Σχέδιο Δράσης OGP OGP

5. ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΣΗΣ

Η πραγματοποίηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης βασίζεται σε μια συγκεκριμένη μεθοδολογία, καθώς και σε συγκεκριμένες θεσμικές προσεγγίσεις, όπως αναφέρονται στη συνέχεια. Τα βασικά στοιχεία της συνολικής μεθοδολογικής προσέγγισης περιλαμβάνουν τα κριτήρια επιλογής δράσεων και έργων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΗΛΔΙΑ), τον ορισμό των βασικών δομικών στοιχείων για την πραγματοποίηση της ΗΛΔΙΑ, καθώς και τις βασικές ενέργειες για την πραγματοποίησή της.