Σχέδιο Δράσης OGP OGP

ΓΣ9.2 Διασύνδεση Εμπορικών Μητρώων

Σκοπός
Ο σκοπός της δράσης αυτής είναι η διασύνδεση των ευρωπαϊκών εμπορικών μητρώων βάσει της Οδηγίας 2012/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπου συμπεριλαμβάνεται και το ΓΕΜΗ
Συμμόρφωση με τις Γενικές Αρχές της Στρατηγικής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Διαλει-τουργι-κότηταΣυμμόρ-φωση ή Αιτιολό-γησηΕνοποίησηΕξοικονόμηση – Μη επανάληψηΜοναδι-κή Καταχώ-ρηση Δεδομέ-νωνΕφικτότητα – Βιωσιμότη-ταΔιαφάνεια – Ανάκτηση Εμπιστοσύ-νηςΠροσβασι-μότηταΑσφάλεια – ΙδιωτικότηταΣυμμετοχή Πολιτών

Χ

 

Χ

Χ

Χ

 

 

X

 

 

Συνοπτική Περιγραφή
Η δράση αυτή περιλαμβάνει τις ενέργειες διασύνδεσης του ΓΕΜΗ με τα ευρωπαϊκά εμπορικά μητρώα, καθώς και τη διασύνδεση όλων των εμπορικών μητρώων στην χώρα.
Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης
Η λειτουργική διασύνδεση πρέπει να ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2014.
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
Τα αναμενόμενα κύρια αποτελέσματα είναι ενδεικτικά τα εξής:
• Δυνατότητα άμεσης αναταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των ευρωπαϊκών μητρώων και του ΓΕΜΗ.
• Βελτίωση της δυνατότητας πρόσβασης σε αντίστοιχες πληροφορίες από τα ελληνικά

  • 25 Ιουλίου 2014, 20:37 | Νικόλαος Ανδρουλακάκης (Αντιπεριφερειάρχης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Περιφέρεια Αττικής)

    Οπως είναι γνωστό οι αρμοδιότητες για τις Ανώνυμες εταιρείες πέρασαν απο τις περιφέρειες στο ΓΕΜΗ. Ομως ο έλεγχος ασκείται ακόμη απο τις περιφέρειες οι οποίες χρησιμοποιούν το μόνο ΟΠΣΝΑ που δουλεύει ικανοποιητικά με ελάχιστα προβλήματα. Η έλλειψη όμως κρατικού συντονισμού οδήγησε στη δημιουργία νέου πληροφοριακού συστήματος για το ΓΕΜΗ το οποίο δεν διαλειτουργεί καθόλου με το ΟΠΣΝΑ των περιφερειών. Αποτέλεσμα είναι οι αρμόδιοι υπάλληλοι των περιφερειών να δουλεύουν δύο συστήματα και να μεταφέρουν μόνοι τους πληροφορίες απο το ένα σύστημα στο άλλο, κάτι που έχει δημιουργήσει εκρηκτικές καταστασεις και πολύμηνες καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων ιδιαίτερα στην περιφέρεια Αττικής. Θα πρέπει λοιπόν άμεσα μέσα στο 2014 να διαλειτουργήσουν η εφαρμογή του ΓΕΜΗ με το ΟΠΣΝΑ των ΑΕ των περιφερειών.