Σχέδιο Δράσης OGP OGP

ΒΣ4.1 Λειτουργία συστήματος παροχής υπηρεσιών διαχείρισης σχέσεων με τους πολίτες (CRMS)

Σκοπός
Ο σκοπός της δράσης αυτής είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος που θα προωθεί την πολιτοκεντρική εξυπηρέτηση από τη Δημόσια Διοίκηση σε όλο το εύρος ενός τρικαναλικού συστήματος εξυπηρέτησης (τηλέφωνο, φυσική παρουσία – ΚΕΠ, Διαδίκτυο), παρέχοντας ενιαία και ολοκληρωμένη διαχείριση των συναλλαγών του πολίτη με τις δημόσιες υπηρεσίες, ανεξάρτητα από τον τρόπο πρόσβασής του σε αυτές.
Συμμόρφωση με τις Γενικές Αρχές της Στρατηγικής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Διαλει-τουργι-κότηταΣυμμόρ-φωση ή Αιτιολό-γησηΕνοποίησηΕξοικονόμηση – Μη επανάληψηΜοναδι-κή Καταχώ-ρηση Δεδομέ-νωνΕφικτότητα – Βιωσιμότη-ταΔιαφάνεια – Ανάκτηση Εμπιστοσύ-νηςΠροσβασι-μότηταΑσφάλεια – ΙδιωτικότηταΣυμμετοχή Πολιτών

Χ

 

Χ

Χ

Χ

 

Χ

Χ

Χ

Χ

Συνοπτική Περιγραφή
Η δράση περιλαμβάνει τη δημιουργία και τη λειτουργία ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες (σχεδιασμός, ανάπτυξη, προμήθεια και υλοποίηση των απαραίτητων υποδομών εξοπλισμού και λογισμικού, καθώς και μηχανισμών που θα εξασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή, ασφαλή και αποτελεσματική επικοινωνία του κράτους με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις). Η ύπαρξη του συστήματος αυτού θα οδηγήσει στη διαδικασία Single Sign On (SSO) για κάθε πολίτη.
Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης
Η ολοκλήρωση των δράσης θα γίνει μέχρι τον Δεκέμβριο του 2016.
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
Τα αναμενόμενα κύρια αποτελέσματα είναι ενδεικτικά τα εξής:
• Διευκόλυνση της επικοινωνίας κράτους-πολίτη, μέσω διαδικασίας Single Sign On.
• Δημιουργία και τήρηση σε ένα και μόνο σύστημα ενιαίας και ολοκληρωμένης εικόνας του συναλλασσόμενου φυσικού / νομικού προσώπου και της σχέσης του με τη Δημόσια Διοίκηση.
• Δυνατότητα εκ μέρους της Δημόσιας Διοίκησης της διαρκούς αξιοποίησης των δεδομένων επικοινωνίας και συμπεριφοράς των πολιτών και των επιχειρήσεων, καθώς και των δεδομένων απόδοσης και αποδοτικότητας των δομών εξυπηρέτησης για την παροχή συνεχώς βελτιούμενων υπηρεσιών υψηλής στάθμης ποιότητας.
• Βελτίωση της παραγωγικότητας του Δημοσίου, καθώς και της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των πόρων που χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων.
• Αύξηση της διαφάνειας και εξασφάλιση της ακώλυτης πρόσβασης του πολίτη και της επιχείρισης σε δεδομένα της Δημόσιας Διοίκησης.
• Υποστήριξη της ολοκλήρωσης των 20 βασικών υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (12 για τους πολίτες και 8 για επιχειρήσεις).

  • 28 Ιουλίου 2014, 09:12 | Νικόλαος Ανδρουλακάκης (Αντιπεριφερειάρχης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Περιφέρεια Αττικής)

    Ο σκοπός της δράσης αυτής είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος που θα προωθεί την πολιτοκεντρική εξυπηρέτηση από τη Δημόσια Διοίκηση σε όλο το εύρος ενός τρικαναλικού συστήματος εξυπηρέτησης (τηλέφωνο, φυσική παρουσία – ΚΕΠ, Διαδίκτυο), παρέχοντας ενιαία και ολοκληρωμένη διαχείριση των συναλλαγών του πολίτη με τις δημόσιες υπηρεσίες, ανεξάρτητα από τον τρόπο πρόσβασής του σε αυτές.
    Η δράση αυτή μας βρίσκει απολύτως σύμφωνους και κινείται προς την σωστή κατεύθυνση. Όμως όπως εξηγήσαμε και σε άλλες μας παρατηρήσεις το Σύστημα CRMS σε κατώτερο επίπεδο θα τροφοδοτείται από δεδομένα και θα πρέπει να γίνουν κάποιες διοικητικές πράξεις από τα πληροφοριακά συστήματα των Δήμων και των Περιφερειών τα οποία όμως θα πρέπει να υποστηρίζουν τις απλοποιήσεις των εγγράφων και των διαδικασιών που θα προταθούν από το πρόγραμμα της διοικητικής μεταρρύθμισης. Για παράδειγμα μπορεί ο πολίτης μέσω του CRMS, να παίρνει μία προσωρινή άδεια καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος όμως η τελική του εξυπηρέτηση εξαρτάται τόσο από τον αρμόδιο Δήμο που θα ασκήσει τη δραστηριότητα, όσο και από την αρμόδια Περιφερειακή Ενότητα η οποία θα προβεί σε ελέγχους καταλληλότητας της άδειας του.
    Επομένως δεν θα πρέπει να αγνοηθούν τα πληροφοριακά συστήματα των Δήμων και των Περιφερειών, καθώς και ο ρόλος που θα διαδραματίσουν στο CRMS.