Σχέδιο Δράσης OGP OGP

6.3.2 Χρονική Προτεραιοποίηση Πραγματοποίησης Δράσεων

Λαμβάνοντας υπόψη τα προηγούμενα, οι βασικές δράσεις για την διετία 2014-2015 μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως προς την χρονική τους πραγματοποίηση ως εξής:
Έτος 2014

ΔΕΣΜΗ ΔΡΑΣΕΩΝ / ΔΡΑΣΗ

ΧΡΟΝΟΣ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

 1. 1.      ΑΣ 2.1 Προσδιορισμός μοντέλου χρήσης των ηλεκτρονικών υπογραφών, λαμβάνοντας υπόψη το σχετικό Ευρωπαϊκό Κανονιστικό πλαίσιο (eIDAS)

Σεπτέμβριος 2014

 1. 2.      ΑΣ 3.3 Κατάρτιση σχεδίου στελέχωσης υπηρεσιών πληροφορικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των φορέων και μονάδων του Δημόσιου Τομέα με συναφές αντικείμενο

Σεπτέμβριος 2014 – ΟΡΟΣΗΜΟ

 1. 3.      ΑΣ 3.3 Δημιουργία του απαραίτητου θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και διοίκησης των υπηρεσιών πληροφορικής και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των φορέων και μονάδων του Δημόσιου Τομέα με συναφές αντικείμενο

Σεπτέμβριος 2014 – ΟΡΟΣΗΜΟ

 1. 4.      ΑΣ 3.3 Θεσμοθέτηση οργανωτικής δομής (governance framework and structure) της Διοίκησης για την υλοποίηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε στρατηγικό, επιχειρησιακό, τεχνολογικό και ελεγκτικό επίπεδο

Σεπτέμβριος 2014 – ΟΡΟΣΗΜΟ

 1. 5.      ΒΣ 6.1 Οριστικοποίηση του τρόπου αυθεντικοποίησης πολιτών

Σεπτέμβριος 2014

 1. 6.      ΓΣ 9.1 Εκπόνηση μελέτης για τον προσδιορισμό του μοντέλου διασύνδεσης των περίπου 250 μητρώων

Σεπτέμβριος 2014

 1. 7.      ΓΣ 9.2 Διασύνδεση Εμπορικών Μητρώων

Σεπτέμβριος 2014

 1. 8.      ΑΣ1.1 και ΓΣ 9.1 Λειτουργικές διασυνδέσεις μητρώων (τέεσερα Εθνικά Μητρώα)

Δεκέμβριος 2014

 1. 9.      ΑΣ1.2 Επανεξέταση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Δεκέμβριος 2014

 1. 10.  ΑΣ1.2 Ανάπτυξη πρωτοβουλιών και δράσεων για την υποχρεωτική εφαρμογή του επικαιροποιημένου Πλαισίου σε όλες τις δράσεις και έργα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Δεκέμβριος 2014

 1. 11.  ΑΣ1.3 Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογίας και εργαλείων μέτρησης μέσω κατάλληλων δεικτών/διαδικασιών αξιολόγησης της στάθμης ποιότητας και της πληρότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Δεκέμβριος 2014

 1. 12.  ΑΣ2.1 Προσδιορισμός των 10 πλέον σημαντικών και συχνά διακινούμενων εγγράφων στην Δημόσια Διοίκηση, με συνεργασία αρχικώς των Υπουργείων Δοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υγείας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, καθώς και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων

Δεκέμβριος 2014

 1. 13.  ΑΣ 2.1 Ηλεκτρονική μοντελοποίηση των εγγράφων και των διαδικασιών διακίνησής τους, λαμβάνοντας υπόψη και το Πλαίσιο Παροχής Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

Δεκέμβριος 2014

 1. 14.  ΑΣ 2.1 Επέκταση της εφαρμογής των ηλεκτρονικών υπογραφών με καθολικό τρόπο στις υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα, δημιουργώντας το απαραίτητο πλαίσιο

Δεκέμβριος 2014

 1. 15.  ΑΣ 2.1 Δημιουργία θεσμικού πλαισίου που θα καθιστά υποχρεωτική την εφαρμογή των ψηφιακών υπογραφών τόσο στη διακίνηση των ηλεκτρονικών εγγράφων μέσα σε κάθε φορέα του Δημόσιου Τομέα, όσο και στη διακίνηση τους ανάμεσα σε φορείς της Δημόσιας Διοίκησης

Δεκέμβριος 2014

 1. 16.  ΑΣ 3.1 Καθορισμός και εφαρμογή κοινών πολιτικών αναφορικά με τη Διοίκηση του Προσωπικού στην Δημόσια Διοίκηση.

Δεκέμβριος 2014

 1. 17.  ΑΣ 3.4 Κατάρτιση στρατηγικής για την ανάπτυξη των υπηρεσιών κυβερνητικού υπολογιστικού νέφους (Greek GCloud Strategy) για τη Δημόσια Διοίκηση

Δεκέμβριος 2014

 1. 18.  ΒΣ 4.2 Λειτουργία Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Προμηθειών

Δεκέμβριος 2014

 1. 19.  ΒΣ 7.1 Βελτίωση θεσμικού πλαισίου για το Πρόγραμμα Δι@ύγεια με σκοπό την ενδυνάμωση του θεσμού και την αποτροπή κάθε είδους καταστρατήγησης.

Δεκέμβριος 2014

 1. 20.  ΒΣ 7.1 Δημοσιοποίηση πληροφοριών για τις προμήθειες του Δημόσιου Τομέα (λειτουργία Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων ως τμήματος του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων)

Δεκέμβριος 2014

 1. 21.  ΒΣ 7.3 Προώθηση των αρχών της αξιολόγησης, της συνεργατικότητας και της λογοδοσίας μέσα από τη βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου και την υλοποίηση δράσεων για την ενίσχυση της διαφάνειας και του βαθμού εμπλοκής των πολιτών σε όλα τα επίπεδα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης.

Δεκέμβριος 2014

 1. 22.  ΓΣ 9.1 Νομοθετική ρύθμιση της διασύνδεσης των 250 μητρώων

Δεκέμβριος 2014

 1. 23.  ΓΣ 10.1 Ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου για τα ανοιχτά δημόσια δεδομένα

Δεκέμβριος 2014

Ειδικότερα για τα έργα καταλύτες, το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης είναι το επόμενο:
ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

ΔΕΣΜΗ ΔΡΑΣΕΩΝ / ΔΡΑΣΗ

ΧΡΟΝΟΣ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

 1. 1.       ΑΣ 3.1.1.Υιοθέτηση και λειτουργία ενιαίου συστήματος Διαχείρισης του Ανθρώπινου Κεφαλαίου της Δημόσιας Διοίκησης (HRMS)

Δεκέμβριος 2015 – ΟΡΟΣΗΜΟ

 1. 2.      ΑΣ 3.3 Πολιτική Δημόσιας Πληροφορικής (IT Policy)

Δεκέμβριος 2015 – ΟΡΟΣΗΜΟ

 1. 3.      ΑΣ 1.1 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Τώρα (eGov Now)

Δεκέμβριος 2015 – ΟΡΟΣΗΜΟ

 1. 4.      ΑΣ 3.2.1. Ανάπτυξη ενός κεντρικού συστήματος ολοκληρωμένης χρηματοοικονομικής διαχείρισης (ERP)

Ιούνιος 2016 – ΟΡΟΣΗΜΟ

 1. 5.      ΒΣ4.1. Λειτουργία συστήματος παροχής υπηρεσιών CRM (CRMS)

Δεκέμβριος 2016 – ΟΡΟΣΗΜΟ

Σημαντικά ορόσημα στο όλο εγχείρημα είναι η δημιουργία της Δομής Διοίκησης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, το σχέδιο στελέχωσης υπηρεσιών πληροφορικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των φορέων και μονάδων του Δημόσιου Τομέα με συναφές αντικείμενο και η ολοκλήρωση των έργων καταλυτών, που αποτελούν τον κορμό της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Επιπλέον, πέραν των υπολοίπων θεμάτων και αρμοδιοτήτων, η Δομή Διοίκησης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης θα πρέπει να εξετάσει το θέμα της χρηματοδότησης ενεργειών όπως η ανανέωση του εξοπλισμού ΤΠΕ της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και η λειτουργία και η συντήρηση των πληροφοριακών συστημάτων του Δημοσίου. Οι δαπάνες αυτές δεν είναι επιλέξιμες προς χρηματοδότηση από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ οπότε θα καλύπονται από το ΠΔΕ και τον τακτικό προϋπολογισμό. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να γίνει το ταχύτερο δυνατόν μία εκτίμηση των δαπανών και ένας προγραμματισμός του τρόπου κάλυψής τους.