Σχέδιο Δράσης OGP OGP

4.3 Επίπεδο Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Κυβέρνησης

Στο επίπεδο αυτό περιλαμβάνονται οι επόμενες δράσεις:
• Σύστημα αυθεντικοποίησης πολιτών / επιχειρήσεων
• Διασύνδεση των διαφόρων portals και βάσεων δεδομένων / μητρώων του Δημόσιου Τομέα με το σύστημα CRMS.