Σχέδιο Δράσης OGP OGP

ΒΣ5.1: Αναβάθμιση της Κεντρικής Διαδικτυακής Πύλης Ενιαίας Πρόσβασης στις Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα

Σκοπός
Ο σκοπός της δράσης αυτής είναι η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς πολίτες μέσω μίας πύλης ενιαίας πρόσβασης.
Συμμόρφωση με τις Γενικές Αρχές της Στρατηγικής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Διαλει-τουργι-κότηταΣυμμόρ-φωση ή Αιτιολό-γησηΕνοποίησηΕξοικονόμηση – Μη επανάληψηΜοναδι-κή Καταχώ-ρηση Δεδομέ-νωνΕφικτότητα – Βιωσιμότη-ταΔιαφάνεια – Ανάκτηση Εμπιστοσύ-νηςΠροσβασι-μότηταΑσφάλεια – ΙδιωτικότηταΣυμμετοχή Πολιτών

 

 

 

Χ

 

 

Χ

X

 

X

Συνοπτική Περιγραφή
Η δράση αυτή περιλαμβάνει ενέργειες αναβάθμισης της Κεντρικής Διαδικτυακής Πύλης Ενιαίας Πρόσβασης στις υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα, έτσι ώστε να προωθηθεί η ολοκλήρωση των 20 βασικών υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (12 για τους πολίτες και 8 για επιχειρήσεις). Η δράση αυτή συσχετίζεται άμεσα με την ανάπτυξη και θέση σε λειτουργία του συστήματος CRMS.
Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης
Η δράση ουσιαστικά περιλαμβάνει υπηρεσίες υποστήριξης της λειτουργίας της Πύλης οι οποίες θα έχουν ολοκληρωθει μέχρι το τέλος του 2015.
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
Τα αναμενόμενα κύρια αποτελέσματα είναι ενδεικτικά τα εξής:
• Ενίσχυση της λειτουργικότητας της Πύλης.
• Βελτίωση της εμπειρίας των πολιτών όταν χρησιμοποιούν την Πύλη.