Σχέδιο Δράσης OGP OGP

6.3.3 Συσχέτιση Δράσεων με τη Διοικητική Μεταρρύθμιση

Το σύνολο των δράσεων για την πραγματοποίηση της Ηλεκτρονκής Διακυβέρνησης έχει ως κεντρικό σκοπό να υποστηρίξει τη συνολική προσπάθεια της Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Στο πλαίσιο αυτό, η συσχέτιση των επιμέρους δράσεων με την υποστήριξη των Πυλώνων του Σχεδίου Δράσης της Διοικητικής Μεταρρύθμισης έχει ως εξής :