Σχέδιο Δράσης OGP OGP

ΓΣ10.2: Στρατηγική συμμαχία με Αρχές και Υπηρεσίες ελέγχου και καταπολέμησης της διαφθοράς

Σκοπός
Ο σκοπός της δέσμης δράσεων είναι η συνεργασία μεταξύ των αναγκαίων φορέων για τον αποτελεσματικό έλεγχο και την καταπολέμηση της διαφθοράς μέσω συντονισμένων ενεργειών.
Συμμόρφωση με τις Γενικές Αρχές της Στρατηγικής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Διαλει-τουργι-κότηταΣυμμόρ-φωση ή Αιτιολό-γησηΕνοποίησηΕξοικονόμηση – Μη επανάληψηΜοναδι-κή Καταχώ-ρηση Δεδομέ-νωνΕφικτότητα – Βιωσιμότη-ταΔιαφάνεια – Ανάκτηση Εμπιστοσύ-νηςΠροσβασι-μότηταΑσφάλεια – ΙδιωτικότηταΣυμμετοχή Πολιτών

 

Χ

 

Χ

 

 

Χ

 

Χ

 

 
Συνοπτική Περιγραφή
Η δέσμη δράσεων περιλαμβάνει την δημιουργία συμμαχιών μεταξύ φορέων ελέγχου και καταπολέμησης της διαφθοράς, θεωρούμενης ως σημαντικού σημείου σύγκλισης και με τις δράσεις και τις ενέργειες Διοικητικής Μεταρρύθμισης
Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης
Η δράση θα εφαρμόζεται συνεχώς καθόλη τη διάρκεια της εφαρμογής του παρόντος Σχεδίου Δράσης.
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
Τα αναμενόμενα κύρια αποτελέσματα είναι ενδεικτικά τα εξής:
• Ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας με χρήση ΤΠΕ,
• Ενίσχυση συγχρόνως και των δυνατοτήτων ελέγχου και καταπολέμησης της διαφθοράς.