Σχέδιο Δράσης OGP OGP

ΑΣ3.4: Κατάρτιση στρατηγικής για την ανάπτυξη των υπηρεσιών κυβερνητικού υπολογιστικού νέφους (Greek GCloud Strategy) για τη Δημόσια Διοίκηση

Σκοπός
Ο σκοπός της δράσης αυτής είναι η κατάρτιση στρατηγικής για την καλύτερη εκμετάλλευση και διαχείριση των πληροφοριακών συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης, με χρήση όλων των δυνατοτήτων που δίνει η τεχνολογία του κυβερνητικού υπολογιστικού νέφους (GCloud).
Συμμόρφωση με τις Γενικές Αρχές της Στρατηγικής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Διαλει-τουργι-κότηταΣυμμόρ-φωση ή Αιτιολό-γησηΕνοποίησηΕξοικονόμηση – Μη επανάληψηΜοναδι-κή Καταχώ-ρηση Δεδομέ-νωνΕφικτότητα – Βιωσιμότη-ταΔιαφάνεια – Ανάκτηση Εμπιστοσύ-νηςΠροσβασι-μότηταΑσφάλεια – ΙδιωτικότηταΣυμμετοχή Πολιτών

 

Χ

Χ

X

Χ

Χ

 

Χ

 

 

Συνοπτική Περιγραφή
Η δράση περιλαμβάνει την κατάρτιση στρατηγικής η οποία θα περιγράφει πως θα χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία κυβερνητικού νέφους για την αναζήτηση και επιλογή λύσεων προς καλύτερη εκμετάλλευση των υφιστάμενων και των σχεδιαζόμενων πληροφοριακών υποδομών (π.χ. data centers), εξετάζοντας παράλληλα και θέματα όπως ο προσδιορισμός των υπηρεσιών νέφους που θα αναπτυχθούν και οι φορείς που θα εμπλακούν στο εγχείρημα.
Στόχος της δράσης είναι να γίνεται κοινή χρήση υπολογιστικών υποδομών από τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης μειώνοντας με αυτό τον τρόπο το κόστος συντήρησης, υποστήριξης αυτών των υποδομών και αυξάνοντας το βαθμό αξιοποίησης των υποδομών που υπάρχουν ή θα δημιουργηθούν (GCloud). Στο πλαίσιο αυτής της δράσης θα διαμορφωθούν οι τυποποιημένες υπηρεσίες που θα παρέχονται στους φορείς σε επίπεδο υπολογιστικών υποδομών. Παράλληλα θα διαμορφωθούν τα επίπεδα ποιότητας παροχής αυτών των υπηρεσιών και θα υπολογιστεί με όρους κοστοστρέφιας η επιβάρυνση του προϋπολογισμού του κάθε φορέα για τις υπηρεσίες που αξιοποιεί σε σχέση με τις κοινές υπολογιστικές υποδομές. Παράλληλα θα σχεδιαστεί ο τρόπος διοίκησης αυτών των κοινών υπολογιστικών υποδομών σε σχέση με τις υποδομές, τις εφαρμογές και τα δεδομένα που θα φιλοξενούνται.

Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης
Η ολοκλήρωση των δράσης θα γίνει μέχρι τον Δεκέμβριο του 2014.
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
Τα αναμενόμενα κύρια αποτελέσματα είναι ενδεικτικά τα εξής:
• Υιοθέτηση τεχνολογιών που θα ενισχύσουν την προσπάθεια καλύτερης εκμετάλλευσης των data centers και των άλλων πληροφοριακών υποδομών της Δημόσιας Διοίκησης
• Δημιουργία προϋποθέσεων χρήσης ενιαίου virtual desktop από τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης
• Δημιουργία περιβάλλοντος παροχής υπηρεσιών κυβερνητικού υπολογιστικού νέφους

 • 28 Ιουλίου 2014, 09:40 | Νικόλαος Ανδρουλακάκης (Αντιπεριφερειάρχης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Περιφέρεια Αττικής)

  Η κατάρτιση στρατηγικής η οποία θα περιγράφει πως θα χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία κυβερνητικού νέφους για την αναζήτηση και επιλογή λύσεων προς καλύτερη εκμετάλλευση των υφιστάμενων και των σχεδιαζόμενων πληροφοριακών υποδομών θα πρέπει να λάβει υπόψη της την πάγια θέση της ΕΝΠΕ για δημιουργία ενός data center σε κάθε περιφέρεια που θα εξυπηρετεί και τους Δήμους που ανήκουν στην χωρικής της αρμοδιότητα.
  Έτσι με αυτό τον τρόπο θα μειωθεί το κόστος συντήρησης, υποστήριξης αυτών των υποδομών αυξάνοντας το βαθμό αξιοποίησης των υποδομών που υπάρχουν ή θα δημιουργηθούν (GCloud). Στο πλαίσιο αυτής της δράσης θα διαμορφωθούν οι τυποποιημένες υπηρεσίες που θα παρέχονται στους φορείς σε επίπεδο υπολογιστικών υποδομών. Τα πλεονεκτήματα από την χρήση του data center από μία περιφέρεια και τους δήμους χωρικής αρμοδιότητας της, συνοψίζονται αμέσως παρακάτω
  • Εξοικονόμηση Ενέργειας
  • Εξοικονόμηση Υπολογιστικών Πόρων
  • Εξοικονόμηση Ανθρωπίνων Πόρων, εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού
  • Φυσική Ασφάλεια Δεδομένων και Εξοπλισμού
  • Προστασία Δεδομένων με Αξιόπιστα Αντίγραφα Ασφαλείας (Backup) που δημιουργούνται στο Data Center και μεταφέρονται σε άλλο σημείο
  • Αδιάλειπτη λειτουργία επιχείρησης (Business Continuity)
  • Πρόσβαση στις υπηρεσίες από παντού

 • 10 Ιουλίου 2014, 16:42 | Περικλῆς Φερεσιὰδής

  όλοι οι δημόσιοι οργανισμοί να κατασκευάζουν τουλάχιστον το δικό τους λειτουργικό σύστημα για τούς υπολογιστές τους, με εργαλεία ανοικτού κώδικα και μοντάρισμα λογισμικών ανοικτού κώδικα, και με μεθοδολογία ανοικτού κώδικα -ούτως ώστε να είναι διαυγή, διαφανή και προσβάσιμα στους αποδέκτες των υπηρεσιών- να μην το εισάγουν ακόμη και αυτό, και να το βελτιώνουν, in-house και crowd-sourced, δίχως το δαπανηρό outsourcing στις ίδιες και στις ίδιες πολυεθνικές