Σχέδιο Δράσης OGP OGP

8. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

Η ενιαία διοίκηση του σχεδίου δράσης αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της επίτευξης των στόχων της Στρατηγικής της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Η ύπαρξη μίας ενιαίας δομής διοίκησης του εγχειρήματος είναι ούτως ή άλλως άρρηκτα συνδεδεμενη με την εξαγγελία, την τήρηση και την πλήρη εφαρμογή των αρχών της Στρατηγικής αυτής.
Λαμβάνοντας, επομένως, υπόψη τα προηγούμενα η δομή αυτή θα πρέπει να προσδιοριστεί το ταχύτερο δυνατόν, με μέγιστο χρονικό ορίζοντα το δεύτερο εξάμηνο του 2014. Η νέα δομή διοίκησης θα έχει την κεντρική ευθύνη και την αρμοδιότητα της διαχείρισης του κυλιόμενου σχεδίου δράσης (παρακολούθηση, αξιολόγηση, αναθεώρηση, ενημέρωση) έτσι ώστε αυτό να είναι πάντοτε εγκύρως και εγκαίρως διαμορφωμένο. Τη συνολική ευθύνη της διοίκησης του σχεδίου δράσης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης θα έχει το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης θα αναλάβει την πρωτοβουλία για τη διαμόρφωση της δομής διοίκησης του σχεδίου.
Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της λειτουργίας της η νέα δομή διοίκησης θα έχει την αρμοδιότητα και την ευθύνη να εξετάζει ή να πράττει τουλάχιστον τα επόμενα:
• Ετήσια αξιολόγηση, αναθεώρηση και ενημέρωση του κυλιόμενου σχεδίου δράσης.
• Συμφωνία των προτεινόμενων δράσεων / έργων με τις Αρχές της Στρατηγικής της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
• Παρακολούθηση της προόδου της πραγματοποίησης των δράσεων και των επιμέρους έργων.
• Συντονισμός των δράσεων / έργων των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης έτσι ώστε να μην υπάρχουν επαναλήψεις ή επικαλύψεις.
• Εκτίμηση των πιθανών σημείων διακινδύνευσης της πλήρους και συνεπούς υλοποίησης του σχεδίου δράσης, μέσω του προσδιορισμού των εμφανιζόμενων κινδύνων, των επιπτώσεών τους και των τρόπων αντιμετώπισης τόσο των κινδύνων, όσο και των επιπτώσεων αυτών.
• Συνεργασία με τους φορείς υλοποίησης ή λειτουργίας των έργων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την αξιολόγηση του βαθμού παροχής των απαραίτητων υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και συνεχής καταγραφή νέων αναγκών.
• Ιεράρχηση των νέων αναγκών και διαμόρφωση νέων δράσεων, σε συνεργασία, όπου αυτό απαιτείται, με τους εμπλεκόμενους φορείς.
• Εκτίμηση του βέλτιστου δυνατού τρόπου της χρήσης των χρηματικών πόρων που διατίθενται για τις δράσεις της Ηλεκτρονικής Διακυβέρησης.
• Συνεργασία με τους απαραίτητους φορείς έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι το σχέδιο δράσης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καλύπτει τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας, αλλά κι ότι υποστηρίζει αποτελεσματικά τις προσπάθειες της Διοικητικής Μεταρρύθμισης.
• Τήρηση ενός ενιαίου ηλεκτρονικού συστήματος παρακολούθησης της προόδου όλων των έργων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανεξαρτήτως του φορέα υλοποίησης ή λειτουργίας.
• Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας πραγματοποίησης των δράσεων και των επιμέρους έργων, έτσι ώστε να καταγραφούν όλα τα δεδομένα που δημιουργούν καθυστερήσεις ή προβλήματα στην πραγματοποίηση αυτή.
• Ανάληψη πρωτοβουλιών εύρεσης τρόπων και μεθόδων οριζόντιας αντιμετώπισης των καθυστερήσεων και των προβλημάτων αυτών.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά το πρώτο διάστημα της εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης θα υπάρξουν πολλές ανάγκες μελετών και εμπειρογνωμοσυνών, η Δομή Διοίκησης θα χρησιμοποιήσει την διαδικασία των συμβάσεων-πλαίσιο για να εξασφαλίσει την πρόσβαση, όποτε αυτό γίνει αναγκαίο, σε άκρως εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.
Κατά το μεταβατικό διάστημα μέχρι την ανάληψη της ευθύνης διοίκησης του σχεδίου δράσης από τη νέα δομή διοίκησης, θα συνεχίσει να ισχύει η παρούσα δομή, όπως ορίζεται από την υφιστάμενη νομοθεσία.

  • 25 Ιουλίου 2014, 20:03 | Νικόλαος Ανδρουλακάκης (Αντιπεριφερειάρχης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Περιφέρεια Αττικής)

    Η νέα δομή διοίκησης του σχεδίου δράσης θα πρέπει να περιλαμβάνει έμπειρα στελέχη του Δημοσίου,τα οποία θα προέρχονται από τους φορείς του δημοσίου που θα συμμετέχουν στο σχέδιο αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης Α και Β βαθμού. Δεν θα πρέπει να είναι πολιτικά πρόσωπα ή αιρετοί ώστε να υπάρχει μία συνέχεια στη λειτουργία της διοίκησης σε βάθος επταετίας. Ο υπεύθυνος της ομάδας διοίκησης θα πρέπει να είναι ανώτατο στέλεχος του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και θα λογοδοτεί απευθείας στον υπουργό ή υφυπουργό.