Σχέδιο Δράσης OGP OGP

6.3.1 Γενική Προσέγγιση

Οι δράσεις που εντάσσονται στο παρόν σχέδιο μετουσιώνουν σε πράξη την Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, προωθώντας την εφαρμογή των σχετικών αρχών. Οι δράσεις αυτές είναι σε συμφωνία με το Ψηφιακό Θεματολόγιο και προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες της ελληνικής κοινωνίας και των τομέων κυβερνητικής πολιτικής, με δρομολογημένα έργα Πληροφορικής και Επικοινωνιών, αλλά και με σχεδιασμό μεσο/μακροπρόθεσμων δράσεων οι οποίες θα ενισχύσουν και θα εντείνουν τις προσπάθειες αντιμετώπισης της γραφειοκρατείας και βελτίωσης της παραγωγικότητας του Δημόσιου Τομέα.
Οι δράσεις του Σχεδίου αυτού θα πρέπει να σχεδιάζονται και να ενσωματώνονται υπό την προϋπόθεση ότι καλύπτουν τις ανάγκες και απαιτήσεις που ορίζονται από τα επόμενα:
• Στρατηγική Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
• Στρατηγική Διοικητικής Μεταρρύθμισης
• Διθνείς υποχρεώσεις της χώρας.
• Βελτίωση των δεικτών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Ειδικότερα τα κριτήρια επιλογής και ένταξης δράσεων στο Σχέδιο Δράσης για την Ηλεκτρονικής Διακυβέρνηση είναι τα επόμενα:

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΛΙΜΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (1-9)

Απαιτούμενη Δράση λόγω νομικής / κανονιστικής υποχρεώσηςΗ προτεινόμενη δράση προέρχεται από  υφιστάμενες νομικές ή κανονιστικές απαιτήσεις;ΟΧΙ: 1

…..

ΝΑΙ: 9

Ευθυγράμμιση με τις στρατηγικές ΗΛΔΙΑ, ΔΜ και με τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας, βελτίωση δεικτών Ηεκτρονικής ΔιακυβέρνησηςΣε ποιο βαθμό η δράση ευθυγραμμίζεται με τις στρατηγικές και τις διεθνείς υποχρεώσεις και βελτιώνει τους δείκτες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης;Δεν ευθυγραμμίζεται: 1

…..

Ευθυγραμμίζεται με όλες: 9

Κάλυψη κενών στον τομέα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπως αποτυπώνονται κατά την ανάλυση των παραγωγικών λειτουργιών των ενδιαφερόμενων Φορέων και την παράλληλη εξέταση της δυνατότητας απλοποίησής τουςΣε τι βαθμό είναι αναγκαία η δράση για την κάλυψη κενών της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης;Μικρός βαθμός: 1

…..

Μεγάλος βαθμός: 9

Δυνατότητα κάλυψης των αναγκών από υφιστάμενες υποδομές πληροφοριακών συστημάτων και χρήση λύσεων υπολογιστικού κυβερνητικού νέφουςΣε τι βαθμό μπορούν να καλυφθούν τα κενά μέσω της χρήσης υπηρεσιών / υποδομών του υπολογιστικού κυβερνητικού ωέφους; Μικρός βαθμός: 1

…..

Μεγάλος βαθμός: 9

Εκμετάλλευση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτωνΣε τι βαθμό η προτεινόμενη δράση εκμεταλλεύεται και υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα;Μικρός βαθμός: 1

…..

Μεγάλος βαθμός: 9

Αξία για τον Χρήστη των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σε τι βαθμό δημιουργεί αξία η δράση αυτή για τον χρήστη, από την άποψη της δημιουργίας υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης;Μικρή αξία: 1

…..

Υψηλή αξία: 9

Δυνατότητα μόχλευσης Η προτεινόμενη δράση μπορεί να έχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα και να αποτελέσει δράση-πρωταθλητή προς ευρύτερη εφαρμογή;Μεμονωμένη δράση: 1

…..

Μεγάλο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα: 9

Πλήρης προϋπολογισμός Ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες δαπάνες σχεδιασμού, ωρίμανσης, ανάπτυξης, λειτουργίας και συντήρησης;Πολλές άγνωστες δαπάνες: 1

…..

Όλες οι δαπάνες γνωστές: 9

Σπουδαιότητα για τους χρήστεςΠοια θα είναι η επίπτωση της δράσης αυτής στους χρήστες των υπηρεσιών ΗΛΔΙΑ; Ποιος εκτιμάται οτι θα είναι ο αριθμός χρηστών;Μικρή επίπτωση, μικρός αριθμός χρηστών: 1

…..

Μεγάλη επίπτωση, μεγάλος αριθμος χρηστών: 9

 

Για κάθε ένα από τα παραπάνω κριτήρια τίθενται τα επόμενα βάρη:
• Απαιτούμενη δράση λόγω νομικής / κανονιστικής υποχρεώσης: 5
• Ευθυγράμμιση με τις στρατηγικές ΗΛΔΙΑ, ΔΜ και με τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας: 5
• Αξία για τον Χρήστη των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: 4
• Δυνατότητα μοχλευσης: 3
• Πλήρης προϋπολογισμός: 2
• Σπουδαιότητα για τους χρήστες: 2
Για τον υπολογισμό του βαθμού προτεραιοποίησης κάθε δράσης θα γίνεται η άθροιση του γινομένου κλίμακας βαθμολόγησης και βάρους κριτηρίου, έτσι ώστε να προκύπτει ο συνολικός βαθμός ανά δράση. Αυτή η προσέγγιση θα είναι δυναμική καθώς σε ετήσια βάση θα δημιουργούνται νέες ανάγκες και υποχρεώσεις.
Στο πλαίσιο του παρόντος σχεδίου, οι παρουσιαζόμενες δράσεις για την διετία 2014-2015 αποτελούν στο σύνολό τους δράσεις πρώτης προτεραιότητας λόγω της ανάγκης δημιουργίας της υποδομής,του πλαισίου και της δομής διοίκησης, διαχείρισης, εκτέλεσης, λειτουργίας και αξιολόγησης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί και πάλι ότι η Δομή Διοίκησης θα έχει τη δυνατότητα κατά τις τακτικές αξιολογήσεις του Σχεδίου Δράσης να επανεξετάζει και να προτείνει τεκμηριωμένες τροποποιήσεις ιεράρχησης που θα προωθούν την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην χώρα.