Σχέδιο Δράσης OGP OGP

BΣ4.2 Λειτουργία Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Προμηθειών

Σκοπός
Ο σκοπός της δέσμης δράσεων αυτής είναι η διαφανής λειτουργία του κράτους, η αξιοκρατική ανάθεση έργων, καθώς και η καλύτερη χρήση των δημόσιων πόρων.
Συμμόρφωση με τις Γενικές Αρχές της Στρατηγικής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Διαλει-τουργι-κότηταΣυμμόρ-φωση ή Αιτιολό-γησηΕνοποίησηΕξοικονόμηση – Μη επανάληψηΜοναδι-κή Καταχώ-ρηση Δεδομέ-νωνΕφικτότητα – Βιωσιμότη-ταΔιαφάνεια – Ανάκτηση Εμπιστοσύ-νηςΠροσβασι-μότηταΑσφάλεια – ΙδιωτικότηταΣυμμετοχή Πολιτών

 

 

 

Χ

 

 

Χ

 

 

 

Συνοπτική Περιγραφή
Η δράση αυτή περιλαμβάνει τη λειτουργία ενός συστήματος που υποστηρίζει ηλεκτρονικά τη διαδικασία ανάθεσης και υλοποίησης των δημοσίων συμβάσεων.
Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης
Η δράση ουσιαστικά περιλαμβάνει επεκτάσεις οι οποίες θα έχουν ολοκληρωθεί και το σύστημα θα βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία μέχρι το τέλος του 2014.
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
Τα αναμενόμενα κύρια αποτελέσματα είναι ενδεικτικά τα εξής:
• Ύπαρξη συστήματος καi διαδικασιών που μέσω της ηλεκτρονικής διαχείρισης αυξάνουν τη διαφάνεια των προμηθειών.
• Προώθηση της καλύτερης διαχείρισης των δημόσιων πόρων.