Σχέδιο Δράσης OGP OGP

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΩΝ

Τα έργα που παρουσιάζονται ενδεικτικά στη συνέχεια αποτελούν ένα κατάλογο ο οποίος θα υπόκειται σε συνεχή παρακολούθηση, αξιολόγηση, τεκμηριωμένη αναθεώρηση και επικαιροποίηση έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει τα τρέχοντα εκτελούμενα έργα, καθώς και τα σχεδιαζόμενα, προγραμματιζόμενα και υποκείμενα σε δράσεις ωρίμανσης έργα.

Κωδικός ΜIS

Τίτλος Έργου

Δικαιούχος

ΦΑΠ

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ

Π/Υ AFTER 2015

370540

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός και Πληροφοριακό Σύστημα Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)

1011403 – ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΠΡΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΔΜ ΧΩΡΙΣ ΝΟΔΕ

1.509.246,90 €

355369

Οικονομική Μεταρρύθμιση των ΦΚΑ και Βελτιστοποίηση του Μηχανισμού Διαχείρισης και Ελέγχου των Οικονομικών Πόρων τους για τη Διασφάλιση της Βιωσιμότητας του Ασφαλιστικού Συστήματος

1011404 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΕ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΠΡΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΔΜ ΧΩΡΙΣ ΝΟΔΕ

3.585.290,00 €

370537

Καταπολέμηση της Εισφοροδιαφυγής και Εισφοροαποφυγής στο ΙΚΑ/ΕΤΑΜ

1011403 – ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΠΡΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΔΜ ΧΩΡΙΣ ΝΟΔΕ

4.386.180,00 €

377120

Έκδοση σύνταξης σε μία ημέρα

1011403 – ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΠΡΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΔΜ ΧΩΡΙΣ ΝΟΔΕ

8.023.782,00 €

376307

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΡΑ

5070592 – ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΔΜ ΧΩΡΙΣ ΝΟΔΕ

7.739.889,00 €

446875

Εξέλιξη υποδομής και παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Γ.Γ.Π.Σ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΨΣ

7.607.151,23 €

Κεντρικό σύστημα για την υποστήριξη της παρακολούθησης λειτουργίας και δράσης των δημόσιων φορέων και της διαδικασίας λήψης αποφάσεων (κυβερνητικό MIS)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΝΕΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

1.000.000,00 €

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Πολιτική και Ποινική Διαδικασία Β’ Φάση

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΝΕΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

15.000.000,00 €

e-mediation: Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποστήριξη της εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών και διαμεσολάβησης

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΝΕΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

1.000.000,00 €

Εφαρμογή τηλεδιάσκεψης σε δικαστήρια & σωφρονιστικά καταστήματα

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΝΕΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

3.000.000,00 €

Σχεδιασμός, υλοποίηση και εφαρμογή συστήματος συνεχούς επανεξέτασης, αξιολόγησης και βελτίωσης επιχειρησιακών διαδικασιών

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΕΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

800.000,00 €

Εφαρμογή συστημάτων ανάλυσης επιχειρησιακών δεδομένων με στόχο την αποτελεσματική και έγκαιρη στόχευση του ελεγκτικού και εισπρακτικού μηχανισμού  ( Data analytics)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΕΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

1.700.000,00 €

Διεύρυνση περιβάλλοντος διαλειτουργικότητας σε όλα τα συστήματα που φιλοξενούνται στο Κέντρο Δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΕΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

2.000.000,00 €

Εισαγωγή-εφαρμογή συστημάτων και διαδικασιών «Ηλεκτρονικής Υγείας» (Ε-Health)

ΥΓΕΙΑΣ

11.500.000,00 €

Ανάπτυξη ηλεκτρονικών δημοπρασιών προϊόντων υγείας (ανάπτυξη-πιλοτική εφαρμογή).

ΥΓΕΙΑΣ

2.070.000,00 €

Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης εισαγωγών και εξαγωγών καυσίμων

ΤΕΛΩΝΕΙΑ

1.000.000,00 €

Αξιοποίηση Ακίνητης Περιουσίας ΙΚΑ/ΕΤΑΜ και Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας

218.520,00 €

370535

Διασφάλιση της ασφάλειας των πληροφοριών, του λογισμικού και των υποδομών του ΙΚΑ / ΕΤΑΜ για την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις

1011403 – ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΠΡΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΔΜ ΜΕ ΠΡΟΧΡ. ΥΠΟΕΡΓΑ

510.155,48 €

372034

Απλούστευση και προτυποποίηση Διαδικασίας Ενημέρωσης Ασφαλιστικών Μερίδων και ηλεκτρονικοποίηση αρχείου Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

1011404 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΕ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΠΡΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΔΜ ΜΕ ΠΡΟΧΡ. ΥΠΟΕΡΓΑ

14.483.761,51 €

355548

Ανάπτυξη συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Παροχή σχετικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών

ΥΓΕΙΑΣ

ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΨΣ

3.375.001,35 €

Κεντρικό πληροφοριακό σύστημα για τη συνεργατική σύνταξη, ψηφιακή υπογραφή, διακίνηση και διαχείριση εγγράφων στο δημόσιο (Document Management System DMS)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΝΕΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

1.000.000,00 €

Ψηφιοποίηση εντύπου αρχείου υποθηκοφυλακίων και παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΝΕΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

40.000.000,00 €

Ψηφιακή υπογραφή: Προμήθεια εξοπλισμού (Α.Δ.Δ.Υ ). για τους χρήστες της ΓΓΚΑ (περίπου 150 υπάλληλοι)

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΝΕΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

7.500,00 €

Πληροφοριακό Σύστημα (Λογισμικό και εξοπλισμός) Ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου: Προμήθεια λογισμικού για τη λειτουργία υπηρεσιών της ΓΓΚΑ για πλήρη ενσωμάτωση ψηφιακών υπογραφών

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΝΕΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

45.000,00 €

Σύστημα Παρακολούθησης Στοχοθεσίας και KPIs υπηρεσιών ΓΓΔΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΕΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

900.000,00 €

Ψηφιοποίηση Φυσικών Αρχείων Υπηρεσιών ΓΓΔΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΕΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

5.000.000,00 €

Μέτρα Ασφάλειας για το περιβάλλον λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΕΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

4.000.000,00 €

Ανάπτυξη συστήματος μέτρησης, αξιολόγησης με βελτιστοποίηση της απόδοσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΕΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

200.000,00 €

Ενιαίο Σύστημα Πρωτοκόλλου και Διακίνησης Εγγράφων του Υπουργείου Οικονομικών

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΕΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

1.500.000,00 €

Εξέλιξη των πληροφοριακών συστημάτων και των παρεχόμενων υπηρεσιών της Γ.Γ.Π.Σ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΕΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

5.000.000,00 €

Ψηφιοποίηση εντύπων αρχείων και δεδομένων δικαστηρίων

5.000.000,00 €

376421

Εφαρμογή της Μεταρρύθμισης του Δημοσιονομικού Συστήματος στην Κεντρική Διοίκηση και την λοιπή Γενική Κυβέρνηση

5070592 – ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΔΜ ΧΩΡΙΣ ΝΟΔΕ

20.329.652,00 €

376896

ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΕΣΔΑΚ)

5070592 – ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΔΜ ΧΩΡΙΣ ΝΟΔΕ

17.803.765,47 €

303615

Κεντρικές Υπολογιστικές Υποδομές ΚτΠ ΑΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΨΣ

2.951.174,70 €

346804

Κόμβος G-Cloud της ΓΓΠΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΨΣ

991.097,10 €

296414

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΨΣ

1.526.398,02 €

Πληροφοριακό Σύστημα (Εξοπλισμός και Λογισμικό) διαχείρισης προσωπικού και χρονικής σήμανσης προσέλευσης & αποχώρησης

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΝΕΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

30.000,00 €

Υλοποίηση πλήρους Ηλεκτρονικού Περιουσιολογίου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΕΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

600.000,00 €

Δημιουργία Κέντρου Φιλοξενίας και Λειτουργίας Υποδομών Κέντρου Δεδομένων Ανάκαμψης από Καταστροφές (Disaster Recovery Site) της ΓΓΠΣ σε ιδιόκτητο χώρο που θα επιλεγεί

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΕΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

6.500.000,00 €

Κεντρικό πληροφοριακό σύστημα αποθήκευσης και διαχείρισης αποδείξεων λιανικής

1.500.000,00 €

377754

Ενιαίο Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών

5070592 – ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΔΜ ΧΩΡΙΣ ΝΟΔΕ

14.547.348,75 €

Παροχή υπηρεσιών αυθεντικοποίησης και συστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΕΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

300.000,00 €

Ενιαίο Σύστημα αυθεντικοποίησης χρηστών πληροφοριακών συστημάτων Δημοσίου Τομέα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΕΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

2.500.000,00 €

Πιστοποίηση τρίτων έμπιστων οντοτήτων (TTP) για e-τιμολόγια

770.000,00 €

Ανάπτυξη πλατφόρμας e-learning για ενημέρωση/επιμόρφωση πολιτών και στελεχών του δημοσίου τομέα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΕΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

600.000,00 €

270966

ΕΘΝΙΚΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΨΣ

11.374.582,51 €

300244

Εθνικό Ποινικό Μητρώο

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΨΣ

1.377.434,35 €

364949

Επέκταση και ολοκλήρωση του Εθνικού Μητρώου Ασφαλισμένων, Εργοδοτών και Συνταξιούχων (ΕΜΑΕΣ) – Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΨΣ

83.232,00 €

Διαλειτουργικότητα όλων των υφιστάμενων εφαρμογών της  Γ.Γ.Δ.Ε

500.000,00 €

Βελτίωση του κεντρικού δικτυακού τόπου των διαβουλεύσεων και ανοικτών προσκλήσεων Opengov.gr

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΝΕΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

300.000,00 €

Επέκταση του κεντρικού αποθετηρίου ανοικτών δημοσίων δεδομένων (data.gov.gr)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΝΕΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

300.000,00 €

 • Στην ενότητα «Παράρτημα 2: Κατάλογος Έργων» του Σχεδίου Δράσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περιλαμβάνονται για το Υπουργείο μας τα παρακάτω προτεινόμενα έργα με τίτλο:
  • Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Πολιτική και Ποινική Διαδικασία Β΄ Φάση
  • Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποστήριξη της εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών και διαμεσολάβησης
  • Εφαρμογή τηλεδιάσκεψης σε δικαστήρια & σωφρονιστικά καταστήματα
  • Ψηφιοποίηση εντύπου αρχείου υποθηκοφυλακείων και παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών
  Επίσης, περιλαμβάνεται το έργο με τίτλο «Εθνικό Ποινικό Μητρώο» από μεταφερόμενα έργα στη ΨΣ. Ωστόσο, το έργο αυτό βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης και αναμένεται η οριστική παραλαβή του.
  Περαιτέρω, και δεδομένου ότι στην αρχή της ανωτέρω ενότητας αναφέρεται ότι «Τα έργα που παρουσιάζονται ενδεικτικά στη συνέχεια αποτελούν ένα κατάλογο ο οποίος θα υπόκειται σε συνεχή παρακολούθηση, αξιολόγηση, τεκμηριωμένη αναθεώρηση και επικαιροποίηση έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει τα τρέχοντα εκτελούμενα έργα, καθώς και τα σχεδιαζόμενα, προγραμματιζόμενα και υποκείμενα σε δράσεις ωρίμανσης έργα.», προτείνουμε ως τρέχοντα εκτελούμενα έργα να συμπεριληφθούν και τα παρακάτω υπό υλοποίηση έργα του Υπουργείου μας με τίτλο:
  • Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης
  • Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)
  • Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Καταστημάτων Κράτησης
  • Αναβάθμιση ψηφιακών υπηρεσιών Ελεγκτικού Συνεδρίου
  • Όποιο άλλο έργο του Υπουργείου μέσω ΕΣΠΑ εκτελείται, (Ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τη διασύνδεση των αποφυλακιζομένων με την κοινωνία, Ψηφιακή Καταγραφή, Αποθήκευση και Διάθεση Πρακτικών Συνεδριάσεων Δικαστηρίων με ΣΔΙΤ)

  Τέλος, επισημαίνουμε ότι ο τελικός προϋπολογισμός του προτεινόμενου έργου με τίτλο «Εφαρμογή τηλεδιάσκεψης σε δικαστήρια & σωφρονιστικά καταστήματα» όπως αναφέρεται στο Σχέδιο Δράσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης θα ορστικοποιηθεί κατά την ωρίμανση του έργου, καθώς η αρχική εκτίμηση κόστους της υπηρεσίας μας ήταν 5.000.000 ευρώ.
  Ομοίως για το προτεινόμενο έργο με τίτλο «Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποστήριξη της εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών και διαμεσολάβησης», όπου η αρχική εκτίμηση ήταν 1.500.000 ευρώ αντίστοιχα.