Σχέδιο Δράσης OGP OGP

ΒΣ6.2: Δημιουργία κατάλληλων υποδομών αυθεντικοποίησης

Σκοπός
Ο σκοπός της δράσης αυτής είναι η εφαρμογή του επιλεχθέντος σχήματος αυθεντικοποίησης και η σύγκλιση μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα για την ασφαλή και εύκολη πρόσβαση των πολιτών στις δημόσιες υπηρεσίες που χρησιμοποιούν διαπιστευτήρια για ηλεκτρονική αναγνώριση.
Συμμόρφωση με τις Γενικές Αρχές της Στρατηγικής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Διαλει-τουργι-κότηταΣυμμόρ-φωση ή Αιτιολό-γησηΕνοποίησηΕξοικονόμηση – Μη επανάληψηΜοναδι-κή Καταχώ-ρηση Δεδομέ-νωνΕφικτότητα – Βιωσιμότη-ταΔιαφάνεια – Ανάκτηση Εμπιστοσύ-νηςΠροσβασι-μότηταΑσφάλεια – ΙδιωτικότηταΣυμμετοχή Πολιτών

Χ

 

 

 

 

 

Χ

X

Χ

X

Συνοπτική Περιγραφή
Η δράση αυτή περιλαμβάνει τις ενέργειες δημιουργίας και λειτουργίας των υποδομών αυθεντικοποίησης των πολιτών, σύμφωνα με την προηγηθείσα μελέτη (Δράση ΒΣ6.1).
Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης
Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της δράσης θα τεθεί από την μελέτης οριστικοποίησης του τρόπου αυθεντικοποίησης των πολιτών, με απώτατο ορίζοντα το τέλος του 2015.
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
Τα αναμενόμενα κύρια αποτελέσματα είναι ενδεικτικά τα εξής:
• Δημιουργία των υποδομών αυθεντικοποίησης των πολιτών.
• Ύπαρξη ενιαίου τρόπου αυθεντικοποίησης πολιτών στις υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης