Σχέδιο Δράσης OGP OGP

4.2 Επίπεδο Κορμού Συστημάτων Ηλεκτρονικής Κυβέρνησης

Στo επίπεδο αυτό ανήκουν οι οριζόντιες δράσεις και τα έργα που προσφέρουν την απαραίτητη υποστήριξη στη βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης και εξειδικεύονται ως εξής:
• Υποστήριξη των ενεργειών μεταρρύθμισης της Δημόσιας Διοίκησης μέσα από τις επόμενες δράσεις:
 Ηλεκτρονικοποίηση διαδικασιών και πιστοποιημένη ανταλλαγή εγγράφων, μέσω της χρήσης ενός συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων (Electronic Document Management System) και της επέκτασης της χρήσης των ηλεκτρονικών υπογραφών
 Πρακτική διασύνδεση των μητρώων / βάσεων δεδομένων
• Εκπαίδευση του προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης σε θέματα της βέλτιστης δυνατής εκμετάλλευσης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
• Ανάπτυξη διαδικασιών και εργαλείων διοίκησης και εφαρμογής της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Πέραν των προηγουμένων, εδώ υπάγονται και συγκεκριμένα συστήματα, τα οποία αποτελούν τον κορμό στηρίξης της περαιτέρω ανάπτυξης των πρωτοβουλιών Ηλεκτρονικής Κυβέρνησης, αποτελώντας σημαντικούς καταλύτες για τον σκοπό αυτό. Τα συστήματα αυτά είναι τουλάχιστον τα εξής:
• Σύστημα κεντρικής Διαχείρισης Ανθρώπινου Κεφαλαίου (ΣΔΑΚ ή HRMS)
• Σύστημα κεντρικής χρηματοοικονομικής διαχείρισης (ERP)
• Σύστημα διαχείρισης σχέσεων με τους πολίτες (CRMS)
Τέλος, στο επίπεδο αυτό συμπεριλαμβάνονται και δράσεις / έργα που καλύπτουν ανάγκες συγκεκριμένων κάθετων τομέων (π.χ. φορολογία, υγεία, κοινωνική ασφάλιση και δικαιοσύνη).