Σχέδιο Δράσης OGP OGP

ΒΣ7.2: Εξασφάλιση της πρόσβασης και της συμμετοχής για το σύνολο των πολιτών

Σκοπός
Ο σκοπός της δέσμης δράσεων αυτής είναι η εξασφάλιση της πρόσβασης των πολιτών στις υπηρεσίες της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την επίτευξη της συμμετοχικότητας και της ουσιαστικής λειτουργίας της ανοιχτής και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Συμμόρφωση με τις Γενικές Αρχές της Στρατηγικής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Διαλει-τουργι-κότηταΣυμμόρ-φωση ή Αιτιολό-γησηΕνοποίησηΕξοικονόμηση – Μη επανάληψηΜοναδι-κή Καταχώ-ρηση Δεδομέ-νωνΕφικτότητα – Βιωσιμότη-ταΔιαφάνεια – Ανάκτηση Εμπιστοσύ-νηςΠροσβασι-μότηταΑσφάλεια – ΙδιωτικότηταΣυμμετοχή Πολιτών

 

 

 

 

 

 

Χ

Χ

 

X

Συνοπτική Περιγραφή
Η δέσμη δράσεων περιλαμβάνει ενδεικτικά τις επόμενες ενέργειες:
1. Διασφάλιση πρόσβασης μέσω των κατάλληλων διαδικτυακών υποδομών (rural broadband, e-school, ΣΥΖΕΥΞΙΣ) για την επικοινωνία των φορέων του Δημόσιου Τομέα και την εξυπηρέτηση των πολιτών μέσω Πύλης Ενιαίας Πρόσβασης
2. Χρήση πολυκαναλικών τρόπων πρόσβασης στις υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
3. Εγκατάσταση κέντρων διαδικτυακών δημοσίων υπηρεσιών στις πόλεις (π.χ. σε ΚΕΠ).
Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης
Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης είναι το επόμενο:
Δράση 1: Η δράση θα ολοκληρωθεί σε δύο φάσεις, μέχρι το τέλος του 2016 (εγκατάσταση, έναρξη λειτουργίας), ενώ λειτουργικά θα ολοκληρθεί στο τέλος της επταετίας.
Δράση 2: Η δράση θα ολοκληρωθεί μέχρι τον Δεκέμβριο του 2016, σε συνάρτηση με το σύστημα CRM.
Δράση 3: Η δράση αυτή ήδη βρίσκεται σε εφαρμογή μέσω των ΚΕΠ.
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
Τα αναμενόμενα κύρια αποτελέσματα είναι ενδεικτικά τα εξής:
• Δυνατότητα όλων των πολιτών να έχουν ευρυζωνική πρόσβαση στις υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
• Δυνατότητα πολυκαναλικής πρόσβασης στις υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρησης.