Σχέδιο Δράσης OGP OGP

ΑΣ2.2: Ηλεκτρονικοποίηση απλοποιημένων λειτουργικών διαδικασιών Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης

Σκοπός
Ο σκοπός αυτής της δέσμης δράσεων είναι η μείωση των διοικητικών βαρών, η βελτίωση της παραγωγικότητας της Δημόσιας Διοίκησης και η συνεχής ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Συμμόρφωση με τις Γενικές Αρχές της Στρατηγικής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Διαλει-τουργι-κότηταΣυμμόρ-φωση ή Αιτιολό-γησηΕνοποίησηΕξοικονόμηση – Μη επανάληψηΜοναδι-κή Καταχώ-ρηση Δεδομέ-νωνΕφικτότητα – Βιωσιμότη-ταΔιαφάνεια – Ανάκτηση Εμπιστοσύ-νηςΠροσβασι-μότηταΑσφάλεια – ΙδιωτικότηταΣυμμετοχή Πολιτών

 

 

Χ

X

 

 

Χ

Χ

 

Χ

 
Συνοπτική Περιγραφή
Οι τεχνολογίες ΤΠΕ θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις βελτίωσης της παραγωγικότητας και μείωσης των διοικητικών βαρών. Ωστόσο, συγχρόνως, οι τεχνολογίες αυτές απαιτούν την παράλληλλη αναδιοργάνωση και την καινοτομική προσέγγιση στα λειτουργικά μοντέλα και τις λειτουργικές δομές και διαδικασίες της Δημόσιας Διοίκησης, στο σχετικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και στις γνώσεις και τις ικανότητες του ανθρώπινου κεφαλαίου. Κατά συνέπεια, οι δράσεις ηλεκτρονικοποίησης σχετίζονται άμεσα με τις δράσεις της Διοικητικής Μεταρύθμισης που αφορούν την αναδιοργάνωση του Δημόσιου Τομέα.
Η δέσμη δράσεων περιλαμβάνει ενδεικτικά τα εξής:
1. Ηλεκτρονικοποίηση λειτουργικών διαδικασιών των Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, σε συνδυασμό με τις δράσεις λειτουργικής αναδιοργάνωσης (BPR) που εντάσσονται στην Διοικητική Μεταρρύθμιση, με επιλογή και ιεράρχηση δράσεων σε τομείς εξαιρετικά σημαντικούς για την πρώθηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αλλά και για την καλύτερη λειτουργία ζωτικών κρατικών υπηρεσιών (π.χ. ηλεκτρονικοποίηση διαδικασιών ΥΠΟΙΚ που σχετίζονται με την εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων, ηλεκτρονικοποίηση διαδικασιών σχετικών με την παροχή υπηρεσιών υγείας, ηλεκτρονικοποίηση διαδικασιών σχετικών με την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης στους πολίτες, ηλεκτρονικοποίηση διαδικασιών επιτάχυνσης των εργασιών απονομής δικαιοσύνης, κ.λπ.)
2. Ηλεκτρονικοποίηση διεργασιών και διαδικασιών για τη μείωση των διοικητικών βαρών, όπως προκύπτει από το έργο του ΟΟΣΑ «Μείωση των Διοικητικών Βαρών».
3. Χρήση ηλεκτρονικών πληρωμών και ηλεκτρονικών τιμολογίων.
Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης
Η ολοκλήρωση των δράσεων θα γίνει ως εξής:
Δράση 1: Ολοκλήρωση πρώτης φάσης τον Δεκέμβριο του 2015, με χρηματοδότηση ώριμων πράξεων από τα υφιστάμενα χρηματοδοτικά εργαλεία, ολοκλήρωση δεύτερης φάσης το 2017, με την χρηματοδότηση πράξεων από τα προγράμματα της νέας προγραμματικής περιόδου.
Δραση 2: Ανάλογα με τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί στη σχετική μελέτη του ΟΟΣΑ.
Δράση 3: Δεκέμβριος 2016.
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
Τα αναμενόμενα κύρια αποτελέσματα είναι ενδεικτικά τα εξής:
• Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στους τομείς φορολογίας, ασφαλιστικών ταμείων, υγείας και δικαιοσύνης)
• Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε άλλους τομείς της Δημόσιας Διοίκησης (π.χ. Ηλεκτρονικό Σχολείο, Εθνικό Κτηματολόγιο, κ.λπ.)
• Μείωση των διοικητικών βαρών και συνεχιζόμενη βελτίωση της εθνικής ανταγωνιστικότητας όπως αυτή μετράται από διεθνείς οργανισμούς.

 • 28 Ιουλίου 2014, 08:43 | Νικόλαος Ανδρουλακάκης (Αντιπεριφερειάρχης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Περιφέρεια Αττικής)

  Στην παρατήρηση μας 3 αναφερθήκαμε σχετικά με τα πληροφοριακά συστήματα των Περιφερειών και τα προβλήματα που υπάρχουν από την χρήση των ΟΠΣΝΑ.
  Θεωρούμε ότι εάν δεν συμπεριληφθεί μία η περισσότερες δράσεις ενοποίησης των πληροφοριακών συστημάτων των περιφερειών αλλά και των ΟΤΑ, με διαδημοτική προσέγγιση, όποιες δράσεις που αναφέρονται στην εξυπηρέτηση του πολίτη και των επιχειρήσεων (πχ CRM) έχει μεγάλες πιθανότητες αστοχίας.
  Στα πλαίσια της δράσης αυτής θα πρέπει να τεθεί σαν στόχος η Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης των Περιφερειών της χώρας. Ήδη υπάρχει πρόταση της ΕΝΠΕ και έτοιμο τεχνικό δελτίο που είχε υποβληθεί στο πρόγραμμα Διοικητικής Μεταρρύθμισης σχετικά με την ενοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων και την εξυπηρέτηση του πολίτη και των επιχειρήσεων. Εν συντομία περιγράφονται παρακάτω οι δράσεις που πρέπει να υλοποιηθούν και προτείνονται από την ΕΝΠΕ, έτσι ώστε αφενός μεν να βελτιωθούν οι Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης των Περιφερειών και αφετέρου να υπάρξει η δυνατότητα διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων των περιφερειών με τα υπόλοιπα των Δημοσίων Υπηρεσιών. Αν δεν γίνει αυτό τότε τα κεντρικά συστήματα, κεντρικής Διαχείρισης Ανθρώπινου Κεφαλαίου (ΣΔΑΚ ή HRMS),κεντρικής χρηματοοικονομικής διαχείρισης (ERP) και διαχείρισης σχέσεων με τους πολίτες (CRMS) δεν θα τροφοδοτούνται με τα απαραίτητα δεδομένα
  Προτεινόμεμες δράσεις
  Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα αναπτυχθεί με διαδημοτική προσέγγιση
  Εξυπηρέτηση του πολίτη και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνει:Μηχανισμό πιστοποίησης χρηστών διαδικτύου,Θυρίδα εγγράφων,ψηφιακή υπογραφή,Ενοποίηση πληροφοριακών συστημάτων Περιφέρειας,κοινό πληροφοριακό σύστημα με Δήμους της Περιφέρειας
  Αυτοματοποίηση ελεγκτικών μηχανισμών Περιφέρειας