Σχέδιο Δράσης OGP OGP

7. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

Η παρακολούθηση της πορείας πραγματοποίησης του Σχεδίου Δράσης για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση θα γίνει μέσω της παρακολούθησης μετρήσιμων στόχων, δεικτών επίτευξης και κριτηρίων αξιολόγησης.
Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται αρχικώς μία ενδεικτική σειρά δεικτών ανά στόχο, ως εξής:


Οι στόχοι αυτοί θα εξειδικευτούν περαιτέρω, θα τροποποιηθούν, θα αυξηθούν και θα επικαιροποιηθούν από την Δομή Διοίκησης που θα αναλάβει την ευθύνη της πραγματοποίησης του Σχεδίου Δράσης. Για όλους τους δείκτες θα πρέπει να ορίζονται τα εξής: περιγραφή δείκτη, μονάδα μέτρησης, τιμή στόχος, χρονικό σημείο για την τιμή στόχο, πηγές λήψης στοιχείων για την μέτρηση, συχνότητα μέτρησης.
Στο επίπεδο του συνολικού Σχεδίου Δράσης για την περίοδο 2014-2015 οι μετρήσιμοι στόχοι και οι δείκτες επίτευξης είναι οι επόμενοι:

ΣΤΟΧΟΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ

ΕΤΟΣ

Κατάρτιση Νομοθετημάτων για την Ηλεκτρονική ΔιακυβέρνησηΟλοκλήρωση Νομοθετικών Ρυθμίσεων προβλεπόμενων από το Σχέδιο Δράσης

2014

Συμβασιοποίηση Έργων-Καταλυτών (eGov Now, IT Policy, ΣΔΑΚ, CRMS)Αριθμός Συμβασιοποιημένων Έργων

2014

Συμβασιοποίηση Έργου-Καταλύτη ERPΑριθμός Συμβασιοποιημένων Έργων

2015

Ολοκλήρωση Έργων-Σημαιών (eGov Now, IT Policy, ΣΔΑΚ, CRMS)Αριθμός ολοκληρωμένων Έργων

2015

Ολοκλήρωση Έργου Καταλύτη (ERP)Αριθμός ολοκληρωμένων Έργων

2016

Πλήρης παροχή και των 20 Υπηρεσιών του Ψηφιακού ΘεματολογίουΑριθμός πλήρως παρεχόμενων υπηρεσιών Ψηφιακού Θεματολογίου

2016

Αριθμός Πολιτών που χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης τους τελευταίους δώδεκα μήνεςΠοσοστό επί του πληθυσμού (δείκτης μετρούμενος σε ετήσια βάση από το Ψηφιακό Θεματολόγιο)

2015

Αριθμός Πολιτών που αποστελλουν συμπληρωμένα έντυπα κάνοντας χρήση των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης τους τελευταίους δώδεκα μήνες Ποσοστό επί του πληθυσμού (δείκτης μετρούμενος σε ετήσια βάση από το Ψηφιακό Θεματολόγιο)

2015

Η συνολική αξιολόγηση της πορείας του Σχεδίου Δράσης για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση θα γίνεται τουλάχιστον σε ετήσια βάση ή τακτικότερα αν αυτό κριθεί αναγκαίο από την Δομή Διακυβέρνησης του Σχεδίου. Τα κριτήρια για την αξιολόγηση είναι τα εξής:
• Εξέταση σημείου προόδου των επιμέρους έργων και δυνατότητα τήρησης του τεθέντος χρονοδιαγράμματος
• Συσχέτιση προόδου νομικών δεσμεύσεων και χρηματικών απορροφήσεων με την πορεία του αντίστοιχου φυσικού αντικειμένου
• Βαθμός κάλυψης των σχεδιασθέντων στόχων και αποτελεσμάτων και βελτίωση των δεικτών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
• Συνολική προσέγγιση των υφιστάμενων στόχων και επανεξέτασή τους για τον ορισμό των νέων βραχυ/μεσοπρόθεσμων στόχων (όπου απαιτείται)
• Κάλυψη απαιτήσεων των υφιστάμενων στρατηγικών (Διοικητική Μεταρρύθμιση, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση) και των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας.