Σχέδιο Δράσης OGP OGP

4.4 Επίπεδο Πρόσβασης στις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Στο επίπεδο αυτό περιλαμβάνεται η ύπαρξη της Πύλης Ενιαίας Πρόσβασης για την πρόσβαση των πολιτών / επιχειρήσεων σε υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με χρήση διαφόρων τρόπων και μέσων επικοινωνίας (ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω Η/Υ, κινητών τηλεφώνων, smart phones και tablets, καθώς και επικοινωνία μέσω ΚΕΠ και call centers).