Σχέδιο Δράσης OGP OGP

ΔΣ11.1: Δράσεις Ορθολογικής Αξιοποίησης των ΤΠΕ για την πραγματοποίηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Σκοπός
Ο σκοπός αυτής της δέσμης δράσεων είναι η ανάδειξη δράσεων / έργων που ανήκουν στους κάθετους τομείς και αποτελούν σημαντικά στοιχεία για την πραγματοποίηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μέσω της δημιουργίας / βελτίωσης και ορθολογικής αξιοποίησης των απαραίτητηων δομικών στοιχείων της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με απώτερο στόχο την εφαρμογή των αρχών της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Συμμόρφωση με τις Γενικές Αρχές της Στρατηγικής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Διαλει-τουργι-κότηταΣυμμόρ-φωση ή Αιτιολό-γησηΕνοποίησηΕξοικονόμηση – Μη επανάληψηΜοναδι-κή Καταχώ-ρηση Δεδομέ-νωνΕφικτότητα – Βιωσιμότη-ταΔιαφάνεια – Ανάκτηση Εμπιστοσύ-νηςΠροσβασι-μότηταΑσφάλεια – ΙδιωτικότηταΣυμμετοχή Πολιτών

 

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

 

 

Συνοπτική Περιγραφή
Το κριτήριο επιλογής των επιμέρους δράσεων / έργων είναι η ανάπτυξη / βελτίωση υποδομών για την υλοποίηση των δομικών στοιχείων της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Στη δέσμη δράσεων αυτή περιλαμβάνονται ενδεικτικά τα εξής:
1. Κόμβος G-Cloud της ΓΓΠΣ
2. Δημιουργία Κέντρου Φιλοξενίας και Λειτουργίας Υποδομών Κέντρου Δεδομένων Ανάκαμψης από Καταστροφές (Disaster Recovery Site) της ΓΓΠΣ σε ιδιόκτητο χώρο που θα επιλεγεί
3. Εθνικό Ποινικό Μητρώο
4. Εθνικό Ληξιαρχείο
5. Εθνικό Μητρώο Ασφάλισης, Συνταξιοδότησης και Παρακολούθησης Πληρωμών Συντάξεων – Έσοδα – Ασφάλιση – Ενημερότητα
6. Επέκταση και ολοκλήρωση του Εθνικού Μητρώου Ασφαλισμένων, Εργοδοτών και Συνταξιούχων (ΕΜΑΕΣ) – Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)
7. Συντήρηση και επέκταση των πληροφοριακών βάσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΕΡΓΑΝΗ, ΗΛΙΟΣ, ΑΤΛΑΣ, ΑΡΙΑΔΝΗ, ΑΡΤΕΜΙΣ κ.λπ.), ενδυνάμωση της διαλειτουργικότητας των συστημάτων.
Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης
Η ανάδειξη δράσεων / έργων που ανήκουν στους κάθετους τομείς και αποτελούν σημαντικά στοιχεία για την πραγματοποίηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης θα πραγματοποιείται καθόλη τη διάρκεια ισχύος του Σχεδίου Δράσης.
Η ολοκλήρωση των επιμέρους δράσεων θα γίνει ως εξής:
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
Τα αναμενόμενα κύρια αποτελέσματα είναι ενδεικτικά τα εξής:
• Δημιουργία υποδομής υπολογιστικών κέντρων (data centers) που θα υποστηρίξει την εφαρμογή των τεχνολογιών κυβερνητικού νέφους.
• Βελτίωση της λειτουργικότητας βασικών μητρώων της Δημόσιας Διοίκησης.
• Επέκταση βασικών μητρώων της Δημόσιας Διοίκησης.