Σχέδιο Δράσης OGP OGP

ΒΣ7.3 Βελτίωση νομοθετικού πλαισίου για την πρόσβαση και την συμμετοχή των πολιτών

Σκοπός
Ο σκοπός αυτής της δέσμης δράσεων είναι η βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου ενίσχυσης της εμπλοκής των Ελλήνων πολιτών σε όλα τα επίπεδα της Δημόσιας Διοίκησης και την αποπροσωποποίηση των επαφών τους με τα στελέχη αυτής.
Συμμόρφωση με τις Γενικές Αρχές της Στρατηγικής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Διαλει-τουργι-κότηταΣυμμόρ-φωση ή Αιτιολό-γησηΕνοποίησηΕξοικονόμηση – Μη επανάληψηΜοναδι-κή Καταχώ-ρηση Δεδομέ-νωνΕφικτότητα – Βιωσιμότη-ταΔιαφάνεια – Ανάκτηση Εμπιστοσύ-νηςΠροσβασι-μότηταΑσφάλεια – ΙδιωτικότηταΣυμμετοχή Πολιτών

 

 

 

 

 

 

Χ

 

Χ

X

Συνοπτική Περιγραφή
Η δέσμη δράσεων περιλαμβάνει ενδεικτικά τα εξής:
1. Προώθηση των αρχών της αξιολόγησης, της συνεργατικότητας και της λογοδοσίας μέσα από τη βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου και την υλοποίηση δράσεων για την ενίσχυση της διαφάνειας και του βαθμού εμπλοκής των πολιτών σε όλα τα επίπεδα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης.
2. Αποπροσωποποίηση της επαφής πολιτών/ επιχειρήσεων και δημόσιας διοίκησης μέσω της ηλεκτρονικοποίησης διαδικασιών εξυπηρέτησης με σκοπό την ελαχιστοποίηση παρεμβολών και αποκλίσεων κατά την εφαρμογή τους με έμφαση σε εντοπισμένες εστίες διαφθοράς
3. Δημιουργία πλατφορμών προώθησης της ψηφιακής έκφρασης και της συμμετοχής των πολιτών (σχόλια, προτάσεις κακοδιοίκησης, προτάσεις βελτίωσης, κ.λπ.) στα κέντρα λήψης κυβερνητικών αποφάσεων
4. Αυτόματη πρόσβαση του πολίτη στα έγγραφα που τον αφορούν και παράλληλα ενημέρωσή του σχετικά με το ποιος έχει πρόσβαση στα έγγραφα αυτά
Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης
Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης είναι το επόμενο:
Δράση 1: Η δράση θα ολοκληρωθεί σε δύο φάσεις, μέχρι το τέλος του 2014.
Δράση 2: Η δράση συναρτάται με τη δέσμη δράσεων ΑΣ2.2, με ορίζοντα το 2017.
Δράση 3: Η δράση θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 2015.
Δράση 4: Η δράση συναρτάται με τι δέσμες δράσεων ΑΣ2.2, ΒΣ4.1, ΒΣ6.1 και ΒΣ6.2, με ορίζοντα το 2017.
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
Τα αναμενόμενα κύρια αποτελέσματα είναι ενδεικτικά τα εξής:
• Δημιουργία συστημάτων που θα ενισχύσουν την επικοινωνία του πολίτη με την Δημόσια Διοίκηση.
• Ενίσχυση της συμμετοχής του πολίτη στα κέντρα λήψης κυβερνητικών αποφάσεων.
• Καταπολέμηση της διαφθοράς σε εντοπισμένες εστίες.

  • 28 Ιουλίου 2014, 09:19 | Νικόλαος Ανδρουλακάκης (Αντιπεριφερειάρχης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Περιφέρεια Αττικής)

    Το νομοθετικό πλαίσιο που θα δημιουργηθεί για αυτή τη δράση θα πρέπει να συνδυασθεί με τη δράση ΓΣ10.1 για την ενίσχυση θεσμικού πλαισίου και υποδομών για τα ανοιχτά δημόσια δεδομένα.