Σχέδιο Δράσης OGP OGP

3.1.5 Οικονομικοί Πόροι

Η δυνατότητα χρηματοδότησης των δράσεων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αποτελεί ένα από τους ουσιαστικότερους παράγοντες περιορισμού και ιεράρχησης των δράσεων και έργων που θα πραγματοποιηθούν. Το παρόν σχέδιο δράσης βασίζει την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών του στο τρέχον ΕΣΠΑ 2007-2013, στο πρόγραμμα της νέας προγραμματικής περιοδου 2014-2020, καθώς και στο ΠΔΕ.
Ειδικότερα, οι πηγές χρηματοδότησης του σχεδίου δράσης είναι οι επόμενες:
• Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», ΕΣΠΑ 2007-2013
• Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση», ΕΣΠΑ 2007-2013
• Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα», ΕΣΠΑ 2014-2020
• Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» ΕΣΠΑ 2014-2020
• Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
• Τακτικός προϋπολογισμός (για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών)
Λαμβάνοντας δε υπόψη τη μείωση των διατειθέμενων πόρων για την νέα προγραμματική περίοδο γίνεται εξαιρετικά σημαντική η ανάγκη της καλύτερης δυνατής αξιοποίησής τους, ξεκινώντας από την αξιοποίηση των υφιστάμενων πόρων της παρούσας προγραμματικής περιόδου.