Σχέδιο Δράσης OGP OGP

3.1.8 Επικοινωνιακή Προσέγγιση

Η προώθηση των δράσεων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης υποβοηθείται και υποστηρίζεται σε εξαιρετικό βαθμό από τη γνώση και την αποδοχή του εγχειρήματος από τους συμμετέχοντες παράγοντες και φορείς στην πραγματοποίησή του. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι είναι αναγκαία η ανάπτυξη μίας επικοινωνιακής στρατηγικής για την ευσθητοποίηση και την ενημέρωση των παραπάνω φορέων, των πολιτών και των επιχειρήσεων. Επίσης, το εγχείρημα θα υποστηρίζεται από τη συνεχή επικοινωνία και επαφή μεταξύ των Υπουργείων και των εποπτευόμενων φορέων τους με το ΥΔΜΗΔ για τον καλύτερο συντονισμό και την αποφυγή επαναλήψεων, επικαλύψεων και μη αποδοτικής και αναποτελεσματικής χρήσης των υφιστάμενων πόρων.