Σχέδιο Δράσης OGP OGP

ΑΣ2.1: Ανοικτή, διαφανής και ασφαλής διακίνηση δημόσιων εγγράφων

Σκοπός
Ο σκοπός αυτής της δέσμης δράσεων είναι η επίσπευση του διοικητικού έργου, η ενίσχυση της προσπάθειας αύξησης της παραγωγικότητας, η αύξηση της διαφάνειας, καθώς και η βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Συμμόρφωση με τις Γενικές Αρχές της Στρατηγικής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Διαλει-τουργι-κότηταΣυμμόρ-φωση ή Αιτιολό-γησηΕνοποίησηΕξοικονόμηση – Μη επανάληψηΜοναδι-κή Καταχώ-ρηση Δεδομέ-νωνΕφικτότητα – Βιωσιμότη-ταΔιαφάνεια – Ανάκτηση Εμπιστοσύ-νηςΠροσβασι-μότηταΑσφάλεια – ΙδιωτικότηταΣυμμετοχή Πολιτών

Χ

 

 

X

Χ

 

Χ

Χ

Χ

Χ

Συνοπτική Περιγραφή
Η δέσμη δράσεων περιλαμβάνει ενδεικτικά τα εξής:
1. Προσδιορισμό των 10 πλέον σημαντικών και συχνά διακινούμενων εγγράφων στην Δημόσια Διοίκηση, με συνεργασία αρχικώς των Υπουργείων Δοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υγείας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, καθώς και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων
2. Ηλεκτρονική μοντελοποίηση των εγγράφων και των διαδικασιών ασφαλούς διακίνησής τους, λαμβάνοντας υπόψη και το Πλαίσιο Παροχής Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
3. Επικαιροποίηση των διαδικασιών και των ροών εργασίας των βασικών φορέων Δημόσιας Διοίκησης, διακίνηση εγγράφων με τη χρήση του κατάλληλου λογισμικού
4. Επέκταση της ηλεκτρονικής μοντελοποίησης των διακινούμενων εγγράφων και σε άλλους φορείς, μέσω της δημιουργίας κοινών παρονομαστών σχετιζόμενων με τα διακινούμενα έγγραφα και τις αντίστοιχες διαδικασίες διακίνησής τους, συμπεριλαμβάνοντας και σχετικές δράσεις για τους Φορείς της Αυτοδιοίκησης.
5. Προσδιορισμό μοντέλου χρήσης των ηλεκτρονικών υπογραφών, λαμβάνοντας υπόψη το σχετικό Ευρωπαϊκό Κανονιστικό πλαίσιο (eIDAS)
6. Επέκταση της εφαρμογής των ηλεκτρονικών υπογραφών με καθολικό τρόπο στις υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα, δημιουργώντας το απαραίτητο πλαίσιο διαλειτουργικότητας
7. Δημιουργία θεσμικού πλαισίου που θα καθιστά υποχρεωτική την εφαρμογή των ψηφιακών υπογραφών τόσο στη διακίνηση των ηλεκτρονικών εγγράφων μέσα σε κάθε φορέα του Δημόσιου Τομέα, όσο και στη διακίνηση τους ανάμεσα σε φορείς της Δημόσιας Διοίκησης
Οι δράσεις αυτές θα υποστηρίξουν και θα προωθήσουν την σταδιακή απλοποίηση και προτυποποίηση των εγγράφων της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και την ηλεκτρονική διακίνησή τους είτε μέσω των Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, είτε μεταξύ της τελευταίας και των πολιτών και των επιχειρήσεων.
Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης
Η ολοκλήρωση των δράσεων θα γίνει ως εξής:
Δράση 1: Οκτώβριος 2014.
Δράση 2: Δεκέμβριος 2014
Δράση 3: Ιούνιος 2015
Δράση 4: Δεκέμβριος 2015 (η ολοκλήρωση της δράσης έχει άμεση σχέση με τις εργασίες λειτουργικής αναδιοργάνωσης – BPR των δημόσιων Φορέων στο πλαίσιο της Διοικητικής Μεταρρύθμισης)
Δράση 5: Σεπτέμβριος 2014
Δράση 6: Δεκέμβριος 2014
Δράση 7: Δεκέμβριος 2014
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
Τα αναμενόμενα κύρια αποτελέσματα είναι ενδεικτικώς τα εξής:
• Ύπαρξη ενιαίων ηλεκτρονικών μοντέλων των βασικών διακινούμενων εγγράφων του Δημόσιου Τομέα που διευκολύνουν τη διακίνησή τους και τη δημιουργία ενιαίας εικόνας στους πολίτες και στις επιχειρήσεις.
• Ύπαρξη διαδικασιών διακίνησης εγγράφων με ασφαλή τρόπο.
• Δημιουργία λειτουργικού μοντέλου λειτουργικών διεργασιών των Φορέων του Δημόσιου Τομέα.
• Μείωση του κόστους διακίνησης εγγράφων, βελτίωση της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

  • 8 Αυγούστου 2014, 06:37 | Βασίλης

    Ιδιαίτερα αισιόδοξα χρονοδιαγράμματα.

  • 28 Ιουλίου 2014, 07:58 | Νικόλαος Ανδρουλακάκης (Αντιπεριφερειάρχης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Περιφέρεια Αττικής)

    Στη δράση αυτή θεωρούμε ότι τα σχετικά χρονοδιαγράμματα δεν είναι εφικτά. Για παράδειγμα η επέκταση της εφαρμογής των ηλεκτρονικών υπογραφών με καθολικό τρόπο στις υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα, μέχρι το τέλος του 2014 είναι αδύνατον να εφαρμοστεί.
    Όσον αφορά την εφαρμογή της ηλεκτρονικής υπογραφής στις Περιφέρειες της χώρας, σας αναφέρουμε ότι ήδη αρκετές από αυτές εφαρμόζουν την ηλεκτρονική υπογραφή όχι βέβαια με καθολικό τρόπο αφού υπάρχουν δυσκολίες και καθυστερήσεις στην προμήθεια των σχετικών ψηφιακών πιστοποιητικών, στην εκπαίδευση των υπαλλήλων αλλά και στη διαδικασία πιστοποίησης τους από την Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Ειδικά η διαδικασία της πιστοποίησης των χρηστών που δικαιούνται ηλεκτρονικής υπογραφής θα πρέπει να επανασχεδιασθεί, αλλιώς κανένα χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της ηλεκτρονικής υπογραφής δεν είναι εφικτό