Σχέδιο Δράσης OGP OGP

6.1.2 Δράσεις Καταλύτες (Enablers) της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Οι δράσεις καταλύτες του παρόντος σχεδίου, που αποτελούν και τον κορμό της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, περιλαμβάνουν συγκεκριμένα έργα που είναι τα επόμενα:
• Πολιτική Δημόσιας πληροφορικής (IT Policy): Η δράση αυτή καθορίζει τις αρχές και την πολιτική της Δημόσιας Πληροφορικής, διαμορφώνοντας έτσι τις προδιαγραφές και τα πρότυπα για την διαμόρφωση ενός μεγάλου αριθμού δομικών στοιχείων της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (π.χ. διαδικτυακές πύλες, τυποποιημένες φόρμες και εξοπλισμός, ηλεκτρονική αρχειοθέτηση, κ.λπ.). Αποτελεί σημαντικό θεμέλιο λίθο για την βέλτιστη ανάπτυξη των δράσεων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και πρέπει να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατόν. Αποτελεί ευθύνη του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης η εκτέλεση του έργου. Στη συνέχεια όλοι οι Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης θα λαμβάνουν υπόψη τις αρχές, τις προδιαγραφές και τα πρότυπα που θα οριστούν από το έργο.
• Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Τώρα (eGov Now): Η δράση αυτή προσδιορίζει τις αρχές και τα εργαλεία διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων του Δημόσιου Τομέα, συμπεριλαμβανοομένων και μεγάλων βάσεων δεδομένων / μητρώων, τα οποία αποτελούν σημαντικό δομικό στοιχείο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Επίσης υποστηρίζει και άλλα δομικά στοιχεία όπως η διακίνηση εγγράφων και πληροφοριών, η πιστοποιημένη ανταλλαγή εγγράφων, οι διεπαφές διαλειτουργικότητας, κ.λπ. Η κατά το ταχύτερο δυνατόν ολοκλήρωσή της θα οδηγήσει στην καλύτερη εκμετάλλευση των πληροφοριών που υπάρχουν στα μητρώα, προωθώντας και την καλύτερη συνεργασία μεταξύ υπηρεσιών (π.χ. ΟΑΕΔ, Υπουργείο Εργασίας, Υπουργείο Ασφάλισης). Αποτελεί ευθύνη του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης η εκτέλεση του έργου. Στη συνέχεια όλοι οι Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης θα λαμβάνουν υπόψη τις αρχές, τις προδιαγραφές και τα πρότυπα που θα οριστούν από το έργο.
• Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Κεφαλαίου (HRMS): Η δράση αυτή (Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Κεφαλαίου) σχετίζεται με την ανάπτυξη της αποτελεσματικής και αποδοτικής διαχείρισης ανθρώπινων πόρων στον Δημόσιο Τομέα. Αποτελεί ευθύνη του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης η εκτέλεση του έργου. Στη συνέχεια θα αποτελεί ευθύνη των Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης η διασύνδεση με το σύστημα και η χρήση του.
• Σύστημα χρηματοοικονομικής και δημοσιονομικής διαχείρισης (ERP): Το σύστημα δημοσιονομικής διαχείρισης αποτελεί δράση που σχετίζεται τόσο με τη δημιουργία και την εκμετάλλευση δομικών στοιχείων, όσο και με την επίτευξη της καλύτερης δυνατής χρηματοοικονομικής διαχείρισης του Δημόσιου Τομέα. Αποτελεί ευθύνη του Υπουργείου Οικονομικών η εκτέλεση του έργου. Στη συνέχεια θα αποτελεί ευθύνη των Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης η διασύνδεση με το σύστημα και η χρήση του.
• Σύστημα διαχείρισης σχέσεων με του ς πολίτες (CRMS): To σύστημα διαχείρισης των πολιτών αποτελεί δράση που σχετίζεται τόσο με τη δημιουργία και την εκμετάλλευση δομικών στοιχείων, όσο και με τη δυνατότητα της πρόσβασης των χρηστών στις υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης από μία μοναδική Πύλη Ενιαίας Πρόσβασης. Αποτελεί ευθύνη του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης η εκτέλεση του έργου. Στη συνέχεια θα αποτελεί ευθύνη των Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης η διασύνδεση με το σύστημα και η χρήση του.
Κατά συνέπεια, οι προηγούμενες δράσεις είναι εξαιρετικά σημαντικές για την πραγματοποίηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στη χώρα.
Οι δράσεις αυτές μπορούν να κατηγοριοποιηθούν και ως εξής:

 

ΔΡΑΣΗ / ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑΛΥΤΗ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
IT Policy

Χ

X

X

X

eGov Now

X

X

X

HRMS

X

X

Χ

ERP

X

X

Χ

CRMS

X

X

Χ