Σχέδιο Δράσης OGP OGP

4.1 Επίπεδο Υποδομών ΤΠΕ και Οργάνωσης

Στο επίπεδο αυτό ανήκουν οι δράσεις και τα έργα που προσφέρουν την απαραίτητη υποδομή για την υποστήριξη της Δημόσιας Πληροφορικής, της επικοινωνίας και της οργάνωσης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και εξειδικεύονται ως εξής:
• Υποδομές ευρυζωνικής επικοινωνίας
• Υποδομές υποστήριξης λειτουργιών κέντρων δεδομένων (data centres)
• Υποδομές υποστήριξης λειτουργιών ασφαλούς διακίνησης πληροφοριών και αυθεντικοποίησης
• Πρότυπα και αρχές εφαρμογής διαλειτουργικότητας κυρίως στον τομέα των μεγάλων μητρώων/ βάσεων δεδομένων
• Καταγραφή υφιστάμενων υποδομών πληροφορικής της Δημόσιας Διοίκησης και δημιουργία αποθετηρίου μελετών.
• Σαφής πολιτική και πρότυπα για την οργάνωση και την αρχιτεκτονική της Δημόσιας Πληροφορικής
• Προσδιορισμός της δομής οργάνωσης και διοίκησης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.