Σχέδιο Δράσης OGP OGP

ΑΣ3.3: Κατάρτιση ολοκληρωμένης πολιτικής προμήθειας, χρήσης και λειτουργίας, διαχείρισης και συντήρησης των βασικών πληροφοριακών υποδομών και υπηρεσιών του Δημοσίου

Σκοπός:
Ο σκοπός αυτής της δέσμης δράσεων είναι η ορθή διαχείριση του κύκλου προμήθειας, χρήσης και λειτουργίας, διαχείρισης και συντήρησης των βασικών πληροφοριακών υποδομών και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων και των υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Συμμόρφωση με τις Γενικές Αρχές της Στρατηγικής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Διαλει-τουργι-κότηταΣυμμόρ-φωση ή Αιτιολό-γησηΕνοποίησηΕξοικονόμηση – Μη επανάληψηΜοναδι-κή Καταχώ-ρηση Δεδομέ-νωνΕφικτότητα – Βιωσιμότη-ταΔιαφάνεια – Ανάκτηση Εμπιστοσύ-νηςΠροσβασι-μότηταΑσφάλεια – ΙδιωτικότηταΣυμμετοχή Πολιτών

 

Χ

 

X

Χ

 

Χ

 

 

 

Συνοπτική Περιγραφή
Η δέσμη δράσεων συμπεριλαμβάνει ενδεικτικά τα εξής:
1. Την ανάπτυξη ολοκληρωμένης πολιτικής για τα πληροφοριακά συστήματα της Δημόσιας Διοίκησης (Policy Charter)
2. Την κατάρτιση σχεδίου στελέχωσης υπηρεσιών πληροφορικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των φορέων και μονάδων του Δημόσιου Τομέα με συναφές αντικείμενο
3. Τη δημιουργία του απαραίτητου θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και διοίκησης των υπηρεσιών πληροφορικής και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των φορέων και μονάδων του Δημόσιου Τομέα με συναφές αντικείμενο
4. Τη δημιουργία ενιαίου μητρώου πληροφοριακών υποδομών της Δημόσιας Διοίκησης
5. Την ανάπτυξη Κεντρικού Αποθετηρίου Μελετών και Ερευνών
6. Τη θεσμοθέτηση οργανωτικής δομής (governance framework and structure) της Διοίκησης για την υλοποίηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε στρατηγικό, επιχειρησιακό, τεχνολογικό και ελεγκτικό επίπεδο
Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης
Η ολοκλήρωση των δράσεων θα γίνει ως εξής:
Δράση 1: Μέχρι το τέλος του 2015.
Δράση 2: Σεπτέμβριος 2014
Δράση 3: Οκτώβριος 2014
Δράση 4: Ιούνιος 2015
Δράση 5: Δεκέμβριος 2014
Δράση 6: Οκτώβριος 2014
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
Τα αναμενόμενα κύρια αποτελέσματα είναι ενδεικτικά τα εξής:
• Ύπαρξη ενός Κοινού Πλαισίου Διαχείρισης και Παροχής ψηφιακών Υπηρεσιών (IT Service Management Framework) για την προμήθεια, χρήση και λειτουργία, διαχείριση και συντήρηση βασικών πληροφοριακών υποδομών
• Ύπαρξη ενός Πλαισίου Οργάνωσης και Διοίκησης (IT Governance Framework) των Γενικών Διευθύνσεων ή Διευθύνσεων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των υφιστάμενων σε αυτές οργανικών μονάδων Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης που θα κληθούν να υιοθετήσουν την Ενιαία Πολιτική
• Ύπαρξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος – αποθετηρίου για την προμήθεια, χρήση, λειτουργία, διαχείριση και συντήρηση βασικών πληροφοριακών υποδομών, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 3979/2011
• Δημοσιοποίηση στατιστικών στοιχείων, μελετών και ερευνών αλλά και αποφυγή επανάληψης μελετών και ερευνών για όμοια αντικείμενα και συνεπώς την άσκοπη επιβάρυνση των δημοσίων δαπανών
• Ύπαρξη ομάδων εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού ανά φορέα της Δημόσιας Διοίκησης για την πραγμάτωση της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δρασης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
• Ύπαρξη της δομής διοίκησης για την πραγματοποίηση του εγχειρήματος της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σε συνδυασμό με το σχέδιο δράσεων της Διοικητικής Μεταρρύθμισης και σε πλήρη συντονισμό με την πραγματοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής ΤΠΕ

  • 28 Ιουλίου 2014, 08:53 | Νικόλαος Ανδρουλακάκης (Αντιπεριφερειάρχης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Περιφέρεια Αττικής)

    Θα πρέπει να δοθεί λύση στα συμβόλαια συντήρησης των ΟΠΣΝΑ με τις ανάδοχες εταιρείες και άμεσα να γίνει μία αξιολόγηση των συστημάτων των ΟΠΣΝΑ. Μέχρι να δοθεί μία οριστική λύση με την ενοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων των περιφερειών να υπογραφτούν συμβόλαια συντήρησης όπου θα προβλέπεται και δημιουργία υπηρεσιών διαλειτουργικότητας των συστημάτων αυτών. Για παράδειγμα το ΟΠΣΝΑ Αγροτικής Ανάπτυξης στη ουσία υπολειτουργεί με υπαιτιότητα του αρμόδιου υπουργείου, ενώ η εφαρμογή των εποπτών υγείας σε άλλες περιφέρειες χρησιμοποιείται και σε άλλες όχι. Ειδικότερα στην περιφέρεια Αττικής το σύστημα των εποπτών στην ουσία έχει καταρρεύσει αφού λόγω μεγάλου όγκου δεδομένων, μία εισαγωγή ή αναζήτηση ελέγχου μπορεί να διαρκέσει αρκετά λεπτά ή να μην εκτελεσθεί ποτέ.