Σχέδιο Δράσης OGP OGP

3.1.3 Πλαίσιο και Δομή Οργάνωσης

Η εφαρμογή της στρατηγικής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης απαιτεί και περιλαμβάνει ένα σύνθετο και πολύπλοκο πρόγραμμα δράσεων και έργων, συνεχώς προσαρμοζόμενο στις ανάγκες και τις απαιτήσεις τόσο του συνόλου της Δημόσιας Διοίκησης, όσο και των πολιτών και των επιχειρήσεων. Η εμπειρία δείχνει ότι η πρακτική δέσμευση στην έγκαιρη, ορθή και εντός προϋπολογισμού πραγματοποίηση των δράσεων, καθώς και η διαφάνεια και η λογοδοσία αποτελούν εξαιρετικά σημαντικούς παράγοντες για την επιτυχία του όλου εγχειρήματος.
Για τον λόγο αυτό απαιτείται η δημιουργία μίας δομής διοίκησης του εγχειρήματος αυτού, αποτελούμενη από άτομα που θα κινητοποιήσουν τον κρατικό μηχανισμό, θα προωθήσουν τις απαραίτητες ενέργειες ωρίμανσης νομικού, τεχνικού ή χρηματοδοτικού χαρακτήρα, θα υποστηρίξουν τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, την εφαρμογή και την εκτέλεση δράσεων, θα υποστηρίξουν τον μετασχηματισμό των φορέων και των υπηρεσιών που θα επηρεασθούν από τις εφαρμογές και τα συστήματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, θα συντονίσουν τις δράσεις όπου εμπλέκονται πολλοί φορείς και υπηρεσίες, θα αξιολογούν τον βαθμό πραγματοποίησης των εκάστοτε σχεδιαζόμενων δράσεων / έργων και επίτευξης των τεθέντων στόχων ώς προς τα αναμενόμενα αποτελέσματα και θα προχωρούν συστηματικά και με συνέπεια στην ολοκλήρωση του εγχειρήματος.