του έχει αποδειχθεί πως είναι
  μια άνευ ουσίας διαδικασία, ιδιαίτερα σε ιδιωτικά έργα, διότι οι μελετητές δεν είναι δυνατόν
  να γνωρίζουν και να επιμετρούν μία πληθώρα υλικών που θα προκύψουν, με πλείστες
  άγνωστες παραμέτρου, οπότε η σύνταξη αυτού του εντύπου να καταντά προσχηματική
  αναληθή και εντέλει μια ακόμα γραφειοκρατική επιβάρυνση.

  Οι εταιρείες διαχείριση των αποβλήτων, όντας πιστοποιημένες, διαχειριζόμενες τα όποια
  απόβλητα, έχουν ή πρέπει να έχουν τον μηχανισμό εκείνο για την παροχή στοιχείων στις
  αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους, ώστε να αποτυπώνεται η πραγματική κατάσταση της
  όλης διαδικασίας.
  Οι μεμονωμένοι μελετητές και τα μελετητικά γραφεία δεν μπορούν και δεν έχουν τον
  μηχανισμό εκείνο αστυνόμευσης της τήρησης της νομιμότητας Διαχείρισης
  Αποβλήτων
  Επίσης να σημειωθεί πως δεν αναφερόμαστε σε επικίνδυνα απόβλητα για τα οποία
  προβλέπονται άλλες διαδικασίες.
  Προτείνουμε να κατατίθενται αποκλειστικά μόνο:
   Η Υ.Δ. του ιδιοκτήτη περί συνεργασίας του με εγκεκριμένο σύστημα για την
  εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων που θα παραχθούν στο έργο, όπως
  αυτή ισχύει σήμερα.
   Η εγγυητική επιστολή του ιδιοκτήτη, όπως αυτή ισχύει σήμερα.

 • 18 Αυγούστου 2020, 01:26 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΟΥΡΜΑΚΛΙΩΤΗΣ

  Καλησπέρα σας,
  το άρθρο αυτό είναι πολύ σημαντικό για τη διαχείριση – αποκατάσταση επικίνδυνων κατασκευών αλλά κυρίως των καταγεγραμμένων αυθαιρέτων απ’ τις ΥΔΟΜ. Θα εστιάσω στην παρ. 4 γ. όπου:
  α. αναφέρεται η διάταξη…..»σύμφωνα με τους όρους που ορίζει με πράξη το Τμήμα Ελέγχου Δόμησης -Τοπικό Παρατηρητήριο». Στην περίπτωση των καταγεγραμμένων οριστικά αυθαιρέτων απ’ τις ΥΔΟΜ και εφόσον υπάρχει Υπ. Απόφ. που καθορίζει τη διαδικασία δεν καθίσταται σαφές πότε εισέρχονται οι όροι της Υπηρεσίας (υποχρεωτικό στα επικίνδυνα) διότι οι Μελετητές ξεκινούν τη διαδικασία αυτόματα (εφόσον δίδεται το δικαίωμα χωρίς έλεγχο από ΥΔΟΜ και μετά από Παρατηρητήριο) εκδίδουν τη Πράξη και μετά παίρνουν τηλ. τις ΥΔΟΜ για να ενημερώσουν. Επίσης δεν διευκρινίζεται τι ακολουθεί ως κύρωση στην περίπτωση που παραλείπει ο Μηλετητής τους όρους ή δεν τους εφαρμόζει
  β. Δεν υπάρχουν πολεοδομικά ή άλλα κίνητρα για τις κατεδαφίσεις οριστικών αυθαιρέτων (υπό την έννοια ότι επειδή δεν πραγματοποιούνται κατεδαφίσεις απ’ την Πολιτεία για ποιό λόγο θα κατεδαφίσει ενα αυθαίρετο ο ιδιοκτήτης εφόσον ορθά και σύμφωνα με τη διάταξη είναι υποχρεωμένος να πληρώσει Μηχανικό για κατεδάφιση, διαχείριση αποβλήτων κλπ χωρίς κίνητρα ενώ ο Στόχος μας είναι τελικά η ορθολογική αποκατάσταση του Δομημένου Περιβάλλοντος);;. Πρόταση για σύνδεση με φορολογικά ή Πολεοδομικά κίνητρα.

 • 17 Αυγούστου 2020, 16:29 | ΕΥΔΟΚΙΑ ΜΟΣΧΑΚΗ

  Στο εδάφιο α της παρ. 2 να σβηστούν οι λέξεις «η έγκριση».
  Επίσης, έχει καταργηθεί η παρ. 8 που είχε προστεθεί με το ΦΕΚ 157Α’ /2020;

 • 10 Αυγούστου 2020, 19:26 | ΜΑΔΕΜΟΧΩΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Στην περίπτωση του εδ. 4.β (εκτέλεση εργασιών) να προστεθεί ή να διευκρινιστεί ότι πέραν των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας, περιλαμβάνονται και οι απαιτούμενες εργασίες για την «άρση του επικινδύνου» (σύμφωνα με την έκθεση αυτοψίας της ΥΔΟΜ και την έκθεση των δύο πολιτικών μηχανικών).