Σχέδιο Δράσης OGP OGP

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Η ύπαρξη του κατάλληλου περιβάλλοντος θα δώσει τη δυνατότητα του σχεδιασμού και της πραγματοποίησης δράσεων και έργων σύμφωνων με τη λειτουργική αρχιτεκτονική της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που παρουσιάζεται στο επόμενο διάγραμμα:
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

*HRMS: Human Resources Management System, CRMS: Citizen Relationships Management System, ERP: Enterprise Resources Planning, EDMS: Electronic Document Management Systs
Η επεξήγηση του διαγράμματος ακολουθεί στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη την Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.