Σχέδιο Δράσης OGP OGP

ΒΣ8.2 Ενίσχυση της ψηφιακής κατάρτισης του ΣΥΝΟΛΟΥ των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης

Σκοπός
Ο σκοπός αυτής της δέσμης δράσεων είναι η ψηφιακή κατάρτιση του συνόλου των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης, γεγονός που αποτελεί άμεση και σημαντική προϋπόθεση, αλλά και βασικό στοιχείο υποστήριξης των προσπαθειών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και ένταξης των ΤΠΕ στις καθημερινές λειτουργίες των υπηρεσιών.
Συμμόρφωση με τις Γενικές Αρχές της Στρατηγικής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Διαλει-τουργι-κότηταΣυμμόρ-φωση ή Αιτιολό-γησηΕνοποίησηΕξοικονόμηση – Μη επανάληψηΜοναδι-κή Καταχώ-ρηση Δεδομέ-νωνΕφικτότητα – Βιωσιμότη-ταΔιαφάνεια – Ανάκτηση Εμπιστοσύ-νηςΠροσβασι-μότηταΑσφάλεια – ΙδιωτικότηταΣυμμετοχή Πολιτών

 

Χ

Χ

Χ

 

Χ

 

 

 

 

Συνοπτική Περιγραφή
Η δέσμη δράσεων περιλαμβάνει ενδεικτικά τα εξής:
1. Μελέτη ανάλυσης αναγκών και σχεδιασμού, προγραμματισμού και οργάνωσης των απαιτούμενων υπηρεσιών ψηφιακής κατάρτισης, των άμεσων ωφελούμενων από αυτές και του τρόπου παροχής και αξιολόγησης των υπηρεσιών αυτών.
2. Παροχή υπηρεσιών ψηφιακής κατάρτισης των δημοσίων υπαλλήλων, συμπεριλαμβανομένων και των διαδικασιών ηλεκτρονικών προμηθειών.
3. Παροχή υπηρεσιών ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των δημοσίων υπαλλήλων ως προς το πλαίσιο και την παροχή των υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τη διαχείριση των αλλαγών (change management). Η δράση αυτή μπορεί να περιλάβει κι ένα σκέλος που αφορά την δημοσιοποίηδη των επιτευγμάτων της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ευρύτερα στην ελληνική κοινωνία.
Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης
Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης είναι το επόμενο:
Δράση 1: Η δράση θα ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούνιο του 2015.
Δράση 2: Η ολοκλήρωση της δράσης συναρτάται με τον σχεδιασμό που θα έχει προηγηθεί και προβλέπεται να εκτελεσθεί σε φάσεις, με απώτατο χρονικό όριο το 2017.
Δράση 3: Η παροχή των υπηρεσιών ευαισθητοποίησης συναρτάται με την πραγματοποίηση συγκεκριμένων δράσεων του παρόντος Σχεδίου (π.χ. εισαγωγή και χρήση συστήματος ΣΔΑΚ, ERP και CRM) και τις σχετικές ανάγκες που θα παρουσιασθούν, με απώτατο ορίζοντα το 2016.
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
Τα αναμενόμενα κύρια αποτελέσματα είναι ενδεικτικά τα εξής:
• Βελτίωση των ψηφιακών ικανοτήτων των δημοσίων υπαλλήλων
• Ενημέρωση των δημοσίων υπαλλήλων σχετικά με τις δράσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ευαισθητοποίηση ως προς την καλύτερη δυνατή παροχή τους.
• Υποστήριξη των δημοσίων υπαλλήλων για την διαχείριση της αλλαγής (change management).

  • 28 Ιουλίου 2014, 10:08 | Νικόλαος Ανδρουλακάκης (Αντιπεριφερειάρχης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Περιφέρεια Αττικής)

    Ως γνωστόν η ηλεκτρονική εκπαίδευση είναι ένας συνδυασμός των όρων ‘ανοιχτή εκπαίδευση’ (Εκπαίδευση που ξεπερνά όρια όπως ο χώρος, ο χρόνος και η μέθοδος εκπαίδευσης) και ‘εκπαίδευση εξ αποστάσεως’ (διδασκαλία όπου οι μαθητές και οι καθηγητές χωρίζονται χωρικά και χρονικά) με την ενσωμάτωση αλληλεπιδρουσών τεχνολογιών, επικοινωνιακών συστημάτων και ενός χώρου στο διαδίκτυο. Όπως αναφέρθηκε και στη προηγούμενη δράση ψηφιακής κατάρτισης πολιτών η δημιουργία μίας ηλεκτρονικής ακαδημίας της ΕΝΠΕ, έρχεται να καλύψει την ανάγκη της δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης στοχεύοντας στην άμεση και συνεχή εκπαίδευση υπαλλήλων Τοπικής αυτοδιοίκησης Α και Β Βαθμού και των πολιτών.
    Ο σκοπός αυτής της δράσης εντάσσεται στις δράσεις ΒΣ8.1 “ψηφιακή κατάρτιση πολιτών” και ΒΣ8.2 “Ενίσχυση της ψηφιακής κατάρτισης του ΣΥΝΟΛΟΥ των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης” και δεν είναι άλλος αφενός μεν από την ψηφιακή κατάρτιση των πολιτών η οποία είναι σημαντική στο βαθμό που θα υποστηρίξει άτομα που είναι κυρίως μεσήλικες για να αποκτήσουν τις δυνατότητες χρήσης των ΤΠΕ και της πρόσβασης στις υπηρεσίες της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αλλά και αφετέρου η ψηφιακή κατάρτιση του συνόλου των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης, γεγονός που αποτελεί άμεση και σημαντική προϋπόθεση, αλλά και βασικό στοιχείο υποστήριξης των προσπαθειών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και ένταξης των ΤΠΕ στις καθημερινές λειτουργίες των υπηρεσιών.