Σχέδιο Δράσης OGP OGP

ΒΣ7.1: Διεύρυνση εφαρμογής συστημάτων που προάγουν τις διαφανείς διαδικασίες στην Δημόσια Διοίκηση

Σκοπός
Ο σκοπός της δέσμης δράσεων αυτής είναι η ανάδειξη της διαφάνειας και της λογοδοσίας ως σημαντικών αρχών και πρακτικών εφαρμοζόμενων από όλες τις κρατικές υπηρεσίες και φορείς.
Συμμόρφωση με τις Γενικές Αρχές της Στρατηγικής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Διαλει-τουργι-κότηταΣυμμόρ-φωση ή Αιτιολό-γησηΕνοποίησηΕξοικονόμηση – Μη επανάληψηΜοναδι-κή Καταχώ-ρηση Δεδομέ-νωνΕφικτότητα – Βιωσιμότη-ταΔιαφάνεια – Ανάκτηση Εμπιστοσύ-νηςΠροσβασι-μότηταΑσφάλεια – ΙδιωτικότηταΣυμμετοχή Πολιτών

 

 

 

 

 

 

Χ

 

 

X

Συνοπτική Περιγραφή
Η δέσμη δράσεων περιλαμβάνει ενδεικτικά τα εξής:
1. Ενίσχυση και αναβάθμιση της λειτουργικότητας της Δι@ύγειας (Δημιουργία ενός συστήματος ορθής – και όσο το δυνατόν πλήρους ανά τομέα – δομημένης συγκέντρωσης και επεξεργασίας δεδομένων από διάφορες πηγές δεδομένων του Δημοσίου και στη συνέχεια διάθεσης αυτών προς το ευρύ κοινό. Ένα διακριτό υποσύστημα θα είναι προσβάσιμο από τους αρμόδιους φορείς για περαιτέρω αξιοποίηση και εξαγωγή εξειδικευμένων αναφορών με σκοπό την παρακολούθηση της δομής, λειτουργίας και δράσης της δημόσιας διοίκησης καθώς και της παρακολούθησης των δαπανών και των προμηθειών και την υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων)
2. Βελτίωση θεσμικού πλαισίου για το Πρόγραμμα Δι@ύγεια με σκοπό την ενδυνάμωση του θεσμού και την αποτροπή κάθε είδους καταστρατήγησης.
3. Δημοσιοποίηση πληροφοριών για τις προμήθειες του Δημόσιου Τομέα (λειτουργία Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων ως τμήματος του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων – η δημοσιοποίηση των πληροφοριών αυτών θα ενισχύσει την αξιοπιστία, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία στις λειτουργίες των κρατικών προμηθειών).
Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης
Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης είναι το επόμενο:
Δράση 1: Η δράση θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2015.
Δράση 2: Η δράση θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2014.
Δράση 2: Η δράση θα ολοκληρωθεί εντός του 2014 και το σύστημα θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία.
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι τα εξής:
• Βελτίωση της χρήσης της Δι@ύγειας
• Ενίσχυση της διαφάνειας στο πεδίο των προμηθειών της Δημόσιας Διοίκησης