Σχέδιο Δράσης OGP OGP

ΑΣ3.2: Λειτουργία ενιαίου συστήματος χρηματοοικονομικής και δημοσιονομικής διαχείρισης – ERP

Σκοπός
Ο σκοπός αυτής της δέσμης δράσεων είναι η υιοθέτηση ενός ενιαίου συστήματος χρηματοοικονομικής και δημοσιονομικής διαχείρισης για την Κεντρική και Γενική Κυβέρνηση, που θα υποστηρίζει μεταξύ άλλων την κατάρτιση, την εκτέλεση και την παρακολούθηση της εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, καθώς και το συντονισμό της δημοσιονομικής πολιτικής.
Συμμόρφωση με τις Γενικές Αρχές της Στρατηγικής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Διαλει-τουργι-κότηταΣυμμόρ-φωση ή Αιτιολό-γησηΕνοποίησηΕξοικονόμηση – Μη επανάληψηΜοναδι-κή Καταχώ-ρηση Δεδομέ-νωνΕφικτότητα – Βιωσιμότη-ταΔιαφάνεια – Ανάκτηση Εμπιστοσύ-νηςΠροσβασι-μότηταΑσφάλεια – ΙδιωτικότηταΣυμμετοχή Πολιτών

 

Χ

Χ

X

Χ

 

Χ

 

 

 

Συνοπτική Περιγραφή
Η δράση αυτή περιλαμβάνει ενδεικτικά τα εξής:
1. Την ανάπτυξη ενός κεντρικού συστήματος ολοκληρωμένης χρηματοοικονομικής και δημοσιονομικής διαχείρισης (ERP) που θα συμβαδίζει με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, αποτελώντας οριζόντια παρέμβαση που θα δώσει μια σφαιρική, αλλά ακριβή και σαφή εικόνα της λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης, οδηγώντας σε καλύτερο έλεγχο των δημοσίων εσόδων και των δαπανών.
2. Την εφαρμογή της μεταρρύθμισης του δημοσιονομικού συστήματος στην Κεντρική Διοίκηση και στην λοιπή Γενική Κυβέρνηση.
Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης
Η ολοκλήρωση των δράσεων θα γίνει ως εξής
Δράση 1: Ιούνιος 2016
Δράση 2: Ιούνιος 2016
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
Τα αναμενόμενα κύρια αποτελέσματα είναι ενδεικτικά τα εξής:
• Ύπαρξη σαφούς εικόνας της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας σε συνεχή και ακριβή βάση, για την λήψη των αναγκαίων πολιτικών αποφάσεων.
• Διευκόλυνση της παρακολούθησης των διαδικασιών κατάρτισης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού της χώρας.
• Καλύτερος συντονισμός της δημοσιονομκής πολιτικής και της εφαρμογής της.

  • 10 Ιουλίου 2014, 16:04 | Περικλῆς Φερεσιὰδής

    είμαι εναντίον ενός κεντρικού κρατικού συστήματος κατεύθυνσης…όπως ERP

    προτιμώ την βελτίωση των διεπαφών εσόδων/εξόδων από εκεί

    και την διάδωση των εφαρμογών κυβερνητικής τοπικού επιπέδου, γεωγραφικού ή θεματολογικού