Σχέδιο Δράσης OGP OGP

3.1.6 Τεχνολογικές Επιλογές

Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση προϋποθέτει την ύπαρξη των απαραίτητων τεχνολογιών και τη δυνατότητα χρήσης τους. Στο πλαίσιο αυτό, είναι εξαιρετικής σημασίας η πραγματοποίηση δράσεων που θα επιτύχουν τα ακόλουθα:
• Θα ενισχύσουν τη δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ των διαφόρων φορέων, καθώς και μεταξύ των φορέων και των πολιτών / επιχειρήσεων μέσω των κατάλληλων δικτυακών υποδομών.
• Θα προσδιορίσουν μία πολιτική Δημόσιας Πληροφορικής που θα καλύπτει όλες τις πτυχές σχεδιασμού, προμήθειας, λειτουργίας και συντήρησης των υπηρεσιών και του εξοπλισμού ΤΠΕ από την Δημόσια Διοίκηση, σε συνδυασμό με τις κατάλληλες τεχνολογικές επιλογές.
• Θα προωθήσουν την επίτευξη διαλειτουργικότητας μεταξύ των βάσεων δεδομένων / μητρώων.
• Θα προωθήσουν την πραγματοποίηση με οριζόντιο τρόπο έργων και δράσεων που καλύπτουν κοινές ανάγκες των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης (π.χ. διαχείριση ηλεκτρονικών εγγράφων, ηλεκτρονικές υπογραφές, ψηφιοποίηση εγγράφων κ.λπ.).
Στο πλαίσιο αυτό οι σημαντικότερες τεχνολογίες που θα υιοθετηθούν περιλαμβάνουν τις τεχνολογίες IaaS (Infrastructure as a Service) και SaaS (Software as a Service), έτσι ώστε να γίνει η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των τεχνολογιών κυβερνητικού υπολογιστικού νέφους (GCloud). Άλλες τεχνολογίες είναι αυτές της διαχείρισης δεδομένων (Data-Driven Decision Making, Data Processing / Big Data / Data Mining / Data Governance), ενώ ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην ασφάλεια πληροφοριών (Information Security)

  • 21 Ιουλίου 2014, 13:03 | Ομάδα Υπαλλήλων ΓΓΠΣ

    Θα πρεπει να προστεθεί ότι η ΓΓΠΣ θα παρέχει τις οριζόντιες εφαρμογές ως SaaS στο Δημόσιο τομέα.